Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 16 martie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 13 martie 2000 (*actualizată*)privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre(actualizată la data de 31 octombrie 2000*)

----------În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă: Articolul 1 (1) În scopul limitării şi înlăturării urmărilor dezastrelor se înfiinţează formaţiuni de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre, denumite în continuare formaţiuni. (2) Formaţiunile sunt structuri mixte, militare şi civile, multifuncţionale, formate din profesionişti în domeniu, instruite şi dotate adecvat pentru acordarea ajutorului de urgenţă în caz de dezastre sau de accidente majore. (3) Formaţiunile sunt subordonate Comandamentului protecţiei civile, prin inspectoratele de protecţie civilă judeţene pe teritoriul cărora sunt dispuse, iar pe timpul intervenţiei se subordonează şi acţionează la ordinul prefectului din judeţul în care intervin pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor. (4) Structura organizatorică, zonele de responsabilitate şi dotarea formaţiunilor sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă. Articolul 2 (1) Formaţiunile îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) cercetează, identifica şi evaluează efectele dezastrului, transmit date şi informaţii organelor abilitate; b) caută, localizează şi salvează victimele din zona dezastrelor şi accidentelor majore; c) acorda primul ajutor medical de urgenţă la locul intervenţiei şi evacuează persoanele afectate; d) participa la acţiunile de decontaminare a personalului, tehnicii şi echipamentului în caz de accident chimic, nuclear sau biologic; e) participa la asigurarea cu apa potabilă a populaţiei din zonele dezastrului;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000. f) participa la distribuirea hranei şi a bunurilor de prima necesitate pentru persoanele sinistrate;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000. g) participa la pregătirea pe linia protecţiei civile a populaţiei. (2) Formaţiunile îndeplinesc şi alte atribuţii specifice în zona lor de responsabilitate, cu respectarea prevederilor legale. (3) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor formaţiunile colaborează cu structuri ale Ministerului de Interne, subunităţi ale Ministerului Apărării Naţionale, formaţiuni de Cruce Roşie şi cu alte structuri legal constituite, care au competente în acest domeniu. Articolul 3 (1) Personalul militar încadrat în formaţiuni provine din Ministerul de Interne.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000. (2) Selecţionarea, pregătirea şi promovarea personalului se fac de Comandamentul protecţiei civile, pe baza criteriilor stabilite în acest sens de Ministerul de Interne.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000. (3) Personalului militar încadrat în aceste formaţiuni i se aplica prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ulterioare. Articolul 4 (1) Personalul civil încadrat în aceste formaţiuni va avea pregătirea de baza corespunzătoare funcţiilor prevăzute în anexa nr. 1. Funcţia de salvator se asimilează celei de muncitor calificat categoriile VI-I. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului civil se fac în condiţiile actelor normative în vigoare.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000. Articolul 5 (1) Pe timpul intervenţiilor cu durata mai mare de 4 ore personalului formaţiunilor i se asigura gratuit un supliment de hrana în echivalentul a 2000 de calorii pentru fiecare zi de intervenţie. (2) Personalul care executa, conduce sau coordonează misiunile de intervenţie ori care contribuie la realizarea acestora beneficiază de un spor de 30% calculat la solda de baza, respectiv la salariul de baza, pentru luna în care a executat cel puţin o intervenţie. (3) Categoriile de personal care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al comandantului Comandamentului protecţiei civile. Articolul 6 (1) Ofiţerii, subofiţerii şi personalul civil din cadrul formaţiunilor, care şi-au pierdut total capacitatea de muncă în timpul sau din cauza acţiunilor de intervenţie la care au participat, în afară drepturilor ce decurg din pensionare vor primi o singura data un ajutor bănesc egal cu de 12 ori solda de baza sau salariul de baza avut în ultima luna de activitate. (2) Urmaşii celor prevăzuţi la alin. (1), decedaţi în timpul sau din