Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 249 din 30 noiembrie 2000 (*actualizata*)privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere(actualizata până la data de 31 iulie 2005*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 41 din 14 iulie 2005.----------------**) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin art. 2 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002 s-a dispus inlocuirea, în tot cuprinsul ordonantei de urgenta a denumirilor "Ministerul Industriei şi Comerţului" şi "Ministerul Finanţelor" cu "Ministerul Industriei şi Resurselor"***) şi, respectiv, "Ministerul Finanţelor Publice".----------------***) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Art. 21, lit. g) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 prevede că:"În cuprinsul actelor normative în vigoare urmatoarele denumiri se inlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgenta, după cum urmeaza:..................................................................................... g) Ministerul Industriei şi Resurselor, Departamentul de Politici Economice şi Departamentul de Comert Exterior, cu Ministerul Economiei şi Comerţului;"În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se constituie Fondul special pentru produse petroliere prin includerea în preţul produselor petroliere livrate, benzina şi motorina, obtinute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei reprezentand echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare livrarii. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat prin pct. 37 al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Articolul 2Fondul special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile art. 1, este gestionat de Ministerul Economiei şi Comerţului şi va fi utilizat pentru acoperirea integrală a obligaţiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol. Articolul 3Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., reprezentand influente conjuncturale nefavorabile rezultate din operaţiunile de finanţare a importurilor de titei în perioada 1992-1997 şi din preturile produselor petroliere practicate în aceeaşi perioadă şi nereglementate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol.-------------Art. 3 a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 4Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei, echivalentul sumei de 647.384 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., şi se va utiliza pentru: a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, echivalentul sumei de 507.300 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., preluata la datoria publică, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;a^1) sumele constituite în Fondul special pentru produse petroliere, rămase după stingerea datoriei publice prevăzute la lit. a), se utilizeaza pentru diminuarea datoriei publice interne, până la incidenţa echivalentului în lei al sumei de 507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar valabil la data platii; b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., propusa să fie plătită cu prioritate, în condiţiile prevăzute la art. 3.-------------Art. 4 a fost modificat prin pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002.Lit. a^1) a art. 4 a fost introdusa prin al art. II din ORDONANTA nr. 41 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005. Articolul 5Obligaţia de a calcula şi de a vira sumele rezultate din aplicarea art. 1 revine producătorilor şi procesorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului şi destinaţia produsului. Articolul 6 (1) Sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor art. 5 se vor vira în contul "Fondul special pentru produse petroliere" până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost efectuate livrarile. (2) Sumele se vor livra în lei şi pe fiecare ordin de plată se va menţiona echivalentul în dolari S.U.A., la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării platii.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus prin pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 7Suma fixa inclusa în preturile produselor petroliere prevăzute la art. 1 reprezinta cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal. Articolul 8Oblibaţiile de plată acoperite în condiţiile art. 4 pe seama Fondului special pentru produse petroliere sunt scutite de calculul penalitatilor de intarziere. Articolul 9Oblibaţiile şi creantele care sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi evidentiate în conturi în afara bilantului. Articolul 10Pentru neplata în termen a sumelor datorate la Fondul special pentru produse petroliere de agentii economici producători sau procesori se aplică majorări de intarziere conform legislaţiei fiscale. Articolul 11Modul de utilizare a Fondului special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 11 a fost modificat prin pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 11^1Fondul special pentru produse petroliere se desfiinteaza după achitarea integrală a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 4.-------------Art. 11^1 a fost introdus prin pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 12Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societatii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 70/1998, se modifica şi se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 13Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexa 1 OBLIGATII DE PLATAaferente fostei Companii Române de Petrol la data de 13 noiembrie 2000 ┌───┬────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │Nr.