Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 30 iunie 1999 (*actualizată*)privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe(actualizată până la data de 3 februarie 2008*)

-------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 3 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 384 din 13 iunie 2002; ORDONANŢA nr. 7 din 30 ianuarie 2008.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Articolul 2Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, denumita în continuare agenţie, se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, importanţa socială, complexitatea, specificul activităţii fiecărei funcţii, precum şi de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii, pe baza criteriilor aprobate de Consiliul Naţional de Coordonare.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 384 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 26 iunie 2002. Articolul 3Nomenclatorul funcţiilor de conducere şi de execuţie, precum şi nivelul salariilor de baza şi al indemnizaţiilor de conducere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 4Salariile de baza pentru personalul agenţiei sunt cele rezultate din înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu valoarea de referinţa. Persoanele care ocupa funcţii de conducere beneficiază şi de o indemnizaţie de conducere, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 384 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 26 iunie 2002. Articolul 5Valoarea de referinţa specifică a agenţiei se actualizează anual, în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 384 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 26 iunie 2002. Articolul 6 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurata personalul poate primi salariu de merit. Acesta poate fi de până la 15% din salariul de baza. (2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurata. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de un an de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al agenţiei, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie. Articolul 7 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază la funcţia de baza de un spor de vechime în munca de până la 25% din salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:───────────────────────────────────────────────────────── Tranşele de vechime Cota din salariul     în munca de baza─────────────────────────────────────────────────────────  între 3 şi 5 ani 5%  de la 5 la 10 ani 10%  de la 10 la 15 ani 15%  de la 15 la 20 ani 20%  peste 20 ani 25%─────────────────────────────────────────────────────────--------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 384 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 26 iunie 2002. (2) Sporul de vechime în munca se plăteşte începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. (4) Pensionării pentru limita de vârsta, care se reangajeaza în munca potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca dobândite după data pensionării. Articolul 8Salariaţii agenţiei pot primi un spor lunar de confidenţialitate de până la 25% din salariul de baza. Funcţiile care beneficiază de acest spor şi cuantumul sporului se stabilesc de către consiliul de administraţie.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 384 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 26 iunie 2002. Articolul 9Salariaţii care poseda titlul de doctor în activitatea pe care o desfăşoară beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza. Articolul 10 (1) Orele prestate de personalul încadrat în funcţii de execuţie peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare vor fi salarizate cu un spor din salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depăşire a duratei normale de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare.Cu sporul de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează în mod sistematic activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum şi pentru activităţile desfăşurate în zilele nelucrătoare şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25% din salariul de baza, care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului de muncă sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc pe baza prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei şi se aproba de consiliul de administraţie.--------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 384 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 26 iunie 2002.--------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 384 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 26 iunie 2002. Articolul 13Premierea salariaţilor agenţiei se face dintr-un fond de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii aprobat anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Articolul 14 (1) Pentru activitatea desfăşurata salariaţii agenţiei beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual, corespunzător salariului de baza realizat în ultima luna din anul pentru care se face plata. (2) Premiul anual nu se acordă sau poate fi redus în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. Persoanele care au fost schimbate din funcţie sau al căror contract individual de muncă a încetat pentru fapte imputabile lor nu beneficiază de premiul anual. Articolul 15Persoanele angajate în cadrul agenţiei, numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din agenţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu AnexăNOMENCLATORULfuncţiilor de conducere şi de execuţie din cadrulAgenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi nivelul salariilorde bază şi al indemnizaţiilor de conducereValoarea de referinţă = 440 leiA. Salarii de bazăI. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din agenţie┌────┬────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcţia de conducere │ │ Coeficientul ││crt.│ │ │ de ierarhizare │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┬────────┤│ 1. │Director general │ │ 10,00 │ 11,20 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 2. │Director general adjunct coordonator│ │ 9,50 │ 10,50 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 3. │Director general adjunct │ │ 8,00 │ 9,50 │└────┴────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────┴────────┘II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din unele compartimente funcţionale┌────┬────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcţia de conducere │ │ Coeficientul ││crt.