Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 249 din 30 noiembrie 2000 (*actualizata*)privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere(actualizata până la data de 4 septembrie 2005*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 4 septembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 41 din 14 iulie 2005; ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005****).----------------**) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin art. 2 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002 s-a dispus inlocuirea, în tot cuprinsul ordonantei de urgenta a denumirilor "Ministerul Industriei şi Comerţului" şi "Ministerul Finanţelor" cu "Ministerul Industriei şi Resurselor"***) şi, respectiv, "Ministerul Finanţelor Publice".----------------***) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Art. 21, lit. g) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 prevede că:"În cuprinsul actelor normative în vigoare urmatoarele denumiri se inlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgenta, după cum urmeaza:..................................................................................... g) Ministerul Industriei şi Resurselor, Departamentul de Politici Economice şi Departamentul de Comert Exterior, cu Ministerul Economiei şi Comerţului;"----------------****) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Art. 10 din ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 1 septembrie 2005, prevede că:" În cadrul art. 1 şi 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 382/2002, cu modificările şi completările ulterioare, termenii şi expresiile urmatoare se interpreteaza după cum urmeaza: a) în sensul art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000, expresia produse petroliere livrate se referă la produse livrate pe piaţa interna; b) în sensul art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000, expresia destinaţia produsului se referă la categoria de folosinţă şi tipurile de utilizatori ai produsului în cauza, iar nu la localizarea utilizatorilor."În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se constituie Fondul special pentru produse petroliere prin includerea în preţul produselor petroliere livrate, benzina şi motorina, obtinute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei reprezentand echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare livrarii. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat prin pct. 37 al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Articolul 2Fondul special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile art. 1, este gestionat de Ministerul Economiei şi Comerţului şi va fi utilizat pentru acoperirea integrală a obligaţiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol. Articolul 3Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., reprezentand influente conjuncturale nefavorabile rezultate din operaţiunile de finanţare a importurilor de titei în perioada 1992-1997 şi din preturile produselor petroliere practicate în aceeaşi perioadă şi nereglementate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol.-------------Art. 3 a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 4Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei, echivalentul sumei de 647.384 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., şi se va utiliza pentru: a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, echivalentul sumei de 507.300 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., preluata la datoria publică, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;a^1) sumele constituite în Fondul special pentru produse petroliere, rămase după stingerea datoriei publice prevăzute la lit. a), se utilizeaza pentru diminuarea datoriei publice interne, până la incidenţa echivalentului în lei al sumei de 507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar valabil la data platii; b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., propusa să fie plătită cu prioritate, în condiţiile prevăzute la art. 3.-------------Art. 4 a fost modificat prin pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002.Lit. a^1) a art. 4 a fost introdusa prin al art. II din ORDONANTA nr. 41 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005. Articolul 5Obligaţia de a calcula şi de a vira sumele rezultate din aplicarea art. 1 revine producătorilor şi procesorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului şi destinaţia produsului. Articolul 6 (1) Sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor art. 5 se vor vira în contul "Fondul special pentru produse petroliere" până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost efectuate livrarile. (2) Sumele se vor livra în lei şi pe fiecare ordin de plată se va menţiona echivalentul în dolari S.U.A., la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării platii.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus prin pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 7Suma fixa inclusa în preturile produselor petroliere prevăzute la art. 1 reprezinta cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal. Articolul 8Oblibaţiile de plată acoperite în condiţiile art. 4 pe seama Fondului special pentru produse petroliere sunt scutite de calculul penalitatilor de intarziere. Articolul 9Oblibaţiile şi creantele care sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi evidentiate în conturi în afara bilantului. Articolul 10Pentru neplata în termen a sumelor datorate la Fondul special pentru produse petroliere de agentii economici producători sau procesori se aplică majorări de intarziere conform legislaţiei fiscale. Articolul 11Modul de utilizare a Fondului special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 11 a fost modificat prin pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 11^1Fondul special pentru produse petroliere se desfiinteaza după achitarea integrală a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 4.