│ │Obliga-│Oblibaţiile con- │Totalul│Obli- │ │crt│ │tiile │stituite în lei │obliga-│gatii-│ │ │ Creditorul │consti-├───┬──────┬──────┤tiilor │le în │ │ │ │tuite │o- │cursul│ echi-│conso- │lei la│ │ │ │în va- │bli│ de │valent│lidate │cursul│ │ │ │luta │ga-│schimb│ în │ în │ de │ │ │ │(mii $)│ti-│valu- │valuta│valuta │25.100│ │ │ │ │ile│tar la│(mii $)(mii $)│lei/$ │ │ │ │ │ în│ data │ │ │(mili-│ │ │ │ │lei│ con- │ │ │arde │ │ │ │ │(mi│ sti- │ │ │ lei) │ │ │ │ │li-│tuirii│ │ │ │ │ │ │ │ar-│(lei/$) │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │lei) │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=3/4 │6=2+5 │ 7=6x │ │ │ │ │ │ │ │ │25.100│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Ministerul Finanţelor Publice │ 90.625│293│ │38.712│129.337│ 3.247│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 1.│- pentru achitari la CHASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ (facilitate "CHASE") │ 69.449│ │ │ │ 69.449│ 1.743│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 2.│- pentru Acordul 15-SAL - TOTAL,│ 21.176│ │ │ │ 21.176│ 532│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │- pentru credit Acord 15-SAL │ 18.800│ │ │ │ 18.800│ 472│ │ │- pentru dobanzi │ 2.376│ │ │ │ 2.376│ 60│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 3.│- pentru conventii creante │ │ │ │ │ │ │ │ │ Egipt/Iran - TOTAL, │ │227│ │30.435│ 30.435│ 764│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ Egipt │ │ 71│ 6.866│10.378│ 10.378│ 261│ │ │ Iran │ │156│ 7.744│20.057│ 20.057│ 503│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 4.│- pentru T.V.A. │ │ 66│ 8.015│ 8.277│ 8.277│ 208│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Petrolexportimport │ 5.565│ 37│ │ 2.933│ 8.497│ 213│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 5.│- prin THE CHASE MANHATTAN BANK │ 46│ │ │ │ 46│ 1│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 6.│- prin SOCIETE GENERALE - TOTAL,│ 5.518│ │ │ │ 5.518│ 139│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ valoare facturata │ 2.612│ │ │ │ 2.612│ 66│ │ │ penalităţi calculate │ 2.906│ │ │ │ 2.906│ 73│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 7.│- marfa, comisioane, alte plati │ │ 14│ 8.015│ 1.805│ 1.805│ 45│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 8.│- penalităţi pretinse │ │ 23│20.397│ 1.128│ 1.128│ 28│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 9.│Conpet │ │ 18│ 8.015│ 2.249│ 2.249│ 56│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 0│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │TOTAL I: │ 96.190│348│ │43.894│140.084│ 3.516│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Ordonanţa de urgenta a │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 72/1997 │507.300│ │ │ │507.300│12.733│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │TOTAL II: │603.490│348│ │43.894│647.384│16.249│ └───┴────────────────────────────────┴───────┴───┴──────┴──────┴───────┴──────┘ Anexa 2 LISTAcuprinzand unitatile incluse în Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridica ale acesteia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                     Capitalul                                                                       socialNr. la datacrt. Denumirea Sediul fuzionarii      unităţii (mii lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ARPECHIM Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor                      nr. 127, judeţul Arges 412.843.300 2. PETROBRAZI Comuna Brazi, judeţul Prahova 387.204.550 3. PECO Alba Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii                      nr. 3A, judeţul Alba 9.035.429 4. PECO Arad Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1,                      judeţul Arad 7.284.550 5. PECO Arges Municipiul Pitesti, str. I. C. Bratianu                      nr. 54, judeţul Arges 8.673.525 6. PECO Bacau Municipiul Bacau, str. Alba Iulia nr. 20,                      judeţul Bacau 6.453.140 7. PECO Bihor Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203,                      judeţul Bihor 12.087.550 8. PECO Bistrita Municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai                      nr. 2, judeţul Bistrita-Nasaud 4.796.000 9. PECO Botosani Municipiul Botosani, str. Manolesti-Deal,                      judeţul Botosani 6.283.07510. PECO Brasov Municipiul Brasov, Str. Harmanului nr. 15 B,                      judeţul Brasov 7.098.60011. PECO Braila Municipiul Braila, str. Belvedere nr. 3,                      judeţul Braila 4.011.35012. PECO Buzau Municipiul Buzau, str. Hipodrom nr. 1,                      judeţul Buzau 4.154.92513. PECO Caraş-Severin Municipiul Resita, str. Timisoara nr. 19,                      judeţul Caraş-Severin 8.786.55014. PECO Calarasi Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei                      nr. 1, judeţul Calarasi 2.091.82515. PECO Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor                      nr. 3, judeţul Cluj 13.443.97516. PECO Constanta Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu                      nr. 9, judeţul Constanta 6.692.95017. PECO Covasna Municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Armata                      Română nr. 56, judeţul Covasna 2.851.22518. PECO Dambovita Municipiul Targoviste, str. Matei Basarab                      nr. 1, judeţul Dambovita 5.828.67519. PECO Dolj Municipiul Craiova, str. Savinesti nr. 3,                      judeţul Dolj 9.093.66020. PECO Galaţi Municipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 62,                      judeţul Galaţi 3.306.55721. PECO Giurgiu Municipiul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 86A,                      judeţul Giurgiu 4.194.52522. PECO Gorj Municipiul Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23,                      judeţul Gorj 2.153.30023. PECO Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe                      Doja nr. 6, judeţul Harghita 2.078.00024. PECO Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie                      nr. 11, judeţul Hunedoara 9.758.80025. PECO Ialomita Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 7,                      judeţul Ialomita 7.247.30026. PECO Iasi Municipiul Iasi, str. Zugravi nr. 24,                      judeţul Iasi 7.672.35027. PECO Maramures Municipiul Baia Mare, bd Bucureşti nr. 53,                      judeţul Maramures 3.124.45028. PECO Mehedinti Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.                      