Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 iunie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 iunie 1999 (*actualizata*)privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap(actualizata până la data de 3 august 2005*)

--------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 iunie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 3 august 2005 cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 respinsa de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999***); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000****); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 29 martie 2001*****); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 8 octombrie 2001******); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 6 decembrie 2001; LEGEA nr. 517 din 12 iulie 2002; LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002; LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 august 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002; LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2003; ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003; ORDONANTA nr. 59 din 22 august 2003; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003*******); LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.394 din 21 decembrie 2004********); ORDONANTA nr. 6 din 20 ianuarie 2005; HOTĂRÂREA nr. 778 din 14 iulie 2005.**) ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 a fost abrogata de art. 85 din ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001 şi respinsa ulterior de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002. ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001 a fost abrogata de art. 298 din LEGEA nr. 571/2003.***) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999 a fost abrogata de art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001, ulterior respinsa de LEGEA nr. 520 din 9 octombrie 2001.****) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002.*****) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 29 martie 2001 a fost respinsa de LEGEA nr. 517 din 12 iulie 2002.******) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 8 octombrie 2001 a fost abrogata de art. 142 din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004.*******) Art. 38, alin. 6 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele: "Unitatile protejate destinate persoanelor cu handicap, definite prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitului pe profit dacă minimum 75% din sumele obtinute prin scutire se reinvestesc în vederea achizitiei de echipament tehnologic, masini, utilaje, instalaţii şi/sau pentru amenajarea locurilor de muncă protejate. Scutirea de la plata impozitului pe profit se aplică până la data de 31 decembrie 2006."********) HOTĂRÂREA nr. 2.394 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Dispozitii generale Articolul 1 (1) Persoanele cu handicap, în înţelesul prezentei ordonante de urgenta, sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le împiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viaţa sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali proprii, necesitand măsuri de protecţie speciala în sprijinul integrarii lor sociale şi profesionale. (2) Protectia speciala cuprinde masurile ce urmeaza a fi luate în temeiul acestei ordonante de urgenta, pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire şi de integrare sociala a acestei categorii de persoane. (3) Masurile de protecţie speciala se aplică pe baza încadrării în categorii de persoane cu handicap, în raport cu gradul de handicap, stabilit în urma evaluării efectuate de către comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. Pentru copiii cu handicap criteriile de încadrare în gradele de handicap se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Copilului şi Adoptie*). Ordinele vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------------Alin. (1) şi (3) ale art. 1 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.*) LEGEA nr. 275 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004 modifica Ordonanţa de urgenta nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protectia Copilului şi Adoptie şi prevede la punctul 1 al art. I urmatoarele:" 1. În titlul ordonantei de urgenta şi în cuprinsul acesteia, sintagma "Autoritatea Naţionala pentru Protectia Copilului şi Adoptie" se inlocuieste cu sintagma "Autoritatea Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului". Articolul 2 (1) Incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie speciala în raport cu gradul de handicap se atesta, atât pentru adulti, cat şi pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic anatomo-clinic, diagnostic functional şi de evaluare a capacităţii de muncă şi de autoservire. Gradul de handicap - usor, mediu, accentuat şi grav - se atesta prin certificat emis de către comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti prevăzute la cap. V, respectiv de comisiile pentru protectia copilului, în cazul copiilor cu handicap. (2) În sensul prezentei ordonante de urgenta, prin copil se înţelege persoana care nu a implinit vârsta de 18 ani şi care nu are capacitate deplina de exercitiu. (3) O dată cu eliberarea certificatelor de încadrare în grade de handicap, comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv comisiile pentru protectia copilului, în cazul copiilor cu handicap, au obligaţia sa elaboreze un program individual de recuperare, readaptare şi integrare sociala, care să prevada actiunile medicale, educative, profesionale şi sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea şi integrarea sau reintegrarea sociala a persoanei cu handicap. (4) Pentru elaborarea programului individual de recuperare, readaptare şi integrare sociala comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv comisiile pentru protectia copilului, în cazul copiilor cu handicap, se vor consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap şi, după caz, cu reprezentantii legali ai acesteia, precum şi cu specialisti din diferite domenii, în functie de specificul fiecarui caz. (5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, pe baza dispoziţiilor legale în vigoare, condiţiile necesare pentru realizarea programului individual de recuperare, readaptare şi integrare sociala pentru fiecare persoana cu handicap.---------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 3 (1) Realizarea masurilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este organizata, coordonata şi controlata de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaboreaza cu ministere şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care desfăşoară activităţi în domeniul protectiei persoanelor cu handicap.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 8 decembrie 1999, abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001, respinsa de LEGEA nr. 520 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 17 octombrie 2001, modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 4Protectia speciala a persoanelor cu handicap se realizează prin acordarea de prestatii în bani sau în natura, precum şi de servicii sociale în condiţiile prezentei ordonante de urgenta şi ale altor acte normative, la domiciliu sau în cadrul instituţiilor de protecţie sociala.-----------Art. 4 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Capitolul 2 Instituţiile de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap-----------Titlul Capitolului 2 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 5Protectia speciala a persoanelor cu handicap, în forma institutionalizata, se realizează prin acordarea de servicii sociale în cadrul instituţiilor de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap.-----------Art. 5 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 6((1) Instituţiile de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap se infiinteaza şi funcţionează în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sub forma de centre-pilot, centre de ingrijire şi asistenţa, centre de recuperare şi reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupationala, locuinte protejate de tip familial, centre de zi, centre de interventie timpurie, precum şi sub alte forme specifice, cu avizul şi în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. (2) Instituţiile de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Modul de organizare şi functionare a instituţiilor de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap se stabileste de către autorităţile sau instituţiile care le infiinteaza. (4) Instituţiile de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap se vor reorganiza ca structuri fără personalitate juridica în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul conform al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, începând cu data de 1 ianuarie 2005.---------------Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 6 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 7 (1) Finantarea instituţiilor de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap se asigura din: a) sume alocate de la bugetele autorităţilor administraţiei publice locale; b) sume alocate de la bugetul de stat; c) contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, care vor fi varsate în contul centrelor; d) alte venituri realizate în condiţiile legii. (2) Finantarea instituţiilor de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap se face direct de consiliile judetene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.--------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 8 decembrie 1999, abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001, respinsa de LEGEA nr. 520 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 17 octombrie 2001.Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 7 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 8 (1) Instituţiile de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap pot fi înfiinţate prin: a) hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei; b) hotărâre a consiliului judetean sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz; c) hotărâri ale unor organizaţii neguvernamentale sau care au ca obiect de activitate şi protectia speciala a persoanelor cu handicap; d) hotărâri ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România. (2) Regulamentul-cadru de organizare şi functionare pentru fiecare tip de institutie de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei. (3) Salarizarea personalului instituţiilor de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap se stabileste potrivit legislaţiei aplicabile salariatilor din sistemul bugetar.---------------Litera a) a art. 8 a fost modificata de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 8 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 9 (1) Instituţiile de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap pot fi înfiinţate şi în comun de mai multe institutii şi persoane juridice dintre cele menţionate la art. 8, prin contract de asociere, cu avizul conform al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. (2) Contractul de asociere se incheie între ordonatorii principali de credite, în cazul consiliilor judetene, consiliilor locale, Ministerului Sănătăţii şi al altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate şi reprezentantii legali ai persoanelor juridice. (3) Contractul de asociere trebuie să prevada sursele financiare reprezentand contribuţia fiecarei părţi la susţinerea cheltuielilor de investitii şi de functionare ale institutiei de protecţie speciala care se infiinteaza prin asociere, durata asocierii şi modul de administrare a patrimoniului institutiei. Contractul-cadru de asociere se stabileste prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.---------------Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (1) şi (2) ale art. 9 au fost modificate prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 10 (1) Instituţiile de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap, înfiinţate cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, se afla în coordonarea acesteia. (2) Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap îşi exercită atributia de coordonare prin: elaborarea de norme şi metodologii privind organizarea şi functionarea instituţiilor de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap; asigurarea instruirii şi perfectionarii profesionale a personalului de specialitate; verificarea respectarii dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta şi ale altor acte normative referitoare la activitatea acestora; sprijinirea dezvoltării acestor institutii în conformitate cu strategia şi cu programele naţionale de protecţie speciala a persoanelor cu handicap. (3) Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap controlează activitatea tuturor instituţiilor de asistenţa sociala pentru persoanele cu handicap aflate în coordonarea sa, informand Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi, după caz, Curtea de Conturi, asupra aspectelor negative constatate.--------------Alin. (1) şi (3) ale art. 10 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 8 decembrie 1999, abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001, respinsa de LEGEA nr. 520 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 17 octombrie 2001.Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 10 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Capitolul 3 Accesibilitati pentru persoanele cu handicap Articolul 11 (1) Cladirile instituţiilor publice şi private, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, locuintele construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun, telefoanele publice, precum şi caile de acces vor fi amenajate astfel încât să permită accesul neingradit al persoanelor cu handicap. Cladirile de patrimoniu şi cele istorice se vor amenaja respectandu-se caracteristicile arhitectonice. (2) Lucrarile de amenajare a acestora se vor face în etape, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, iar costurile lucrărilor vor fi suportate, după caz, din bugetele proprii ale ministerelor, ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi din bugetele autorităţilor publice locale.--------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (1) al art. 11 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 12Autorităţile prevăzute de lege vor elibera autorizatia de construcţie pentru cladirile publice ce urmeaza a se construi, numai în condiţiile respectarii normativului în domeniu, aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Fac excepţie de la aceasta prevedere constructiile personale şi anexele acestora.--------------Art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 13 (1) Toate lucrarile de refacere, reparatii, reconstructie sau consolidare a drumurilor publice, a instituţiilor publice, a celor culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, a magazinelor şi restaurantelor, a sediilor prestatorilor de servicii către populatie vor fi proiectate şi executate astfel încât să respecte prevederile normativului mentionat la art. 12. (2) Până la data de 31 decembrie 2003 vor fi adaptate pentru a permite accesul neingradit al persoanelor cu handicap toate cladirile instituţiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, magazinele şi restaurantele, sediile prestatorilor de servicii către populatie, precum şi caile publice de acces. (3) Începând cu data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta se vor respecta prevederile normativului mentionat la art. 12, pentru locuintele care se vor construi sau se vor repara din fonduri de la bugetul de stat. (4) Cel puţin 4% din locuintele construite din fonduri de la bugetul de stat vor fi adaptate, cel mai tarziu până la 31 decembrie 2010, în conformitate cu normativul mentionat la art. 12.--------------Alin. (3) şi (4) ale art. 13 au fost introduse de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 14Până la data de 31 decembrie 2002 toate telefoanele publice vor fi montate şi amenajate cu respectarea prevederilor normativului mentionat la art. 12.--------------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 15 (1) De la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta limbajul mimico-gestual şi limbajul specific al persoanei cu surdocecitate sunt recunoscute oficial. (2) Instituţiile publice şi private vor asigura, atunci când este cazul, pentru relatiile directe cu persoanele cu deficiente de auz sau cu surdo-cecitate, interpreţi autorizati ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdo-cecitate. Procedura şi condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii, cu consultarea Asociaţiei Surzilor din România--------------Art. 15 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (2) al art. 15 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 16 (1) În termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, în spatiile de parcare de pe lângă instituţiile de interes public vor fi amenajate, rezervate şi semnalizate prin semnul international minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de doua locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap; totodata, în spatiile de parcare ale domeniului public şi cat mai aproape de domiciliu administratorul acestora va repartiza locuri de parcare gratuita persoanelor cu handicap care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare. (2) Până la data de 31 decembrie 2003 toate spatiile de parcare organizate vor avea amenajate, rezervate şi semnalizate prin semnul international minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de doua locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap. (3) Este interzisa parcarea altor mijloace de transport pe locuri de parcare amenajate, rezervate şi semnalizate prin semnul international pentru persoane cu handicap. (4) Până la data de 31 decembrie 2010 toate statiile mijloacelor de transport în comun vor fi amenajate pentru a permite accesul neingradit al persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile normativului mentionat la art. 12. (5) Până la data de 31 decembrie 2005 autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa monteze sisteme de semnalizare sonora şi vizuala pentru persoanele cu handicap la trecerile de pietoni, precum şi panouri de afisaj în mijloacele de transport public şi pe drumurile publice.---------------Art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 17 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, toate societăţile sau regiile de transport în comun, urban sau interurban, au obligaţia sa achizitioneze mijloace de transport special adaptate pentru accesul neingradit al persoanelor cu handicap. (2) În termen de maximum 2 ani de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta producătorii de mijloace de transport în comun au obligaţia să introducă în fabricatie mijloace de transport în comun adaptate accesului neingradit al persoanelor cu handicap. (3) Până la data de 31 decembrie 2010 toate mijloacele de transport în comun aflate în circulatie vor fi adaptate accesului neingradit al persoanelor cu handicap. (4) Abrogat.