Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001 (*actualizata*)privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protectia Copilului şi Adoptie(actualizata până la data de 23 mai 2001*)

----------*) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 din 6 februarie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 mai 2001, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 252 din 16 mai 2001.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Dispozitii generale Articolul 1 (1) Se infiinteaza Autoritatea Naţionala pentru Protectia Copilului şi Adoptie, denumita în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (2) La data infiintarii Autorităţii Agentia Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului îşi inceteaza activitatea. (3) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, bd Gheorghe Magheru nr. 7, sectorul 1. (4) Autoritatea aplica politicile şi elaboreaza strategiile în domeniul promovarii drepturilor copilului, ingrijirii şi protectiei copiilor aflati în dificultate şi a celor cu handicap, precum şi în domeniul adoptiei şi preia în acest sens atribuţiile Agentiei Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului prevăzute de actele normative în vigoare. (5) Cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii se asigura de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie, Autoritatea indeplineste urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi a programelor de reforma în domeniul protectiei drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie; b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor şi programelor; c) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz, precum şi a serviciilor publice în domeniul protectei drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie; d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern; e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu, controlul respectarii aplicarii acestora, precum şi al activităţilor instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa. Articolul 3 (1) Autoritatea este condusa de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, care sunt numiti prin decizie a primului-ministru şi sunt salarizati potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare. (2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite. (3) În structura Autorităţii funcţionează un secretar general, functionar public, numit în condiţiile legii, salarizat potrivit pct. I lit. A din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Organizarea şi functionarea Autorităţii se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.----------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 252 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001. Articolul 5 (1) Personalul Autorităţii se încadrează potrivit legii. (2) Salariul de baza al personalului Autorităţii, incadrat pe functii de execuţie de specialitate sau pe functii de execuţie de specialitate specifice, după caz, se stabileste potrivit pct. I lit. B şi pct. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 (1) Secretarul de stat este şi preşedintele Comitetului Roman pentru Adoptii. (2) În lipsa secretarului de stat prerogativele presedintelui Comitetului Roman pentru Adoptii sunt preluate de subsecretarul de stat. (3) Autoritatea asigura activitatea executiva şi de secretariat a Comitetului Roman pentru Adoptii şi îl reprezinta în faţa instanţelor de judecată. Articolul 7 (1) În structura Autorităţii şi în subordinea directa a secretarului de stat se organizeaza şi funcţionează Corpul de control şi audit. (2) Corpul de control şi audit are urmatoarele drepturi şi atribuţii principale: a) asigura controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate drepturile copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice, în conformitate cu legislatia în vigoare; b) are drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum şi la domiciliul persoanelor fizice care au în ingrijire şi asigura protectia unui copil; în acest scop organele de politie au obligaţia sa sprijine personalul Corpului de control şi audit; c) constata natura activităţilor care încalcă prevederile legale în domeniul de activitate al Autorităţii, stabileste sau, după caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile şi a raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau, după caz, penale a acestora; în acest scop personalul Corpului de control şi audit indeplineste şi atribuţiile prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penala, care se aplică în mod corespunzător; d) întocmeşte rapoarte de control şi face propuneri de sanctionare, în condiţiile legii, a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare secretarului de stat al Autorităţii; e) asigura activitatea de audit în cadrul Autorităţii, potrivit prevederilor legale în vigoare. (3) În indeplinirea atribuţiilor de control care îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridica publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţa, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie personalului Autorităţii în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii. Articolul 8 (1) Pe lângă secretarul de stat funcţionează Consiliul de coordonare, cu rol consultativ, având în componenta sa reprezentanti ai unor ministere şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi un reprezentant al Federatiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protectia Drepturilor Copilului din România. (2) Consiliul de coordonare asigura cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ce îl compun, în vederea realizării obiectivelor Autorităţii. (3) Atribuţiile şi componenta Consiliului de coordonare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4. Capitolul 2 Programe de interes naţional în domeniul protectiei drepturilor copilului Articolul 9În înţelesul prezentei ordonante de urgenta, prin programe de interes naţional se înţelege acele programe care contribuie la: a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii şi institutii destinate ingrijirii, protectiei şi promovarii drepturilor tuturor copiilor; b) asigurarea funcţionarii adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi institutii. Articolul 10 (1) Autoritatea poate finanta sau, după caz, cofinanta urmatoarele tipuri de programe de interes naţional pentru protectia copilului: a) programe specifice de implementare a strategiei naţionale în domeniul reformei sistemului de servicii şi institutii destinate ingrijirii, protectiei şi promovarii drepturilor copilului, inclusiv programe pentru prevenirea abandonului şi reintegrarea copilului în familie; b) programe de urgenta pentru depăşirea unor situaţii de criza, în vederea asigurarii protectiei şi ingrijirii copiilor, determinate fie de calamitati naturale, fie de imposibilitatea unor autorităţi locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare în vederea protectiei şi ingrijirii