Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 29 iulie 1999 -
LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 29 iulie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Instituţiile de învăţământ superior funcţionează pe principiul nonprofit, în conformitate cu criteriile şi standardele de evaluare academica şi acreditare prevăzute prin lege. (2) Instituţiile de învăţământ superior sunt, în condiţiile legii, universităţi, institute, academii de studii şi altele similare."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Procesul de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior cuprinde doua faze: a) autorizarea de funcţionare provizorie, care acorda dreptul de organizare a admiterii şi de desfăşurare a procesului de învăţământ; b) acreditarea, care acorda şi dreptul de a organiza examen de licenţă, de diploma sau, după caz, de absolvire şi de a emite diplome recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. (2) Asigurarea calităţii procesului de învăţământ se face prin evaluare periodică. (3) Evaluarea se face la nivelul specializărilor universitare şi/sau la nivelul structurilor instituţionale. Evaluarea la nivelul structurilor instituţionale se face pentru departamente, colegii, facultăţi şi/sau instituţii de învăţământ superior. (4) Procesul de evaluare academica se realizează prin evaluare interna, în cadrul instituţiei respective, şi prin evaluare externa realizată de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, potrivit legii."3. La articolul 4, alineatele (1), (3) şi (7) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În vederea evaluării şi acreditării instituţiilor de învăţământ superior, pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ, se înfiinţează Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, sub control parlamentar. Consiliul are în subordine comisii de evaluare pe domenii, profiluri şi/sau specializări."............................................................................."(3) Lista cuprinzând candidaţii pentru Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare este alcătuită de către Ministerul Educaţiei Naţionale pe baza propunerilor senatelor instituţiilor acreditate şi se face publică. Contestaţiile la aceasta lista se depun la Ministerul Educaţiei Naţionale în termen de 15 zile de la publicare. După rezolvarea contestaţiilor Ministerul Educaţiei Naţionale definitiveaza lista cuprinzând candidaţii şi o înaintează Guvernului."............................................................................. (7) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare stabileşte comisiile de evaluare şi numeşte membrii acestora din rândul specialiştilor propuşi de consiliile facultăţilor din instituţiile de învăţământ superior acreditate."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Procedura de autorizare pentru funcţionarea provizorie cuprinde următoarele operaţiuni: a) instituţia interesată în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de învăţământ superior elaborează un raport de autoevaluare pentru fiecare specializare, pe baza criteriilor generale cuprinse în prezenta lege; raportul de autoevaluare se anexează la cererea înaintată Ministerului Educaţiei Naţionale, care verifica legalitatea cererii; acesta transmite de îndată raportul de autoevaluare Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare; b) comisiile de evaluare prevăzute la art. 4 alin. (7) întocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare şi a verificării îndeplinirii standardelor corespunzătoare criteriilor generale cuprinse în lege, precum şi prin vizite la instituţia solicitanta; c) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare elaborează propriul sau raport, pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor din subordine şi a constatărilor proprii, în care propune acordarea sau, după caz, neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru fiecare facultate, colegiu sau specializare în parte; raportul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare se transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiei solicitante; d) în baza raportului Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare şi a avizului ministrului, Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului, iar Guvernul acorda instituţiei solicitante autorizaţia de funcţionare provizorie pentru facultăţile, colegiile şi specializările care îndeplinesc standardele prevăzute în prezenta lege. (2) Înfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior prin divizare se face prin lege, la propunerea senatului universitar al instituţiei respective, după parcurgerea procedurilor de evaluare şi acreditare. (3) Înfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior prin reunire de instituţii şi/sau facultăţi se face prin lege, la propunerea senatelor universitare ale instituţiilor implicate, după parcurgerea procedurilor de evaluare şi acreditare. (4) Instituţia de învăţământ superior înfiinţată potrivit alin. (2) sau (3) trebuie să aibă cel puţin o facultate acreditata cu predare în limba română, la declanşarea procedurii de înfiinţare."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Procedura de acreditare se declanseaza la cererea instituţiei de învăţământ superior interesate, pentru facultăţile, colegiile şi specializările care îndeplinesc condiţiile şi standardele prevăzute de lege. (2) Termenul de depunere a cererii nu poate depăşi 2 ani de la data absolvirii celei de-a treia promotii, după obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie. (3) Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, împreună cu comisiile din subordine, întocmeşte un raport de evaluare, în baza căruia Guvernul iniţiază proiectul de lege privind înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior cu facultăţile, colegiile şi specializările propuse spre acreditare."