--------------Alin. (1) şi (2) ale art. 17 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (4) al art. 17 a fost abrogat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Capitolul 4 Drepturile şi oblibaţiile persoanelor cu handicap Secţiunea I Drepturi de care beneficiaza copiii cu handicap Articolul 18 (1) În vederea asigurarii integrarii cu sanse egale în viaţa sociala, copiii cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) acces liber şi egal în orice institutie de invatamant obisnuit, în raport cu restantul functional şi potentialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul învăţământului; b) pregatire scolara la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe durata învăţământului obligatoriu prevăzut de lege; pregătirea scolara la domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului educatiei şi cercetării, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, în condiţiile şi în cuantumul prevăzute de lege, majorat cu 100%; d) alocaţie de întreţinere pentru copiii cu handicap, aflati în plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 50%; e) locuri de odihnă gratuite în tabere pentru copiii prescolari, elevi şi studenti cu handicap, o dată pe an, conform convenţiilor incheiate între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii; f) asistent personal pentru copilul cu handicap grav, angajat de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandarilor anchetei sociale realizate de către o comisie din cadrul compartimentului specializat al primariei în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa copilul cu handicap grav; parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav pot opta pentru primirea unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unitatile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plată a indemnizatiei se va stabili prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; g) bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice şi sportive, în aceleasi condiţii ca pentru elevi şi studenti sau militari în termen; h) asistenţa medicală pentru copilul cu handicap, în condiţiile Legii asigurarilor sociale de sănătate nr. 145/1997*), cu modificările şi completările ulterioare; i) obtinerea gratuita a protezelor, carjelor, ghetelor ortopedice, carucioarelor din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul aparţine, şi asigurarea, cu prioritate şi în condiţii avantajoase, a aparatelor auditive şi a implanturilor cardiace; j) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa sau cu metroul, pentru copiii cu handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali ai acestora, acordată pe baza unei anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa copilul cu handicap; modalitatea de acordare a gratuitatii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; k) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în limita a 12 calatorii dus-intors pe an pentru copiii cu handicap grav şi pentru asistenţii personali ai acestora şi în limita a 6 calatorii dus-intors pe an pentru copiii cu handicap accentuat şi pentru insotitorii acestora; copiii cu afecţiuni renale care necesita hemodializa în alte localităţi decat cele de domiciliu, precum şi asistenţii personali ai acestora beneficiaza de gratuitate şi peste limita mentionata, în functie de recomandarea centrului de dializa; l) alocatia lunara de hrana pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, calculată pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice. (2) Persoana care are în ingrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) concediu platit pentru ingrijirea copilului cu handicap, până la implinirea de către acesta a varstei de 3 ani; b) concedii medicale pentru ingrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, care necesita tratament pentru afecţiuni intercurente, până la implinirea de către copii a varstei de 18 ani; c) gratuitatea serviciilor de cazare şi masa pentru persoana care insoteste copilul cu handicap grav în spital, pe teritoriul României, la recomandarea medicului specialist; modalitatea de decontare se stabileste prin convenţie incheiata între Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate; d) scutire de plată taxelor de abonament pentru persoana detinatoare de aparat de radio şi de televizor, dacă copilul are handicap grav; e) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutire de plată abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum şi de costul a 400 de impulsuri pentru nevazatori, dacă copilul are handicap grav sau accentuat; modalitatile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului comunicatiilor şi tehnologiei informatiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; f) prioritate la inchirierea, construirea şi cumpararea locuintelor din fondul de stat, în condiţiile legii, dacă copilul are handicap accentuat sau grav; g) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinta deţinute de stat sau de unitatile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, dacă copilul are handicap accentuat sau grav. (3) De drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti sau persoanele care au adoptat, cărora li s-au încredinţat copii spre crestere şi educare ori în plasament familial, dacă sunt asigurati în cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat sau dacă sunt cadre militare în activitate. (4) Persoanele menţionate la alin. (3) beneficiaza de drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) în situaţia în care nu au în acelasi timp şi calitatea de asistent personal. (5) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi la alin. (2) lit. a)-g) nu pot beneficia copiii cu handicap sau persoanele care au în ingrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap care se afla în institutii de invatamant special, asistenţa sociala şi protecţie speciala sau în alte institutii cu caracter social în care li se asigura întreţinerea completa din partea statului. (6) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. l) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este ingrijit în familie.---------------Art. 18 a fost completat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Litera l) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 22 ianuarie 2003.---------------*) Legea nr. 145/1997 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 20 noiembrie 2002. Secţiunea a II-a Drepturi de care beneficiaza adultii cu handicap Articolul 19 (1) În vederea asigurarii dreptului la securitate sociala, precum şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adultii cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) adultii cu handicap grav sau accentuat, care nu realizează venituri din salarii sau pensii, cu excepţia pensiei de urmas, beneficiaza de o indemnizatie lunara de 1.400.000 lei ****); adultii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din salarii sau pensii, cu excepţia pensiei de urmas, beneficiaza de o indemnizatie lunara de 50%, respectiv de 30% din valoarea indemnizatiei lunare; indemnizatia lunara se indexeaza anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu indicele de crestere a preturilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistica; b) adultii nevazatori cu handicap grav beneficiaza de o alocaţie sociala în cuantum de 1.695.000 lei, indiferent de veniturile realizate din salarii, indemnizatie ce va fi actualizata anual prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele cresterii preturilor de consum, stabilit de Institutul Naţional de Statistica; adultii cu handicap accentuat beneficiaza de o alocaţie sociala de 50% din cuantumul alocatiei stabilite pentru adultii cu handicap grav; adultii nevazatori cu handicap grav sau accentuat, care cumuleaza salariul cu pensia pentru limita de vârsta, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensie pentru pierderea capacităţii de muncă, vor opta pentru una dintre acestea sau pentru alocatia sociala; adultii nevazatori cu handicap grav sau accentuat care nu desfăşoară activitate salarizata cumuleaza alocatia sociala cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii; nevazatorul cu handicap grav primeste, pentru plata insotitorului definit la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor, cu modificările ulterioare, o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant din unităţi bugetare; nevazatorul poate opta pentru asistentul personal sau pentru însoţitor;***) c) asistent personal pentru adultul cu handicap grav, angajat de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandarilor anchetei sociale realizate de către o comisie din cadrul compartimentului specializat al primariei în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa adultul cu handicap grav; persoana cu handicap grav sau reprezentantii legali ai acesteia, cu excepţia nevazatorilor, pot opta pentru primirea unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unitatile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plată a indemnizatiei se va stabili prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; d) abrogata*); e) scutire de plată taxelor de abonament pentru adultii cu handicap grav, deţinători de aparate de radio şi de televizoare; de aceasta facilitate beneficiaza şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap grav, dacă locuiesc împreună; f) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutire de plată abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum şi costul a 400 de impulsuri pentru nevazatori, atât pentru adultii cu handicap grav şi accentuat, cat şi pentru familiile acestora, dacă au domiciliul comun; modalitatile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului comunicatiilor şi tehnologiei informatiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa şi cu metroul, pentru adultii cu handicap grav şi pentru asistenţii personali sau insotitorii acestora şi pentru adultii cu handicap accentuat, acordată pe baza unei anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa adultul cu handicap; modalitatea de acordare a