Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 noiembrie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 9 noiembrie 2000 (*actualizată*)privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.(actualizată până la data de 30 iunie 2008*)

------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 noiembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 30 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 402 din 10 iulie 2001; ORDONANŢA nr. 46 din 10 iulie 2003; ORDONANŢA nr. 29 din 29 ianuarie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 respinsă de LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se înfiinţează Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A., denumita în cele ce urmează Imprimeria Naţionala prin reorganizarea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", care se desfiinţează la data înmatriculării la oficiul registrului comerţului a Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A. (2) Imprimeria Naţionala este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Alin. (2) al art. 1 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006. (3) Imprimeria Naţionala funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, având ca obiect activităţi de interes public naţional, în scopul realizării cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea şi circulaţia hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, a tipariturilor cu caracter special. Articolul 2Sediul social al Imprimeriei Naţionale este în municipiul Bucureşti, bd Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu îndeplinirea formalităţilor cerute de lege. Articolul 3Imprimeria Naţionala îşi poate constitui în ţara şi în străinătate sucursale, reprezentante, centre de lucru, agenţii şi altele asemenea, unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Articolul 4 (1) Patrimoniul Imprimeriei Naţionale se constituie prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Regii Autonome "Imprimeria Naţionala", conform bilanţului contabil la data de 30 iunie 2000, şi nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie. (2) Imprimeria Naţionala este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", cu excepţia bunurilor deţinute cu alt titlu. (3) Celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" trec în proprietatea Imprimeriei Naţionale la data înmatriculării acesteia la Oficiul registrului comerţului. (4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Imprimeria Naţionala preia toate drepturile şi obligaţiile, substituindu-se în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala". Articolul 5 (1) Capitalul social al Imprimeriei Naţionale, la constituire, este de 5.617 milioane lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 56.170 acţiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei, pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2000, care va fi actualizat conform legii. (2) Acţiunile nominative ale Imprimeriei Naţionale sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român.------------Alin. (2) al art. 5 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006. (3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de Ministerul Economiei şi Finanţelor*).------------Alin. (3) al art. 5 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 208 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.Prin HOTĂRÂREA nr. 386 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Articolul 6Imprimeria Naţionala are ca obiect principal de activitate imprimarea, tipărirea, administrarea, difuzarea, expertizarea şi evidenta hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, precum şi alte activităţi stabilite prin statutul prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 7 (1) Imprimeriei Naţionale i se încredinţează producerea cu titlu de exclusivitate a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, formularelor necesare pentru administrarea impozitului pe venit, conform obiectului său de activitate.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de alin. (1) al art. V din ORDONANŢA nr. 29 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (2) Imprimeriei Naţionale i se încredinţează în mod direct şi unic gestionarea sistemului unitar de inseriere şi numerotare a formularelor tipizate cu regim special, inclusiv a formularelor pe suport electronic, gestionarea activităţii de producere şi distribuţie a biletelor de tombola, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel şi a cartoanelor pentru jocuri de tip bingo desfăşurate în sali de joc, prin reţele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, conform obiectului sau de activitate.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 46 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 24 iulie 2003.(2^1) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, în condiţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 şi ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409, paşapoarte electronice, permise de şedere şi documente de călătorie care se eliberează străinilor, colantul uniform de viză, paşapoarte temporare, titluri de călătorie pentru cetăţenii români, titluri de călătorie provizorii pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, colante pentru vize biometrice, formulare pentru aplicarea vizei volante, precum şi alte documente ale căror specificaţii tehnice sunt clasificate "secret UE".-----------Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008. (3) Imprimeria Naţionala poate produce, gestiona sau distribui, în nume propriu sau în asociere cu alte persoane juridice, şi alte produse decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), stabilite prin acte normative, cu respectarea prevederilor privind achiziţiile publice.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 402 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 18 iulie 2001. (4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, Imprimeria Naţionala va achiziţiona sistemul informatic e-tax, în condiţiile tehnice şi financiare stabilite prin raportul comisiei interministeriale, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 675/2003privind implementarea sistemului informatic necesar îmbunătăţirii activităţii administraţiilor fiscale.------------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 46 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 24 iulie 2003. (5) Sistemul informatic achiziţionat de către Imprimeria Naţionala potrivit alin. (4) va fi pus la dispoziţie Ministerului Economiei şi Finanţelor*) contra cost, cheltuielile aferente acestei tranzacţii fiind suportate din bugetul propriu al acestei instituţii.------------Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 46 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 24 iulie 2003.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004 s-a menţinut aceeaşi titulatură a ministerului.HOTĂRÂREA nr. 1.574 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 208 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005 care a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.Prin HOTĂRÂREA nr. 386 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Articolul 8 (1) Activitatea Imprimeriei Naţionale se va desfăşura pe bază de buget propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii. (2) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dividendele nete realizate se fac venit la bugetul de stat. Articolul 9 (1) Modificarea formei juridice a Imprimeriei Naţionale se poate face numai prin lege. (2) Imprimeria Naţionala se poate dizolva în următoarele cazuri: a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sau de activitate; b) deschiderea procedurii falimentului; c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăşte reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă; d) alte situaţii prevăzute de lege. Articolul 10Personalul Imprimeriei Naţionale este preluat prin transfer de la Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" şi îşi păstrează salariile avute la data transferului până la negocierea şi încheierea noului contract colectiv de muncă, potrivit legii. Articolul 11 (1) Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" va continua să îşi desfăşoare activitatea până la data înmatriculării Imprimeriei Naţionale la oficiul registrului comerţului. (2) La aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 596 din 28 septembrie 1992 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 martie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────────Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu AnexăSTATUT 09/11/2000

Noutăți

 • LEGE nr. 190 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 16 noiembrie 2004 privind susţinerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes - Borşa", judeţele Satu Mare şi Maramureş
 • LEGE nr. 60 din 29 octombrie 1974 sanitară veterinara
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 120 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 118 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 11 din 31 ianuarie 1948 pentru ratificarea Tratatului de Prietenie, Colaborare şi Asistenţa Mutuala, între Republica Populară Română şi Republica Populara Bulgara, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 1948
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 144 din 26 iunie 2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 231 din 6 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (*republicată*) privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 75 din 22 martie 2018 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 120 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 199 din 15 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 9 mai 2007 privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 254 din 8 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 108 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 121 din 15 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 256 din 17 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/2000 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi scutirea de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 7 iunie 2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 13 din 19 ianuarie 2016 privind declararea municipiului Turda "Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 21 mai 2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • LEGE nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 30 septembrie 1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 211 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 28 martie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comuna între România şi Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021