Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 octombrie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 159 din 21 octombrie 1999 (*actualizată*)privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.(actualizată până la data de 30 iunie 2016*)

----------În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) Se înfiinţează Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., denumită în cele ce urmează Loteria Română, prin reorganizarea Regiei Autonome "Loteria Naţională", care se desfiinţează la data înmatriculării la oficiul registrului comerţului a Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. (2) Loteria Română este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă.------------Alin. (2) al art. 1 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.(2^1) Activitatea Loteriei Române se desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului, precum şi ale regulamentelor de joc aprobate de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi publicate pe site-ul companiei.----------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015. (3) Loteria Română funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară, având ca obiect activităţi de interes public naţional, în scopul realizării cadrului organizat pentru desfăşurarea de jocuri de noroc admise de lege şi obţinerii de fonduri destinate finanţării unor obiective de interes public naţional. Articolul 2Sediul Loteriei Române este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu îndeplinirea formalităţilor cerute de lege. Articolul 3 (1) La înfiinţare Loteria Română are în subordine unităţi fără personalitate juridică, care sunt prevăzute în anexa A la statut. (2) Loteria Română îşi constituie sucursale, reprezentante, centre de lucru, agenţii şi altele asemenea, în ţara şi în străinătate, unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Articolul 4 (1) Patrimoniul Loteriei Române se constituie prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Regii Autonome "Loteria Naţională", conform bilanţului contabil la data de 30 iunie 1999. La data reorganizării Regia Autonomă "Loteria Naţională" nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie. (2) Loteria Română este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Loteria Naţională", cu excepţia bunurilor deţinute cu alt titlu. (3) Celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Loteria Naţională" trec în proprietatea Loteriei Române la data înmatriculării acesteia la oficiul registrului comerţului*). (4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Loteria Română preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Loteria Naţională". (5) Creditele contractate, cu garanţie guvernamentală, de către Regia Autonomă "Loteria Naţională" de la parteneri externi îşi menţin statutul juridic şi vor fi rambursate de către Loteria Română, Guvernul României garantând în continuare aceste credite în condiţiile iniţiale. Notă

──────────

Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 691 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 1 octombrie 2007, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 constatându-se că prevederile textului menţionat sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome "Loteria Naţională" care sunt proprietatea persoanelor fizice sau juridice sau proprietatea comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

În concluzie, în intervalul 1 octombrie 2007-15 noiembrie 2007, prevederile textului de mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 16 noiembrie 2007, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

──────────
Articolul 5 (1) Capitalul social al Loteriei Române, la constituire, este de 106.943.550 mii lei, conform bilanţului contabil la data de 30 iunie 1999, şi este împărţit în 2.138.871 acţiuni nominative în valoare nominală de 50.000 lei. (2) Acţiunile nominative ale Loteriei Române sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român.------------Alin. (2) al art. 5 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006. (3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.---------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de subpct. 1, pct. I al art. 8 al Cap. II din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. Articolul 6Loteria Română are ca obiect principal de activitate organizarea, administrarea şi exploatarea jocurilor de noroc loto tradiţionale şi la distanţă, noroc, noroc plus şi super noroc, expres şi lozuri, elaborarea regulamentelor de joc, executarea de produse loteristice, tipărituri şi lucrări poligrafice, precum şi alte activităţi stabilite prin statut.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015. Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de lit. b) a art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. Articolul 8 (1) Activitatea Loteriei Române se va desfăşura pe baza de buget propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.(1^1) Preşedintele consiliului de administraţie prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, care vor fi vizate şi certificate în condiţiile legii, după caz.---------Alin. (1^1) al art. 8 a fost modificat de subpct. 2, pct. I al art. 8 al Cap. II din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. (2) Loteria Română este scutită de plata taxei pe valoarea adăugată pentru activitatea de jocuri de noroc. (3) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dividendele nete realizate se fac venit la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor de interes public naţional. (4) Câştigurile neridicate de participanţii la jocurile de noroc organizate de Loteria Română, conform regulamentelor de joc aprobate, se constituie în venituri ale Loteriei Române.----------Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015. Articolul 9 (1) Periodic Loteria Română poate să organizeze jocuri de noroc în scopul constituirii fondurilor necesare pentru acţiuni şi obiective cu caracter umanitar. (2) Sumele deduse şi vărsate de Loteria Română în condiţiile alin. (1) sunt deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit, iar modificările rezultate nu vor influenta indicatorii de eficienta. Articolul 10 (1) Modificarea formei juridice a Loteriei Române se poate face numai prin lege. (2) Loteria Română se poate dizolva în următoarele cazuri: a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sau de activitate; b) deschiderea procedurii falimentului; c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăşte reconstituirea acestuia ori limitarea să la valoarea rămasă; d) alte situaţii prevăzute de lege. Articolul 11Personalul salariat al Regiei Autonome "Loteria Naţională" este preluat de către Loteria Română, înfiinţată prin reorganizarea acesteia, fiind considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 12 (1) Regia Autonomă "Loteria Naţională" va continua să îşi desfăşoare activitatea până la data înmatriculării la oficiul registrului comerţului a Loteriei Române. (2) La aceeaşi data se abroga Hotărârea Guvernului nr. 816 din 23 noiembrie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Loteria Naţională", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemnează:

---------------

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remes
Anexa STATUT 21/10/1999

Noutăți

 • LEGE nr. 44 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • LEGE nr. 84 din 18 octombrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
 • LEGE nr. 23 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 294/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 313 din 19 februarie 1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 40 din 29 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia „Stichting Europeana“ - Olanda
 • LEGE nr. 626 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000-RO 0002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 28 martie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
 • LEGE nr. 308 din 30 decembrie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 358 din 18 septembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 73 din 22 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 10 octombrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 124 din 27 mai 2008 privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 privind auditul de siguranţă rutieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • LEGE nr. 37 din 22 martie 2016 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
 • LEGE nr. 53 din 24 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 15 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţionala a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999
 • LEGE nr. 78 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • LEGE nr. 251 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE nr. 160 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 14 august 2001 şi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 9 octombrie 1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 48 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
 • LEGE nr. 122 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 137 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 222 din 31 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 24 decembrie 1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 118 din 31 mai 2016 pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 205 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Negrileşti, prin reorganizarea comunei Bârseşti, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 632 din 27 noiembrie 2002 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
 • LEGE nr. 384 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 149 din 27 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 8 octombrie 2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 501 din 28 decembrie 2006 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 3 martie 2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 54 din 19 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital majoritar românesc
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021