gratuitatii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în limita a 12 calatorii dus-intors pe an pentru adultii cu handicap grav; de aceleasi drepturi beneficiaza asistenţii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap grav atunci când calatoresc împreună cu acestea; adultii cu handicap accentuat au dreptul la jumătate din numărul de calatorii acordate persoanelor adulte cu handicap grav; adultii cu afecţiuni renale care necesita hemodializa în alte localităţi decat cele de domiciliu, precum şi asistenţii personali ai acestora beneficiaza de gratuitate şi peste limita mentionata, în functie de recomandarea centrului de dializa; i) pregatire scolara la domiciliu, pe durata învăţământului general obligatoriu, la cerere, a adulţilor cu handicap grav, nedeplasabili, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului educatiei şi cercetării, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; j) asistenţa medicală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/1997**), cu modificările şi completările ulterioare; k) medicamente gratuite atât pentru tratament ambulatoriu, cat şi pe timpul spitalizarii; l) începând cu data de 1 ianuarie 2005, un bilet de tratament gratuit, în cursul unui an, care se atribuie persoanei cu handicap, pe baza recomandarii medicale, de către casele teritoriale de pensii. Numărul biletelor de tratament gratuit ce se acordă persoanelor cu handicap se stabileste proportional cu numărul potentialilor beneficiari faţă de numărul total al biletelor de tratament gratuit stabilite prin legea anuală a bugetului asigurarilor sociale de stat; m) obtinerea gratuita a protezelor, carjelor, ghetelor ortopedice, carucioarelor, la preţul etalon stabilit de Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate, şi asigurarea, cu prioritate şi în condiţii avantajoase, a aparatelor auditive şi a implanturilor cardiace; n) acordarea unei camere în plus, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinta deţinute de stat sau de unitatile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum şi a familiilor care au în întreţinere un copil cu handicap grav; o) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinta, deţinute de stat sau de unitatile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, dacă persoana are handicap accentuat sau grav; p) prioritate la inchirierea, construirea şi cumpararea locuintelor din fondul de stat şi repartizarea, la cerere, a apartamentelor la niveluri inferioare ale imobilelor, pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav; q) pentru nevazatorii cu handicap grav care realizează venituri salariale în baza unui contract individual de muncă se acordă o indemnizatie lunara în valoare de 200.000 lei, suportata din creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie; r) pentru nevazatorii cu handicap grav se acordă scutire de plată taxei pentru abonamentul la curentul electric; decontarea abonamentului se face pe bază de documente justificative în limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie; documentele justificative, precum şi modalitatea de decontare se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului industriei şi resurselor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; s) acordarea a 25% din fondul de locuinte sociale persoanelor cu handicap grav, conform legilor în vigoare. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), n), o), p), q), r) şi s) nu pot beneficia persoanele cu handicap care se afla în institutii de invatamant special, asistenţa sociala şi protecţie speciala sau în alte institutii cu caracter social, în care li se asigura întreţinere completa din partea statului. (3) Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta între indemnizatia pentru însoţitor prevăzută de art. 61 din Legea nr. 19/2000 republicată privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de vârsta.---------------Art. 19 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Literele a), b), g), h) şi l) ale alin. (1) al art. 19 au fost modificate prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.---------------*) Prevederile literei d) a alin. 1 al art. 19 îşi inceteaza activitatea, conform anexei 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 2 septembrie 2002.Art. 8 din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003 prevede:"Începând cu data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei ordonante, îşi inceteaza aplicabilitatea scutirile de la plata taxelor vamale, prevăzute la: a) art. 19 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002;"**) Legea nr. 145/1997 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 20 noiembrie 2002.---------------Litera d) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 59 din 22 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 29 august 2003.---------------***) HOTĂRÂREA nr. 2.394 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004 prevede:" (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, adultii nevazatori cu handicap grav beneficiaza de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 1.695.000 lei. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, adultii nevazatori cu handicap accentuat beneficiaza de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 847.500 lei."---------------****) HOTĂRÂREA nr. 778 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 3 august 2005, prevede la art. 1 ca: "Adultii cu handicap grav şi accentuat, cu excepţia nevazatorilor, care nu realizează venituri din salarii sau pensii, cu excepţia pensiei de urmas, beneficiaza de un venit lunar sub forma unei indemnizatii lunare în cuantum de 150 lei (RON)." Mentionam ca prevederile acestui act normativ intră în vigoare începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2005. Articolul 20 (1) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. c), e), k) şi l), art. 18 alin. (2) lit. c), d) şi e) şi art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), h), q) şi r) se suporta din bugetul de stat. (2) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f) şi j) şi ale art. 19 alin. (1) lit. c) şi g) se suporta din bugetele locale. (3) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. d) se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale. (4) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (2) lit. a) şi b) se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. (5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) se suporta din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul aparţine. Modalitatile de decontare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------------Alin. (1) şi (2) ale art. 20 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 22 ianuarie 2003. Secţiunea a III-a Oblibaţiile persoanelor cu handicap Articolul 21Persoanele cu handicap au urmatoarele obligaţii: a) să se prezinte la comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, care funcţionează în subordinea consiliilor judetene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv la comisiile pentru protectia copilului, pentru incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie speciala în raport cu gradul de handicap, precum şi la reevaluarea periodica, potrivit criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (3); b) să urmeze programul individual de recuperare, readaptare şi reintegrare sociala stabilit de comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv de comisiile pentru protectia copilului, sub supravegherea asistentilor sociali din cadrul serviciilor publice de asistenţa sociala sau ai organizaţiilor neguvernamentale autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activităţi de protecţie speciala a persoanelor cu handicap, care colaboreaza cu aceste servicii; c) să se incadreze în munca, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea şi cu posibilitatile fizico-senzoriale şi psihice ale acestora, după evaluarea capacităţii de muncă şi stabilirea incapacitatii adaptative de către medicul expert al asigurarilor sociale; d) sa colaboreze cu asistenţii sociali şi sa aduca la cunoştinţa serviciilor publice de asistenţa sociala, în termen de 10 zile, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu, stare materiala, situaţia veniturilor realizate şi alte situaţii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.---------------Literele a) şi b) ale art. 21 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 21 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Capitolul 5 Organizarea şi functionarea comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti---------------Titlul cap. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 22Abrogat.---------------Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003. Articolul 23Abrogat.---------------Art. 23 a fost abrogat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 24Abrogat.---------------Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003. Articolul 25Abrogat.---------------Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003. Articolul 26Abrogat.--------------Art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003. Articolul 27Abrogat.--------------Art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003. Articolul 28Abrogat.--------------Art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003. Articolul 29Abrogat.--------------Art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003. Articolul 30În cazul eliberarii de certificate de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie speciala în raport cu gradul de handicap, fără respectarea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, membrii comisiei de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti vor fi obligati, în condiţiile legii, la: restituirea indemnizatiilor de sedinta încasate pentru participare la activitatea comisiei; excluderea definitivă din cadrul acestei comisii; suportarea sumelor reprezentand drepturile încasate necuvenit de către beneficiari, ca urmare a încadrării acestora cu nerespectarea dispoziţiilor legale.