Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 29 iunie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 24 iunie 1999 (*actualizată*)privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective(actualizată până la data de 30 aprilie 2002*)

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă: Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată şi care sunt disponibilizaţi prin concedieri colective, efectuate în procesele de restructurare, reorganizare, închidere operaţională parţială sau totală a activităţii, privatizare sau lichidare, de către societăţi comerciale, companii naţionale, societăţi naţionale, precum şi regii autonome, societăţi comerciale ori alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, unităţi şi instituţii finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, denumite în continuare angajatori. (2) Măsurile de protecţie socială prevăzute la alin. (1) nu se aplică salariaţilor încadraţi în aparatul propriu şi în serviciile publice descentralizate ale administraţiei publice centrale şi locale.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 2Este considerată concediere colectivă disponibilizarea de personal din decursul unei perioade de 60 de zile calendaristice, efectuată după cum urmează: a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi între 20 şi 100 de salariaţi inclusiv; b) cel puţin 10% din numărul personalului, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi între 101 şi 300 de salariaţi inclusiv; c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi peste 300 de salariaţi.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 3Prin personal disponibilizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege personalul căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Capitolul IIProcedura privind accesul la măsurile de protecţie socială aplicate personalului disponibilizat în urma concedierilor colective-------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Secţiunea I RestructurareaMăsuri aplicate în cazul restructurării-------------Titlul Secţiunii I din Cap. II a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001.1. Restructurarea unităţilor cu capital integral de stat sau la care statul deţine cel puţin o treime din capital-------------Pct. 1 din Secţiunea I din Cap. II a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 4 (1) În cazul restructurării societăţilor comerciale la care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a societăţilor naţionale, companiilor naţionale, regiilor autonome, societăţilor comerciale şi a altor unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pe baza programelor de restructurare aprobate de organele competente, în vederea eliminării pierderilor sau arieratelor.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. (2) Programele de restructurare se aprobă de către: a) Comitetul de direcţie al Autorităţii pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului, pentru societăţile comerciale care au capitalul social mai mare de 18 miliarde lei; b) comitetele de direcţie ale sucursalelor Autorităţii pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului, pentru societăţile comerciale care au capitalul social cuprins între 2,5 miliarde lei şi 18 miliarde lei; c) adunarea generală a acţionarilor, în baza mandatului special dat de direcţiile teritoriale ale Autorităţii pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului reprezentantului sau în adunarea generală, pentru societăţile comerciale care au capital social până la 2,5 miliarde lei; d) ministerul de resort sau autoritatea centrala coordonatoare, pentru societăţile naţionale, companiile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale şi alte unităţi aflate sub autoritatea acestora; e) consiliile locale sau judeţene, pentru regiile autonome, societăţile comerciale, precum şi alte unităţi care funcţionează sub autoritatea acestora.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001, prin înlocuirea denumirii "Fondul Proprietăţii de Stat" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participatiilor Statului". (3) În funcţie de schimbările survenite în structura şi în atribuţiile organelor competente să aprobe programele de restructurare, prin hotărâre a Guvernului se pot modifica sau stabili noi competenţe de aprobare a acestor programe. Articolul 5 (1) Programele de restructurare vor conţine în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data întocmirii acestora, numărul de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurării, precum şi numărul persoanelor care urmează să fie disponibilizate.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. (2) Dacă restructurarea se desfăşoară în etape, programul de restructurare va cuprinde numărul de personal disponibilizat corespunzător fiecărei etape şi data începerii etapelor din programul de restructurare, cu îndeplinirea condiţiilor de concediere colectivă prevăzute la art. 2. Articolul 6Din resursele financiare prevăzute la cap. V angajatorii pot solicita aplicarea măsurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizaţi colectiv în baza a cel mult două programe de restructurare, cu condiţia ca aceste programe să nu fie prezentate în cursul aceluiaşi an.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 7 (1) Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor care urmează să fie disponibilizaţi se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării programului de restructurare, potrivit art. 4 alin. (2), respectiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului sau, după caz, a ordinului ministrului de resort, de la data emiterii deciziei autorităţii centrale coordonatoare, respectiv de la data hotărârii consiliului judeţean sau local, privind aprobarea programului de restructurare.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. (2) Dacă disponibilizarea se realizează potrivit programului în etape, termenul de 60 de zile curge de la data prevăzută pentru fiecare etapa.2. Restructurarea unităţilor cu capital integral privat sau la care acţionarii privaţi deţin peste două treimi din capital.