Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 15 decembrie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 262 din 7 decembrie 2000(*actualizată*)privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale(actualizată la data de 12 mai 2006*)

----------În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul juridic privind procedurile pentru stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii folosiţi au următorul înţeles: a) Pesticidele - substanţe active şi preparate conţinând una sau mai multe substanţe active destinate:- protejării plantelor sau produselor vegetale faţă de organismele dăunătoare şi prevenirii acţiunii acestor organisme dăunătoare;- influenţării proceselor vitale din plante în alt mod decât substanţele nutritive;- conservării produselor vegetale, în măsura în care acestea nu fac obiectul unor reglementări speciale cu privire la conservanţi;- distrugerii plantelor nedorite sau distrugerii unor părţi din plante, prevenirii sau opririi creşterii nedorite a plantelor. b) Reziduurile de pesticide - una sau mai multe substanţe prezente în sol, în/pe plante, produse vegetale, produse comestibile de origine animala sau alte componente ale mediului şi care rezulta din utilizarea unui pesticid, inclusiv metaboliţii acestora şi produşii rezultaţi din degradarea şi din reacţia lor. c) Substanţele - elemente chimice şi compuşii lor, aşa cum se găsesc în natură sau sintetizaţi, inclusiv orice impuritate care rezultă în mod inevitabil din procesul de fabricaţie. d) Substanţele active - substanţe sau microorganisme, inclusiv virusuri, cu acţiune generală sau specifica împotriva organismelor dăunătoare. e) Nivelul maxim de reziduuri - concentraţia maxima a unui reziduu de pesticid, exprimată în mg/kg, care este legal acceptată în plante sau produse vegetale. f) Autoritatea competenta - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin Agenţia Naţională Fitosanitară, care îşi exercita competentele în teritoriu prin direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.----------Lit. f) a art. 2 a modificată de art. unic din LEGEA nr. 306 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" cu sintagma "Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor". g) Plante - plantele vii, părţile de plante vii, inclusiv fructele proaspete şi seminţele. h) Produsele vegetale - produse de origine vegetala neprelucrate sau care au suferit o prelucrare simpla ca măcinarea, uscarea sau presarea, astfel încât nu mai sunt plante. i) Organismele dăunătoare - orice specie, susa sau biotip de origine vegetala ori animala sau orice agent patogen dăunător plantelor ori produselor vegetale. Articolul 3 (1) Se înfiinţează Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 306 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" cu sintagma "Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor". (2) Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale efectuează analize oficiale ale probelor pentru determinarea calitativă şi cantitativă a reziduurilor de pesticide şi monitorizarea acestora. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi pădurilor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 306 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001 prin înlocuirea sintagmei "ministrul agriculturii şi alimentaţiei" cu sintagma "ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor". Articolul 4 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se referă la plantele şi produsele vegetale aflate atât în stare proaspătă, cât şi uscate, prelucrate sau incluse într-un aliment complex, destinate importului, exportului sau consumului intern.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006. (2) Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide nu se aplică în cazul plantelor şi produselor vegetale prevăzute la alin. (1), destinate ţărilor din afara Uniunii Europene, dacă acestora li se aplică un tratament fitosanitar înaintea exportului şi este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006. a) ţara de destinaţie solicita un tratament fitosanitar în scopul de a preveni introducerea de organisme dăunătoare pe teritoriul sau; b) tratamentul fitosanitar este necesar în scopul protejării produselor agricole împotriva organismelor dăunătoare, pe durata transportului către ţara de destinaţie şi a depozitarii lor. Articolul 5Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se actualizează periodic.----------Art. 5 a fost modificat art. unic din LEGEA nr. 306 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001 prin înlocuirea sintagmei "ministrul agriculturii şi alimentaţiei" cu sintagma "ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor" şi a sintagmei "ministrul sănătăţii" cu sintagma "ministrul sănătăţii şi familiei". Articolul 6 (1) Pentru stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale uscate sau prelucrate, pentru care nu s-au fixat niveluri maxime de reziduuri de pesticide, se iau în considerare nivelurile maxime de reziduuri de pesticide fixate pentru materiile brute şi factorul de diluţie şi concentraţie al procesului de prelucrare. (2) Pentru produsele alimentare complexe din plante sau produse vegetale care conţin un amestec de ingrediente pentru care nu s-au fixat niveluri maxime de reziduuri de pesticide, se iau în considerare nivelurile maxime de reziduuri de pesticide fixate pentru fiecare ingredient şi concentraţia relativă a acestora în amestec. Articolul 7 (1) În situaţiile în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei constata că un nivel maxim de reziduuri de pesticide fixat pune în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor, acesta informează de îndată în scris Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.----------Alin. (1) al art. 7 a a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 306 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" cu sintagma "Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor" şi a sintagmei "Ministerul Sănătăţii" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Familiei". (2) Prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi pădurilor se dispune reducerea nivelului maxim de reziduuri de pesticide care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat art. unic din LEGEA nr. 306 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001 prin înlocuirea sintagmei "ministrul agriculturii şi alimentaţiei" cu sintagma "ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor" şi a sintagmei "ministrul sănătăţii" cu sintagma "ministrul sănătăţii şi familiei". (3) În cazul reducerii unui nivel maxim de reziduuri de pesticide conform alin. (2), Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Sănătăţii comunică de îndată celorlalte state membre şi Comisiei Europene această măsură şi anexează o justificare a acesteia.----------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006. Articolul 8Plantele şi produsele vegetale prevăzute la art. 4 alin. (1) nu intră sub incidenţa dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă acestea sunt destinate:----------Partea introductivă a art. 8 modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006. a) fabricării unor produse, altele decât alimente sau nutreţuri pentru animale; b) semănatului sau plantatului. Articolul 9Autoritatea competentă asigură respectarea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide stabilite în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, prin efectuarea de controale prin sondaj şi prelevarea de probe de plante şi produse vegetale destinate consumului uman sau animal în vederea efectuării analizelor de laborator, în cadrul programului naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006. Articolul 9^1 (1) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, programul naţional de monitorizare pe următorul an calendaristic. Acest program cuprinde cel puţin: a) plantele sau produsele vegetale care urmează a fi controlate şi numărul de controale care va fi efectuat; b) reziduurile de pesticide care urmează a fi determinate; c) criteriile aplicate la întocmirea acestui program. (2) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, până la data de 31 august a fiecărui an, rezultatele analizelor efectuate la probele prelevate în anul anterior, în cadrul programului naţional de monitorizare.----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006. Articolul 10În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi adoptate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi pădurilor metodele de prelevare a probelor de plante şi produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator.----------Art. 10 a fost modificat art. unic din LEGEA nr. 306 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001 prin înlocuirea sintagmei "ministrul agriculturii şi alimentaţiei" cu sintagma "ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor". Articolul 11Producătorii şi comercianţii de produse agricole, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să permită inspectorilor fitosanitari prelevarea de probe din plantele şi produsele vegetale prevăzute la art. 4 alin. (1), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Art. 11 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006. Articolul 12 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) comercializarea plantelor şi produselor vegetale prevăzute la art. 4 alin. (1), care au un conţinut de reziduuri de pesticide peste nivelurile maxime admise prin legislaţia în vigoare; b) nerespectarea prevederilor art. 11. (2) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) se aplică următoarele sancţiuni: a) pentru fapta prevăzută la lit. a), amendă contravenţională de la 250 lei (RON) la 500 lei (RON) şi confiscarea bunurilor respective, pentru loturi de până la 50 kg; b) pentru fapta prevăzută la lit. a), amendă contravenţională de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) şi confiscarea bunurilor respective, pentru loturi mai mari de 50 kg; c) pentru fapta prevăzută la lit. b), amendă contravenţională de la 250 lei (RON) la 500 lei (RON). (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice. (4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de către inspectorii fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare. (5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.----------Art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006. Articolul 13Dispoziţiile art. 12 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 13 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