--------------Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 30 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Capitolul 6 Drepturile şi oblibaţiile asistentului personal Articolul 31 (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supraveghează, acorda asistenţa şi ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav. (2) În cazul copilului sau adultului cu handicap, fără discernamant, asistentul personal nu poate fi angajat decat cu acordul familiei sau al sustinatorilor legali ai persoanei cu handicap. (3) Asistentul personal îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă, incheiat cu autorităţile administraţiei publice locale în a caror raza teritoriala îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.--------------Alin. (1) şi (3) ale art. 31 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 32 (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este salarizat în raport cu dispozitiile legale privind salarizarea asistentului social debutant, cu studii medii, din unitatile bugetare. (2) Condiţiile de încadrare, drepturile şi oblibaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap se stabilesc, în condiţiile legii, prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.--------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 33Asistentul personal are, în raport cu persoana cu handicap careia îi acorda supraveghere, asistenţa şi ingrijire, urmatoarele obligaţii: a) de a presta persoanei cu handicap toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă incheiat cu autorităţile publice prevăzute la art. 31 alin. (3); b) de a trata cu respect, buna-credinta şi înţelegere persoana cu handicap şi de a nu abuza fizic sau moral de starea de incapacitate în care se găseşte aceasta; c) de a sesiza autorităţile publice locale şi inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap despre orice modificare survenita în starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap, de natura sa modifice acordarea drepturilor sau a accesibilitatilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.--------------Partea introductiva şi litera a) ale art. 33 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 34Incalcarea oricareia dintre oblibaţiile prevăzute la art. 33 şi a celor prevăzute în contractul individual de muncă atrage raspunderea juridica a asistentului personal, în condiţiile legii.--------------Art. 34 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Capitolul 7 Incadrarea în munca a persoanelor cu handicap Articolul 35Incadrarea în munca a persoanelor cu handicap şi realizarea de venituri de către acestea se fac în conformitate cu legislatia generală a muncii, cu celelalte reglementari în vigoare, precum şi cu dispozitiile speciale din prezenta ordonanţă de urgenţă, în scopul integrarii socioprofesionale a acestor persoane. Articolul 36 (1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate în munca în condiţiile legii, de către persoane fizice sau juridice care angajează personal salariat, conform pregatirii lor profesionale şi capacităţii fizice şi intelectuale de care dispun, pe baza unui contract individual de muncă. (2) Incadrarea în munca a persoanelor cu handicap se poate face prin crearea de locuri de muncă protejate, special organizate, în scopul eliminarii impedimentelor de orice fel, prin asigurarea inlesnirilor şi adaptarilor corespunzătoare. (3) Persoanele cu handicap pot fi angajate şi cu munca la domiciliu, caz în care persoana fizica sau juridica care le angajează are obligaţia de a asigura transportul la şi de la domiciliu al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizeaza în activitate şi al produselor finite pe care le realizează. (4) În sensul prezentei ordonante de urgenta şi numai în contextul încadrării în munca, prin persoana cu handicap se înţelege şi persoana invalida gradul III; prin contract individual de muncă se înţelege şi convenţia individuala privind raporturile de muncă din organizaţiile cooperatiei mestesugaresti, iar prin angajat se înţelege şi membru cooperator.--------------Art. 36 a fost completat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (4) al art. 36 a fost introdus de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 37 (1) Persoanele fizice sau juridice care angajează persoane cu handicap pot înfiinţa unităţi protejate. Unitatile protejate pot fi: a) agenti economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de organizare şi de proprietate, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap incadrate cu contract individual de muncă; b) sectii, ateliere sau alte structuri fără personalitate juridica din cadrul agentilor economici sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap incadrate cu contract individual de muncă; c) asociaţii familiale, asociaţii sau fundatii fără scop lucrativ, constituite de cel puţin o persoană cu handicap, precum şi persoana cu handicap care este autorizata, potrivit legii, sa desfasoare activităţi economice independente, cu condiţia achitarii contribuţiilor de asigurări sociale prevăzute de lege; criteriile de încadrare şi modul de autorizare ale acestor unităţi se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului muncii şi solidaritatii sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În sensul prezentei ordonante de urgenta, prin unităţi protejate se înţelege şi centrele de integrare prin terapie ocupationala aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.--------------Art. 37 a fost completat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 37 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 38 (1) Unitatile protejate prevăzute la art. 37 beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) abrogata; b) abrogata; c) scutire de T.V.A. a operaţiunilor desfăşurate în unitatile protejate autorizate;*) d) alte facilităţi ce pot fi acordate de autorităţile administraţiei publice locale din fondurile proprii. (2) Anual sau ori de cate ori este nevoie Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor controla modul în care unitatile protejate au folosit sumele rezultate din drepturile de care au beneficiat, putand ridica autorizatia de functionare a acestora ca unităţi protejate în cazul nerespectarii prevederilor alin. (1).--------------Art. 38 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Litera b) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 59 din 22 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 29 august 2003.Litera a) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogata prin art. 298, alin. (1), pct. 32 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.*) Art. 161, alin. (7), lit. k) din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003 prevede:" (7) Referirile la taxa pe valoarea adăugată din actele normative prevăzute la lit. a)-q) rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, cu excepţia cazurilor în care actul normativ prevede aplicarea, pe o perioadă limitata de timp a acestor prevederi, şi care se vor aplica pe perioada prevăzută în actul normativ prin care au fost acordate, cu condiţia sa nu depăşească data de 31 decembrie 2006:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ k) art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare;" Articolul 39Abrogat.--------------Art. 39 a fost abrogat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 40 (1) La inceputul fiecarui an, unitatile protejate au obligaţia să prezinte inspecţiilor regionale o informare care va cuprinde datele necesare pentru a dovedi respectarea dispoziţiilor legale referitoare la functionarea unităţii şi masurile intreprinse pentru realizarea adaptarilor şi inlesnirilor necesare pentru desfăşurarea activităţii persoanelor cu handicap. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu retragerea autorizatiei de functionare ca unităţi protejate.--------------Art. 40 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (1) al art. 40 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 41 (1) Unitatile protejate pot organiza cursuri de calificare la locul de muncă pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale, Ministerului Educatiei şi Cercetarii şi al Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (2) Cursurile de calificare organizate de unitatile protejate vor fi finantate din bugetul asigurarilor pentru şomaj, pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de muncă.--------------Art. 41 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 42 (1) Agentii economici care au cel puţin 75 de angajaţi, precum şi autorităţile şi instituţiile publice care au cel puţin 25 de functii contractuale, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de muncă într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi, respectiv din numărul de functii contractuale prevăzute în statul de functii. (2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de muncă li se asigura toate adaptarile şi inlesnirile necesare pentru înlăturarea oricăror impedimente în activitatea pe care o desfăşoară.--------------Art. 42 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Alin. (1) al art. 42 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 43 (1) Agentii economici, autorităţile şi instituţiile publice care nu respecta prevederile art. 42 alin. (1) au obligaţia de a plati lunar către bugetul de stat o sumă egala cu salariul minim brut pe tara inmultit cu numărul de locuri de muncă în care nu au incadrat persoane cu handicap. (2) Sunt exceptati de la plata obligatorie prevăzută la alin. (1) agentii economici, autorităţile şi instituţiile publice care fac dovada ca au solicitat trimestrial la agentiile judetene de ocupare a forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, repartizarea de persoane cu handicap calificate în meseriile respective şi ca acestea nu au repartizat astfel de persoane în vederea angajarii.