Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 29 iulie 1999 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 29 iulie 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Statul român sprijină cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora. (2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut. (3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, pentru fiecare cult religios, se aprobă anual de Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute, ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult, precum şi de fondul alocat în acest scop. Articolul 2 (1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează: a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, beneficiază de o indemnizaţie lunară, stabilită pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectorială, prevăzute în anexa nr. 1A. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determină în raport cu venitul salarial; b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de salariul de baza lunar, stabilit pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectorială, prevăzute în anexa nr. 1B; c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de salariile de baza lunare stabilite pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţa sectorială, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Indemnizaţiile şi salariile de baza lunare, calculate potrivit alin. (1), sunt în suma brută şi sunt impozabile, potrivit legii. Articolul 3Criteriile de stabilire a salariilor de baza între limite şi condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de către Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase. Articolul 4De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condiţiile prevederilor art. 2, inclusiv contribuţia la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. Articolul 5 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afară graniţelor, în vederea menţinerii identităţii lor culturale, lingvistice şi religioase, se aloca de la bugetul de stat, pentru personalul clerical de cetăţenie română, o suma reprezentând echivalentul în lei al drepturilor în valuta, stabilite în cuantum net, prin asimilare, prevăzută prin hotărâre a Guvernului, cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis în misiune permanenta în străinătate la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi la alte reprezentante ale României în străinătate. (2) Fondul de la bugetul de stat, aferent sumelor prevăzute la alin. (1), inclusiv fondurile pentru plata contribuţiei la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, se asigură prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un număr de 52 de posturi. Articolul 6Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul clerical prevăzut la art. 2 şi 5 nu mai beneficiază de alte contribuţii de la bugetul de stat, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994, cu modificările ulterioare. Articolul 7Personalul clerical încadrat în unităţile bugetare nu beneficiază de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează salarizarea personalului încadrat în aceste unităţi. Articolul 8Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acorda în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi. Articolul 9Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte şi al altor organe abilitate de lege. Articolul 10Anexele nr. 1A, 1B şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 11Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, în urma consultării acestuia cu cultele religioase.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUBucureşti, 27 iulie 1999.Nr. 142. Anexa 1A    ┌─────────────────────────────────────────┐   │ Valoarea de referinţa sectorială │   │ la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei │   └─────────────────────────────────────────┘                FUNCŢIILE ŞI COEFICIENŢII DE MULTIPLICARE   pentru stabilirea indemnizaţiilor personalului din conducerea cultelor  religioase şi ale unităţilor de cult recunoscute în România, asimilate              funcţiilor de demnitate publică─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numărul Coeficientulcrt. Funcţia maxim de                                                   de posturi*) multiplicare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Patriarh 1 20,300 2. Mitropolit, arhiepiscop, şef rabin, muftiu,    episcop─şef de cult 22 17,600 3. Episcop, preşedinte uniune, prim─delegat,    episcop vicar patriarhal 29 15,400 4. Episcop vicar, episcop coajutor, episcop    auxiliar, arhiereu─vicar 21 13,000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesareîn vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poatefi revizuit anual, cu ocazia elaborării legii bugetului de stat. Anexa 1B   ┌─────────────────────────────────────────┐  │ Valoarea de referinţă sectorială │  │ la nivelul lunii mai 1999 = 685.872 lei │  └─────────────────────────────────────────┘                FUNCŢIILE ŞI COEFICIENŢII DE MULTIPLICARE   pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din conducerea   cultelor religioase şi ale unităţilor de cult recunoscute în România─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numărul Coeficientulcrt. Funcţia maxim de                                                   de posturi* ) multiplicare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent,    vicar administrativ patriarhal, vicar general, 37 6,000    secretar general, consilier patriarhal 2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc,    vicar administrativ eparhial 28 5,200 3. Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector    eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria 531 3,600    Sfântului Sinod 4. Staret, superioară, egumen 365 2,700─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesareîn vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poatefi revizuit anual, cu ocazia elaborării legii bugetului de stat. Anexa 2  ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ Valoarea de referinţă sectorială = 685.872 lei │ └────────────────────────────────────────────────┘                        PERSONALUL CLERICALangajat în unităţile care aparţin cultelor religioase recunoscute din România               Funcţiile şi coeficienţii de multiplicare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    Numărul Coeficientul           Funcţia maxim de                                                       de multiplicare                                                    posturi*) ────────────────                                                               minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Preot, diacon, păstor, vestitor, imam 1. Cu studii superioare: 9.887    ─ gradul I 1.495 1,755 2,310    ─ gradul II 3.845 1,470 1,950    ─ definitiv 2.096 1,370 1,855    ─ debutant 2.451 1,350 ─ 2. Cu studii medii: 3.603    ─ gradul I 295 1,370 1,855    ─ gradul II 762 1,275 1,635    ─ definitiv 1.435 1,260 1,540    ─ debutant 1.111 1,250 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------    *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesareîn vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poatefi revizuit anual, cu ocazia elaborării legii bugetului de stat.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 556 din 15 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2002 pentru modificarea Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 659 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judeţul Dolj, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • LEGE nr. 199 din 24 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 287 din 11 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 135 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 48 din 16 iulie 1991 pentru completarea şi modificarea unor dispoziţii legale privind înfierea
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 165 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • LEGE nr. 526 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 377 din 10 decembrie 2009 pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de înţelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, şi a Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat la 26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucureşti la 19 martie 2009
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 144 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 23 septembrie 2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
 • LEGE nr. 38 din 1 iunie 1991 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 21 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 28 iunie 2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 278 din 13 decembrie 2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2000
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 35 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2001
 • LEGE nr. 253 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 9 septembrie 2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 289 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 4 decembrie 2008 privind modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 155 din 7 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1997 privind autorizarea Băncii Naţionale a României pentru efectuarea unor operaţiuni pe piaţa monetara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 16 iunie 2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 114 din 4 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 24 septembrie 1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize şi la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • LEGE nr. 201 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycee Francais Anna de Noailles"
 • LEGE nr. 296 din 7 iunie 2001 privind extrădarea
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 132 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 109 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Varşovia la 23 iunie 1994
 • LEGE nr. 69 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021