copiilor, precum şi, după caz, pentru interventii cu caracter umanitar; c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii. (2) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1) lit. a), complementare acţiunilor finantate la nivel local, pot avea urmatoarele obiective generale: a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna functionare a serviciilor şi instituţiilor care asigura ingrijirea, protectia şi promovarea drepturilor copilului; b) realizarea de studii, cercetari şi publicatii în cadrul domeniului sau de activitate; c) formarea initiala şi continua a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor şi instituţiilor ce asigura promovarea drepturilor copilului, ingrijirea şi protectia copiilor aflati în dificultate şi a celor cu handicap, inclusiv prin adoptie; d) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de mediatizare; e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii. Articolul 11Programele de interes naţional se aproba prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritate. Articolul 12 (1) Finantarea sau, după caz, cofinantarea programelor de interes naţional se asigura din urmatoarele surse: a) bugetul de stat; b) credite externe rambursabile şi nerambursabile, din surse guvernamentale şi neguvernamentale; c) donatii, sponsorizari şi alte surse, în condiţiile legii; d) sume din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap. (2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorităţii. Articolul 13 (1) În scopul finantarii programelor de interes naţional Autoritatea este autorizata sa aloce fonduri din bugetul propriu: a) serviciilor publice specializate pentru protectia copilului; b) organismelor private autorizate, potrivit legii. (2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe bază de conventii incheiate cu consiliile judetene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii. Articolul 14Autoritatea este autorizata sa finanteze proiecte din cadrul programelor de interes naţional din domeniul sau de activitate ce urmeaza să fie realizate, pe bază de convenţie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau institutii publice. Articolul 15 (1) Sumele din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap se stabilesc proportional cu numărul copiilor cu handicap din numărul total al persoanelor cu handicap şi se aloca Autorităţii de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se aloca pentru unitatile şi serviciile prin care se realizează proiectele din cadrul programelor de interes naţional, pe baza convenţiilor incheiate cu consiliile judetene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Articolul 16 (1) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta Autoritatea va elabora metodologia de alocare a fondurilor şi criteriile de identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional. (2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului. Capitolul 3 Finantarea activităţilor de ingrijire şi protecţie a copiilor la nivel local Articolul 17Activitatea serviciilor şi instituţiilor publice care asigura protectia copilului se finanţează din urmatoarele surse: a) contribuţii obligatorii ale consiliilor locale din a caror raza teritoriala provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiaza de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată; criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine copilul sau persoana majoră se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii, cu avizul Ministerului Administraţiei Publice; b) sume alocate din bugetul Autorităţii, conform dispoziţiilor art. 10 şi 13; c) venituri proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit legii; d) sume alocate din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap. Articolul 18 (1) Nivelul contribuţiilor prevăzute la art. 17 lit. a) se stabileste pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Sumele prevăzute pentru activităţile de protecţie a copilului vor fi considerate prioritare. Consiliile locale sau judetene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli până când contribuţia lor la acest tip de activităţi nu este pe deplin acoperita. (3) Sumele corespunzătoare contributiei unităţilor administrativ-teritoriale se cuprind în bugetul propriu al acestora şi se transfera direct serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene. (4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind în bugetul propriu al consiliului judetean. În cazul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti aceste sume se cuprind în bugetele proprii ale acestora. Fiecare consiliu judetean şi consiliu local al sectoarelor municipiului Bucureşti va comunică Autorităţii, până la data de 31 decembrie a fiecarui an, estimarea fondurilor necesare şi alocate pe anul următor pentru protectia copilului. Capitolul 4 Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 19 (1) Copiilor cu handicap şi celor aflati în dificultate, internati în unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici sau recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie, li se asigura ingrijire şi protecţie în condiţiile prevăzute la art. 7-22 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată. (2) Instituţiile de protecţie speciala a persoanelor cu handicap, care asigura ingrijirea, asistenţa, recuperarea sau, după caz, reabilitarea copiilor cu handicap din cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se vor reorganiza în etape, după evaluarea situaţiei copilului cu handicap. (3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) se vor reorganiza, în cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în centre de tip familial pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap şi handicap sever, centre de ingrijire de zi şi recuperare pentru copilul cu handicap sau, după caz, în alte servicii destinate ingrijirii, reabilitarii şi protectiei drepturilor copilului, fără personalitate juridica. (4) Comisiile pentru protectia copilului stabilesc, după caz, masurile de protecţie prevăzute la art. 7-22 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată, pentru copiii aflati în instituţiile, unitatile sau sectiile de spital prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituţiilor, sectiilor de spital şi a celorlalte unităţi de protecţie speciala a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (5) Comisiile pentru protectia copilului efectueaza evaluarea sociomedicala a copiilor, inclusiv a celor aflati în unitatile sau sectiile de spital prevăzute la alin. (1) şi (2), şi recomanda comisiilor de expertiza incadrarea în gradul de handicap potrivit criteriilor de acordare a acestuia. (6) Evaluarea situaţiei sociale şi juridice a copiilor prevăzuţi la alin. (4), elaborarea programului de reintegrare sociofamiliala şi educationala a acestora, precum şi a programului de recuperare a copilului cu handicap aflat în dificultate se realizează de personalul de specialitate