--------------Art. 43 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 43 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 44Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, incadrate cu contract individual de muncă, beneficiaza de urmatoarele drepturi de protecţie speciala: a) pot ocupa, în condiţiile legii, conform pregatirii şi capacităţii fizice şi intelectuale, orice functie în cadrul organigramei angajatorilor. Angajatorii au obligaţia de a amenaja locul de muncă, astfel încât să fie eliminat orice impediment în desfăşurarea activităţii; b) abrogata; c) o perioadă de proba la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucratoare; d) un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, pentru motive neimputabile acestora; e) posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care beneficiaza de o recomandare medicală în acest sens; f) abrogata; g) angajarea cu prioritate în profesiunile specifice acestora. Lista acestor profesiuni, conforme fiecarui tip de handicap, se va stabili de către comisiile de integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap.Pentru vechimea în munca care depăşeşte vechimea prevăzută la pct. 1, 2 şi 3 se acordă un spor la pensie de 1% pentru fiecare an în plus.----------------Litera b) a art. 44 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999, abrogata de ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001, respinsa de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 24 aprilie 2002.Litera f) a art. 44 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 29 martie 2001publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, respinsa de LEGEA nr. 517 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Literele b) şi f) ale art. 44 au fost abrogate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 44 a fost completat cu art. 44^1 de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 29 martie 2001publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, respinsa de LEGEA nr. 517 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Litera g) a articolului 44 a fost introdusa prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Articolul 45Abrogat.---------------Alin. (3) şi (4) ale art. 45 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 45 a fost abrogat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Capitolul 8 Parteneriatul cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap Articolul 46În activitatea de protecţie speciala a persoanelor cu handicap Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap intretine relatii de dialog şi parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, în mod special cu cele ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap.---------------Art. 46 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 47 (1) La nivel naţional se constituie, pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul Naţional Consultativ de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Consiliul naţional. Consiliul naţional este un organism consultativ de interes public, constituit în scopul institutionalizarii dialogului social privind protectia persoanelor cu handicap. (2) În componenta Consiliului naţional intra reprezentanti desemnaţi de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de organizaţiile neguvernamentale, care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap, de ministere şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi ai unor organizaţii patronale, caritabile sau profesionale, care sprijina activitatea de protecţie speciala a persoanelor cu handicap. (3) Consiliul naţional se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (4) Numărul reprezentantilor în Consiliul naţional şi regulamentul de organizare şi functionare se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.---------------Art. 47 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 48Consiliul naţional are urmatoarele atribuţii: a) contribuie la elaborarea şi urmarirea realizării strategiei, politicilor şi programelor naţionale privind persoanele cu handicap; b) emite avize consultative asupra proiectelor de acte normative în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; c) sprijina buna functionare a instituţiilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap; d) evalueaza periodic rezultatele activităţii de protecţie speciala a persoanelor cu handicap şi formuleaza propuneri Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind reactualizarea cadrului legislativ; e) analizeaza neregulile şi disfunctionalitatile aparute în activitatea instituţiilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap, care au atribuţii în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, şi propune Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap solutii de inlaturare a acestora.---------------Literele a) şi c) ale art. 48 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 49 (1) La nivel judetean şi al municipiului Bucureşti se pot constitui, pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, consilii consultative de dialog social, denumite în continuare consilii. (2) Consiliile sunt formate din reprezentanti desemnaţi de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de organizaţiile neguvernamentale, care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap, de prefecturi, de consilii judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de serviciile descentralizate ale ministerelor sau ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale care au legătură cu activitatea de protecţie speciala a persoanelor cu handicap. (3) Dispozitiile art. 47 alin. (4) sunt aplicabile şi consiliilor. (4) Consiliile se intrunesc trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.---------------Alin. (1) şi (2) ale art. 49 au fost modificate de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 50Consiliile dezbat şi urmaresc realizarea politicilor şi a programelor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap, intervenind pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale acestora. Articolul 51Organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia speciala a persoanelor cu handicap au dreptul, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, de a primi subventii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, în cazul în care infiinteaza şi administreaza unităţi de asistenţa, ingrijire sau recuperare a persoanelor cu handicap, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociaţiilor şi fundatiilor române cu personalitate juridica, care infiinteaza şi administreaza unităţi de asistenţa sociala.---------------Art. 51 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 51^1Abrogat.--------------Art. 51^1 a fost introdus de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002, abrogat de ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003. Articolul 52 (1) Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta programe şi proiecte proprii în domeniul protectiei speciale şi integrarii socioprofesionale a persoanelor cu handicap şi poate participa, în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, la finantarea unor proiecte comune privind realizarea strategiei şi a programelor de protecţie speciala şi integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap. (2) Participarea la finantarea acestor proiecte se face cu acordul părţilor. (3) Administrarea unităţilor finantate în comun se face de către consiliile de administratie, în care finantatorii vor fi reprezentati proportional cu participarea la proiect. (4) Modul de finanţare a proiectelor şi de administrare a unităţilor finantate în comun se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.-----------Alin. (1) al art. 52 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004. Capitolul 9 Surse pentru finantarea protectiei speciale a persoanelor cu handicap----------------Titlul cap. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 53*) (1) Sursele pentru finantarea protectiei speciale a persoanelor cu handicap se constituie din: a) o cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra castigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de către agentii economici, organizaţiile cooperatiste, organizaţiile economice straine cu sediul în România, reprezentantele autorizate în România, potrivit legii, ale persoanelor juridice straine care angajează personal român şi de persoanele fizice care utilizeaza munca salariata, precum şi de alte persoane juridice care realizează activităţi economice în România, cu excepţia unităţilor protejate prevăzute la art. 37; b) penalităţi şi majorări datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen a obligaţiei prevăzute la lit. a); c) donatii ale persoanelor fizice şi juridice din tara şi din strainatate, în condiţiile legii, cu respectarea destinatiilor stabilite de donatori; d) sumele datorate de societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, de alti agenti economici, conform art. 43. (2) Pentru nevarsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 43 şi la alin. (1) lit. a) şi d) se percep penalitatile şi majorarile de intarziere prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru neplata impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului de stat.