Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 249 din 30 noiembrie 2000 (*actualizata*)privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere(actualizata până la data de 21 mai 2006*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 mai 2006, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 41 din 14 iulie 2005; ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005****); LEGEA nr. 142 din 15 mai 2006.----------------**) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin art. 2 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002 s-a dispus inlocuirea, în tot cuprinsul ordonantei de urgenta a denumirilor "Ministerul Industriei şi Comerţului" şi "Ministerul Finanţelor" cu "Ministerul Industriei şi Resurselor"***) şi, respectiv, "Ministerul Finanţelor Publice".----------------***) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Art. 21, lit. g) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 prevede că:"În cuprinsul actelor normative în vigoare urmatoarele denumiri se inlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgenta, după cum urmeaza:..................................................................................... g) Ministerul Industriei şi Resurselor, Departamentul de Politici Economice şi Departamentul de Comert Exterior, cu Ministerul Economiei şi Comerţului;"----------------****) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Art. 10 din ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 1 septembrie 2005, prevede că:" În cadrul art. 1 şi 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 382/2002, cu modificările şi completările ulterioare, termenii şi expresiile urmatoare se interpreteaza după cum urmeaza: a) în sensul art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000, expresia produse petroliere livrate se referă la produse livrate pe piaţa interna; b) în sensul art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000, expresia destinaţia produsului se referă la categoria de folosinţă şi tipurile de utilizatori ai produsului în cauza, iar nu la localizarea utilizatorilor."În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se constituie Fondul special pentru produse petroliere, prin includerea în preţul produselor petroliere livrate pe piaţa interna şi externa, benzina şi motorina, obtinute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei reprezentand echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare livrarii.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat prin pct. 37 al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.Art. 1 a fost modificat prin pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 15 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 18 mai 2006. Articolul 2Fondul special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile art. 1, este gestionat de Ministerul Economiei şi Comerţului şi va fi utilizat pentru acoperirea integrală a obligaţiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol. Articolul 3Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., reprezentand influente conjuncturale nefavorabile rezultate din operaţiunile de finanţare a importurilor de titei în perioada 1992-1997 şi din preturile produselor petroliere practicate în aceeaşi perioadă şi nereglementate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol.-------------Art. 3 a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 4Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei, echivalentul sumei de 647.384 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., şi se va utiliza pentru: a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, echivalentul sumei de 507.300 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., preluata la datoria publică, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;a^1) sumele constituite în Fondul special pentru produse petroliere, rămase după stingerea datoriei publice prevăzute la lit. a), se utilizeaza pentru diminuarea datoriei publice interne, până la incidenţa echivalentului în lei al sumei de 507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar valabil la data platii; b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., propusa să fie plătită cu prioritate, în condiţiile prevăzute la art. 3.-------------Art. 4 a fost modificat prin pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002.Lit. a^1) a art. 4 a fost introdusa prin al art. II din ORDONANTA nr. 41 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005. Articolul 5Obligaţia de a calcula şi de a vira sumele rezultate din aplicarea art. 1 revine producătorilor şi procesatorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului şi destinaţia produsului, prin destinatie înţelegandu-se categoria de folosinţă şi tipurile de utilizatori ai produsului în cauza.-------------Art. 5 a fost modificat prin pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 15 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 18 mai 2006. Articolul 6 (1) Sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor art. 5 se vor vira în contul "Fondul special pentru produse petroliere" până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost efectuate livrarile. (2) Sumele se vor livra în lei şi pe fiecare ordin de plată se va menţiona echivalentul în dolari S.U.A., la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării platii.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus prin pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 7Suma fixa inclusa în preturile produselor petroliere prevăzute la art. 1 reprezinta cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal. Articolul 8Oblibaţiile de plată acoperite în condiţiile art. 4 pe seama Fondului special pentru produse petroliere sunt scutite de calculul penalitatilor de intarziere. Articolul 9Oblibaţiile şi creantele care sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi evidentiate în conturi în afara bilantului. Articolul 10Pentru neplata în termen a sumelor datorate la Fondul special pentru produse petroliere de agentii economici producători sau procesori se aplică majorări de intarziere conform legislaţiei fiscale. Articolul 11Modul de utilizare a Fondului special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 11 a fost modificat prin pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 11^1Fondul special pentru produse petroliere se desfiinteaza după achitarea integrală a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 4.