Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 iunie 2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 iulie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 iunie 2000 (*actualizată*)privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională(actualizată la data de 20 iunie 2002*)

----------În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Notă

──────────

Notă:

A se vedea şi alin. (1) al art. 1 şi pct. 2 al anexei 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, care menţionează următoarele: "(1) Pe data de 1 ianuarie 2001 se suspenda aplicarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, aflate în procedura de legiferare, până la adoptarea legilor de aprobare sau de respingere de către Parlament, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2". (...)

"Anexa 1: Ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului a căror aplicare se suspenda: (...) 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 iulie 2000, cu modificările ulterioare". (...)

──────────
Notă

──────────

Notă:

Conform art. unic din LEGEA nr. 388 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 20 iunie 2002, "Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95 din 29 iunie 2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 iulie 2000".

──────────
Articolul 1Obligaţiile datorate bugetului de stat, scadente până la data de 31 decembrie 1999 şi neachitate de agenţii economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională se sting, prin compensare, cu sumele aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii contractate cu aceste instituţii publice, până la data de 15 decembrie 2000, în limitele prevăzute pentru fiecare furnizor şi instituţie beneficiara, conform prevederilor anexei nr. 1.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 232 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 noiembrie 2000. Articolul 2Obligaţiile de plata rezultate din achiziţionarea de produse şi servicii se înscriu de fiecare instituţie publică în documentul întocmit conform anexei nr. 2 şi precizărilor care o însoţesc, urmând a se prezenta agentului economic furnizor, precum şi ordonatorului principal de credite, în vederea confirmării realităţii şi exactităţii acestor obligaţii şi pentru verificarea încadrării acestora în limitele sumelor menţionate pentru agentul economic respectiv în anexa nr. 1.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 232 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 noiembrie 2000. Articolul 3Organele fiscale teritoriale la care agenţii economici prevăzuţi la art. 1 sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, precum şi sucursalele acestora stabilesc obligaţiile de plata datorate de aceştia la bugetul de stat la data de 31 decembrie 1999 şi neachitate până la data stingerii şi le vor stinge în funcţie de cuantumul valoric al achiziţiilor efectuate de instituţiile publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 232 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 noiembrie 2000. Articolul 4Pe baza documentelor justificative aprobate de organele fiscale la care agenţii economici nominalizaţi în anexa nr. 1 sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, precum şi unităţile subordonate acestora vor opera în contabilitatea proprie stingerea sumelor datorate la bugetul de stat, până la concurenta sumelor aferente produselor achiziţionate şi serviciilor prestate către instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională. Pentru agenţii economici prevăzuţi în anexa nr. 1, care au livrat produse ori au prestat servicii facturate până la data de 31 octombrie 2000 inclusiv, în limita sumelor prevăzute pentru fiecare agent economic în aceeaşi anexa, compensarea obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 1 se considera efectuată la data de 31 octombrie 2000.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 232 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 noiembrie 2000. Articolul 5Instituţiile publice care efectuează operaţiuni de stingere prin compensare, potrivit prevederilor art. 1, întocmesc «Contul de execuţie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare», care se prezintă ca anexa distinctă la darea de seama contabila anuala.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 232 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 noiembrie 2000. Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 232 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 noiembrie 2000. Articolul 7Prin derogare de la dispoziţiile legale referitoare la regimul achiziţiilor publice aprovizionarea produselor şi serviciilor va fi considerată achiziţie din sursă unică. Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 232 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 noiembrie 2000. Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:───────────────Ministrul apărării naţionale,Sorin FrunzăverdeMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemeşMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MureşanBucureşti, 29 iunie 2000.Nr. 95. Anexa 1LISTAcu furnizorii de la care se pot achizitiona produse si serviciiprin stingerea unor obligaţii catre bugetul de stat*Font 7*                                                                                                                   milioane lei+----+---------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+| | | Valoarea maxima a produselor si serviciilor achiziţionate ||Nr. | +---------+----------------------------------------------------------------+|crt.