---------------

Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,

Ioan Avram Mureşan

Ministru de stat,

ministrul sănătăţii,

Hajdu Gabor
------------

Noutăți

 • LEGE nr. 544 din 1 octombrie 2002 privind schimbarea denumirii comunei Viişoara, judeţul Neamţ, în Alexandru cel Bun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 254 din 30 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 53 din 7 iunie 1995 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1995 pentru ratificarea unor acorduri de împrumuturi externe
 • LEGE nr. 303 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 388 din 31 decembrie 2007 bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 75 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 47 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieţei transporturilor rutiere şi măsurile ce trebuie luate în situaţii de criza în domeniul transportului rutier de mărfuri
 • LEGE nr. 7 din 1 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 10 din 11 ianuarie 2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 87 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 15 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la Londra la 28 martie 1995
 • LEGE nr. 235 din 31 octombrie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 3 septembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 305 din 15 decembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 82 din 30 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 561 din 19 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 291 din 28 decembrie 2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 335 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă
 • LEGE nr. 62 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • LEGE nr. 182 din 13 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 104 din 19 iunie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 301 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 22 februarie 2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 596 din 29 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 242 din 28 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 168 din 16 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 23 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 90 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 126 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 105 din 19 aprilie 2007 pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a părţilor la Gaborone la 30 aprilie 1983
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 75 din 8 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
 • LEGE nr. 229 din 4 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/1998 privind desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizaţiilor internaţionale de telecomunicaţii prin sateliţi "INTELSAT", "EUTELSAT" şi "INMARSAT"
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 77 din 26 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2004 privind acordarea de facilităţi fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicaţii şi informatică ale NATO în România
 • LEGE nr. 340 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Ruginoasa, judeţul Neamţ, prin reorganizarea comunei Dulceşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 14 iulie 2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 5 din 1 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021