al serviciilor publice specializate pentru protectia copilului. (7) Evaluarile şi programele realizate potrivit alin. (6) se aproba de comisia pentru protectia copilului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată. Articolul 20 (1) Patrimoniul fostei Agentii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 2000, se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Autoritate, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (2) În condiţiile legii Autoritatea va prelua toate drepturile şi va fi ţinuta de toate oblibaţiile fostei Agentii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului, potrivit reglementarilor legale sau contractuale. Articolul 21Autoritatea asigura, în condiţiile legii, continuitatea proiectelor în derulare, initiate de fosta Agentie Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului. Articolul 22 (1) La data încetării activităţii fostei Agentii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului personalul acesteia se preia de Autoritate şi se considera transferat, în condiţiile legii. (2) Incadrarea pe posturile din cadrul Autorităţii a personalului preluat potrivit alin. (1) se face, în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe bază de examen sau concurs, organizat în conformitate cu o metodologie aprobata prin ordin al secretarului de stat. (3) Personalului fostei Agentii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului, declarat nereusit ori care nu participa la examenul sau concursul de selecţie, organizat potrivit alin. (2), îi inceteaza raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale legislaţiei muncii în vigoare. Articolul 23Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, în cuprinsul actelor normative în vigoare sintagma "Agentia Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului" se inlocuieste cu sintagma "Autoritatea Naţionala pentru Protectia Copilului şi Adoptie", sintagma "preşedintele Agentiei Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului", cu sintagma "secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Copilului şi Adoptie", iar sintagma "vicepresedintele Agentiei Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului", cu sintagma "subsecretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Copilului şi Adoptie". Articolul 24Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica în mod corespunzător: a) art. 12 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea şi functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997, cu modificările ulterioare; b) art. 3 alin. (3) şi (4), art. 4 alin. (3) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000; c) pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2001 privind stabilirea atribuţiilor Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001. Articolul 25 (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 8 decembrie 1999, precum şi orice alte dispozitii contrare. (2) Actiunile şi procedurile incepute potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 continua, până la finalizare, sub directa coordonare a Autorităţii.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Serban MihailescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul munciişi solidaritatii sociale,Marian SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 27 mai 2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 165 din 9 noiembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc şi de pasare
 • LEGE nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 30 iunie 1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 289 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 103 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 17 mai 2001 privind reglementarea situaţiei creanţelor Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni fata de Banca "Dacia Felix" - S.A.
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 privind asistenţa judiciară internaţionala în materie civilă şi comercială
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 494 din 11 iulie 2002 privind declararea ca municipiu a oraşului Topliţa, judeţul Harghita
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 14 din 1 iulie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 80/1977 privind primirea la studii pe cont propriu, în Republica Socialistă România, a cetăţenilor străini
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 186 din 28 iunie 1930 prin care Ministerul Agriculturii şi Domeniilor cedează în deplina proprietate tovaraşiei ţărăneşti "Iascinschi" din satul Romanca, judeţul Bălţi, suprafaţa de 200 ha
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 1 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 1998 pentru completarea pct. II al anexei nr. V/1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 2 din 7 ianuarie 1991 LEGE privind cumulul de funcţii
 • LEGE nr. 111 din 24 mai 2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 23 decembrie 1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
 • LEGE nr. 532 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acţiuni al Societăţii Comerciale "Clujana" - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 10 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 379 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 466 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 208 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Păuleşti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 415 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 291 din 24 iunie 2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 478 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • LEGE nr. 382 din 30 septembrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Sărmaşu, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 381 din 28 septembrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 141 din 10 iulie 2008 pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
 • LEGE nr. 282 din 28 decembrie 2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ"
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 117 din 7 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 191 din 2 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, municipiu
 • LEGE nr. 13 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Australiei privind comerţul şi cooperarea economică, încheiat la Bucureşti la 8 noiembrie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 75 din 8 noiembrie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 87/1992 privind angajarea în munca a absolvenţilor învăţământului superior, liceal şi postliceal, promoţia 1992
 • LEGE nr. 61 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 72 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 737 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicată*) privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante
 • LEGE nr. 220 din 19 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021