| DENUMIRE FURNIZORI | | din care: || | | TOTAL +---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| | | | M.I.1) |M.Ap.N.2)|S.R.I.3)|S.I.E.4)|S.P.P.5)|S.T.S.6)|D.G.P.7)|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 1 |SC APULUM SA - A. Iulia - jud. Alba | 21| 0| 0| 21| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 2 |SC INCOV SA - jud. Alba | 1.714| 1.714| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 3 |FILIALA SC CUGIR SA-CN ROMARM SA - jud. Alba | 26.944| 26.904| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 4 |SC ELECTROARGES Curtea de Arges - jud. Arges | 1.700| 500| 500| 100| 500| 100| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 5 |SC BĂICULEŞTI ARGES - jud. Arges | 13.270| 13.270| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 6 |SC ARO SA CÂMPULUNG - jud. Arges | 49.113| 26.113| 2.000| 3.000| 6.000| 2.000| 10.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 7 |SC COMPONENTE AUTO Topoloveanu - jud. Arges | 299| 299| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 8 |SC NOVATEX SA Piteşti - jud. Arges | 16.750| 16.550| 0| 0| 0| 200| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 9 |SC IPEE CURTEA DE ARGES - jud. Arges | 2.200| 0| 1.500| 0| 200| 0| 500| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 10 |SC STOFE SA BUHUŞI - jud. Bacau | 4.540| 3.300| 0| 0| 500| 200| 500| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 11 |SC ROBINETE INDUSTRIALE SA Bacau - jud. Bacau| 500| 500| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 12 |SC ELBAC SA Bacau - jud. Bacau | 3.000| 0| 0| 1.000| 1.000| 1.000| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 13 |SC METALICA SA Oradea - jud. Bihor | 270| 220| 0| 50| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 14 |SC CLASICOR SA Oradea - jud. Bihor | 64| 64| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 15 |SC UAMT SA Oradea - jud. Bihor | 37.500| 34.000| 0| 0| 0| 0| 2.000| 1.500|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 16 |SC RADIATOARE SA - jud B. Năsăud | 190| 140| 0| 0| 50| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 17 |SC ROMCARBON SA Buzau - jud. Buzau | 1.183| 1.183| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 18 |SC GEROM SA Buzau - jud. Buzau | 3.350| 1.600| 500| 0| 300| 250| 700| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 19 |SC AROMET SA Buzau - jud. Buzau | 13.056| 13.056| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 20 |SC CONTACTOARE SA Buzau - jud. Buzau | 1.000| 0| 0| 0| 0| 0| 1.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 21 |SC LEGUME-FRUCTE SA Buzau- jud. Buzau | 7.036| 7.036| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 22 |SC ŞANTIERUL NAVAL SA BRĂILA - jud. Brăila | 2.018| 0| 2.018| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 23 |SC CEPROREX SA Brăila - jud. Brăila | 300| 0| 300| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 24 |SC TRACTORUL UTB SA Braşov - jud. Braşov | 46.200| 8.000| 10.000| 200| 1.000| 2.000| 10.000| 15.000|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 25 |SC ROMAN SA Braşov - jud. Braşov | 72.500| 40.000| 500| 0| 10.000| 2.000| 20.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 26 |FILIALA SC CARFIL SA Braşov - CN ROMARM | 9.900| 8.700| 0| 0| 200| 0| 1.000| 0|| |SA - jud. Braşov | | | | | | | | |+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 27 |SC ELECTROPRECIZIA SA Săcele - jud. Braşov | 1.400| 0| 0| 300| 500| 100| 500| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 28 |SCIUS SA Braşov - jud. Braşov | 4.000| 1.000| 500| 500| 500| 500| 1.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 29 |SC RULMENTUL SA Braşov - jud. Braşov | 918| 118| 500| 0| 300| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 30 |SC ROMRADIATOARE SA Braşov - jud. Braşov | 12.900| 6.000| 1.000| 400| 300| 200| 5.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 31 |SC FARTEC SA Braşov - jud. Braşov | 2.600| 1.000| 0| 200| 200| 200| 1.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 32 |SC MOTOR UTB SA Braşov - jud. Braşov | 2.000| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 33 |SC ELECTROCONTACT SA Botoşani - jud. Botoşani| 1.560| 560| 0| 0| 500| 0| 500| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 34 |SC UTILAJE PIESE DE SCHIMB SI SERVICII | 1.939| 1.939| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| |SA - jud. Botoşani | | | | | | | | |+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 35 |FILIALA SC ARSENAL SA - Sucursala ŞANTIERUL | | | | | | | | || |NAVAL MANGALIA - CN ROMARM SA- jud. Constanta| 1.461| 1.461| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 36 |SC SAREX SA Constanta - jud. Constanta | 699| 699| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 37 |SC MICON SA CORBU - jud. Constanta | 7.552| 7.552| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 38 |SC SUBANSAMBLE AUTO SA (IMASA) | | | | | | | | || |Sf. Gheorghe - jud. Covasna | 10.000| 8.600| 1.000| 0| 400| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 39 |SC SCULE DE FILETAT SA (IMASA) Sf. Gheorghe -| | | | | | | | || |jud. Covasna | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 40 |SC ACCESORII MECANICE SA (IMASA) | | | | | | | | || |Sf. Gheorghe - jud. Covasna | 500| 0| 500| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 41 |SC TEXTILA OLTUL SA Sf. Gheorghe - | | | | | | | | || |jud. Covasna | 1.020| 420| 0| 0| 500| 100| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 42 |SC SINTEROM SA Cluj - jud. Cluj | 2.750| 1.000| 500| 100| 50| 100| 1.