-------------Pct. 2 din Secţiunea I din Cap. II a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 8 (1) În cazul restructurării societăţilor comerciale la care acţionarii sunt persoane fizice sau persoane juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor, măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se realizează în urma aprobării de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a programelor de restructurare în vederea eliminării pierderilor sau arieratelor.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. (2) Programele de restructurare se vor elabora cu respectarea prevederilor art. 5, 6 şi ale art. 7 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă şi a clauzelor referitoare la disponibilizările prin concedieri colective din contractul de vânzare-cumpărare, în cazul existenţei acestora. Articolul 9 (1) În vederea aprobării, programele de restructurare elaborate de societăţile comerciale, adoptate de adunările generale ale acţionarilor, vor fi evaluate şi certificate de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. (2) Cheltuielile de expertizare şi certificare vor fi suportate de societatea comercială supusă restructurării. (3) Modul de evaluare, certificare şi de aprobare a programelor de restructurare prevăzute la art. 8 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 10 (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aproba programele de restructurare în termen de 30 de zile de la data prezentării acestora. (2) În cazul respingerii programului de restructurare angajatorul se poate adresa Consiliului de administraţie al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 de zile.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001, prin înlocuirea denumirii "Agenţia pentru Ocupare şi Formare Profesională", cu denumirea "Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă". Articolul 11Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor care urmează să fie disponibilizaţi se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării programelor de restructurare.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001.3. Restructurarea instituţiilor şi a altor unităţi finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare Articolul 12 (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din instituţii şi alte unităţi finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul restructurărilor determinate de reduceri ale alocaţiilor bugetare pentru cheltuieli de personal, respectiv de nerealizarea veniturilor extrabugetare potrivit prevederilor legale. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) restructurarea este aprobată prin dispoziţiile organelor competente, care vor cuprinde, în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data emiterii acestora, numărul de personal disponibilizat şi, după caz, etapele în care se face disponibilizarea, respectiv numărul de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurării. (3) Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor care urmează să fie disponibilizaţi se va face în termen de 60 de zile de la data emiterii actului prin care s-a dispus măsura restructurării sau de la data prevăzută pentru fiecare etapă.-------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Secţiunea a II-a ReorganizareaMăsuri aplicate în cazul reorganizării-------------Titlul Secţiunii a II-a din Cap. II a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 13 (1) În cazul reorganizării angajatorului potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, modificată şi completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă reorganizarea are loc în baza unui plan de reorganizare, confirmat prin hotărâre a judecătorului-sindic, rămasă definitivă şi executorie. (2) Planul de reorganizare trebuie să conţină în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data întocmirii acestuia, numărul de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma reorganizării şi numărul de personal care urmează să fie disponibilizat.-------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. (3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizările colective curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de confirmare a planului de reorganizare. Secţiunea a III-a Închiderea operaţionalăMăsuri aplicate în cazul închiderii operaţionale-------------Titlul Secţiunii a III-a din Cap. II a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 14 (1) În cazul închiderii operaţionale reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, modificată şi completată prin Legea nr. 99/1999, salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Hotărârea adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a consiliului de administraţie privind închiderea operaţională va stabili, în mod obligatoriu, numărul de persoane care urmează a fi disponibilizate. (3) În cazul societăţilor comerciale la care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor, în vederea închiderii operaţionale se va acorda mandat special de către Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului reprezentanţilor săi în adunarea generală.