---------------Preambulul alin. (1) şi litera a) ale art. 53 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000, respinsa de LEGEA nr. 518 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Litera a) a alin. (1) al art. 53 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 6 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 13 decembrie 2001.Art. 53 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.---------------*) NOTĂ:Cota de 2% prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 nu se mai calculeaza şi nu se mai datorează la bugetul de stat, conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 13 noiembrie 2002. Articolul 54 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1), art. 13, 14, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), (2), (4) şi (5) şi ale art. 17 şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei; b) eliberarea de certificate de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie speciala în raport cu gradul de handicap, cu incalcarea criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei. (2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice vinovate. (3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi aplicarea amenzii contraventionale se fac de către Inspecţia de Stat în Constructii şi Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap. Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) lit. b) şi aplicarea amenzii contraventionale se fac de către personalul, imputernicit prin ordin al presedintelui, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al inspecţiilor regionale aflate în subordinea acesteia. (4) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat. (5) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.--------------Art. 54 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.Art. 54 a fost modificat prin LEGEA nr. 343 din 12 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 15 iulie 2004.Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de art. I din ORDONANTA nr. 6 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 28 ianuarie 2005. Articolul 55Abrogat.--------------Art. 55 a fost abrogat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Capitolul 10 Dispozitii finale şi tranzitorii Articolul 56 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 1999, cu excepţia art. 20 alin. (2) şi a art. 22-30, care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000. (2) Până la sfârşitul anului 1999 cheltuielile reprezentand drepturile acordate, prevăzute la art. 20 alin. (2), se finanţează din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap. (3) Până la sfârşitul anului 1999 actualele comisii de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă de pe lângă cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă ce funcţionează în cadrul policlinicilor teritoriale, pentru adulti, şi comisiile de diagnostic şi triaj judetene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru copii, vor continua sa elibereze certificate de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap. Articolul 57 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 iunie 1992, modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii nivelului şi a bazei de calcul al unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa sociala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 septembrie 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 126/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 24 iunie 1998, Legea nr. 57/1992 privind incadrarea în munca a persoanelor handicapate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 iunie 1992, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta. (2) Abrogat.----------------Alin. (2) al art. 57 a fost abrogat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 58În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora normele metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta şi le va supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 58 a fost modificat de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002. Articolul 59În termen de un an de la intrarea în vigoare a prevederilor art. 22-30 comisiile de expertiza a persoanelor cu handicap, atât cele pentru adulti, cat şi cele pentru copii, vor examina şi reevalua toate persoanele care beneficiaza de certificat de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, care necesita protecţie speciala în raport cu gradul de handicap. Articolul 60Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.----------------Notă: A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 8 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 15 octombrie 2001.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretariatul de Stat pentruPersoanele cu HandicapGabriela Popescu,secretar de statMinistrul muncii şi protectieisociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul lucrărilor publiceşi amenajarii teritoriului,Nicolae Noicap. Ministrul educatiei naţionale,Mircea Fronescu,secretar de stat Anexa                                      LISTA           cuprinzind instituţiile de interes public pentru protectia           speciala a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea             Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap                                1. Judeţul AlbaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea SebesCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea BlajCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea GarbovaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea AbrudCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Galda de JosCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Alba Iulia                                2. Judeţul AradCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea AradCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea TamandCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Lipova                                3. Judeţul ArgesCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Bascovele-CotmeanaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea PitestiCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap Localitatea VulturestiCentru de integrare prin terapie ocupationala Localitatea Tigveni                                4. Judeţul BacauCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea BacauCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea RachitoasaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea ComăneştiCentru de recuperare şi reabilitare Localitatea Darmanesti-neuropsihiatrica VermestiCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea RăcăciuniCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap Localitatea UngureniCentrul-pilot "Miorita" Localitatea Parincea5. Judeţul BihorCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea CiutelecCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap Localitatea Cighid-CiutelecCentru de integrare prin terapie ocupationala Localitatea Cadea                           6. Judeţul Bistrita-NasaudCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap cu secţie externala Nuseni Localitatea Beclean                              7. Judeţul BotosaniCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea DorohoiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea LeordaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea AdaseniCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap Localitatea Ionaseni8. Judeţul BrasovCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea BrasovCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Timisul de SusCentrul de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap "Canaan" Localitatea SercaiaCentrul de zi "Casa Soarelui" Localitatea Stupini                               9. Judeţul BrailaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea BrailaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Baldovinesti                               10. Judeţul BuzauCentrul de integrare prin terapie ocupationala Localitatea Ramnicu SaratCentru de ingrijire şi asistenţa, cu secţieexterna la Smeeni Localitatea Ramnicu Sarat                           11. Judeţul Caraş-SeverinCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea SacuCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Resita12. Judeţul CalarasiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea CiocanestiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Stefan cel MareCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Plataresti                                13. Judeţul ClujCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Cluj-NapocaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Luna de JosCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea CatcauCentrul de ingrijire şi asistenţa"Sf. Nicolae" Localitatea Mociu                             14. Judeţul ConstantaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Poarta AlbaCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Techirghiol15. Judeţul DambovitaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea PucioasaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea SăcuieniCentru de recuperare şi reabilitare Localitatea Guraneuropsihiatrica Ocnitei-OchiuriCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap Localitatea Moreni-Tuicani                                16. Judeţul DoljCentru de recuperare şi reabilitare persoanecu handicap Localitatea CraiovaCentru de integrare prin terapie ocupationala Localitatea Corlate                               17. Judeţul GalaţiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea GalaţiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Galaţi                              18. Judeţul GiurgiuCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Carpenis-GaiseniCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Bolintin