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 43 |SC ATLAS SA Cluj - jud. Cluj | 1.850| 1.850| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 44 |SC CARBOCHIM SA Cluj - jud. Cluj | 500| 500| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 45 |SC COS TÂRGOVIŞTE - jud. Dâmboviţa | 3.500| 2.500| 1.000| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 46 |SC VICTORIA SA Târgovişte - jud. Dâmboviţa | 4.641| 0| 0| 50| 200| 0| 4.391| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 47 |SC TRAINICA SA PUCIOASA - jud. Dâmboviţa | 956| 456| 400| 0| 0| 100| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 48 |SC ROMCIF SA FIENI - jud. Dâmboviţa | 24.268| 18.048| 3.000| 0| 200| 20| 1.000| 2.000|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 49 |SC STEAUA ELECTRICA SA Fieni - jud. Dâmboviţa| 11.755| 8.005| 1.000| 50| 400| 100| 1.000| 1.200|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 50 |SC ROMLUX SA TÂRGOVIŞTE - jud. Dâmboviţa | 1.104| 404| 0| 200| 200| 300| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 51 |SC IMUT SA MORENI - jud. Dâmboviţa | 2.000| 0| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 52 |SUCURSALA MIJA - CN ROMARM SA - | | | | | | | | || |jud. Dâmboviţa | 7.716| 136| 4.000| 380| 200| 3.000| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 53 |SC MAT SA CRAIOVA - jud. Dolj | 15.000| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 15.000|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 54 |SC AVIOANE SA Craiova - jud. Dolj | 4.807| 0| 4.807| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 55 |SUCURSALA FILIAŞI - CN ROMARM SA - jud. Dolj | 1.646| 0| 646| 600| 0| 400| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 56 |SC INTFOR SA Galaţi - jud. Galaţi | 2.000| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 57 |SC MACOFIL SA Tg. Jiu - jud. Gorj | 2.000| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 58 |FILIALA SC ARSENAL SA - SUCURSALA SADU-CN | | | | | | | | || |ROMARM SA - jud. Gorj | 4.550| 2.500| 1.000| 350| 350| 350| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 59 |SC DUNAREANA SA Giurgiu - jud. Giurgiu | 6.416| 6.416| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 60 |SC HART SA Miercurea Ciuc - jud. Harghita | 4.300| 0| 3.000| 0| 300| 0| 1.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 61 |SC FAVIOR - VIDRA ORĂŞTIE - jud. Hunedoara | 3.069| 2.569| 0| 0| 0| 500| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 62 |SC MOBILA SA Slobozia - jud. Ialomiţa | 261| 261| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 63 |SC NICOLINA SA Iasi - jud. Iasi | 3.000| 0| 3.000| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 64 |SC ARTECA SA JILAVA - jud. Ilfov | 3.280| 1.230| 500| 0| 500| 50| 1.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 65 |SC NUCLEAR VACUUM SA - jud. Ilfov | 1.070| 570| 500| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 66 |SC ACUMULATORUL SA - jud. Ilfov | 21.045| 21.045| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 67 |SC NEFERAL SA - jud. Ilfov | 9.094| 8.094| 0| 0| 0| 0| 1.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 68 |SC MATRICON SA TG. Mures - jud. Mures | 6.000| 1.000| 0| 0| 0| 0| 0| 5.000|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 69 |SC PULSOR SA Scorniceşti - jud. Olt | 50| 0| 50| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 70 |SC MEFIN SA SINAIA - jud. Prahova | 2.700| 0| 2.000| 0| 200| 0| 500| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 71 |SC HIDROJET SA BREAZA - jud. Prahova | 50| 0| 0| 0| 50| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 72 |SCCA TROMET PLOIEŞTI - jud. Prahova | 3.300| 3.000| 0| 0| 300| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 73 |FILIALA SC PLOPENI SA - CN ROMARM SA - | | | | | | | | || |jud. Prahova | 5.050| 1.500| 3. 550| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 74 |SC CAHIRO SA BOLD. SCAIENI - jud. Prahova | 3.300| 2.500| 0| 0| 300| 0| 500| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 75 |SC PETROUTILAJ SA Poiana Campina - jud. | | | | | | | | || |Prahova | 2.000| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 76 |SC VICTORIA FLOREŞTI SA - jud. Prahova | 1.900| 0| 1.000| 0| 300| 600| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 77 |SC SAMSTAR SRL Satu Mare - jud. Satu Mare | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 78 |SC AUTOMECANICA SA MEDIAŞ - jud. Sibiu | 23| 0| 23| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 79 |SC GEROMED SA Mediaş - jud. Sibiu | 600| 500| 0| 0| 0| 100| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 80 |SC METALCAR SA Sibiu - jud. Sibiu | 1.233| 1.233| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 81 |SC COMPA SA Sibiu - jud. Sibiu | 94| 0| 0| 0| 0| 0| 94| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 82 |SC COVTEX SA CISNĂDIE - jud. Sibiu | 12.000| 6.000| 1.000| 0| 1.500| 500| 3.