-------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001, prin înlocuirea denumirii "Fondul Proprietăţii de Stat" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participatiilor Statului". (4) Posturile desfiinţate ca urmare a închiderii operaţionale a societăţilor comerciale nu vor putea fi reînfiinţate decât după transferul de proprietate. (5) Personalul disponibilizat, necesar pentru derularea închiderii operaţionale totale, poate fi angajat de către administrator cu convenţie civilă sau cu contract individual de muncă pe perioada determinată, cu menţinerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, stabilite la data disponibilizării. Articolul 15 (1) De drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază şi salariaţii disponibilizaţi colectiv în urma închiderii operaţionale aprobate prin acte administrative, emise în baza unor acte normative. (2) În cazul încetării activităţii unor mine şi cariere în baza art. 37 şi 38 din Legea minelor nr. 61/1998, a normelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1997 privind conservarea şi încetarea activităţilor unor mine, aprobată şi modificată prin Legea nr. 40/1998, desfacerea contractelor individuale de muncă se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării încetării activităţii minelor şi carierelor, prin hotărâre a Guvernului. (3) Salariaţii menţinuţi în activitate pentru conservarea minelor şi carierelor, până la începerea lucrărilor de închidere, pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă după încheierea activităţii pentru care au fost menţinuţi. (4) Personalul disponibilizat, necesar pentru conservarea minelor şi carierelor, poate fi angajat cu convenţie civilă sau cu contract individual de muncă pe perioada determinată, cu menţinerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, stabilite la data disponibilizării. Articolul 16Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizările colective, în condiţiile art. 14 şi art. 15 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, curge de la data hotărârii adunării generale a acţionarilor sau a consiliului de administraţie privind închiderea operaţională, respectiv de la data emiterii actului administrativ prin care se aproba disponibilizarea colectivă. Secţiunea a IV-a PrivatizareaMăsuri aplicate în cazul privatizării-------------Titlul Secţiunii a IV-a din Cap. II a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 17 (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective în cadrul procesului de privatizare reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Prospectul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare sau, după caz, documentul de ofertă, în situaţia vânzării de valori mobiliare prin metode specifice pieţei de capital, precum şi contractul de vânzare-cumpărare vor conţine clauze şi informaţii referitoare la disponibilizări de personal prin concedieri colective, iar valorile mobiliare vândute vor reprezenta cel puţin o treime din totalul valorilor mobiliare emise.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 18Beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi salariaţii societăţilor comerciale la care societăţile comerciale care se privatizează deţin participaţii de cel puţin 50% din numărul total de acţiuni. Articolul 19Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizări prin concedieri colective curge de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a întocmirii raportului final privind rezultatele ofertei publice de vânzare sau, după caz, a raportului de confirmare a tranzacţiei pe piaţa de capital. Articolul 20Disponibilizarea personalului prevăzută la art. 17 se poate face şi în etape, în următoarele condiţii: a) contractul de vânzare-cumpărare sa prevadă data începerii fiecărei etape de disponibilizare prin concedieri colective; b) numărul de personal disponibilizat, corespunzător fiecărei etape, să îndeplinească condiţiile de concediere colectivă prevăzute la art. 2; c) disponibilizările colective să fie efectuate în termen de 60 de zile de la data prevăzută pentru fiecare etapă.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 21 (1) În cazul fuziunii prin absorbţie ori prin contopire sau al divizării totale ori parţiale a unor societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine cel puţin o treime din capitalul social, care determină reduceri de personal, salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Hotărârea adunării generale a acţionarilor privind fuziunea sau divizarea trebuie să prevadă: numărul de personal existent la data adoptării acesteia şi numărul de personal ce urmează a fi disponibilizat. (3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizări prin concedieri colective, în cazul societăţilor comerciale care se divizează, curge de la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor privind divizarea.-------------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. (4) În situaţia fuziunii termenul de 60 de zile curge de la data adoptării de către ultima dintre adunările generale ale acţionarilor din societăţile comerciale care fuzionează a hotărârii privind fuziunea.-------------Alin. (4) al art. 21 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 22Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din societăţile comerciale care aplică programe de restructurare după privatizare beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă sunt respectate condiţiile şi procedurile stabilite la art. 8, 9 şi 11. Secţiunea a V-a Lichidarea şi falimentulMăsurile aplicate în cazul lichidării şi falimentului-------------Titlul Secţiunii a V-a din Cap. II a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 23 (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective de la angajatorii care intră în procedură de lichidare sau faliment beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă: a) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, iar disponibilizarea personalului se realizează în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale a acţionarilor prin care s-a dispus dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale; b) procedura de faliment are loc potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, modificată şi completată prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului se realizează în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii sau de ridicare a dreptului debitorului de a-şi conduce activitatea; c) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, completată şi modificată prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului are loc în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de lichidare. (2) În cazul companiilor naţionale şi al altor societăţi comerciale de transporturi maritime sau fluviale care se lichidează sau care intră în procedură de faliment, termenul de 60 de zile curge de la data debarcării sau de la data emiterii deciziei de repatriere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe navele în curse internaţionale sau aflate sub stare de arest, sechestru, reţinere ori avarie în porturi străine.