Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 (*actualizată*)privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat în România**)(actualizată până la data de 20 decembrie 2002*)

---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 20 decembrie 2002 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 274 din 7 decembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 569 din 19 octombrie 2001; LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001; ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002; LEGEA nr. 670 din 16 decembrie 2002.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se recunoaşte calitatea de luptător în rezistenta anticomunista desfăşurata în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri administrative abuzive. (2) Se recunoaşte calitatea de luptător anticomunist şi persoanelor din rezistenta armata care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de rasturnare prin forta a regimului comunist în perioada 6 martie 1945-august 1964.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. Articolul 2 (1) Constituie infracţiuni săvârşite din motive politice infracţiunile care au avut drept scop: a) exprimarea protestului împotriva dictaturii, cultului personalităţii, terorii comuniste, precum şi abuzului de putere din partea celor care au deţinut puterea politica; b) susţinerea sau aplicarea principiilor democraţiei şi a pluralismului politic;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. c) propaganda pentru răsturnarea ordinii sociale existente până la 22 decembrie 1989 sau manifestarea impotrivirii faţă de aceasta;c^1) acţiunea de împotrivire cu arma şi rasturnare prin forta a regimului comunist;------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. d) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, recunoaşterea şi respectarea drepturilor civile, politice, economice, sociale şi culturale;------------Lit. d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. e) înlăturarea măsurilor discriminatorii pe motive de naţionalitate sau de origine etnică, de limba ori de religie, de apartenenţa sau opinie politica, de avere ori de origine socială. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni împotriva umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit ca au desfăşurat o activitate fascista în cadrul unei organizaţii sau miscari de acest fel.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. Articolul 3Prin măsuri administrative abuzive se înţelege orice măsuri luate de organele fostei militii sau securitati ori de alte organe ca urmare a săvârşirii unei fapte în scopurile menţionate la art. 2 alin. (1), în baza cărora s-a dispus: a) privarea de libertate în locuri de deţinere sau pentru efectuarea de cercetări; b) internarea în spitale de psihiatrie; c) stabilirea de domiciliu obligatoriu; d) strămutarea într-o alta localitate; e) deportarea în străinătate, după 23 august 1944, pentru motive politice;------------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. f) exmatricularea din şcoli, licee şi facultăţi.------------Lit. f) a art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. Articolul 4 (1) Se înfiinţează Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, denumita în continuare Comisie, cu sediul în Bucureşti, la Ministerul Justiţiei, compusă din:------------Partea introd. a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. a) 3 reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, desemnaţi de către organele de conducere ale asociaţiei; b) 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei; c) 2 reprezentanţi ai Ministerului de Interne, numiţi prin ordin al ministrului de interne. (2) Comisia este prezidata de un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de către ministrul justiţiei.(2^1) Comisia este legal constituită şi deliberează în prezenta a cel puţin 3 membri, cu condiţia ca fiecare dintre aceştia sa apartina uneia dintre structurile reprezentate în Comisie.------------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002.(2^2) Comisia adopta hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi.------------Alin. (2^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. (3) Comisia, la cerere, verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 şi constata calitatea de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri administrative abuzive. Articolul 5 (1) Cererea poate fi introdusă de persoana condamnata sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de soţul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv, până cel târziu la 31 decembrie 2003.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 670 din 16 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 20 decembrie 2002, care aprobă cu modificări ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. (2) Cererea de constatare poate fi introdusă chiar dacă fapta a fost amnistiată sau dacă persoana condamnata a fost reabilitata. (3) Comisia este obligată ca, în termen de 15 zile de la primirea cererii, dacă aceasta nu este însoţită de acte doveditoare, să solicite documente, date sau informaţii necesare soluţionării cererii de la instituţiile publice care le deţin.------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. (4) Pentru soluţionarea cu celeritate a cererilor şi primirea cu titlu gratuit a documentelor, datelor sau informaţiilor solicitate, Ministerul Justiţiei va încheia protocoale de colaborare cu următoarele instituţii: a) Ministerul de Interne - Arhivele Naţionale; b) Ministerul Apărării Naţionale; c) Ministerul Sănătăţii şi Familiei; d) Ministerul Educaţiei şi Cercetării; e) Serviciul Roman de Informaţii; f) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. (5) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, dacă este însoţită de acte doveditoare, sau, după caz, de la primirea documentelor, datelor sau informaţiilor prevăzute în alin. (3), prin decizie motivată, semnată de preşedintele Comisiei.------------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. Articolul 6 (1) În cazul în care se constată că persoana condamnata sau supusă unei măsuri administrative se încadrează în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, solutionand cererea, prin decizie, acorda calitatea de luptător în rezistenta anticomunista persoanei în favoarea căreia s-a introdus cererea sau respinge cererea de constatare. (2) Împotriva deciziei Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, precum şi în cazul refuzului nejustificat de a rezolva cererea persoana interesată poate introduce plângere la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii. Articolul 7 (1) Persoanele care au calitatea de luptător în rezistenta anticomunista, precum şi cele din rezistenta armata care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de rasturnare prin forta a regimului comunist beneficiază de:------------Partea introd. a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. a) restituirea, în condiţiile legii, în natura sau, dacă aceasta nu este posibila, prin echivalent a bunurilor confiscate; b) drepturile prevăzute în Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare; c) acordarea de ordine şi medalii prevăzute de legislaţia în vigoare;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. d) atribuirea, în condiţiile legii, a numelui persoanelor prevăzute la art. 1 unor străzi, parcuri, pieţe şi altor asemenea locuri publice; e) orice alte drepturi prevăzute în legi speciale.-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. (2) Hotărârile de condamnare pentru infracţiuni săvârşite din motive politice nu pot fi invocate împotriva persoanelor care au dobândit calitatea de luptător în rezistenta anticomunista. Articolul 8 (1) Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi funcţionează până la soluţionarea definitivă a cererilor introduse în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1). (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoica-----

Noutăți

 • LEGE nr. 361 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 153 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 460 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Aeronautica şi Medalia Virtutea Aeronautica
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România
 • LEGE nr. 249 din 22 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 228 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav", şi pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 martie 2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011
 • LEGE nr. 167 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 27 din 4 martie 2013 privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011, şi a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 6 iunie 2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti
 • Legea urbanismului (350/2001)
 • LEGE nr. 118 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Populara Chineza privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996
 • LEGE nr. 68 din 26 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 187 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 523 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
 • LEGE nr. 91 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 106 din 16 iunie 1999 pentru ratificarea Tratatului privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală dintre România şi Canada, semnat la Ottawa la 25 mai 1998
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României apei, din momentul redresării şi până în momentul opririi acestuia pe această suprafaţă;
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 269 din 7 decembrie 2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al adopţiei*)
 • CODUL AERIAN AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA din 5 decembrie 1953 *** Republicat
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 296 din 25 noiembrie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 161 din 3 noiembrie 1999 pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale la Asociaţia Internaţionala a Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 729 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 25 iunie 2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 114 din 24 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
 • LEGE nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 334 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 46 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 128 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 77 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru
 • LEGE nr. 50 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 414/1970 privind trecerea Direcţiei Centrale de Statistica ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 184 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicată pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 108 din 9 mai 2008 privind înfiinţarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 473 din 20 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 20 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 11 noiembrie 1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 352 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 297 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
 • LEGE nr. 41 din 8 martie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Tbilisi la 30 aprilie 1999
 • LEGE nr. 277 din 4 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 19 din 6 aprilie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) şi a aranjamentelor agricole bilaterale la care se face referire în acord, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021