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 83 |SC SITEX DUMBRAVA SA Sibiu - jud. Sibiu | 74| 0| 0| 74| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 84 |SC HIDROTERM CONFORT SA Suceava - jud. | | | | | | | | || |Suceava | 600| 600| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 85 |SC MOPAN SA Suceava - jud. Suceava | 500| 0| 0| 0| 500| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 86 |SC CARPATIS SRL Suceava - jud. Suceava | 216| 216| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 87 |SC ALBER SA Zalau Criseni - jud. Salaj | 35| 35| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 88 |SC SILVANIA SA ZALAU - jud. Salaj | 200| 0| 0| 0| 200| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 89 |SC ARPILUX SA Timişoara - jud. Timis | 4.468| 3.968| 500| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 90 |SC MULTIM SA Timişoara - jud. Timis | 2.000| 0| 2.000| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 91 |SC SIAJ SA Tulcea - jud. Tulcea | 7.836| 5.000| 0| 0| 0| 0| 0| 2.836|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 92 |SC DELTA PAN SA Tulcea - jud. Tulcea | 30| 30| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 93 |SC TEHNIC GRUP NAVAL Tulcea - jud. Tulcea | 274| 274| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 94 |SC OLTCHIM SA Rm. Vâlcea - jud. Vâlcea | 8.846| 8.846| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 95 |SC PRELCHIM SA Rm. Vâlcea - jud. Vâlcea | 97| 97| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 96 |SC ROTRICO SA Roşiori de Vede - jud. | | | | | | | | || |Teleorman | 686| 686| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 97 |SC RULMENŢI SA BÂRLAD - jud. Vaslui | 300| 0| 0| 0| 100| 200| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 98 |SC FEPA SA BÂRLAD - jud. Vaslui | 7.500| 7.000| 0| 0| 500| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| 99 |SC VIGOTEX SA BÂRLAD - jud. Vaslui | 1.587| 1.587| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|100 |SC COMP. INDUSTRIALA GRIVITA SA - sect. 1 | 5.629| 4.629| 0| 0| 400| 0| 0| 600|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|101 |SC DUNĂREA SA - sect. 1 | 740| 740| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|102 |SC ENERGOCONSTRUCTIA - sect. 1 | 29.214| 28.914| 0| 0| 300| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|103 |SC ENERGOMONTAJ SA - sect. 1 | 13.260| 11.760| 0| 0| 0| 0| 1.500| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|104 |SC PRECIZIA SA - sect. 1 | 3.347| 3.347| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|105 |SC AXEL TELECOM SA - sect. 1 | 110| 0| 0| 0| 0| 0| 110| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|106 |SC METAV SA - sect. 1 | 30.000| 0| 30.000| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|107 |CONEL/SC ELECTRICA SA - sect. 1 | 272.055| 80.648| 150.000| 10.000| 5.000| 1.000| 10.000| 15.407|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|108 |SC AVERSA SA - sect. 2 | 4.400| 2.000| 0| 500| 200| 200| 1.500| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|109 |SC COMPANIA ETALON SA - sect. 2 | 12| 12| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|110 |SC SINATEX SA - sect. 2 | 1.822| 1.312| 500| 0| 0| 10| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|111 |SC IEMI SA - sect. 2 | 2.000| 600| 1.000| 0| 100| 100| 200| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|112 |ICE FELIX FABRICA DE CALCULATOARE - sect. 2 | 1.900| 1.500| 0| 0| 100| 0| 300| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|113 |SC PIPERA SA - sect. 2 | 7.897| 7.897| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|114 |SC CONDOR SA - sect. 2 | 2.944| 1.444| 1.500| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|115 |SC ELPROF SA - sect. 2 | 3.500| 0| 2.500| 0| 0| 0| 1.000| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|116 |SC STIMPEX SA - sect. 3 | 605| 605| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|117 |SC PRO OPTICA SA - sect. 3 | 242| 242| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|118 |SC PRO AUTO INDUSTRIES SA - sect. 3 | 76| 76| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|119 |SC ROMBETON SA - sect. 3 | 2.968| 2.968| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|120 |SC IMPERA COMPREST SRL - sect. 3 | 806| 806| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|121 |SC TEXTILA UNIREA SA - sect. 3 | 1.250| 0| 1.000| 0| 100| 150| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|122 |SC ROMPRIM SA - sect. 4 | 11.699| 5.000| 4.474| 0| 400| 1.825| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|123 |SC TOFAN GROUP SA - sect. 4 | 42.000| 19.500| 15.000| 1.500| 1.000| 0| 2.000| 3.000|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|124 |SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE | | | | | | | | || |SISTEME DE PRODUCŢIE-CN ROMARM SA - sect. 1 | 350| 350| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|125 |SC AMIRO SA - sect. 4 | 3.500| 0| 3.000| 0| 500| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|126 |SC BLĂNURI SA - sect.5 | 638| 125| 263| 0| 0| 250| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|127 |SC INOX SA - sect. 5 | 1.022| 400| 0| 50| 50| 50| 100| 372|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|128 |SC M G EDIL CONFORT - sect. 5 | 184| 184| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|129 |SC UNIVERSAL COOP SA - sect. 5 | 337| 337| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|130 |SC ROCAR SA - sect. 5 | 2.285| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.285|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|131 |SC CONIMPEX COMPANY SRL - sect. 5 | 8.449| 6.260| 0| 2.189| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|132 |SC CONIMPEX GRUP SA - sect. 5 | 3.190| 3.190| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|133 |SC ARECA SA - sect. 5 | 1.280| 780| 500| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|134 |SC CRISMAR CONSTRUCT SRL - sect. 6 | 375| 375| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|135 |SC SEMCONS SA - sect. 6 | 338| 338| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|136 |SC CONDEM SA - sect. 6 | 9.654| 9.654| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|137 |SC TURBOMECANICA SA - sect. 6 | 23.000| 0| 23.000| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|138 |SC LEGUME FRUCTE MILITARI - sect. 6 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|139 |SC AEROTEH SA - sect. 6 | 12.000| 0| 12.000| 0| 0| 0| 0| 0|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|140 |SN A PETROLULUI PETROM | 700.000| 467.000| 150.000| 15.000| 8.000| 5.000| 15.000| 40.000|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+|141 |SN ROMGAZ/DISTRIGAZ SUD B | 398.269| 4.000| 378.969| 1.500| 3.000| 800| 5.000| 5.000|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------++----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+| |TOTAL GENERAL |2.182.561|1.027.147| 830.000| 38.314| 48.450| 24.555| 104.895| 109.200|+----+---------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+----------- 1) = Ministerul de Interne 2) = Ministerul Apărării Naţionale 3) = Serviciul Român de Informaţii 4) = Serviciul de Informaţii Externe 5) = Serviciul de Protecţie şi Pază 6) = Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 7) = Direcţia Generală a Penitenciarelor----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 232 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 noiembrie 2000, conform modificării aduse de pct. 7 al art. unic din acelaşi act normativ. Anexa 2    Ministerul ........................    Instituţia*1) .....................    Adresa ............................    Codul fiscal ......................                         DOCUMENTUL                 nr. ...... din .........       de stingere a obligaţiilor de plata, potrivit prevederilor     Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000, modificată prin          Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. .......               în relaţia cu*2) .......................                                .......................                                                             ┌──────────────┐                                                             │ COD FISCAL │                                                             ├──────────────┤                                                             │*2) │                                                             ├──────────────┤                                                             │*3) │                                                             └──────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Explicaţii Nr. Suma ││ rând - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Suma reprezentând contravaloarea facturilor privind ││ livrarea/prestarea de*3) .............., datorate şi ││ neachitate până la data stingerii obligaţiilor de plata. 01 ........ ││ ││ Răspundem pentru datele de mai sus. ││ ││ Ordonator de credite, Conducătorul compartimentului ││ L.S. financiar-contabil, ││ ││2. Agentul economic*2) ...................................... ││ ││ Confirmăm exactitatea datelor de la pct. 1. ││ ││ Director, Conducătorul compartimentului ││ L.S. financiar-contabil, ││ ││3. Confirmăm pe propria răspundere datele de la pct. 1 şi ││ încadrarea în limita maxima precizată pentru ││ furnizorul*2) .............................................. ││ ││ Ordonator principal de credite, Director economic, ││ L.S. ││ ││4. Organ fiscal teritorial ................................... ││ ││4.1. Datoriile către bugetul de stat ale*2) ................., ││ în suma totală de ................., 02 ........ ││ din care: ││a) 010100 Impozit pe profit ................................. 03 ........ ││b) 020101 Impozit pe salarii ................................ 04 ........ ││c) 080103 Impozit pe dividende de la societăţile ││ comerciale ........................................ 05 ........ ││d) 130100 Taxa pe valoarea adăugată ......................... 06 ........ ││e) 140101 Accize ............................................ 07 ........ ││f) 140102 Impozit la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia ││ interna ........................................... 08 ........ ││ ││4.2. Se sting obligaţiile către bugetul de stat ale*2) ......, ││ în suma totală de: ....................................., 09 ........ ││ din care: ││a) 010100 Impozit pe profit ................................. 10 ........ ││b) 020101 Impozit pe salarii ................................ 11 ........ ││c) 080103 Impozit pe dividende de la societăţile ││ comerciale ........................................ 