-------------Art. 11^1 a fost introdus prin pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 12Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societatii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 70/1998, se modifica şi se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 13Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexa 1 OBLIGATII DE PLATAaferente fostei Companii Române de Petrol la data de 13 noiembrie 2000 ┌───┬────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │Nr.│ │Obliga-│Oblibaţiile con- │Totalul│Obli- │ │crt│ │tiile │stituite în lei │obliga-│gatii-│ │ │ Creditorul │consti-├───┬──────┬──────┤tiilor │le în │ │ │ │tuite │o- │cursul│ echi-│conso- │lei la│ │ │ │în va- │bli│ de │valent│lidate │cursul│ │ │ │luta │ga-│schimb│ în │ în │ de │ │ │ │(mii $)│ti-│valu- │valuta│valuta │25.100│ │ │ │ │ile│tar la│(mii $)(mii $)│lei/$ │ │ │ │ │ în│ data │ │ │(mili-│ │ │ │ │lei│ con- │ │ │arde │ │ │ │ │(mi│ sti- │ │ │ lei) │ │ │ │ │li-│tuirii│ │ │ │ │ │ │ │ar-│(lei/$) │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │lei) │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=3/4 │6=2+5 │ 7=6x │ │ │ │ │ │ │ │ │25.100│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Ministerul Finanţelor Publice │ 90.625│293│ │38.712│129.337│ 3.247│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 1.│- pentru achitari la CHASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ (facilitate "CHASE") │ 69.449│ │ │ │ 69.449│ 1.743│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 2.│- pentru Acordul 15-SAL - TOTAL,│ 21.176│ │ │ │ 21.176│ 532│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │- pentru credit Acord 15-SAL │ 18.800│ │ │ │ 18.800│ 472│ │ │- pentru dobanzi │ 2.376│ │ │ │ 2.376│ 60│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 3.│- pentru conventii creante │ │ │ │ │ │ │ │ │ Egipt/Iran - TOTAL, │ │227│ │30.435│ 30.435│ 764│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ Egipt │ │ 71│ 6.866│10.378│ 10.378│ 261│ │ │ Iran │ │156│ 7.744│20.057│ 20.057│ 503│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 4.│- pentru T.V.A. │ │ 66│ 8.015│ 8.277│ 8.277│ 208│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Petrolexportimport │ 5.565│ 37│ │ 2.933│ 8.497│ 213│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 5.│- prin THE CHASE MANHATTAN BANK │ 46│ │ │ │ 46│ 1│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 6.│- prin SOCIETE GENERALE - TOTAL,│ 5.518│ │ │ │ 5.518│ 139│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ valoare facturata │ 2.612│ │ │ │ 2.612│ 66│ │ │ penalităţi calculate │ 2.906│ │ │ │ 2.906│ 73│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 7.│- marfa, comisioane, alte plati │ │ 14│ 8.015│ 1.805│ 1.805│ 45│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 8.│- penalităţi pretinse │ │ 23│20.397│ 1.128│ 1.128│ 28│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 9.│Conpet │ │ 18│ 8.015│ 2.249│ 2.249│ 56│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 0│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │TOTAL I: │ 96.190│348│ │43.894│140.084│ 3.516│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Ordonanţa de urgenta a │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 72/1997 │507.300│ │ │ │507.300│12.733│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │TOTAL II: │603.490│348│ │43.894│647.384│16.249│ └───┴────────────────────────────────┴───────┴───┴──────┴──────┴───────┴──────┘ Anexa 2 LISTAcuprinzand unitatile incluse în Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridica ale acesteia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                     Capitalul                                                                       socialNr. la datacrt. Denumirea Sediul fuzionarii      unităţii (mii lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ARPECHIM Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor                      nr. 127, judeţul Arges 412.843.300 2. PETROBRAZI Comuna Brazi, judeţul Prahova 387.204.550 3. PECO Alba Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii                      nr. 3A, judeţul Alba 9.035.429 4. PECO Arad Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1,                      judeţul Arad 7.284.550 5. PECO Arges Municipiul Pitesti, str. I. C. Bratianu                      nr. 54, judeţul Arges 8.673.525 6. PECO Bacau Municipiul Bacau, str. Alba Iulia nr. 20,                      judeţul Bacau 6.453.140 7. PECO Bihor Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203,                      judeţul Bihor 12.087.550 8. PECO Bistrita Municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai                      nr. 2, judeţul Bistrita-Nasaud 4.796.000 9. PECO Botosani Municipiul Botosani, str. Manolesti-Deal,                      judeţul Botosani 6.283.07510. PECO Brasov Municipiul Brasov, Str. Harmanului nr. 15 B,                      judeţul Brasov 7.098.60011. PECO Braila Municipiul Braila, str. Belvedere nr. 3,                      judeţul Braila 4.011.35012. PECO Buzau Municipiul Buzau, str. Hipodrom nr. 1,                      judeţul Buzau 4.154.92513. PECO Caraş-Severin Municipiul Resita, str. Timisoara nr. 19,                      judeţul Caraş-Severin 8.786.55014. PECO Calarasi Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei                      nr. 1, judeţul Calarasi 2.091.82515. PECO Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor                      nr. 3, judeţul Cluj 13.443.97516. PECO Constanta Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu                      nr. 9, judeţul Constanta 6.692.95017. PECO Covasna Municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Armata                      Română nr. 56, judeţul Covasna 2.851.22518. PECO Dambovita Municipiul Targoviste, str. Matei Basarab                      nr. 1, judeţul Dambovita 5.828.67519. PECO Dolj Municipiul Craiova, str. Savinesti nr. 3,                      judeţul Dolj 9.093.66020. PECO Galaţi Municipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 