Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 146 din 27 iulie 1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 3 august 1999 -
LEGE nr. 146 din 27 iulie 1999privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 3 august 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, publică sau privată, cu personalitate juridică, care asigura servicii medicale de specialitate. Articolul 2Spitalul trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară, de funcţionare şi de competenţa prevăzute de lege. Articolul 3 (1) În raport cu gradul de specializare a personalului medico-sanitar şi cu dotarea cu mijloace de investigaţii şi tratament, spitalele publice asigura pregătirea studenţilor şi elevilor din învăţământul superior medico-farmaceutic şi mediu sanitar, specializarea şi formarea continua a personalului medico-sanitar, precum şi desfăşurarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. Spitalele private pot desfăşura astfel de activităţi, în condiţiile mai sus menţionate, în mod optional. (2) Pregătirea studenţilor şi a elevilor în spitale este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cat şi pentru cei din învăţământul privat, autorizat provizoriu sau acreditat, potrivit legii. (3) Aceste activităţi se desfăşoară conform contractului, pe perioada determinata, încheiat de spital cu unităţile de învăţământ respective, pe baza metodologiei elaborate de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Colegiul Medicilor din România. Articolul 4Spitalul răspunde, potrivit legii, pentru prejudicii cauzate pacientilor, inclusiv din culpa medicală, stabilite de către organele competente. Capitolul 2 Organizarea spitalelor Articolul 5 (1) Spitalele pot fi organizate, în raport cu specificul patologiei, în spitale generale sau spitale de specialitate şi pot avea în structura lor secţii distincte pentru tratamentul şi îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni acute şi afecţiuni cronice. (2) Secţiile pentru cazurile de bolnavi acuti sau pentru cazurile de bolnavi cronici pot funcţiona în regim de spitalizare continua sau discontinua. Articolul 6Spitalele pot avea în componenta lor structuri care acorda servicii ambulatorii de specialitate. Articolul 7 (1) După autorizarea sanitară de funcţionare a spitalelor acestea intra, în mod obligatoriu, în procesul de acreditare, care se va derula până la o dată limita stabilită de către Comisia Naţionala de Acreditare a Spitalelor. (2) Acreditarea garantează funcţionarea spitalelor la un standard corespunzător complexităţii serviciilor medicale, certificând calitatea serviciilor. (3) Acreditarea se acordă de către Comisia Naţionala de Acreditare a Spitalelor pe baza criteriilor de evaluare aprobate prin hotărâre a Guvernului. (4) Comisia Naţionala de Acreditare a Spitalelor este alcătuită din reprezentanţi desemnaţi, după cum urmează: 2 reprezentanţi din partea Ministerului Sănătăţii, 2 reprezentanţi din partea Colegiului Medicilor din România, 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi un reprezentant al Asociaţiei Spitalelor din România. (5) În cazul în care un spital nu mai întruneşte criteriile prevăzute la alin. (3), acreditarea se retrage de către Comisia Naţionala de Acreditare a Spitalelor. Articolul 8Spitalele se ierarhizeaza, cu prilejul acreditării, în raport cu competenţa profesională a personalului, cu gradul de dotare şi cu alte criterii stabilite de către Comisia Naţionala de Acreditare a Spitalelor. Articolul 9Înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea spitalelor se face cu avizul Ministerului Sănătăţii. Articolul 10Spitalele se structureaza, funcţionează şi se conduc distinct, pe următoarele activităţi: a) diagnostic şi terapie; b) îngrijire a bolnavului; c) management. Articolul 11 (1) Spitalul public este condus de către un consiliu de administraţie alcătuit din 3-7 membri, numit de către proprietar. (2) Conducerea executivă a spitalului este alcătuită din: a) director general; b) director medical, obligatoriu este medic; c) director de îngrijiri, asistenţa coordonatoare a ingrijirilor din spital; d) director administrativ, financiar-contabil. (3) Conducerea executivă a spitalului se face pe bază de contract de administrare pe termen limitat. Funcţiile directoriale se obţin prin concurs, susţinut în prezenta membrilor consiliului de administraţie. Criteriile de eligibilitate, condiţiile generale de organizare a concursului, precum şi prevederile-cadru ale contractului de administrare se elaborează de către Comisia Naţionala de Acreditare a Spitalelor. (4) În unităţile spitaliceşti care au şi structuri organizatorice de cercetare ştiinţifică, precum şi atribuţii de coordonare a programelor naţionale de sănătate, structura consiliului de administraţie şi, respectiv, a conducerii executive se adapteaza corespunzător specificului fiecărei unităţi. Articolul 12Spitalul are obligaţia sa înregistreze, sa stocheze, sa prelucreze şi sa transmită informaţiile legate de activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de către Ministerul Sănătăţii. Capitolul 3 Finanţarea spitalelor Articolul 13Spitalele publice şi private funcţionează pe principiul autonomiei financiare, elaborează şi executa bugete proprii de venituri şi cheltuieli. Articolul 14 (1) Finanţarea spitalelor publice şi private se asigura din veniturile realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din asocieri investitionale în profil medical sau medico-social, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din veniturile obţinute