Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 8 noiembrie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 septembrie 1998 (*republicată*)(**actualizata**)privind regimul zonelor defavorizate(actualizata până la data de 3 septembrie 2004**)

-------------*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 20 din 15 ianuarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1999, dandu-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24 din 30 septembrie 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 2 octombrie 1998.**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 8 noiembrie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 septembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000; LEGEA nr. 621 din 7 noiembrie 2001; LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002 abrogata de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 abrogata de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 august 2002; LEGEA nr. 678 din 19 decembrie 2002; LEGEA nr. 239 din 7 iunie 2004; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004. Articolul 1 (1) Zonele defavorizate, în înţelesul prezentei ordonante de urgenta, reprezinta arii geografice strict delimitate teritorial, care indeplinesc cel puţin una dintre urmatoarele condiţii: a) ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă ale zonei să fie de cel puţin trei ori mai mare decat ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă la nivel naţional, în ultimele 3 luni care preced luna întocmirii documentatiei de declarare a zonei defavorizate; b) sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunicatie, iar infrastructura este slab dezvoltata. (2) Ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă este indicator statistic, calculat lunar, exprimat în procente şi determinat prin raportarea numarului somerilor inregistrati la totalul populatiei cu vârsta cuprinsa între 18 şi 62 de ani. (3) Pentru ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă se iau în calcul numărul somerilor cu domiciliul stabil în respectiva arie geografica, inregistrati la sfârşitul lunii de referinţa, şi numărul populatiei stabile a zonei, cu vârsta cuprinsa între 18 şi 62 de ani. (4) La nivel naţional ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă se va calcula conform aceleiasi metode, prin raportarea numarului somerilor inregistrati la nivel naţional la totalul populatiei stabile cu vârsta cuprinsa între 18 şi 62 de ani. (5) Ponderea somerilor în totalul resurselor de muncă la nivelul zonei şi la nivel naţional se stabileste de Comisia Naţionala pentru Statistica, pe baza datelor privind numărul somerilor, furnizate de Agentia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesionala.-----------Art. 1 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000. Articolul 2 (1) La propunerea consiliilor locale sau, după caz, judetene, consiliile pentru dezvoltare regionala, în baza documentatiei prezentate de agentiile pentru dezvoltare regionala, vor aviza înfiinţarea, în cadrul regiunilor, a unor zone defavorizate. Documentaţia aferenta, însoţită de avizul favorabil, va fi inaintata Agentiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala. Propunerea de înfiinţare a zonei defavorizate va fi inaintata de către Agentia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, spre aprobare, Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala, care o propune spre adoptare Guvernului. (2) În cazul în care aria geografica a unei zone defavorizate aparţine la doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, propunerea de înfiinţare, documentatiile şi avizele se fac de către organele abilitate, conform alin. (1), din unitatile administrativ-teritoriale respective, sub conducerea Agentiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala. (3) În cazul zonelor defavorizate care apartin la doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, agentii economici respectivi vor transmite datele prevăzute la alin. (1) Agentiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala. Articolul 3Declararea şi delimitarea zonelor defavorizate se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala. Articolul 4Prin hotărârea Guvernului de declarare a zonei defavorizate se aproba: a) perioada pentru care o arie geografica este declarata zona defavorizata, în sensul prezentei ordonante de urgenta; b) domeniile de interes pentru realizarea de investitii; c) finantarile necesare şi facilitatile prevăzute de lege ce se acordă agentilor economici care efectueaza investitii. Articolul 5O arie geografica poate fi declarata zona defavorizata pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta. Articolul 6 (1) Societăţile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, precum şi intreprinzatorii particulari sau asociaţiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990**) privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei initiative, care îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în zona defavorizata, beneficiaza pentru investiţiile nou-create de urmatoarele facilităţi: a) abrogata;*) b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime şi componente importate, necesare în vederea realizării productiei proprii în zona, cu excepţia importului de materii prime pentru producţia, prelucrarea şi conservarea carnii***); c) abrogata; d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investitiei***); e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este acţionar, sau din alte surse aflate la dispoziţia Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului***). (2) abrogat.-----------Litera b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000, modificata de art. 1 din LEGEA nr. 621 din 7 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 19 noiembrie 2001.Litera e) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000.Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000.Litera a) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002.Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogata de LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.*) A se vedea anexa nr. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 2 septembrie 2002.Litera b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de LEGEA nr. 678 din 19 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002.-------------**) Decretul-lege nr. 54/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 507 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.***) Conform pct. 2 al art. VI din secţiunea a-3-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile literelor b), d) şi e) ale alineatului (1) al articolului 6. Articolul 7În situaţia în care o investiţie care beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta este lichidata voluntar într-o perioadă mai mica decat dublul perioadei în care s-a bucurat de facilitatile acordate prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a zonei defavorizate, lichidatorul/lichidatorii are/au obligaţia ca din sumele rezultate în urma lichidarii sa achite cu prioritate către bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale sumele aferente facilitatilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Articolul 8Facilitatile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pentru societăţile comerciale, persoane juridice române cu capital majoritar privat, precum şi pentru intreprinzatorii particulari sau asociaţiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990*), care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în aceasta zona, dacă prin investitia realizata se creeaza noi locuri de muncă pentru forta de muncă neocupata sau pentru membrii de familie ai acestora, care domiciliaza în zona defavorizata.