62,                      judeţul Galaţi 3.306.55721. PECO Giurgiu Municipiul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 86A,                      judeţul Giurgiu 4.194.52522. PECO Gorj Municipiul Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23,                      judeţul Gorj 2.153.30023. PECO Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe                      Doja nr. 6, judeţul Harghita 2.078.00024. PECO Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie                      nr. 11, judeţul Hunedoara 9.758.80025. PECO Ialomita Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 7,                      judeţul Ialomita 7.247.30026. PECO Iasi Municipiul Iasi, str. Zugravi nr. 24,                      judeţul Iasi 7.672.35027. PECO Maramures Municipiul Baia Mare, bd Bucureşti nr. 53,                      judeţul Maramures 3.124.45028. PECO Mehedinti Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.                      Stefan cel Mare nr. 5, judeţul Mehedinti 5.182.67529. PECO Mures Municipiul Targu Mures, Piaţa Trandafirilor                      nr. 13, judeţul Mures 3.216.35030. PECO Neamt Municipiul Piatra-Neamt, bd Decebal nr. 28,                      judeţul Neamt 7.740.60931. PECO Olt Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr.                      46, judeţul Olt 4.759.12532. PECO Prahova Municipiul Ploiesti, str. Valeni nr. 44,                      judeţul Prahova 13.664.70033. PECO Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza                      nr. 16, judeţul Satu Mare 4.255.15334. PECO Salaj Municipiul Zalau, Str. Depozitelor nr. 4,                      judeţul Salaj 5.616.75035. PECO Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor, judeţul                      Sibiu 7.484.67536. PECO Suceava Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1,                      judeţul Suceava 8.224.38237. PECO Teleorman Comuna Poroschia, judeţul Teleorman 4.633.05038. PECO Timiş Municipiul Timisoara, str. Eugeniu de                      Savoya nr. 2A, judeţul Timiş 14.356.02539. PECO Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului                      nr. 2, judeţul Tulcea 1.582.32540. PECO Vaslui Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5,                      judeţul Vaslui 5.407.95041. PECO Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Tudor                      Vladimirescu nr. 51, judeţul Valcea 5.909.30542. PECO Vrancea Municipiul Focsani, Str. Barsei nr. 10,                      judeţul Vrancea 3.838.55043. COMPETROL Municipiul Bucureşti, str. Gheorghe Titeica                      nr. 121, sectorul 2 33.846.95044. TRANSPECO Municipiul Bucureşti, Calea Dorobantilor                      nr. 2, sectorul 1 6.573.51545. PETROTRANS Municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7,                      judeţul Prahova 75.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL: 1.169.542.225───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 10 din 21 martie 1996 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Beirut la 28 iunie 1995
 • LEGE nr. 247 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a colectării unor venituri bugetare
 • LEGE nr. 71 din 29 decembrie 1969 privind contractele economice
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 23 din 4 martie 1991 pentru ratificarea Acordului dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, pe de altă parte, privind comerţul şi cooperarea comercială şi economică
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 20 din 16 februarie 1971 a organizării contribuţiei băneşti şi în munca pentru efectuarea unor lucrări de interes obştesc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 29 decembrie 1999 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import
 • LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
 • LEGE nr. 203 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 174 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispoziţii legale cu privire la contribuţia agenţilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 51 din 18 martie 2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 300 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005
 • LEGE nr. 219 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 234 din 24 noiembrie 2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 371 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE nr. 287 din 19 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015
 • LEGE nr. 101 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
 • LEGE nr. 89 din 3 aprilie 1948 privind ratificarea Acordului dintre guvernul Republicii Populare Române şi guvernul Republicii Populare Federative Iugoslave cu privire la colaborarea reciprocă a societăţilor de navigaţie fluviala, la ranfluarea şi restituirea vaselor româneşti inecate în apele iugoslave ale Dunării şi la întreţinerea navigabilitatii şenalului Dunării în sectoarele de frontieră, afară de sectorul Cataractelor (Gherdapului), semnat la Belgrad la 19 martie 1948
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 22 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 152 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 40 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 187 din 24 iulie 2017 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 13 octombrie 2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 33 din 15 noiembrie 1968 privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei
 • LEGE nr. 244 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 145 din 26 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 23 din 21 martie 2017 privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor
 • LEGE nr. 194 din 22 mai 2006 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 59 din 5 martie 1998 privind afilierea Curţii Constituţionale a României la Asociaţia Curţilor Constituţionale care utilizează parţial limba franceza (A.C.C.P.U.F.)
 • LEGE nr. 327 din 14 iulie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGEA nr. 2 din 4 iulie 1990 privind aprobarea bugetului Preşedinţiei României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 14 februarie 2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021