│ │ │ de ierarhizare │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┬────────┤│ 1. │Consilier-şef │ │ 4,00 │ 6,50 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 2. │Consilier manager proiect │ │ 3,50 │ 5,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 3. │Şef serviciu │ │ 3,50 │ 5,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 4. │Şef birou │ │ 3,50 │ 4,00 │└────┴────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────┴────────┘III. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de execuţie┌────┬────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcţia de execuţie │ Nivelul │ Coeficientul ││crt.│ │ de studii │ de ierarhizare │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┬────────┤│ 1. │Consilier │ S │ 3,00 │ 5,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 2. │Expert │ S │ 3,00 │ 4,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 3. │Inspector de specialitate │ S │ 3,00 │ 4,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 4. │Referent de specialitate │ S │ 2,50 │ 4,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 5. │Consilier juridic │ S │ 2,50 │ 5,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 6. │Traducător │ S │ 2,50 │ 4,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 7. │Analist programator │ S │ 2,50 │ 4,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 8. │Referent │ SSD │ 2,25 │ 3,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│ 9. │Referent │ M │ 2,00 │ 2,50 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│10. │Analist programator ajutor │ M │ 2,00 │ 2,50 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│11. │Secretar dactilograf │ M │ 2,00 │ 2,50 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│12. │Magaziner │ M │ 1,75 │ 2,25 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│13. │Casier │ M │ 1,75 │ 2,25 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│14. │Arhivar │ M │ 1,75 │ 2,25 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│15. │Funcţionar administrativ │ M │ 1,50 │ 2,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│16. │Şofer │ M │ 1,50 │ 2,00 │├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼────────┤│17. │Îngrijitor │ M │ 1,25 │ 1,75 │└────┴────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────┴────────┘NOTĂ:1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai unei universităţi ori ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani - învăţământ de zi, seral sau fără frecvenţă.2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor SSD pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani - învăţământ de zi sau 3-4 ani - învăţământ seral ori fără frecvenţă.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau, după caz, diplomă.4. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate şi referent de specialitate vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti şi alţi specialişti, absolvenţi ai institutului superior universitar.5. În funcţia de referent, la care este prevăzut nivelul studiilor M, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale.B. Indemnizaţii de conducere─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia de conducere Indemnizaţia de conducere crt. exprimată în procente                                             din salariul de bază (%)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director 30─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Consilier-şef 25─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Consilier manager de proiect 25─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Şef serviciu 20─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Şef birou 15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa a fost înlocuită cu anexa la ORDONANŢA nr. 7 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008, conform art. I din acelaşi act normativ.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 26 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002
 • LEGE nr. 494 din 28 decembrie 2006 privind ratificarea Acordului dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
 • LEGE nr. 112 din 5 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 259 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE Nr. 51 din 21 iunie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 196 din 9 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire şi finanţare a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş
 • LEGE nr. 135 din 13 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 54 din 14 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 217 din 24 noiembrie 2011 privind trecerea satului Fânaţele Mădăraşului din componenţa comunei Band în componenţa comunei Mădăraş, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului*)
 • LEGE nr. 306 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la Bucureşti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 79 din 9 mai 1997 pentru modificarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 348 din 27 decembrie 2018 privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului
 • LEGE nr. 34 din 29 martie 1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 97 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011
 • LEGE nr. 320 din 26 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 553 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispoziţii privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 194 din 7 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 528 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 24 aprilie 2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 20 iunie 2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 25 din 17 mai 1993 privind abilitarea Guvernului de a modera creşterea salariilor prin introducerea unor impozite suplimentare, pe cale de ordonanţa, în vederea frânării procesului inflaţionist şi a şomajului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995 Legea protecţiei mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 112 din 27 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 125 din 11 octombrie 2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 22 iunie 2000 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 48 din 30 mai 1995 privind proclamarea Zilei Eroilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 10 octombrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 65 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării
 • LEGE nr. 62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021