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 24 (1) Salariaţii menţinuţi în activitate pentru finalizarea în termen a contractelor în derulare vor fi disponibilizaţi şi vor beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă la încetarea activităţii pentru care au fost menţinuţi.-------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. (2) Personalul disponibilizat, necesar pentru desfăşurarea procesului de lichidare, poate fi angajat de către administrator sau lichidator, cu acordul judecătorului-sindic, cu convenţie civilă sau cu contract de muncă pe perioada determinată, cu menţinerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, stabilite la data disponibilizării. Capitolul III Obligaţii pentru angajatori Articolul 25Posturile persoanelor cărora le încetează contractul individual de muncă în procesul de restructurare sau de reorganizare, în baza prevederilor art. 4-13 din prezenta ordonanţă de urgenţă, se desfiinţează şi nu pot fi reînfiinţate timp de 18 luni. Articolul 26 (1) Angajatorii care urmează să efectueze disponibilizări prin concedieri colective în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă au obligaţia de a comunică, în scris, cu cel puţin 60 de zile înainte, organizaţiilor sindicale constituite la nivelul unităţii ori reprezentanţilor salariaţilor măsurile de disponibilizare a personalului, motivele care determină aceste măsuri, precum şi informaţii privind numărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi. (2) În termen de 7 zile de la primirea comunicării sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot adresa angajatorului obiecţii în scris la măsurile de disponibilizare a personalului. (3) Angajatorul are obligaţia de a examina obiecţiile formulate şi de a comunică răspunsul în scris, în termen de 7 zile de la primirea acestora. Articolul 27În cadrul perioadei de 60 de zile, prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru efectuarea disponibilizărilor prin concedieri colective, angajatorii sunt obligaţi să acorde preaviz salariaţilor ce urmează a fi disponibilizaţi, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de muncă. Capitolul IV Măsuri de protecţie socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective Secţiunea I Plăţi compensatorii Articolul 28Plata compensatorie reprezintă o sumă neimpozabilă al cărei cuantum lunar este egal cu salariul mediu net pe unitate, realizat în luna anterioară disponibilizării. Articolul 29 (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de plăţi compensatorii, dacă au fost încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată şi au o vechime în muncă, la angajatorul care i-a disponibilizat, de minimum 6 luni, realizată în ultimele 12 luni înaintea disponibilizarii. (2) În cazul în care salariaţii sunt disponibilizaţi de angajatorii rezultaţi în urma divizării, fuziunii sau privatizării, la care au fost transferaţi în interesul serviciului, condiţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situaţia în care vechimea de 6 luni este realizată prin însumarea perioadelor lucrate înainte şi după transfer. (3) Dreptul la plata compensatorie se naşte la data desfacerii contractului individual de muncă şi se acordă fiecărei persoane o singură dată, pentru disponibilizările prin concedieri colective efectuate la aceeaşi unitate. (4) Plăţile compensatorii se acordă numai persoanelor care fac dovada ca au participat la serviciile de preconcediere colectivă prevăzute la art. 46 din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 30 (1) Nu beneficiază de plăţi compensatorii acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care la data disponibilizării se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt încadrate prin cumul de funcţii, având funcţia de bază la o altă unitate decât unitatea la care se fac disponibilizările prin concedieri colective; b) cumulează pensia cu salariul; c) deţin acţiuni sau părţi sociale reprezentând mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor la o societate comercială; d) sunt autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale. (2) Nu beneficiază de plăţi compensatorii acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care în termenul de 60 de zile, prevăzut la art. 2, îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru munca depusă şi limita de vârstă sau la cerere. Articolul 31Angajatorii au obligaţia ca, în termen de 3 zile de la data desfacerii contractelor individuale de muncă, sa transmită agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti listele cu salariaţii disponibilizaţi.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001, prin înlocuirea denumirii "Agenţia pentru Ocupare şi Formare Profesională", cu denumirea "Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă". Articolul 32 (1) Suma totală de bani acordată cu titlu de plată compensatorie se stabileşte diferenţiat, pentru fiecare persoana căreia i s-a desfăcut contractul individual de muncă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, şi este egală cu: a) 6 salarii medii nete pe unitate pentru salariaţii cu o vechime în muncă mai mică de 5 ani; b) 9 salarii medii nete pe unitate pentru salariaţii cu o vechime în muncă între 5 şi 15 ani; c) 12 salarii medii nete pe unitate pentru salariaţii cu o vechime în muncă mai mare de 15 ani.-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. (2) Suma totală de bani acordată potrivit alin. (1) poate fi majorată cu un salariu mediu net pe unitate, dacă beneficiarul are domiciliul într-un judeţ în care nivelul ratei şomajului este cu 5% peste nivelul mediu la nivel naţional, înregistrat în ultimele 3 luni consecutive, anterioare lunii în care are loc disponibilizarea. Articolul 33Sumele de bani reprezentând plăţi compensatorii se plătesc în rate lunare egale.