cauza serviciului, au dreptul la o pensie egala cu solda sau cu salariul integral avut în ultima luna de activitate de persoana decedată, care se va actualiza în conformitate cu prevederile legale. (3) În cazul în care cel decedat nu a avut copii şi a fost singurul susţinător al părinţilor săi lipsiţi de mijloace suficiente de existenta, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş, stabilită conform prevederilor legale, şi de un ajutor în cuantum de 6 solde lunare impozabile. Articolul 7În situaţia în care personalul încadrat în formaţiuni şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă, acesta beneficiază de un ajutor bănesc egal cu de 12 ori solda sau salariul de baza avut în ultima luna de activitate ori de pensie, după caz, precum şi de dreptul de a cumula pensia cu salariul cuvenit pentru o alta activitate desfăşurata. Articolul 8 (1) Fondurile necesare în vederea salarizării şi pregătirii formaţiunilor care se înfiinţează, înzestrării cu tehnica şi materialele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 se asigura din bugetul de stat repartizat Ministerului de Interne pentru Comandamentul protecţiei civile. (2) Completarea sau achiziţionarea altor categorii de tehnica şi materiale, considerate necesare pentru intervenţia eficienta, în funcţie de riscurile din zona de competenta a formaţiunilor, se asigura de consiliile judeţene şi locale, precum şi din donaţii sau alte fonduri legal constituite. (3) Fondurile necesare pentru intervenţie în situaţii de dezastre şi în alte situaţii specifice, precum şi pentru completarea materialelor consumate pe timpul acesteia se asigura de consiliile judeţene sau locale pe al căror teritoriu s-a executat intervenţia, pe baza confirmărilor date de şefii protecţiei civile. (4) Clădirile şi terenurile necesare în vederea bunei funcţionari şi pregătirii formaţiunilor vor fi puse la dispoziţie acestora de Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi de consiliile locale, potrivit anexei nr. 2.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:---------------Ministrul apărăriinaţionale,Victor BabiucMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul funcţieipublice,Vlad RoşcaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemeşMinistrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica TomescuMinistrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Nicolae Noica Anexa 1                    STRUCTURA ORGANIZATORICĂa formaţiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre                       ┌───────────────────────┐                       │ Conducere │                       ├───────────────────────┤                       │. şef - ofiţer │                       │. 2 asistenţi medicali │                       │ debutanţi -asistenţi │                       │ medicali principali │                       │. şofer şi electromeca-│                       │ nic civil │ ┌─────────────────────┐                       └───────────┬───────────┘ │ Depozit de materiale│                                   ├──────────────────┤ │                                   v │. gestionar - civil │                       ┌───────────────────────┐ └─────────────────────┘                       │ Echipa de intervenţie ├─┐                       │ │ ├─┐                       │. şef echipa -subofiţer│ │ ├─┐                       │. şofer şi electromeca-│ │ │ │                       │ nic civil │ │ │ │                       │. 3 salvatori - civili-│ │ │ │                       └─────┬─────────────────┘ │ │ │                             └─┬─────────────────┘ │ │                               └──┬────────────────┘ │                                  └──────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TOTAL EFECTIVE │ │ . Ofiţeri = 1 │ │ . Subofiţeri = 4 │ │ . Civili = 20 - 12 salvatori; │ │ - 2 asistenţi medicali debutanţi - asistenţi │ │ medicali principali; │ │ - 5 şoferi şi electromecanici; │ │ - 1 gestionar. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:Doua formaţiuni vor avea câte o echipa de intervenţie specializată pentru accidente nucleare sau chimice. Anexa 2                               TABEL         cuprinzând dislocarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru  intervenţie de urgenţă în caz de dezastre şi zonele lor de responsabilitate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               .                .Detalii   Nr. . Zona de responsabilitate Locul  crt. Garnizoana . (judeţe) de dislocare       de dislocare. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Bucureşti Municipiul Bucureşti, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Ilfov, Prahova Civilă al Municipiului Bucureşti  2. Alexandria Teleorman, Giurgiu, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Olt Civilă Judeţean Teleorman  3. Craiova Dolj, Gorj, Mehedinţi Sediul Inspectoratului de Protecţie                                           Civilă Judeţean Dolj  4. Reşita Timiş, Arad, Spaţiu pus la dispoziţie de Consi-                   Caras-Severin liul Local al Municipiului                                           Caransebeş  5. Baia Mare Maramureş, Satu Mare, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Bistriţa-Năsăud Civilă Judeţean Maramureş  6. Cluj-Napoca Cluj, Sălaj, Mureş, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Bihor Civilă Judeţean Cluj  7. Alba Iulia Hunedoara, Alba, Spaţiu pus la dispoziţie de Consi-                   Sibiu, Braşov liul Local al Municipiului Alba                                           Iulia  8. Piteşti Argeş, Vâlcea, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Dâmboviţa Civilă Judeţean Argeş  9. Galaţi Buzău, Vrancea, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Galaţi, Brăila Civilă Judeţean Galaţi 10. Constanţa Constanţa, Tulcea, Spaţiu pus la dispoziţie de                   Ialomiţa, Călăraşi Ministerul Apărării Naţionale 11. Bacău Bacău, Vaslui, Covasna, Sediul Inspectoratului de Protecţie                   Harghita Civilă Judeţean Bacău 12. Suceava Suceava, Botoşani, Spaţiu pus la dispoziţie de                   Iaşi, Neamţ Consiliul Judeţean Suceava" ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000. Anexa 3                               DOTAREAformaţiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Materiale Cantitatea U.M.crt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               I. Tehnici şi materiale de intervenţie 1. Aparat cu disc pentru tăiat armături 1 Complet 2. Aparat cu freză pentru tăiat profiluri şi ţevi 1 Complet 3. Aparat cu lanţ pentru tăiat fier-beton, beton şi    zidărie 1 Complet 4. Aparat de respiraţie izolant cu aer comprimat 4/1*) Complet 5. Aparat de ridicat şi tractat de 1,5 tf 2/1*) Complet 6. Aparat de sudura şi tăiere cu flacăra    oxiacetilenică, portabil 2 Complet 7. Aparat de vedere pe timp de noapte 1 Complet 8. Aparat pentru anestezii, portabil 1 Complet 9. Aparat pentru încărcat butelii cu aer comprimat 1 Complet 10. Aparat pentru suspensia tărgilor în autovehicule 10 Complet 11. Autocamion 2 Bucata 12. Autosanitară 1 Bucata 13. Autospeciala de intervenţie pe saşiu de ARO 1 Bucata 14. Autospeciala pentru formaţiunile de apărare     civilă, AFAC-1 1 Bucata 15. Barca pneumatică pentru 10 persoane 4/1*) Bucata 16. Berbec hidraulic 1 Bucata 17. Bidon din plastic 4/1*) Bucata 18. Binoclu 1 Bucata 19. Busola 1 Bucata 20. Cabluri electrice 4/1*) Complet 21. Cabluri de remorcare şi tractare (lanţuri) 2/1*) Complet 22. Canistra cu spirt sanitar 1 Bucata 23. Cartuşe filtrante pentru noxe chimice 10/4*) Bucata 24. Centura de siguranţa pentru pompieri 6/2*) Bucata 25. Cheie pentru hidrant 2 Bucata 26. Ciocan baros de 5 kg 1 Bucata 27. Ciocan electric percutant 1 Complet 28. Cizme lungi din cauciuc 6/2*) Pereche 29. Colac de salvare 8/2*) Bucata 30. Complet cu materiale pentru deblocarea     supravieţuitorilor 2 Complet 31. Complet de lăcătuşerie-fierărie 1 Complet 32. Complet de pansamente 2 Complet 33. Complet de protecţie nr. 2 25/6*) Complet 34. Complet de salvare de la înălţime 1 Complet 35. Complet de sudura electrica 1 Complet 36. Complet pentru marcarea drumurilor 2 Complet 37. Complet sanitar de salvare şi prim ajutor 2 Complet 38. Complet scule instalator apa şi canal 1 Complet 39. Complet scule instalator gaze 1 Complet 40. Costum anticaloric aluminizat 3/1*) Bucata 41. Costum de lucru în apa 3/1*) Bucata 42. Cric hidraulic 12,5 tf 2/1*) Bucata 43. Cric hidraulic până la 30 tf 2 Complet 44. Cronometru 5/1*) Bucata 45. Debitmetru gama portabil 1 Bucata 46. Detector acustic DA-01 2 Bucata 47. Detector de substanţe toxice, tip Drager 1 Complet 48. Distanţier hidraulic 2/1*) Bucata 49. Dozimetru individual cu citire directa 25/8*) Bucata 50. Electroferastrau 1 Complet 51. Foarfecă hidraulica 2/1*) Bucata 52. Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton 1 Bucata 53. Frânghii pentru legături (ştreanguri şi pripoane) 2/1*) Complet 54. Geanta sanitară 4 Bucata 55. Grup electrogen de 5 kVA portabil 2/1*) Complet 56. Instalaţie de evacuare a apei din subsoluri     inundabile, echipată cu pompa submersibilă ET-32 1 Complet 57. Instalaţie de injectat aer proaspăt în subsoluri,     cu ventilator centrifugal 1 Complet 58. Instalaţie portabilă de filtrare complexa a apei     cu debit de 50 l/h 1 Complet 59. Joagăr 2/1*) Bucata 60. Lampa antiex 8/2*) Bucata 61. Lanterna portabilă 25/4*) Bucata 62. Masca contra gazelor 25/6*) Bucata 63. Miniperna pneumatică pentru ridicat, tip cric     pneumatic 10/4*) Complet 64. Monitor portabil pentru detecţia radiaţiilor     alfa, beta, gama 1 Complet 65. Motocompresor cu unelte pneumatice 1 Complet 66. Motoferastrau 2/1*) Complet 67. Motopompa hidraulica 3/1*) Complet 68. Motopompa portabilă 2 Complet 69. Motopropulsor pentru bărci 4/1*) Bucata 70. Panou încărcare distribuţie tensiuni grup-     reţea-consum 2 Complet 71. Polizor electric universal de colt 2 Complet 72. Portavoce 1 Bucata 73. Proiector special de 1.000 W/220 V 4/2*) Bucata 74. Radiotelefon auto 6 Bucata 75. Radiotelefon portabil 25/5*) Bucata 76. Remorca 2 Bucata 77. Ruleta de metal de 10 m 1 Bucata 78. Sac mic cu atele diferite 2 Complet 79. Scara culisantă din lemn cu 3 elemente 2/1*) Complet 80. Scara simpla de 4 m lungime 2/1*) Bucata 81. Set tubuşoare indicatoare, tip Drager 4 Set 82. Staţie radio unde scurte de 100 W 1 Complet 83. Targa cu scripeţi pentru coborârea răniţilor de     la înălţime 2 Bucata 84. Targa sanitară 10/4*) Bucata 85. Topor 2/1*) Bucata 86. Trusa de perfuzie 1 Complet 87. Trusa de reanimare respiratorie 2 Complet 88. Trusa de steguleţe pentru marcarea terenului     contaminat chimic (plantare manuală) 1 Complet 89. Trusa de steguleţe pentru marcarea terenului     contaminat radioactiv (plantare manuală) 1 Complet 90. Trusa pentru electrician 2 Complet 91. Trusa pentru medic 2 Complet 92. Unealta electrica rotopercutanta 2/1*) Complet 93. Vinci de tracţiune 5 tf 1 Bucata                  II. Materiale de cazarmare şi echipament 94. Bidon din aluminiu de 25 l 3 Bucata 95. Bocanci 25/3*) Pereche 96. Casca de protecţie tip constructor 21/5*) Bucata 97. Cizme din cauciuc 25/6*) Pereche 98. Cort pentru personal 3 Complet 99. Echipament specific protecţiei civile 25/3*) Complet100. Lenjerie de pat 25/3*) Set101. Manta de ploaie 25/3*) Bucata102. Marmita pentru transportul hranei 5 Bucata103. Masa extensibilă 5 Bucata104. Mănuşi electroizolante de joasă tensiune 8/2*) Pereche105. Ochelari de protecţie 20/5*) Bucata106. Ochelari pentru sudor 3 Bucata107. Palmare din piele 20/5*) Pereche108. Paturi pliante 25/3*) Bucata109. Pătură 50/10*) Bucata110. Saltea 25/3*) Bucata111. Scaun pliant 25/3*) Bucata112. Vesela şi tacâmuri 25/3*) Set──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Rezerva în magazia formaţiunii.    ANEXA 4                          DEPOZITUL DE MATERIALE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Materiale Cantitatea U.M.crt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Aparat pentru administrat oxigen 5-10 Complet 2. Aparat pentru distilat apa 2 Complet 3. Aparat pentru încălzit electric 40-80 Complet 4. Aparat pentru suspendarea tărgilor în corturi 20-40 Complet 5. Arzător pentru autoclava cu petrol 1-2 Bucata 6. Autoclava cu pereţi dubli 1-2 Bucata 7. Barca pneumatică pentru 10 persoane 10-20 Bucata 8. Bidon din aluminiu de 25 l 10-20 Bucata 9. Bucătărie rulantă 2-4 Complet10. Butelie din oţel pentru oxigen medicinal 10-20 Bucata11. Cabluri de remorcare şi tractare 4 Set12. Canistra cu spirt sanitar 1-2 Bucata13. Cazma 40-80 Bucata14. Căciulă 200-400 Bucata15. Ciocan baros de 5 kg 8-16 Bucata16. Cizme din cauciuc 200-400 Pereche17. Colac de salvare 20 Bucata18. Complet de cabluri electrice 4 Complet19. Complet de pansamente 100-200 Complet20. Complet de sudura electrica 2 Complet21. Complet de materiale pentru reanimarea    intoxicaţilor cu STL 10-20 Complet22. Complet de medicamente pentru tratamentul    intoxicaţilor cu STL 10-20 Complet23. Complet pentru tratamentul bolii de iradiere 2-4 Complet24. Complet de scule electrician pentru înalta şi    joasă tensiune 2 Complet25. Complet de scule instalator apa şi canal 2 Complet26. Complet de scule instalator gaze 2 Complet27. Complet de tâmplărie-dulgherie 2 Complet28. Cort 17-34 Complet29. Costum din pânză de doc 200-400 Bucata30. Costum din postav 200-400 