de la persoanele fizice şi juridice, în condiţiile legii. (2) De la bugetul de stat se asigura finanţarea unor programe naţionale de sănătate, realizarea de construcţii noi, efectuarea unor reparaţii capitale, precum şi dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanta. Articolul 15Condiţiile de contractare a serviciilor medicale furnizate de spital şi tarifele acestora se stabilesc în contractul-cadru, potrivit legii. Articolul 16 (1) Serviciile medicale furnizate de către spital se stabilesc prin contractul care se încheie între spital şi casa de asigurări de sănătate sau alţi contractanţi. (2) Pentru spitalele care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate, contractul-cadru pentru serviciile medicale furnizate de către acestea se elaborează de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi de Colegiul Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sănătăţii, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul 17 (1) Personalul încadrat în unităţile sanitare va fi plătit după cum urmează: a) valoarea corespunzătoare salariului minim pe economie, din bugetul de stat; b) la salariul minim se adauga veniturile realizate din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate. (2) Salarizarea personalului din spitalele private se stabileşte prin negociere între părţi. Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 18Ministerul Sănătăţii va lua măsuri pentru reorganizarea spitalelor publice existente, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a acesteia. Articolul 19 (1) Imobilele aflate în administrarea unor spitale publice, care se reorganizează şi devin disponibile, pot fi vândute, închiriate sau concesionate, după caz, în condiţiile legii, unor persoane fizice sau juridice, în scopul organizării şi funcţionarii unor spitale private sau pentru alte forme de asistenţa medicală. Criteriile pe baza cărora vor putea fi vândute, închiriate sau concesionate imobilele disponibile se stabilesc de către Comisia naţionala paritara, formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai Colegiului Medicilor din România. (2) De acelaşi regim beneficiază şi bunurile mobile aflate în proprietatea spitalului public. (3) Sumele obţinute în urma închirierii, vânzării sau concesionarii imobilelor şi a aparaturii medicale existente constituie venit care se include în bugetele locale şi se pune în întregime la dispoziţie direcţiilor judeţene de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti, numai în scopul achiziţionării de aparatura medicală pentru spitalele publice reorganizate. Articolul 20Prevederile prezentei legi se aplică şi spitalelor care aparţin ministerelor cu reţele sanitare proprii. Articolul 21 (1) Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe aceeaşi dată se abroga art. 25-30 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 14 august 2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 41 din 6 martie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 103 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009
 • LEGE nr. 70 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 224 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea alin. 1-3 ale art. 37 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 265 din 7 decembrie 2000 privind desfiinţarea unilaterala a regimului de vize pentru cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 30 ianuarie 2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 183 din 19 iunie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 289 din 29 octombrie 2007 privind instituirea Zilei Învăţătorului
 • LEGE nr. 119 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante
 • LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • LEGE nr. 165 din 10 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garanţie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 64 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ljubljana la 24 ianuarie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 145 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural în zona montană, Delta Dunării şi litoralul Marii Negre
 • LEGE nr. 469 din 12 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 252 din 30 iunie 2009 privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 219 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 iunie 2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 712 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2000 pentru modificarea alin. 1-3 ale art. 37 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 96 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 181 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 275 din 21 iunie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 265 din 22 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 298/2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 185 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 30 septembrie 1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic
 • LEGE nr. 176 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind producerea şi valorificarea legumelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 155 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 442 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 152 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 48 din 28 februarie 1948 pentru reabilitarea infractorilor care au luptat pe frontul de Vest
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 131 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021