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 33^1Sumele de bani reprezentând plăţi compensatorii se pot plăti şi într-o singură tranşă, dacă beneficiarul prezintă o propunere de afacere pentru înfiinţarea, dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale, desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu, înfiinţarea unei asociaţii familiale, achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol.-------------Art. 33^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 18 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 30 aprilie 2002. Articolul 34Abrogat.-------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 35Abrogat.-------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 36Abrogat.--------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 22 iunie 2000. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 22 iunie 2000 a fost respinsă de către art. unic din LEGEA nr. 310 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 21 iunie 2001.Art. 36 se menţine abrogat prin pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 189 din 17 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 19 aprilie 2001 care modifică art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 217 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999.Art. 36 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 37 (1) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se transferă, lunar, de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conturi curente personale, purtătoare de dobândă, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu care Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională va încheia convenţie în acest scop. (2) Pentru deschiderea de conturi curente personale şi pentru operaţiunile efectuate în acestea nu se percepe comision beneficiarilor de plăţi compensatorii. (3) Conturile curente personale, purtătoare de dobândă, vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei. (4) Pentru sumele de bani aferente plăţilor compensatorii virate în conturile curente personale şi pentru eventualele regularizări ulterioare, Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională va plăti Casei de Economii şi Consemnaţiuni un comision de 1%.--------------Art. 37 a fost repus în vigoare conform RECTIFICĂRII nr. 312 din 18 iunie 2001, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 21 august 2001, care modifică pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 37^1Persoanele disponibilizate care au primit plăţile compensatorii în condiţiile prevăzute la art. 33^1 sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data încasării sumelor, să facă dovada utilizării lor în scopul pentru care au fost solicitate; în caz contrar sunt obligate să restituie comisionul perceput de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, prevăzut la art. 37 alin. (4).---------------Art. 37^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 18 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 30 aprilie 2002. Articolul 38Abrogat.--------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 39 (1) Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reincadrarii în unitatea din care a fost disponibilizat, iar în situaţia în care a primit plati compensatorii în condiţiile art. 33^1, acestea se restituie în limita sumelor aferente perioadei ulterioare reincadrarii în munca. (2) În cazul în care beneficiarul care primeşte plati compensatorii în condiţiile art. 33 se angajează într-o alta unitate decât cea de la care a fost disponibilizat, acesta va primi la data angajării suma transelor cumulate cuvenite timpului rămas până la expirarea perioadei de acordare a plăţilor compensatorii*).---------------Art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 18 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 30 aprilie 2002.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 18 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 30 aprilie 2002, prevederile art. 39 alin. (2) sunt aplicabile şi persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de plăţi compensatorii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2001. Articolul 40Plăţile compensatorii se suporta din resursele financiare prevăzute la art. 55. Articolul 41Abrogat.--------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 42 (1) Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, precum şi regiile autonome sau alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale pot acorda persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, compensaţii băneşti individuale, în condiţiile şi cuantumurile prevăzute în contractele colective de muncă. (2) În cursul anului 2000 regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, nu pot acorda compensaţii băneşti individuale în condiţiile prevăzute la alin. (1).--------------Art. 42 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 43Angajatorii pot acorda cu ocazia disponibilizarii şi alte facilităţi şi drepturi referitoare la disponibilizări prin concedieri colective prevăzute în contractele colective de muncă. Articolul 44 (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de ajutor de şomaj şi de alocaţie de sprijin, acordate în condiţiile şi în cuantumul prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ajutorul de şomaj se stabileşte la data disponibilizării, se suspendă pe perioada acordării plăţilor compensatorii şi se pune în plată începând din prima lună după expirarea perioadei pentru care se acordă plăţi compensatorii, corectat cu toate indexările acordate potrivit legii, în perioada suspendării. (3) Dreptul la ajutor de şomaj după expirarea perioadei pentru care s-au acordat plati compensatorii încetează dacă în această perioadă au intervenit situaţii care, potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conduc la neacordarea acestui drept. Articolul 45 (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de vechime în muncă în perioada pentru care primesc plăţi compensatorii, până la reîncadrarea cu contract individual de muncă sau până la data prezentării dovezilor ca au utilizat sumele potrivit scopului pentru care le-au solicitat.