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În cazul unor rapoarte de evaluare negative pentru toate facultăţile, colegiile şi specializările, prin hotărâre a Guvernului se retrage autorizaţia de funcţionare provizorie instituţiei respective, aceasta intrand în procesul de lichidare, începând cu anul I. (2) În cazul unor rapoarte de evaluare negative numai pentru o parte dintre facultăţile, colegiile şi specializările instituţiei, prin hotărâre a Guvernului se retrage autorizaţia de funcţionare provizorie pentru acestea, care intră în procesul de lichidare, începând cu anul I."7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Facultăţile, colegiile şi specializările instituţiei de învăţământ superior se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluării academice de către Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare. În situaţia unui raport nefavorabil al acestuia, Ministerul Educaţiei Naţionale avertizeaza instituţia de învăţământ superior cu privire la facultatea, colegiul sau specializarea în cauza şi, după un an, în baza unei noi evaluări cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, se dispune încetarea şcolarizării în facultatea, colegiul sau specializarea în cauza, începând cu anul I. (2) Specializările acreditate pentru care nu sunt depuse rapoarte în vederea evaluării periodice într-un termen de maximum un ciclu de şcolarizare de la data intrării în vigoare a prezentei legi intră în lichidare. Ministerul Educaţiei Naţionale este obligat sa avertizeze instituţia de învăţământ superior cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului pentru depunerea rapoartelor respective. (3) În primii 5 ani după obţinerea acreditării, instituţiile de învăţământ superior nou-înfiinţate se supun, după caz, controalelor anuale ale Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, care monitorizează îndeplinirea standardelor de acreditare. Pentru aceste controale nu se percep taxe."8. La articolul 10, după alineatul (2), se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Actul oficial privind desfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior trebuie să reglementeze, în condiţiile legii, situaţia studenţilor şi baza materială."9. Articolul 11 se abroga.10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Facultăţile, colegiile şi specializările din instituţiile de învăţământ superior în funcţiune la data de 22 decembrie 1989 sunt supuse numai procedurii de evaluare academica periodică, în conformitate cu prevederile art. 9."11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, ale comisiilor din subordine, precum şi ale experţilor utilizaţi sunt prevăzute în bugetul propriu. (2) Instituţiile interesate în organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior achită la data depunerii cererii o taxa pentru fiecare faza a procedurii de acreditare pentru fiecare facultate, colegiu şi specializare, în cuantumul a zece salarii lunare brute de profesor universitar din învăţământul de stat, cu vechime maxima. (3) Pentru evaluarea academica periodică, prevăzută la art. 9 alin. (1), taxa este de trei salarii lunare brute de profesor universitar din învăţământul de stat cu vechime maxima, pentru fiecare facultate, colegiu ori specializare. (4) Pentru evaluarea programelor de studii aprofundate sau master, taxa este de un salariu lunar brut de profesor universitar cu vechime maxima. (5) Taxa se depune în contul Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare."12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Examenul de licenţă sau de diploma ori, după caz, de absolvire, susţinut la instituţiile, facultăţile, colegiile şi specializările acreditate, se desfăşoară potrivit criteriilor generale aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi criteriilor specifice aprobate de senatul universitar."13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Diplomele eliberate de instituţiile de învăţământ superior pentru absolvenţii facultăţilor, colegiilor sau specializărilor acreditate sunt recunoscute de drept de către Ministerul Educaţiei Naţionale."14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Au dreptul de organizare a învăţământului postuniversitar, inclusiv a doctoratului, numai instituţiile de învăţământ superior acreditate care îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege."15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Rapoartele Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi avizul ministrului educaţiei naţionale se aduc la cunoştinţa şi instituţiilor care solicită organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ superior. Avizul ministrului educaţiei naţionale se comunică şi Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare."16. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Criteriile se referă la domeniile fundamentale de organizare şi funcţionare specifice instituţiilor de învăţământ superior: personal didactic, conţinutul învăţământului, baza materială, activitate de cercetare şi activitate financiară, structuri instituţionale, administrative şi manageriale, conform legii."17. La articolul 20, alineatele (3)-(5) vor avea următorul cuprins:"(3) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie instituţia trebuie să aibă la fiecare specializare cel puţin 70% din posturi, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior după normele legale şi cel puţin 20% cadre didactice cu titlu de profesor universitar şi conferenţiar universitar, angajate cu norma de baza sau cu statut de cadru didactic asociat. (4) Pentru obţinerea acreditării instituţia de învăţământ superior trebuie să aibă, la fiecare facultate, colegiu şi specializare, cel puţin 50% din totalul posturilor cadre didactice cu norma de baza sau cu post rezervat, titularizate în învăţământul superior după normele legale, iar dintre acestea, cel puţin 20% să fie profesori universitari şi conferenţiari universitari. (5) Pentru obţinerea acreditării personalul de conducere al instituţiei de învăţământ superior (rector, prorector, decan, prodecan), precum şi şefii de catedra trebuie să fie cadre didactice cu norma de baza în instituţie şi să aibă gradul de profesor universitar sau conferenţiar universitar titular."18. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi pentru acreditare, planurile de învăţământ trebuie să cuprindă discipline obligatorii, opţionale şi facultative, corespunzător standardelor stabilite pe plan naţional de către Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Consiliului Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare."19. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Organizarea formatiunilor de studiu (serii, grupe, subgrupe) se face cu respectarea normelor legale."20. La articolul 24, alineatele (4)-(6) vor avea următorul cuprins:"(4) Pentru acreditare, pe lângă îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege, este necesar ca cel puţin 51% din totalul primelor trei serii de absolvenţi sa promoveze examenul de licenţă sau de diploma ori, după caz, de absolvire, până la termenul prevăzut la art. 6 alin. (2). Pentru fiecare serie de absolvenţi promovabilitatea în interiorul termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) trebuie să fie de cel puţin 40% . (5) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (4) nu sunt îndeplinite, facultatea, colegiul sau specializarea intră în procesul de lichidare începând cu anul I. (6) În perioada de funcţionare provizorie instituţia de învăţământ superior este obligată să respecte standardele care au stat la baza acordării autorizaţiei. Structurile instituţionale de învăţământ superior şi condiţiile de funcţionare a specializărilor pentru care au fost date autorizaţii de funcţionare provizorie pot fi modificate numai în condiţiile reluării procedurilor de evaluare. Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare, precum şi alte autorităţi publice abilitate prin lege efectuează controale ori de câte ori se considera necesar, fără percepere de taxe. În situaţia în care se constata neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta lege se aplică dispoziţiile alin. (5)."21. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie sau acreditării, instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada ca dispune de structuri de management academic şi administrativ, adecvate fiecărei etape."22. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - La evaluarea academica periodică a facultăţilor, colegiilor şi specializărilor, după caz, acestea trebuie să îndeplinească standardele stabilite pentru procesul de acreditare şi celelalte prevederi legale."23. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Prin acreditare se recunoaşte valabilitatea întregii activităţi desfăşurate de instituţiile de învăţământ superior până la data acordării acesteia."24. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Pot desfăşura activităţi de învăţământ superior şi pot utiliza denumirile universitate, institut, academie de studii sau altele similare numai instituţiile de învăţământ superior autorizate sa funcţioneze provizoriu sau acreditate. (2) Desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior de către unităţi neautorizate, precum şi asumarea denumirii universitate, în sensul de instituţie de învăţământ superior, sau asumarea de calităţi şi atribuţii academice se pedepsesc conform legii penale. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică, treptat, şi instituţiilor cu activităţi de învăţământ superior, aflate în lichidare, cărora li s-a retras dreptul de şcolarizare începând cu anul I, în condiţiile legii. (4) Instituţiile care desfăşoară activitate de învăţământ superior sunt obligate sa afiseze, la loc vizibil, actele prin care au fost autorizate provizoriu sau acreditate, după caz. (5) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional de Evaluare Academica şi Acreditare sau de către orice altă persoană fizica sau juridică care se considera lezata în drepturile sale prin funcţionarea instituţiei în cauza."25. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Cadrul didactic cu funcţia de baza la o instituţie de învăţământ de stat sau particular poate efectua activităţi didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte instituţii de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile legale şi cu Carta Universitară."26. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior şi eliberarea de acte de studii, în alte condiţii decât cele prevăzute prin prezenta lege, atrag răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovaţi."27. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Perceperea de taxe şcolare şi eliberarea de acte de studii, în cadrul unei activităţi desfăşurate în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege, atrag răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovaţi."28. După articolul 34 se introduce articolul 34^1 cu următorul cuprins:"Art. 34^1 . - (1) Se considera desfiintata o specializare pentru care, din diferite motive, instituţia nu a mai şcolarizat, începând cu anul I, o perioadă minima egala cu un ciclu de şcolarizare. Reluarea activităţii la aceste specializări presupune o noua autorizare de funcţionare. (2) Desfiinţarea instituţiei de învăţământ superior se face în momentul încetării totale a activităţii acesteia din diferite motive sau în cazul în care se constată că instituţia desfăşoară activităţi ostile statului român sau în contradictie cu legile şi cu Constituţia României." Articolul 2Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 1 iulie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORION DIACONESCUPREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 338 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 141 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Praga la 24 octombrie 1994, inclusiv a Declaraţiei comune, semnată la aceeaşi dată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 26 februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 38 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Belgrad la 28 noiembrie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 505 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 197 din 20 aprilie 2001 pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 52 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 RO 0104-RO 0109, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 41 din 13 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 123 din 5 mai 2007 pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 54 din 30 martie 2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 42 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 149 din 12 iunie 1930 privitoare la menţinerea pe viaţa a profesorului dr. Mina Minovici ca director al Institutului Medico-Legal "Profesor dr. Mina Minovici" din Bucureşti
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 189 din 16 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 42 din 8 martie 2006 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, adoptat la Baku la 31 octombrie 2003
 • LEGE nr. 596 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 184 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 206 din 23 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 158 din 25 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 18 din 7 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 42 din 2 martie 2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 14 din 29 iunie 1984 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 159/1984 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valută
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 227 din 28 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 585 din 22 decembrie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Marghita, judeţul Bihor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 135 din 5 iulie 2011 pentru modificarea art. 908 din Codul de comerţ
 • LEGE nr. 126 din 11 iunie 2018 privind pieţele de instrumente financiare
 • LEGE nr. 129 din 16 octombrie 1996 privind transportul pe căile ferate române
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 24 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Târgu Mureş, judeţul Mureş, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 18 septembrie 1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 623 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare a apelor uzate în municipiul Brăila, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 377 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 638 din 7 decembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societăţii Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, şi la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier
 • LEGE nr. 82 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021