Bucata31. Felinar de vânt 30-50 Bucata32. Frânghii pentru legături 200 m.l.33. Grup electrogen de 5 kVA portabil 5-10 Complet34. Impermeabil 200-400 Bucata35. Joagăr 4 Bucata36. Lenjerie de pat 400-800 Set37. Lopata 40-80 Bucata38. Manta din postav 200-400 Bucata39. Marmita pentru transportul hranei 20-40 Bucata40. Masa extensibilă 25-50 Bucata41. Medicamente de prim ajutor 200-400 kg42. Motoferastrau 2 Complet43. Motopompa portabilă 2 Complet44. Motopropulsor pentru bărci 10-20 Bucata45. Motostivuitor 1 Complet46. Pat pliant 200-400 Bucata47. Pătură 200-400 Bucata48. Polizor electric universal de colt 2-3 Complet49. Portavoce 2 Bucata50. Proiector special de 1.000 W/220 V 20-40 Bucata51. Pulover 200-400 Bucata52. Raţie de alimente de 4.500 calorii 600-1.200 Porţie53. Rangă cu vârf şi daltă 8-16 Bucata54. Rezervor de 100 l pentru apa, din pânză cauciucată 10-20 Bucata55. Saltea 200-400 Bucata56. Scara culisabilă din mai multe elemente 4 Complet57. Scaun pliant 200-400 Bucata58. Scurta impermeabilă 200-400 Bucata59. Staţie de filtrare complexa a apei cu debit de    500 l/h 1-3 Complet60. Targa sanitară 50-100 Bucata61. Targa sanitară specială 25-50 Bucata62. Târnăcop 40-80 Bucata63. Topor 4 Bucata64. Trusa de perfuzie 20-40 Complet65. Trusa de reanimare respiratorie 5-10 Complet66. Vesela şi tacâmuri din material plastic, de    unica folosinţa 2.000-4.000 Set──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Cantitatea de materiale este prevăzută în funcţie de numărul de persoane pentru care se va interveni sau pentru care se va asigura asistenţă, în raport cu populaţia existenta în judeţele deservite.------

Noutăți

 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 198 din 12 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 38 din 24 iunie 1993 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992 şi refinanţarea ratei scadente în anul 1992 la împrumutul de stat contractat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat înregistrat în anul 1991
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 732 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 108 din 10 iulie 2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • LEGE nr. 196 din 25 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 29 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 29 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 9 noiembrie 2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 54 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 413 din 26 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 84 din 2 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 313 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 179 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federala Iugoslavia
 • LEGE nr. 218 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 54 din 1 august 1991 cu privire la sindicate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 31 martie 2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
 • LEGE nr. 95 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, România, Republica Slovaca şi Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000-31 decembrie 2004
 • LEGE nr. 195 din 25 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 402 din 27 decembrie 2005 privind înfiinţarea comunei Adăşeni prin reorganizarea comunei Avrămeni, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 63 din 11 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractual comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • LEGE nr. 243 din 6 decembrie 2017 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 190 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 43 din 20 iunie 1991 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 439 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 15 din 11 februarie 1991 LEGE pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă
 • LEGE nr. 251 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 261 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009), semnat la New York la 15 iunie 2017
 • LEGE nr. 224 din 11 iulie 2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 641 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înfiinţarea, funcţionarea şi exploatarea în România a unei staţii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriană Patrick, Florida - S.U.A. la 28 septembrie 2000
 • LEGE nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021