--------------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. (2) În perioada prevăzută la alin. (1) persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege pentru persoanele încadrate în munca, precum şi, dacă este cazul, de pensia de invaliditate. (3) În perioada prevăzută la alin. (1) contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective se calculează asupra ajutorului de şomaj stabilit în condiţiile art. 44 şi se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. Secţiunea a II-a Servicii de preconcediere colectivă şi măsuri active Articolul 46 (1) În perioada preavizului prevăzut la art. 27 salariaţii sunt obligaţi să participe la serviciile de preconcediere colectivă realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de alţi prestatori de servicii din sectorul public sau privat, autorizaţi şi selecţionaţi de către acestea în condiţiile legii. (2) Constituie servicii de preconcediere colectivă, în principal, următoarele activităţi: a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protecţia socială a şomerilor şi la reintegrarea lor profesională; b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă; c) reorientarea profesională în cadrul sau în afară unităţii angajatoare, inclusiv prin cursuri de instruire de scurtă durată; d) sondarea opiniei salariaţilor şi informarea acestora cu privire la măsurile active de combatere a şomajului. (3) Pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectivă angajatorii sunt obligaţi sa înştiinţeze în scris, în termen de 3 zile de la aprobarea programelor de restructurare, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, despre disponibilizările prin concedieri colective, cu menţionarea numărului de personal ce urmează să fie concediat. (4) De serviciile de preconcediere colectivă pot beneficia, la cerere, şi persoanele disponibilizate prin concedieri colective, prevăzute la art. 42. (5) Angajatorii persoanelor prevăzute la alin. (4) vor comunică în scris agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la acordarea preavizului, lista cuprinzând persoanele care au solicitat servicii de preconcediere colectivă.--------------Art. 46 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 47 (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi de măsuri active pentru combaterea somajului. (2) Prin măsuri active pentru combaterea somajului se înţelege acele măsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.--------------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. (3) Măsurile active pentru combaterea somajului sunt, în principal, următoarele: orientarea profesională, instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă, instruirea antreprenoriala şi profesională, înfiinţarea de centre de consultanţa şi dezvoltare de afaceri, sprijin financiar pentru crearea de noi locuri de muncă, inclusiv prin programe de lucrări publice. (4) Măsurile active pentru combaterea somajului mai includ: a) activităţi pregătitoare pentru recrutarea şi instruirea de personal în vederea realizării măsurilor active; b) activităţi de furnizare a serviciilor şi de acordare a asistenţei de specialitate pentru beneficiarii măsurilor active; c) activităţi de evaluare a măsurilor active. Articolul 48Măsurile active se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către alţi prestatori de servicii din sectorul public sau privat, autorizaţi şi selecţionaţi de către acestea în condiţiile legii.-------------Art. 48 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001, prin înlocuirea denumirii "Agenţia pentru Ocupare şi Formare Profesională", cu denumirea "Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă". Articolul 49Prefecturile şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini realizarea serviciilor de preconcediere colectivă şi a programelor de măsuri active pentru combaterea somajului. Articolul 50 (1) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 48 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va utiliza sursele aferente din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi alte surse atrase, în condiţiile legii, în acest scop.-------------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001, prin înlocuirea denumirii "Agenţia pentru Ocupare şi Formare Profesională", cu denumirea "Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă". (2) Campania de sondare şi informare a opiniei publice privind realizarea măsurilor active de combatere a somajului, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se va face din sursele menţionate la alin. (1). Secţiunea a III-a Abrogată--------------Secţiunea a III-a din Cap. IV a fost abrogată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 51Abrogat.--------------Art. 51 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 52Abrogat.--------------Art. 52 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 53Abrogat.--------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 54Abrogat.--------------Art. 54 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Capitolul V Finanţarea plăţilor compensatorii şi a serviciilor de preconcediere colectivă Articolul 55 (1) Resursele financiare pentru finanţarea plăţilor compensatorii şi a serviciilor de preconcediere colectivă se constituie din: a) o cotă de până la 25% din veniturile provenind din contribuţia de 5% datorată de agenţii economici potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; b) alte surse financiare, inclusiv din finanţare externă, în condiţiile legii. (2) Resursele financiare de la alin. (1) se prevăd, se aproba, se evidenţiază şi se urmăresc distinct în cadrul capitolului de venituri al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. Articolul 56 (1) Din resursele financiare prevăzute la art. 55 se efectuează cheltuieli pentru plăţi compensatorii şi pentru serviciile de preconcediere colectivă realizate de prestatori de servicii din sectorul public sau privat, mixt sau cooperatist, autorizaţi şi selecţionaţi în condiţiile legii, de către serviciile descentralizate ale Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă.-------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001, prin înlocuirea denumirii "Agenţia pentru Ocupare şi Formare Profesională", cu denumirea "Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă". (2) Cheltuielile destinate plăţilor compensatorii includ sumele necesare pentru transmiterea drepturilor. (3) Cheltuielile se prevăd, se aproba, se evidenţiază şi se urmăresc distinct în cadrul capitolului de cheltuieli al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.--------------Alin. (3) al art. 56 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 57Încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 55 şi 56 se realizează în condiţiile prevederilor legislaţiei privind administrarea fondurilor publice. Articolul 58Pentru anul 1999, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se autorizează Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor, să introducă modificările corespunzătoare în structura şi în volumul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. Articolul 59În situaţii justificate, în cursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea necesarului de cheltuieli prevăzute la art. 56 din prezenta ordonanţă de urgenţă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor, poate aproba majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu aceasta destinaţie în cadrul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, cu menţinerea echilibrului bugetar aprobat prin lege. Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 60 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 25 şi 32 se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;--------------Litera a) a alin. (1) al art. 60 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. b) încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30, art. 31 şi ale art. 46 alin. (3) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de control ale Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă.-------------Alin. (2) al art. 60 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001, prin înlocuirea denumirii "Agenţia pentru Ocupare şi Formare Profesională", cu denumirea "Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă". (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.--------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de alin. (2) al art. 51 din ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001. Articolul 60^1 (1) Începând cu data de 22 iunie 2000 beneficiază de plăţi compensatorii acordate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj numai persoanele disponibilizate prin concedieri colective din unităţile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (RICOP), cuprinse în anexa la legea de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care devine anexa nr. 2 «Lista cuprinzând unităţile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (RICOP)». (2) Începând cu data de 22 iunie 2000 plăţile compensatorii nu se mai acordă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj persoanelor disponibilizate prin concedieri colective în cadrul programelor de restructurare, reorganizare, închidere operaţională parţială sau totală a activităţii, privatizare ori lichidare, aprobate după această dată, cu excepţia persoanelor prevăzute la alin. (1). (3) Plăţile compensatorii, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin, aflate în derulare la data de 22 iunie 2000, vor fi acordate în continuare din sursele, în cuantumurile, pe duratele, în succesiunea şi în condiţiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi. (4) În sensul prevederilor alin. (3), plăţile compensatorii, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin aflate în derulare reprezintă: a) plăţile care au început înainte de 22 iunie 2000, care continuă şi după această dată; b) plăţile ale căror cuantumuri au fost stabilite înainte de 22 iunie 2000, iar punerea în plată a acestora se face după această data; c) plăţile cuvenite persoanelor disponibilizate prin concedieri colective după 22 iunie 2000, dacă programele de restructurare, reorganizare, închidere operaţională parţială sau totală a activităţii, privatizare ori lichidare au fost aprobate înainte de 22 iunie 2000, cu condiţia ca desfacerea contractelor individuale de muncă ale acestor salariaţi să fie făcută în termen de 60 de zile de la data aprobării programelor menţionate mai sus sau, după caz, în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 23 alin. (2); d) plăţile cuvenite persoanelor care urmează să fie disponibilizate prin concedieri colective în etape, în baza unor programe de restructurare sau privatizare aprobate înainte de 22 iunie 2000, care au prevăzute etape de disponibilizare ce se derulează după această dată; e) plăţile compensatorii acordate în două transe, din care prima tranşă a fost plătită înainte de 22 iunie 2000; f) plăţile compensatorii stabilite prin hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în cadrul proceselor care au început înainte de 22 iunie 2000.--------------Art. 60^1 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 61Abrogat.--------------Art. 61 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 62Abrogat.--------------Art. 62 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. Articolul 63Legea nr. 1/1991*) privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (2) al articolului 20 se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) pe perioada pentru care titularul primeşte plăţi compensatorii."2. La alineatul (1) al articolului 24 literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) acoperirea cheltuielilor privind plăţile compensatorii ce se acordă salariaţilor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective; f) acoperirea cheltuielilor privind realizarea măsurilor active pentru combaterea şomajului."3. abrogat.