Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 29 iulie 1999 -
LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 29 iulie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Instituţiile de învăţământ superior funcţionează pe principiul nonprofit, în conformitate cu criteriile şi standardele de evaluare academica şi acreditare prevăzute prin lege. (2) Instituţiile de învăţământ superior sunt, în condiţiile legii, universităţi, institute, academii de studii şi altele similare."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Procesul de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior cuprinde doua faze: a) autorizarea de funcţionare provizorie, care acorda dreptul de organizare a admiterii şi de desfăşurare a procesului de învăţământ; b) acreditarea, care acorda şi dreptul de a organiza examen de licenţă, de diploma sau, după caz, de absolvire şi de a emite diplome recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. (2) Asigurarea calităţii procesului de învăţământ se face prin evaluare periodică. (3) Evaluarea se face la nivelul specializărilor universitare şi/sau la nivelul structurilor instituţionale. Evaluarea la nivelul structurilor instituţionale se face pentru departamente, colegii, facultăţi şi/sau instituţii de învăţământ superior. (4) Procesul de evaluare academica se realizează prin evaluare interna, în cadrul instituţiei respective, şi prin evaluare externa realizată de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, potrivit legii."3. La articolul 4, alineatele (1), (3) şi (7) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În vederea evaluării şi acreditării instituţiilor de învăţământ superior, pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ, se înfiinţează Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, sub control parlamentar. Consiliul are în subordine comisii de evaluare pe domenii, profiluri şi/sau specializări."............................................................................."(3) Lista cuprinzând candidaţii pentru Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este alcătuită de către Ministerul Educaţiei Naţionale pe baza propunerilor senatelor instituţiilor acreditate şi se face publică. Contestaţiile la aceasta lista se depun la Ministerul Educaţiei Naţionale în termen de 15 zile de la publicare. După rezolvarea contestaţiilor Ministerul Educaţiei Naţionale definitiveaza lista cuprinzând candidaţii şi o înaintează Guvernului."............................................................................. (7) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare stabileşte comisiile de evaluare şi numeşte membrii acestora din rândul specialiştilor propuşi de consiliile facultăţilor din instituţiile de învăţământ superior acreditate."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Procedura de autorizare pentru funcţionarea provizorie cuprinde următoarele operaţiuni: a) instituţia interesată în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de învăţământ superior elaborează un raport de autoevaluare pentru fiecare specializare, pe baza criteriilor generale cuprinse în prezenta lege; raportul de autoevaluare se anexează la cererea înaintată Ministerului Educaţiei Naţionale, care verifica legalitatea cererii; acesta transmite de îndată raportul de autoevaluare Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare; b) comisiile de evaluare prevăzute la art. 4 alin. (7) întocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare şi a verificării îndeplinirii standardelor corespunzătoare criteriilor generale cuprinse în lege, precum şi prin vizite la instituţia solicitanta; c) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare elaborează propriul sau raport, pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor din subordine şi a constatărilor proprii, în care propune acordarea sau, după caz, neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru fiecare facultate, colegiu sau specializare în parte; raportul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare se transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiei solicitante; d) în baza raportului Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare şi a avizului ministrului, Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului, iar Guvernul acorda instituţiei solicitante autorizaţia de funcţionare provizorie pentru facultăţile, colegiile şi specializările care îndeplinesc standardele prevăzute în prezenta lege. (2) Înfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior prin divizare se face prin lege, la propunerea senatului universitar al instituţiei respective, după parcurgerea procedurilor de evaluare şi acreditare. (3) Înfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior prin reunire de instituţii şi/sau facultăţi se face prin lege, la propunerea senatelor universitare ale instituţiilor implicate, după parcurgerea procedurilor de evaluare şi acreditare. (4) Instituţia de învăţământ superior înfiinţată potrivit alin. (2) sau (3) trebuie să aibă cel puţin o facultate acreditata cu predare în limba română, la declanşarea procedurii de înfiinţare."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Procedura de acreditare se declanseaza la cererea instituţiei de învăţământ superior interesate, pentru facultăţile, colegiile şi specializările care îndeplinesc condiţiile şi standardele prevăzute de lege. (2) Termenul de depunere a cererii nu poate depăşi 2 ani de la data absolvirii celei de-a treia promotii, după obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie. (3) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, împreună cu comisiile din subordine, întocmeşte un raport de evaluare, în baza căruia Guvernul iniţiază proiectul de lege privind înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior cu facultăţile, colegiile şi specializările propuse spre acreditare."