12 ........ ││d) 130100 Taxa pe valoarea adăugată ......................... 13 ........ ││e) 140101 Accize ............................................ 14 ........ ││f) 140102 Impozit la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia ││ interna ........................................... 15 ........ ││ ││4.3. Obligaţii ale instituţiei publice rămase nestinse la ││ nivelul organelor fiscale teritoriale în evidenta cărora ││ se afla înregistrate sucursalele si/sau filialele, ││ transmise pentru a fi stinse de către organele fiscale ││ teritoriale în a căror evidenta se afla agentul ││ economic, persoana juridică, căruia ii sunt ││ subordonate (pct. 1 - pct. 4.2) .................... 16 ......... ││ ││ Director, Şef serviciu, ││ L.S. ││ ││5. Organul fiscal teritorial în a cărui raza îşi are ││ sediul fiscal agentul economic, persoana ││ juridică, din care face parte furnizorul/prestatorul ││ ││ 5.1 Obligaţii datorate bugetului de stat de*4) ........, în ││ suma totală de ..............., 17 ......... ││ din care: ││a) 010100 Impozit pe profit ................................. 18 ........ ││b) 020101 Impozit pe salarii ................................ 19 ........ ││c) 080103 Impozit pe dividende de la societăţile ││ comerciale ........................................ 20 ........ ││d) 130100 Taxa pe valoarea adăugată ......................... 21 ........ ││e) 140101 Accize ............................................ 22 ........ ││f) 140102 Impozit la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia ││ interna ........................................... 23 ........ ││5.2 Se sting obligaţiile către bugetul de stat ale*4) ......., ││ în suma totală de: ..............., 24 ........ ││ din care: ││a) 010100 Impozit pe profit ................................. 25 ........ ││b) 020101 Impozit pe salarii ................................ 26 ........ ││c) 080103 Impozit pe dividende de la societăţile ││ comerciale ........................................ 27 ........ ││d) 130100 Taxa pe valoarea adăugată ......................... 28 ........ ││e) 140101 Accize ............................................ 29 ........ ││f) 140102 Impozit la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia ││ interna ........................................... 30 ........ ││ ││ Director, Şef serviciu, ││ L.S. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------*1) Denumirea completa a instituţiei publice, fără iniţiale.*2) Denumirea completa a agentului economic furnizor/prestator, fără iniţiale, adresa şi codul fiscal. In cazul în care este sucursala sau filiala, se indica şi denumirea persoanei juridice căreia ii sunt subordonate.*3) Se înscrie, după caz, produsul sau serviciul achiziţionat.*4) Se completează numai în cazul furnizorilor/prestatorilor, persoane juridice, care au sucursale si/sau filiale.PRECIZĂRIprivind întocmirea şi circuitul documentului de stingerea obligaţiilor de plata, precum şi reflectarea încontabilitate a operaţiunilor de stingere a acestoraI. Întocmirea şi circuitul documentului de stingere a obligaţiilor de plata1. Documentul de stingere a obligaţiilor de plata se întocmeşte în 5 exemplare originale de către fiecare instituţie publică din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, pentru fiecare agent economic fata de care are obligaţii de plata.Ordonatorul de credite al instituţiei publice înscrie, pe propria răspundere (pct. 1), suma reprezentând obligaţiile de plata datorate agentului economic pentru livrarea/prestarea unor produse/servicii, pe baza facturilor şi a altor documente legal întocmite, primite de la acesta.Toate exemplarele documentului de stingere a obligaţiilor de plata sunt transmise de instituţia publică furnizorului/prestatorului menţionat în document, în vederea confirmării obligaţiilor datorate de aceasta (pct. 2), precum şi ordonatorului principal de credite, pentru confirmarea pe propria răspundere a obligaţiilor instituţiei publice fata de furnizor/prestator si, totodată, a încadrării acestor sume în limita maxima precizată în anexa nr. 1, pentru furnizorul/prestatorul respectiv (pct. 3).După obţinerea acestor confirmări instituţia publică transmite toate exemplarele documentului de stingere a obligaţiilor de plata organului fiscal teritorial la care furnizorul/prestatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe (pct. 4).Organul fiscal teritorial verifica întocmirea corecta a documentului de stingere a obligaţiilor de plata şi înscrie (pct. 4.1) cuantumul obligaţiilor datorate bugetului de stat de către furnizorul/prestatorul respectiv, scadente până la data de 31 decembrie 1999 şi neachitate până la data stingerii, pe felurile de impozite şi taxe menţionate în formular, cumulat cu cel al majorărilor de întârziere aferente acestora, calculate tot la data de 31 decembrie 1999.Organul fiscal teritorial efectuează stingerea obligaţiilor datorate bugetului de stat, nominalizate în formular (pct. 4.2), în ordinea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, îşi retine un exemplar al documentului, iar pe celelalte 4 exemplare le transmite:- instituţiei publice;- unităţii furnizoare/prestatoare;- ordonatorului principal de credite din care face parte instituţia publică;- direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti (Serviciul buget şi achiziţii publice), în a carei