-------------Art. 11^1 a fost introdus prin pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 12Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societatii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 70/1998, se modifica şi se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 13Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexa 1 OBLIGATII DE PLATAaferente fostei Companii Române de Petrol la data de 13 noiembrie 2000 ┌───┬────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │Nr.│ │Obliga-│Oblibaţiile con- │Totalul│Obli- │ │crt│ │tiile │stituite în lei │obliga-│gatii-│ │ │ Creditorul │consti-├───┬──────┬──────┤tiilor │le în │ │ │ │tuite │o- │cursul│ echi-│conso- │lei la│ │ │ │în va- │bli│ de │valent│lidate │cursul│ │ │ │luta │ga-│schimb│ în │ în │ de │ │ │ │(mii $)│ti-│valu- │valuta│valuta │25.100│ │ │ │ │ile│tar la│(mii $)(mii $)│lei/$ │ │ │ │ │ în│ data │ │ │(mili-│ │ │ │ │lei│ con- │ │ │arde │ │ │ │ │(mi│ sti- │ │ │ lei) │ │ │ │ │li-│tuirii│ │ │ │ │ │ │ │ar-│(lei/$) │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │lei) │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=3/4 │6=2+5 │ 7=6x │ │ │ │ │ │ │ │ │25.100│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Ministerul Finanţelor Publice │ 90.625│293│ │38.712│129.337│ 3.247│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 1.│- pentru achitari la CHASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ (facilitate "CHASE") │ 69.449│ │ │ │ 69.449│ 1.743│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 2.│- pentru Acordul 15-SAL - TOTAL,│ 21.176│ │ │ │ 21.176│ 532│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │- pentru credit Acord 15-SAL │ 18.800│ │ │ │ 18.800│ 472│ │ │- pentru dobanzi │ 2.376│ │ │ │ 2.376│ 60│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 3.│- pentru conventii creante │ │ │ │ │ │ │ │ │ Egipt/Iran - TOTAL, │ │227│ │30.435│ 30.435│ 764│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ Egipt │ │ 71│ 6.866│10.378│ 10.378│ 261│ │ │ Iran │ │156│ 7.744│20.057│ 20.057│ 503│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 4.│- pentru T.V.A. │ │ 66│ 8.015│ 8.277│ 8.277│ 208│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Petrolexportimport │ 5.565│ 37│ │ 2.933│ 8.497│ 213│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 5.│- prin THE CHASE MANHATTAN BANK │ 46│ │ │ │ 46│ 1│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 6.│- prin SOCIETE GENERALE - TOTAL,│ 5.518│ │ │ │ 5.518│ 139│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ valoare facturata │ 2.612│ │ │ │ 2.612│ 66│ │ │ penalităţi calculate │ 2.906│ │ │ │ 2.906│ 73│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 7.│- marfa, comisioane, alte plati │ │ 14│ 8.015│ 1.805│ 1.805│ 45│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 8.│- penalităţi pretinse │ │ 23│20.397│ 1.128│ 1.128│ 28│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 9.│Conpet │ │ 18│ 8.015│ 2.249│ 2.249│ 56│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 0│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │TOTAL I: │ 96.190│348│ │43.894│140.084│ 3.516│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Ordonanţa de urgenta a │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 72/1997 │507.300│ │ │ │507.300│12.733│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │TOTAL II: │603.490│348│ │43.894│647.384│16.249│ └───┴────────────────────────────────┴───────┴───┴──────┴──────┴───────┴──────┘ Anexa 2 LISTAcuprinzand unitatile incluse în Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridica ale acesteia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                     Capitalul                                                                       socialNr. la datacrt. Denumirea Sediul fuzionarii      unităţii (mii lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ARPECHIM Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor                      nr. 127, judeţul Arges 412.843.300 2. PETROBRAZI Comuna Brazi, judeţul Prahova 387.204.550 3. PECO Alba Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii                      nr. 3A, judeţul Alba 9.035.429 4. PECO Arad Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1,                      judeţul Arad 7.284.550 5. PECO Arges Municipiul Pitesti, str. I. C. Bratianu                      nr. 54, judeţul Arges 8.673.525 6. PECO Bacau Municipiul Bacau, str. Alba Iulia nr. 20,                      judeţul Bacau 6.453.140 7. PECO Bihor Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203,                      judeţul Bihor 12.087.550 8. PECO Bistrita Municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai                      nr. 2, judeţul Bistrita-Nasaud 4.796.000 9. PECO Botosani Municipiul Botosani, str. Manolesti-Deal,                      judeţul Botosani 6.283.07510. PECO Brasov Municipiul Brasov, Str. Harmanului nr. 15 B,                      judeţul Brasov 7.098.60011. PECO Braila Municipiul Braila, str. Belvedere nr. 3,                      judeţul Braila 4.011.35012. PECO Buzau Municipiul Buzau, str. Hipodrom nr. 1,                      judeţul Buzau 4.154.92513. PECO Caraş-Severin Municipiul Resita, str. Timisoara nr. 19,                      judeţul Caraş-Severin 8.786.55014. PECO Calarasi Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei                      nr. 1, judeţul Calarasi 2.091.82515. PECO Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor                      nr. 3, judeţul Cluj 13.443.97516. PECO Constanta Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu                      nr. 9, judeţul Constanta 6.692.95017. PECO Covasna Municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Armata                      Română nr. 56, judeţul Covasna 