-------------*) Decretul-lege nr. 54/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 507 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Articolul 9Societăţile comerciale constituite intr-o zona defavorizata îşi pot inceta voluntar activitatea în zona respectiva, iar cele care îşi deschid filiale cu personalitate juridica intr-o astfel de zona le pot desfiinta sau schimba sediul din zona defavorizata, într-o perioadă mai scurta decat cea prevăzută la art. 7, numai sub sancţiunea achitarii sumelor datorate către bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, aferente facilitatilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Articolul 10Agentia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala este autoritatea de reglementare pentru zonele defavorizate. Articolul 11 (1) În temeiul hotărârii Guvernului de înfiinţare a zonei defavorizate, Agentia pentru dezvoltare regionala va asigura şi administrarea specifică acesteia, având, pentru zona defavorizata, urmatoarele atribuţii principale: a) promovează iniţiativa publică şi privată; b) elaboreaza propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii economico-sociale din zona; c) urmareste împreună cu organele abilitate de lege modul în care agentii economici din zona îşi indeplinesc oblibaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; d) centralizeaza, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi al organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, datele privind activitatea agentilor economici din zona şi asigura transmiterea acestora către Agentia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala; e) elaboreaza norme şi reglementeaza activităţile din interiorul zonei, pe durata de existenta a acesteia; f) informeaza periodic Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala despre activităţile din zona. (2) În cazul zonelor defavorizate care apartin la doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, administrarea specifică a acestora va fi efectuata de Agentia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala. Articolul 12 (1) Schimbarea destinatiei bunurilor pentru care investitorii au beneficiat de facilitatile prevăzute la art. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă se poate realiza după indeplinirea formalitatilor legale privind importul şi achitarea taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată, pentru bunurile provenite din import, sau după achitarea taxei pe valoarea adăugată în cazul bunurilor achiziţionate din tara. (2) În cazul în care schimbarea destinatiei bunurilor se realizează fără indeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentul articol, beneficiarilor de facilităţi li se aplică prevederile legislaţiei în vigoare privind importul şi achitarea taxelor vamale, precum şi a taxei pe valoarea adăugată.-----------Art. 12 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000.Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 621 din 7 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 19 noiembrie 2001. Articolul 13Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, după caz, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta. Articolul 14Abrogat-----------Art. 14 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 16 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000. Articolul 14^1 (1) Agentii economici beneficiaza de facilitatile fiscale prevăzute în legislatia în vigoare, până la atingerea intensitatii maxime admise a ajutorului de stat, conform Regulamentului privind ajutorul de stat regional, aprobat de Consiliul Concurentei.(1^1) În calculul intensitatii ajutorului de stat se au în vedere costurile eligibile aferente investitiilor realizate până la data de 15 septembrie 2004. (2) Ajutorul de stat pentru operare se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat regional. (3) Cuantumul ajutorului de stat şi incadrarea în intensitatea permisa pentru fiecare agent economic sunt calculate de Consiliul Concurentei, pe baza informaţiilor transmise de furnizorii de ajutor de stat şi de agentiile pentru dezvoltare regionala. (4) Agentiile pentru dezvoltare regionala ţin evidenta sumelor reprezentand valoarea stimulentelor acordate fiecarui agent economic cu certificat de investitor şi informeaza semestrial Ministerul Administraţiei şi Internelor cu privire la evolutia acestor date. (5) În momentul constatarii atingerii intensitatii maxime admise calculate potrivit alin. (3), ca urmare a activităţii de monitorizare, Consiliul Concurentei instiinteaza furnizorii de ajutoare de stat şi agentii economici cu certificat de investitor asupra încetării acordarii de facilităţi. (6) În cazul depasirii intensitatii maxime admise, prevăzută în Regulamentul privind ajutorul de stat regional, Consiliul Concurentei va aplica prevederile legale în domeniul ajutorului de stat.------------Art. 14^1 a fost introdus de LEGEA nr. 239 din 7 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 8 iunie 2004.Alin. (1^1) al art. 14^1 a fost introdus de pct. 1 al art. VI, secţiunea a-3-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Articolul 15Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Consiliului pentru Reforma*) a Ministerului Economiei şi Comerţului, a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, normele metodologice**) de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, în termen de 45 de zile de la intrarea ei în vigoare.-----------*) Prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998***), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, Consiliul pentru Reforma a fost desfiintat, iar atribuţiile din domeniul administraţiei publice şi din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii au fost preluate de Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale şi, respectiv, de Agentia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 525 din 29 iunie 1999****), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999.***) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.****) Hotărârea Guvernului nr. 525 din 29 iunie 1999 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 728 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 15 august 2001.-----------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 423 din 18 iulie 2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagra
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 17 martie 2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010
 • LEGE nr. 295 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢA DE URGENTA Nr. 6 din 17 septembrie 1996 privind regimul deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 9 mai 2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 126 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 233 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 14 din 28 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
 • LEGE nr. 221 din 29 noiembrie 2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 3 din 26 februarie 1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăţi comerciale producătoare de aparatură şi instrumente medicale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 30 ianuarie 2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 644 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato"
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 101 din 2 iunie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, controlul, investigarea şi combaterea consumului neregulamentar şi traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi a delictelor conexe, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1998
 • LEGE nr. 8 din 1 iulie 1977 privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, functionalitatii şi calităţii construcţiilor
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 410 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 135 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 110/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • LEGE nr. 5 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 28 din 20 ianuarie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în suma de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997
 • LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 150 din 28 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 20 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 113 din 18 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 32 din 16 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • LEGE nr. 250 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 10 noiembrie 2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 20 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2004 privind susţinerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes-Borşa" judeţele Satu Mare şi Maramureş
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 32 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1997 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, aprobată şi modificată prin Legea nr. 62/1997
 • LEGE nr. 118 din 19 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 460 din 1 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
 • LEGE nr. 621 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 132 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 760 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 8 iulie 1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 179 din 14 octombrie 2010 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021