raza teritorială îşi are sediul instituţia publică.2. In cazul în care furnizorul/prestatorul este o sucursala sau o filiala subordonata unui agent economic persoana juridică, instituţia publică va întocmi documentul de stingere a obligaţiilor de plata în 7 exemplare. a) Dacă nivelul obligaţiilor de plata datorate bugetului de stat de sucursala sau de filiala este mai mare decât suma de încasat de la instituţia publică, organul fiscal teritorial la care sucursala/filiala este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe va proceda conform pct. 1, transmiţând apoi exemplarele 6 şi 7 organului fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe agentul economic din care face parte subunitatea furnizoare/prestatoare. Acesta îşi va retine un exemplar, iar celălalt exemplar îl va transmite agentului economic, persoana juridică, din care face parte sucursala sau filiala. b) In condiţiile în care o sucursala sau o filiala, subordonata unui agent economic persoana juridică, care a furnizat produse/servicii unei instituţii publice, nu are obligaţii restante la bugetul de stat sau nivelul acestora este mai mic decât suma de încasat de la instituţia publică în cauza, suma, respectiv diferenţa datorată de instituţia publică furnizorului respectiv, va fi stinsă, la nivel central, cu obligaţiile datorate bugetului de stat de către agentul economic, persoana juridică, căruia ii este subordonata unitatea furnizoare.In situaţiile menţionate mai sus organul fiscal teritorial la care sucursala/filiala este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe îşi retine un exemplar, un exemplar îl transmite sucursalei sau filialei în cauza, iar celelalte 5 exemplare le transmite organului fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe agentul economic din care face parte unitatea furnizoare/prestatoare (pct. 5).Acest organ fiscal, după evidenţierea obligaţiilor datorate bugetului de stat de către agentul economic persoana juridică (pct. 5.1) şi după efectuarea stingerii obligaţiilor respective (pct. 5.2), retine un exemplar al documentului de stingere a obligaţiilor de plata, iar celelalte 4 exemplare le transmite:- instituţiei publice;- agentului economic persoana juridică;- ordonatorului principal de credite din care face parte instituţia publică;- direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti (Serviciul buget şi achiziţii publice), în a carei raza teritorială îşi are sediul instituţia publică, pentru preluarea şi prelucrarea datelor din documentul de stingere a obligaţiilor de plata.Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror raza teritorială îşi au sediul instituţiile publice, lunar, până în ultima zi a fiecărei luni, pentru documentele primite până la data de 25 a lunii respective vor transmite informaţiile respective Ministerului Finanţelor - Direcţia generală tehnologia informaţiei, în conformitate cu instrucţiunile transmise de aceasta direcţie.II. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de stingere a obligaţiilor de plata1. In contabilitatea agenţilor economiciAgenţii economici cărora li s-au stins obligaţiile datorate bugetului de stat, prin compensare cu sumele aferente produselor achiziţionate şi serviciilor prestate către instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, efectuează în baza "Documentului de stingere a obligaţiilor de plata, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000, cu modificările ulterioare", aprobat de organele de drept, înregistrarea:           % = 411 "Clienţi"     441 "Impozitul pe profit"    4423 "TVA de plata"     444 "Impozitul pe salarii"     446 "Alte impozite, taxe si          vărsăminte asimilate"     448 "Alte datorii şi creanţe          cu bugetul statului"cu sumele stinse, prevăzute la pct. 4.2 şi 5.2, după caz, din documentul prevăzut în anexa nr. 2.2. In contabilitatea instituţiilor publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţionalăIn contabilitatea instituţiilor publice operaţiunile de stingere a obligaţiilor datorate agenţilor economici, prin compensare cu sumele datorate de aceştia la bugetul de stat, se reflecta în creditul contului 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale - analitic 701.01 Finanţarea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000, cu modificările ulterioare".In creditul acestui cont instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională înregistrează sumele datorate şi neachitate diverşilor furnizori de bunuri şi servicii, care au intrat în acţiunea de stingere a unor obligaţii bugetare, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000, cu modificările ulterioare.Pe baza "Documentului de stingere a obligaţiilor de plata, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000, cu modificările ulterioare", aprobat de organele în drept, se efectuează înregistrarea:      234 "Furnizori" - = 701 "Finanţarea în baza           analitic distinct unor acte normative                                        speciale -                                        analitic 701.01                                        Finanţarea în baza                                        Ordonanţei de                                        urgenţă a Guvernului nr.                                        95/2000, cu modificările                                        ulterioare"                                        