2.851.22518. PECO Dambovita Municipiul Targoviste, str. Matei Basarab                      nr. 1, judeţul Dambovita 5.828.67519. PECO Dolj Municipiul Craiova, str. Savinesti nr. 3,                      judeţul Dolj 9.093.66020. PECO Galaţi Municipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 62,                      judeţul Galaţi 3.306.55721. PECO Giurgiu Municipiul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 86A,                      judeţul Giurgiu 4.194.52522. PECO Gorj Municipiul Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23,                      judeţul Gorj 2.153.30023. PECO Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe                      Doja nr. 6, judeţul Harghita 2.078.00024. PECO Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie                      nr. 11, judeţul Hunedoara 9.758.80025. PECO Ialomita Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 7,                      judeţul Ialomita 7.247.30026. PECO Iasi Municipiul Iasi, str. Zugravi nr. 24,                      judeţul Iasi 7.672.35027. PECO Maramures Municipiul Baia Mare, bd Bucureşti nr. 53,                      judeţul Maramures 3.124.45028. PECO Mehedinti Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.                      Stefan cel Mare nr. 5, judeţul Mehedinti 5.182.67529. PECO Mures Municipiul Targu Mures, Piaţa Trandafirilor                      nr. 13, judeţul Mures 3.216.35030. PECO Neamt Municipiul Piatra-Neamt, bd Decebal nr. 28,                      judeţul Neamt 7.740.60931. PECO Olt Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr.                      46, judeţul Olt 4.759.12532. PECO Prahova Municipiul Ploiesti, str. Valeni nr. 44,                      judeţul Prahova 13.664.70033. PECO Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza                      nr. 16, judeţul Satu Mare 4.255.15334. PECO Salaj Municipiul Zalau, Str. Depozitelor nr. 4,                      judeţul Salaj 5.616.75035. PECO Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor, judeţul                      Sibiu 7.484.67536. PECO Suceava Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1,                      judeţul Suceava 8.224.38237. PECO Teleorman Comuna Poroschia, judeţul Teleorman 4.633.05038. PECO Timiş Municipiul Timisoara, str. Eugeniu de                      Savoya nr. 2A, judeţul Timiş 14.356.02539. PECO Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului                      nr. 2, judeţul Tulcea 1.582.32540. PECO Vaslui Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5,                      judeţul Vaslui 5.407.95041. PECO Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Tudor                      Vladimirescu nr. 51, judeţul Valcea 5.909.30542. PECO Vrancea Municipiul Focsani, Str. Barsei nr. 10,                      judeţul Vrancea 3.838.55043. COMPETROL Municipiul Bucureşti, str. Gheorghe Titeica                      nr. 121, sectorul 2 33.846.95044. TRANSPECO Municipiul Bucureşti, Calea Dorobantilor                      nr. 2, sectorul 1 6.573.51545. PETROTRANS Municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7,                      judeţul Prahova 75.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL: 1.169.542.225───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------

Noutăți

 • LEGE din 8 mai 1934 pentru modificarea art. 27 din legea de organizare a Ministerului Instrucţiunii, al cultelor şi Artelor (relativ la consiliul permanent)*)
 • LEGE nr. 152 din 1 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • LEGE nr. 166 din 22 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 207/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 24 septembrie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 29 decembrie 2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 415 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 15 din 14 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
 • LEGE nr. 30 din 13 martie 2009 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2009 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 3 februarie 2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 755 din 27 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 385 din 19 octombrie 2006 pentru aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 31 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe şantierele de construcţii
 • LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 aprilie 2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 358 din 3 iulie 1944 pentru autentificarea şi legalizarea înscrisurilor, pentru învestirea cu dată certă şi legalizarea copiilor de pe înscrisuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 21 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 98 din 26 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 5 iulie 2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 353 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 132 din 5 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 20 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenţia internaţionala privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), şi a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinţei părţilor la aceasta convenţie la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.
 • LEGE nr. 208 din 24 octombrie 2008 pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 223 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 100 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 324 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 62 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 354 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 627 din 19 noiembrie 2002 privind producerea şi comercializarea hameiului
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 128 din 8 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021