Stefan cel Mare nr. 5, judeţul Mehedinti 5.182.67529. PECO Mures Municipiul Targu Mures, Piaţa Trandafirilor                      nr. 13, judeţul Mures 3.216.35030. PECO Neamt Municipiul Piatra-Neamt, bd Decebal nr. 28,                      judeţul Neamt 7.740.60931. PECO Olt Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr.                      46, judeţul Olt 4.759.12532. PECO Prahova Municipiul Ploiesti, str. Valeni nr. 44,                      judeţul Prahova 13.664.70033. PECO Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza                      nr. 16, judeţul Satu Mare 4.255.15334. PECO Salaj Municipiul Zalau, Str. Depozitelor nr. 4,                      judeţul Salaj 5.616.75035. PECO Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor, judeţul                      Sibiu 7.484.67536. PECO Suceava Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1,                      judeţul Suceava 8.224.38237. PECO Teleorman Comuna Poroschia, judeţul Teleorman 4.633.05038. PECO Timiş Municipiul Timisoara, str. Eugeniu de                      Savoya nr. 2A, judeţul Timiş 14.356.02539. PECO Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului                      nr. 2, judeţul Tulcea 1.582.32540. PECO Vaslui Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5,                      judeţul Vaslui 5.407.95041. PECO Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Tudor                      Vladimirescu nr. 51, judeţul Valcea 5.909.30542. PECO Vrancea Municipiul Focsani, Str. Barsei nr. 10,                      judeţul Vrancea 3.838.55043. COMPETROL Municipiul Bucureşti, str. Gheorghe Titeica                      nr. 121, sectorul 2 33.846.95044. TRANSPECO Municipiul Bucureşti, Calea Dorobantilor                      nr. 2, sectorul 1 6.573.51545. PETROTRANS Municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7,                      judeţul Prahova 75.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL: 1.169.542.225───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------

Noutăți

 • LEGE nr. 291 din 28 septembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 42 din 8 martie 2006 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, adoptat la Baku la 31 octombrie 2003
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 200 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 25 ianuarie 2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
 • LEGE nr. 287 din 19 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 iunie 2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul - UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 9 mai 2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 415 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
 • LEGE nr. 25 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 167 din 10 noiembrie 1999 pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
 • LEGE nr. 57 din 26 decembrie 1968 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor populare
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 91 din 6 mai 2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 23 martie 2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 5 din 12 ianuarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 57 din 21 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012
 • LEGE nr. 130 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 665 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 10 din 9 decembrie 1982 cu privire la obligaţiile şi răspunderile consiliilor populare, unităţilor socialiste şi ale cetăţenilor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie a localităţilor urbane şi rurale, păstrarea ordinii şi disciplinei publice
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 327 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 20 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 128 din 27 decembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, semnat la Washington la 21 iunie 1995
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 277 din 4 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 14 iulie 2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • ORDONANŢA URG. nr. 30 din 29 octombrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 97 din 10 iulie 1929 pentru modificarea Legii din 19 Mai 1925, privitoare la unificarea unor dispoziţiuni de procedura civilă şi comercială, pentru înlesnirea şi accelerarea judecaţilor, înaintea tribunalelor şi Curţilor de apel, precum şi pentru unificarea competentei judecătorilor
 • LEGE nr. 55 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 19 noiembrie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 271 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 28 decembrie 2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 16 noiembrie 1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 536 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei Atletismul Românesc (Fundaţia Română de Atletism)
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 139 din 27 februarie 1940 asupra rechizitiilor*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021