analitic: capitol, subcapitol,                                        titlu, articol, alineatcu sumele stinse prevăzute la pct. 4.2 şi 5.2, după caz, din documentul cuprins în anexa nr. 2.Instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, ale căror obligaţii de plata rezultate din livrarea/prestarea unor produse/servicii de către anumiţi agenţi economici furnizori/prestatori, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000, cu modificările ulterioare, întocmesc "Contul de execuţie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000, cu modificările ulterioare", conform modelului prezentat mai jos, pe baza sumelor evidenţiate în cadrul contului 701.01.Contul de execuţie respectiv se prezintă ca anexa distinctă la darea de seama contabila anuala pentru instituţii publice.Sumele compensate nu se cuprind în "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice" (anexa nr. 10) şi în "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilanţul contabil pentru instituţii publice.3. Operaţiunile financiare prevăzute mai sus se vor termina până la data de 15 decembrie 2000.Contul 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale - analitic 701.01 Finanţarea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000, cu modificările ulterioare" se raportează în Darea de seama contabila pentru instituţii publice în subsolul paginii 8, cu codul 357 şi se aduna la codul 341.    MINISTERUL (Instituţia) ...........................                     CONTUL DE EXECUŢIE      privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare     în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000,                cu modificările ulterioare                   - model -                                                  - mii lei - ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Codul*) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Denumirea indicatorilor*) Capitolul Titlul Cheltuieli │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Autorităţi publice 51.01 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Cheltuieli materiale şi servicii 20 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Cheltuieli de capital 70 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ etc. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Ordonator de credite, Conducătorul compartimentului              L.S. financiar-contabil,------------*) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi titlurilor de cheltuieli.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 232 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 noiembrie 2000, conform modificării aduse de pct. 7 al art. unic din acelaşi act normativ.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 11 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 19 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 539 din 11 octombrie 2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţa de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 111 din 27 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism şi la Asociaţia de Promovare Turistica Internaţionala - "Die Donau"
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 februarie 2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 26 mai 2000 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 338 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 59 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 77 din 24 iunie 2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 263 din 7 decembrie 2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 12 septembrie 2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 96 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia în domeniul transporturilor internaţionale rutiere şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene, semnate la Erevan la 25 martie 1996
 • LEGE nr. 240 din 31 octombrie 2008 privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitate-martir
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 19 din 17 martie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE din 8 mai 1934 pentru modificarea art. 27 din legea de organizare a Ministerului Instrucţiunii, al cultelor şi Artelor (relativ la consiliul permanent)*)
 • LEGE nr. 42 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1997
 • LEGE nr. 638 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri şi băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 28 aprilie 1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federala Iugoslavia
 • LEGE nr. 191 din 2 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societăţii Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, şi la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 524 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 decembrie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 296 din 30 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 103 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 250 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 365 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 6 din 8 ianuarie 2014 privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 475 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 iunie 2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 410 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021