ValeCentru de integrare prin terapie ocupationala Localitatea Tantava19. Judeţul GorjCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Runcu-SuseniCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Runcu-Dobrita                              20. Judeţul HarghitaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea FrumoasaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Gheorgheni                             21. Judeţul HunedoaraCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea BradCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea GeoagiuCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea PetrilaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea BraniscaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea HunedoaraCentru de integrare prin terapie ocupationala Localitatea Simeria                              22. Judeţul IalomitaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Slobozia                                23. Judeţul IasiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea IasiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Harlau24. Judeţul MaramuresCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Poienile de                                                 sub MunteCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap Localitatea Sighetu Marmatiei                             25. Judeţul MehedintiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea IlovatCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea StrehaiaCentru de integrare prin terapie ocupationala Localitatea Burila Mare                               26. Judeţul MuresCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea SighisoaraCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea ReghinCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Lunca MuresuluiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Targu MuresCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea GlodeniCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Capusu de CampieCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea CalugareniCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap Localitatea Brancovenesti27. Judeţul NeamtCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea OslobeniCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea RomanCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Targu-NeamtCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Bozienii de SusCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea RazboieniCentru-pilot de recuperare a persoanelor cuhandicap Localitatea PastraveniCentru-pilot de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap, cu centru de zi Localitatea Piatra-Neamt                                28. Judeţul OltCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea SlatinaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea FalcoiuCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea ParscoveniCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea SpineniCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap Localitatea Cezieni29. Judeţul PrahovaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea MisleaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Liliesti-BaicoiCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea CalinestiCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea UrlatiCentrul-pilot de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap "Casa Rozei", culocuinte protejate Localitatea UrlatiCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu sindromul Down Localitatea CampinaCentru de integrare prin terapie ocupationala Localitatea UrlatiCentru de integrare prin terapie ocupationala Localitatea Tatarai                             30. Judeţul Satu MareCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea CareiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Satu Mare31. Judeţul SalajCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea BoghisCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea CrasnaCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea JibouCentru de integrare prin terapie ocupationala Localitatea Badacin-Pericei                               32. Judeţul SibiuCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea SibiuCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea BiertanCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea SalisteCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap Localitatea TalmaciuCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Rau VaduluiCentru de integrare prin terapie ocupationala Localitatea Dumbraveni                              33. Judeţul SuceavaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea PojorataCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap Localitatea Sasca MicaCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Costana34. Judeţul TeleormanCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Olteni                               35. Judeţul TimişCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea VariasCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea CiacovaCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea GavojdiaCentrul de zi "Ingerii Sperantei", cu centrurezidential de recuperare şi reabilitare Localitatea LugojCentrul de zi "Pentru voi", cu locuinteprotejate Localitatea TimisoaraCentrul de zi "Podul Lung" Localitatea Timisoara                               36. Judeţul TulceaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea BabadagCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Babadag37. Judeţul VasluiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea HusiCentru de recuperare şi reabilitare apersoanelor cu handicap Localitatea HusiCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Malaiesti                               38. Judeţul ValceaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea Pausesti-MaglasiCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea ZatreniCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea LungestiCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea MaciucaCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Babeni                              39. Judeţul VranceaCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea MaicanestiCentru de integrare prin terapie ocupationala Localitatea Odobesti40. Judeţul IlfovCentru de ingrijire şi asistenţa Localitatea CiolpaniCentru de recuperare şi reabilitareneuropsihiatrica Localitatea Balaceanca                              Municipiul BucureştiCentrul de ingrijire şi asistenţa nr. 1 Str. Radu Voda nr. 20,                                                 sectorul 4Centrul de ingrijire şi asistenţa nr. 2 Str. Episcop Radu nr. 26,                                                 sectorul 2Centrul de ingrijire şi asistenţa nr. 3 Str. Barbu Delavrancea                                                 nr. 18, sectorul 1Centrul de ingrijire şi asistenţa nr. 5 Calea Vitan nr. 267-269,                                                 sectorul 3Centrul de ingrijire şi asistenţa nr. 6 Str. Floare Rosie nr. 7A,                                                 sectorul 6Centrul de recuperare şi reabilitare a Str. Balotului nr. 42,persoanelor cu handicap sectorul 2.---------------Anexa 1 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 8 decembrie 1999, abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001, respinsa de LEGEA nr. 520 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 17 octombrie 2001, modificata de LEGEA nr. 519 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iulie 2002.------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 16 martie 2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 22 noiembrie 2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 188 din 2 iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 262 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea alin. (5) şi (6) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 261 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 234 din 24 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 178 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 septembrie 2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 54 din 14 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 670 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale de la Beijing (1999)
 • LEGE nr. 198 din 24 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţa tehnică în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 390 din 30 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamitaţi naturale
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 18 septembrie 2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • LEGE nr. 35 din 15 iunie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 681 din 21 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 octombrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 259 din 7 decembrie 2000 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 53 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 71 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul combinat internaţional, semnat la Baku la 30 iunie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 484 din 19 decembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 39 din 12 martie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 173 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 38 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea art. 30 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 632 din 27 noiembrie 2002 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 3 decembrie 2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021