--------------Pct. 3 al art. 63 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001.--------------*) Legea nr. 1/1991 a fost abrogată de litera a) a art. 130 din LEGEA nr. 76 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2002. Articolul 64 (1) Articolul 4 din Legea nr. 145/1998privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se completează cu litera h) care va avea următorul cuprins: h) aprobă programele de restructurare pentru societăţile comerciale la care acţionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.--------------Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001. (2) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se vor modifica în mod corespunzător statutul şi organigrama Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.-------------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001, prin înlocuirea denumirii "Agenţia pentru Ocupare şi Formare Profesională", cu denumirea "Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă". Articolul 65În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare. Articolul 66 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă actele normative cuprinse în anexa la lit. A, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remeş Anexa 1A. ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGĂ1. Hotărârea Guvernului nr. 838/1995 privind condiţiile pentru acordarea compensaţiilor care nu se supun impozitului pe salarii, acordate salariaţilor disponibilizaţi cu ocazia restructurării agenţilor economici cu capital majoritar privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 26 octombrie 1995.2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operaţională a activităţii, privatizare sau lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 26 iunie 1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 22 decembrie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 103/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999.3. Hotărârea Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operaţională a activităţii, privatizare sau lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 9 februarie 1999.4. Ordonanţa Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 20 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 216/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 22 decembrie 1997, completată şi modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.5. Articolul 32 alin. (2), (3), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999.B. ACTE NORMATIVE CE SE ABROGĂ, CU EXCEPŢIA PREVEDERILOR CARE REGLEMENTEAZĂ EXECUTAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII, AFLATE ÎN DERULARE LA DATA DE 22 IUNIE 2000, PÂNĂ LA EPUIZAREA ACESTOR PLĂŢI-------------Titlul literei B din anexa 1 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001.1. Ordonanţa Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998.2. Hotărârea Guvernului nr. 668/1998 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 octombrie 1998.3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 18 noiembrie 1998.4. Hotărârea Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 4 martie 1999.5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 9 februarie 1999.6. Hotărârea Guvernului nr. 367/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 21 mai 1999. Anexa 2LISTAcuprinzând unităţile prevăzute în Planul de restructurare în vedereaaplicării Programului de restructurare a întreprinderilor şi dereconversie profesională (RICOP)-------------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 6 iulie 2001, având conţinutul anexei din acelaşi act normativ.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 2 octombrie 2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 263 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • LEGE nr. 55 din 17 martie 2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 430 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 496 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 235 din 13 iulie 2005 privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 7 iunie 2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 12 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 205 din 27 iunie 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 17 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 47 din 5 iunie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1996 pentru ratificarea Acordului de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 202 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2003
 • LEGE nr. 345 din 1 iunie 2002 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 306 din 13 noiembrie 2007 privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 252 din 9 august 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005
 • LEGE nr. 286 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 476 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 99 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • LEGE nr. 410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 416 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2001 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 179 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 218 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 727 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999
 • LEGE nr. 92 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 7 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxa, în învăţământul superior de stat peste locurile finanţate de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial
 • LEGE nr. 236 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 188 din 2 iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 117 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 39 din 11 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021