Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 23 martie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 15 martie 2001 (*actualizată*)privind acordarea pentru familiile cu venituri mici a tarifelor diferenţiate la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului**)(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)

----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1În vederea sprijinirii familiilor cu venituri mici, a căror locuinţa de domiciliu se afla pe raza teritorială, delimitata ca zona defavorizată, a municipiului Petroşani, a oraşelor Aninoasa, Lupeni, Petrila, Vulcan şi Uricani şi este racordata la sistemele centralizate de alimentare cu apa şi canalizare, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective acorda lunar familiilor cu venituri mici tarife diferenţiate la serviciile de alimentare cu apa potabilă şi canalizare, furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, până la rambursarea de către aceasta a creditului extern în anul 2011.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001. Articolul 2 (1) Diferenţele de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate populaţiei prin reţeaua publică, pentru consumurile casnice menajere, se acordă pentru familiile cu venituri mici, în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, astfel:------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001. a) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 1.000.000 lei sunt scutite de la plata tarifelor; b) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.000.000 şi 1.200.000 lei beneficiază de tarife reduse cu 75%; c) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.200.000 şi 1.400.000 lei beneficiază de tarife reduse cu 50%. (2) Prin familie în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege soţul, sotia şi copiii, alte persoane care au acelaşi domiciliu, precum şi persoanele singure. (3) Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu lunar pe membru de familie sunt cele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social. (4) Limitele de venituri prevăzute la alin. (1) se indexează periodic, avându-se în vedere rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului. Articolul 3Diferenţele de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare, pentru familiile cu venituri mici, se suporta din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale menţionate la art. 1, pe raza cărora îşi au domiciliul familiile respective şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001. Articolul 4Titularul facilitatii prevăzute la art. 2 este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere. Articolul 5Sumele reprezentând diferenţele de tarif acordate potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu constituie venit impozabil şi nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii prevăzute de normele legale în vigoare. Articolul 6 (1) Acordarea diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare se face la cererea titularului, pe baza declaraţiei de venit net mediu lunar pe membru de familie, data pe propria răspundere, în fiecare luna şi se acordă în lunile în care sunt îndeplinite condiţiile de încadrare în limitele de venit stabilite la art. 2. (2) Cererile de acordare a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare se depun şi se înregistrează la primăria localităţii în a carei raza teritorială se afla locuinţa de domiciliu. (3) Depunerea cererilor se face individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi până la data de 25 a fiecărei luni şi vor fi însoţite de declaraţiile de venit din luna precedenta celei pentru care se acordă diferenţele de tarif. Articolul 7 (1) Primarul, prin serviciile de specialitate, verifica veridicitatea documentelor depuse şi transmite lunar, până la data de 10 a lunii următoare, fiecărei asociaţii de proprietari/chiriaşi sau titularilor individuali de factura un formular al borderoului de plată, în care sunt înscrise numele titularilor şi procentul de tarif redus acordat.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001. (2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor aferente serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare sau la primirea facturii individuale asociaţiile de proprietari/chiriaşi ori titularii individuali de factura vor completa pe propria răspundere, sub semnătura, coloana corespunzătoare din borderoul de plată cu sumele efective datorate de fiecare titular de locuinţa, beneficiar al diferenţelor de tarif. Articolul 8 (1) Furnizorul serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare va primi de la primăriile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul beneficiarii de tarife reduse sumele consemnate, care se acoperă de la bugetele locale şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, şi o copie de pe borderoul de plată. (2) La primirea sumelor şi a copiilor de pe borderourile de plată de la primării furnizorul de servicii de alimentare cu apa şi canalizare va opera încasările, corespunzător facturilor emise către clienţii săi. (3) Titularii facturilor emise de furnizorul de servicii de alimentare cu apa şi canalizare vor achită diferenţa până la concurenta sumei datorate, depunând în acelaşi timp şi o copie de pe borderoul de plată aprobat de primărie. Articolul 9Formularele cererii-tip, declaraţiei de venit şi borderoului de plată pentru acordarea diferenţelor de tarif sunt documente speciale. Tipărirea şi circulaţia formularelor se supun prevederilor legale în vigoare pentru documente speciale şi vor fi eliberate de primăriile localităţilor respective. Articolul 10Abrogat.-----------Art. 10 a fost abrogat de art. 95 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrulindustriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrulfinanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistruladministraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu-----

Noutăți

 • LEGE nr. 245 din 22 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
 • LEGE nr. 191 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 293 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 212 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 21 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 18 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2002 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 1 aprilie 2003
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 228 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului
 • LEGE nr. 456 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 228 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 280 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2000
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 48 din 21 mai 1992 LEGEA audiovizualului
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 13 iunie 2002 privind trecerea unor instituţii de cultura în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 430 din 22 noiembrie 2006 privind completarea art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 107 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • LEGE nr. 17 din 8 aprilie 1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafeţe locative
 • LEGE nr. 524 din 9 septembrie 1940 pentru blocarea titlurilor şi acţiunilor, proprietatea M. S. Regelui Carol al II-lea
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 27 din 13 ianuarie 2003 pentru înfiinţarea comunei Tamaseu, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Biharia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - proiectul "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" (etapa a 3-a)
 • LEGE nr. 52 din 29 mai 1992 privind depunerea unor sume în contul "Moldova"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 septembrie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 29 mai 2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii "Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş"
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 228 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 218 din 27 iulie 2018 pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 februarie 2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 35 din 3 aprilie 1991 privind regimul investiţiilor străine
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 91 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 septembrie 2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 338 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 217 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei şi a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investiţii "Incinerator - sistem de ardere şi neutralizare a deşeurilor din municipiul Oradea"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 5 noiembrie 2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021