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În cazul unor rapoarte de evaluare negative pentru toate facultăţile, colegiile şi specializările, prin hotărâre a Guvernului se retrage autorizaţia de funcţionare provizorie instituţiei respective, aceasta intrand în procesul de lichidare, începând cu anul I. (2) În cazul unor rapoarte de evaluare negative numai pentru o parte dintre facultăţile, colegiile şi specializările instituţiei, prin hotărâre a Guvernului se retrage autorizaţia de funcţionare provizorie pentru acestea, care intră în procesul de lichidare, începând cu anul I."7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Facultăţile, colegiile şi specializările instituţiei de învăţământ superior se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluării academice de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. În situaţia unui raport nefavorabil al acestuia, Ministerul Educaţiei Naţionale avertizeaza instituţia de învăţământ superior cu privire la facultatea, colegiul sau specializarea în cauza şi, după un an, în baza unei noi evaluări cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, se dispune încetarea şcolarizării în facultatea, colegiul sau specializarea în cauza, începând cu anul I. (2) Specializările acreditate pentru care nu sunt depuse rapoarte în vederea evaluării periodice într-un termen de maximum un ciclu de şcolarizare de la data intrării în vigoare a prezentei legi intră în lichidare. Ministerul Educaţiei Naţionale este obligat sa avertizeze instituţia de învăţământ superior cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului pentru depunerea rapoartelor respective. (3) În primii 5 ani după obţinerea acreditării, instituţiile de învăţământ superior nou-înfiinţate se supun, după caz, controalelor anuale ale Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, care monitorizează îndeplinirea standardelor de acreditare. Pentru aceste controale nu se percep taxe."8. La articolul 10, după alineatul (2), se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Actul oficial privind desfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior trebuie să reglementeze, în condiţiile legii, situaţia studenţilor şi baza materială."9. Articolul 11 se abroga.10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Facultăţile, colegiile şi specializările din instituţiile de învăţământ superior în funcţiune la data de 22 decembrie 1989 sunt supuse numai procedurii de evaluare academica periodică, în conformitate cu prevederile art. 9."11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, ale comisiilor din subordine, precum şi ale experţilor utilizaţi sunt prevăzute în bugetul propriu. (2) Instituţiile interesate în organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior achită la data depunerii cererii o taxa pentru fiecare faza a procedurii de acreditare pentru fiecare facultate, colegiu şi specializare, în cuantumul a zece salarii lunare brute de profesor universitar din învăţământul de stat, cu vechime maxima. (3) Pentru evaluarea academica periodică, prevăzută la art. 9 alin. (1), taxa este de trei salarii lunare brute de profesor universitar din învăţământul de stat cu vechime maxima, pentru fiecare facultate, colegiu ori specializare. (4) Pentru evaluarea programelor de studii aprofundate sau master, taxa este de un salariu lunar brut de profesor universitar cu vechime maxima. (5) Taxa se depune în contul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare."12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Examenul de licenţă sau de diploma ori, după caz, de absolvire, susţinut la instituţiile, facultăţile, colegiile şi specializările acreditate, se desfăşoară potrivit criteriilor generale aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi criteriilor specifice aprobate de senatul universitar."13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Diplomele eliberate de instituţiile de învăţământ superior pentru absolvenţii facultăţilor, colegiilor sau specializărilor acreditate sunt recunoscute de drept de către Ministerul Educaţiei Naţionale."14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Au dreptul de organizare a învăţământului postuniversitar, inclusiv a doctoratului, numai instituţiile de învăţământ superior acreditate care îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege."15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Rapoartele Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi avizul ministrului educaţiei naţionale se aduc la cunoştinţa şi instituţiilor care solicită organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior. Avizul ministrului educaţiei naţionale se comunică şi Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare."16. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Criteriile se referă la domeniile fundamentale de organizare şi funcţionare specifice instituţiilor de învăţământ superior: personal didactic, conţinutul învăţământului, baza materială, activitate de cercetare şi activitate financiară, structuri instituţionale, administrative şi manageriale, conform legii."17. La articolul 20, alineatele (3)-(5) vor avea următorul cuprins:"(3) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie instituţia trebuie să aibă la fiecare specializare cel puţin 70% din posturi, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior după normele legale şi cel puţin 20% cadre didactice cu titlu de profesor universitar şi conferenţiar universitar, angajate cu norma de baza sau cu statut de cadru didactic asociat. (4) Pentru obţinerea acreditării instituţia de învăţământ superior trebuie să aibă, la fiecare facultate, colegiu şi specializare, cel puţin 50% din totalul posturilor cadre didactice cu norma de baza sau cu post rezervat, titularizate în învăţământul superior după normele legale, iar dintre acestea, cel puţin 20% să fie profesori universitari şi conferenţiari universitari. (5) Pentru obţinerea acreditării personalul de conducere al instituţiei de învăţământ superior (rector, prorector, decan, prodecan), precum şi şefii de catedra trebuie să fie cadre didactice cu norma de baza în instituţie şi să aibă gradul de profesor universitar sau conferenţiar universitar titular."18. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi pentru acreditare, planurile de învăţământ trebuie să cuprindă discipline obligatorii, opţionale şi facultative, corespunzător standardelor stabilite pe plan naţional de către Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare."19. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Organizarea formatiunilor de studiu (serii, grupe, subgrupe) se face cu respectarea normelor legale."20. La articolul 24, alineatele (4)-(6) vor avea următorul cuprins:"(4) Pentru acreditare, pe lângă îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege, este necesar ca cel puţin 51% din totalul primelor trei serii de absolvenţi sa promoveze examenul de licenţă sau de diploma ori, după caz, de absolvire, până la termenul prevăzut la art. 6 alin. (2). Pentru fiecare serie de absolvenţi promovabilitatea în interiorul termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) trebuie să fie de cel puţin 40% . (5) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (4) nu sunt îndeplinite, facultatea, colegiul sau specializarea intră în procesul de lichidare începând cu anul I. (6) În perioada de funcţionare provizorie instituţia de învăţământ superior este obligată să respecte standardele care au stat la baza acordării autorizaţiei. Structurile instituţionale de învăţământ superior şi condiţiile de funcţionare a specializărilor pentru care au fost date autorizaţii de funcţionare provizorie pot fi modificate numai în condiţiile reluării procedurilor de evaluare. Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi alte autorităţi publice abilitate prin lege efectuează controale ori de câte ori se considera necesar, fără percepere de taxe. În situaţia în care se constata neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta lege se aplică dispoziţiile alin. (5)."21. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie sau acreditării, instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada ca dispune de structuri de management academic şi administrativ, adecvate fiecărei etape."22. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - La evaluarea academica periodică a facultăţilor, colegiilor şi specializărilor, după caz, acestea trebuie să îndeplinească standardele stabilite pentru procesul de acreditare şi celelalte prevederi legale."23. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Prin acreditare se recunoaşte valabilitatea întregii activităţi desfăşurate de instituţiile de învăţământ superior până la data acordării acesteia."24. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Pot desfăşura activităţi de învăţământ superior şi pot utiliza denumirile universitate, institut, academie de studii sau altele similare numai instituţiile de învăţământ superior autorizate sa funcţioneze provizoriu sau acreditate. (2) Desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior de către unităţi neautorizate, precum şi asumarea denumirii universitate, în sensul de instituţie de învăţământ superior, sau asumarea de calităţi şi atribuţii academice se pedepsesc conform legii penale. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică, treptat, şi instituţiilor cu activităţi de învăţământ superior, aflate în lichidare, cărora li s-a retras dreptul de şcolarizare începând cu anul I, în condiţiile legii. (4) Instituţiile care desfăşoară activitate de învăţământ superior sunt obligate sa afiseze, la loc vizibil, actele prin care au fost autorizate provizoriu sau acreditate, după caz. (5) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare sau de către orice altă persoană fizica sau juridică care se considera lezata în drepturile sale prin funcţionarea instituţiei în cauza."25. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Cadrul didactic cu funcţia de baza la o instituţie de învăţământ de stat sau particular poate efectua activităţi didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte instituţii de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile legale şi cu Carta Universitară."26. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior şi eliberarea de acte de studii, în alte condiţii decât cele prevăzute prin prezenta lege, atrag răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovaţi."27. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Perceperea de taxe şcolare şi eliberarea de acte de studii, în cadrul unei activităţi desfăşurate în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege, atrag răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovaţi."28. După articolul 34 se introduce articolul 34^1 cu următorul cuprins:"Art. 34^1 . - (1) Se considera desfiintata o specializare pentru care, din diferite motive, instituţia nu a mai şcolarizat, începând cu anul I, o perioadă minima egala cu un ciclu de şcolarizare. Reluarea activităţii la aceste specializări presupune o noua autorizare de funcţionare. (2) Desfiinţarea instituţiei de învăţământ superior se face în momentul încetării totale a activităţii acesteia din diferite motive sau în cazul în care se constată că instituţia desfăşoară activităţi ostile statului român sau în contradictie cu legile şi cu Constituţia României." Articolul 2Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 1 iulie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORION DIACONESCUPREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 667 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002
 • LEGE nr. 89 din 23 decembrie 1993 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 384 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 779 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" şi "Cultura 2000" - RO 0011, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2000
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 490 din 1 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti-B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 148 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate şi traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 577 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • LEGE nr. 126 din 28 iunie 1923 asupra proprietăţii literare şi artistice
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 octombrie 2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 149 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 27 noiembrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 132 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (*republicată*) privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 februarie 2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 408 din 29 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 privind vinzarea de locuinţe şi spatii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • LEGE nr. 155 din 12 octombrie 1999 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Uzbekistan, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 29 septembrie 2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, şi a Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 24 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Târgu Mureş, judeţul Mureş, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 463 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 318 din 11 decembrie 2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 133 din 4 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
 • LEGE nr. 62 din 27 decembrie 1968 privind amortizarea fondurilor fixe
 • LEGE nr. 68 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 167 din 12 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
 • LEGE nr. 108 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2012
 • LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 172 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 215 din 14 noiembrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017
 • LEGE nr. 234 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021