Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 aprilie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 aprilie 2001 - (*actualizată*)privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar(actualizată până la data de 12 decembrie 2001*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 aprilie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 mai 2002; LEGEA nr. 648 din 7 decembrie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Activitatea de rezidentiat Articolul 1 (1) Rezidentiatul, ca forma de pregătire postuniversitară a medicilor şi farmacistilor, este organizat conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (2) Rezidentiatul se organizează anual, sub forma rezidentiatului pe locuri şi/sau a rezidentiatului pe post, în funcţie de numărul necesar de medici, estimat pe ţara de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în specialitatile prevăzute de Nomenclatorul specialitatilor medicale şi farmaceutice. (3) Preparatorii universitari se confirma în rezidentiat după ocuparea postului, prin concurs, potrivit metodologiei prevăzute la alin. (1).--------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. Articolul 2 (1) Rezidentiatul pe locuri se organizează în sesiune unica şi oferteaza un număr de locuri pentru toate specialitatile, număr ce asigura necesarul de specialişti conform standardelor de referinţa din ţările Uniunii Europene. (2) Medicii şi farmaciştii rezidenţi care au obţinut, ca urmare a concursului pe locuri, confirmarea în rezidentiat încheie contract individual de muncă pe perioada rezidentiatului cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat.--------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. Articolul 3 (1) Rezidentiatul pe post se organizează în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie, conform normativelor de personal elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în specialitatile prevăzute în Nomenclatorul specialitatilor medicale şi farmaceutice. (2) Rezidentiatul pe post se organizează numai din motive de maxima necesitate şi numai pentru zonele geoeconomice defavorizate, sub forma unei sesiuni distincte faţă de concursul naţional anual organizat cu locuri destinate pe specialităţi. Concursul se organizează la nivel naţional. (3) Zonele geoeconomice defavorizate care beneficiază de rezidentiat pe post sunt precizate anual prin hotărâre a Guvernului. (4) Medicii, stomatologii şi farmaciştii rezidenţi, care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizează rezidentiat în condiţiile alin. (1) şi (2), încheie contract individual de muncă pe perioada nedeterminată cu unitatea sanitară care a solicitat postul respectiv. (5) După obţinerea titlului de specialist aceştia sunt obligaţi sa lucreze la unitatea sanitară cu care au încheiat contractul individual de muncă cel puţin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare finanţării rezidentiatului în specialitatea pentru care s-a scos postul la concurs. (6) Ocuparea unui alt post decât cel pe care au fost confirmati ca rezidenţi se poate face numai după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (5). Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea materială a rezidentului, prevăzută anume în contractul individual de muncă menţionat la alin. (4).--------------Alin. (1), (2) şi (6) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. Articolul 3^1--------------Art. 3^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 3 iunie 2002, modificată de LEGEA nr. 648 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Articolul 4 (1) Rezidentii efectuează pregătirea de specialitate în unităţile sanitare de stat sau private acreditate, nominalizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, stabilite în funcţie şi de propunerile universitatilor de medicina şi farmacie şi de capacitatile de pregătire ale unităţilor sanitare clinice, precum şi cele ale ministerelor cu reţea sanitară proprie. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei, precum şi ministerele cu reţea sanitară proprie acorda fonduri suplimentare din sume alocate de la bugetul de stat unităţilor clinice care pregătesc rezidenţi.--------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. Articolul 5 (1) Drepturile salariale ale rezidenţilor se stabilesc în condiţiile legii şi se acordă prin unităţile sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă, pe baza documentelor doveditoare a frecventarii stagiilor, realizării garzilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea. Rezidentii care efectuează garzi vor fi remuneraţi pentru aceste activităţi. (2) Drepturile salariale ale medicilor, stomatologilor şi farmacistilor rezidenţi din primii doi ani de rezidentiat, în care se realizează pregătirea teoretică generală, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, de la titlul <>.(2^1) Pentru rezidentii care efectuează pregătire în unităţile sanitare private acreditate drepturile salariale se suporta de către acestea. (3) Sumele aferente drepturilor de personal pentru medicii şi farmaciştii rezidenţi din anii 3-7 de rezidentiat se plătesc din Fondul de asigurări sociale de sănătate şi se prevăd în mod distinct în contractele încheiate de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. (4) Drepturile salariale ale medicilor şi farmacistilor rezidenţi din activitatea de medicina preventivă, care au încheiat contract individual de muncă cu direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi cu unităţile sanitare finanţate de la bugetul de stat, se suporta din bugetul acestora. (5) Sumele restante reprezentând drepturi de personal cuvenite medicilor, farmacistilor şi stomatologilor rezidenţi şi stagiari pentru perioada 1 ianuarie 2001 - 26 aprilie 2001 se plătesc de unităţile sanitare la care au fost repartizaţi şi cu care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioada determinata sau nedeterminată, din bugetul de asigurări de sănătate, pe bază de acte adiţionale încheiate cu casele de asigurări de sănătate.--------------Alin. (1) şi (2) au fost modificate de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.Alin. (2^1) şi (5) au fost introduse de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. Articolul 6 (1) Înscrierea la concursurile de rezidentiat se poate face şi imediat după promovarea examenului de licenţă sau/şi înaintea finalizarii anului de stagiatura, în vederea asigurării posibilităţii obţinerii specializărilor la varste mai apropiate de tendintele actuale ale standardelor internaţionale. (2) Absolvenţii facultăţilor de medicina şi farmacie, care devin rezidenţi în condiţiile alin. (1), obţin dreptul de libera practica după primul an de rezidentiat.--------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. Articolul 6^1 (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de rezidentiat se realizează de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de unităţile subordonate, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (2) Susţinerea concursului de rezidentiat de către persoanele interesate se face cu taxa, al carei cuantum se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (3) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali şi vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat. Sumele rămase disponibile se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.--------------Art. 6^1 a fost introdus de LEGEA nr. 648 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Capitolul 2 Activitatea de stagiatura Articolul 7 (1) Stagiatura are durata de un an şi se organizează după metodologia stabilită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru absolvenţii facultăţilor de medicina, stomatologie şi farmacie care au promovat examenul de licenţă. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte locurile de muncă pentru efectuarea stagiilor în unităţile sanitare acreditate, inclusiv private, care încheie cu stagiarii contracte individuale de muncă pe durata determinata de un an. (3) Unităţile sanitare care au încheiat contract individual de muncă cu medicii, stomatologii şi farmaciştii stagiari primesc din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, pentru fiecare stagiar, pe perioada contractului prevăzut la alin. (2), o sumă lunară reprezentând 70% din salariul de baza, stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie, publicat de Institutul Naţional de Statistica, la data stabilirii drepturilor. Unităţile sanitare care au încheiat contract individual de muncă cu medicii, stomatologii şi farmaciştii stagiari asigura plata drepturilor ce li se cuvin, astfel: 70% de către angajator, din contribuţia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, şi 30% din Fondul de asigurări sociale de sănătate. (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) nu beneficiază de dreptul la ajutor de şomaj pe o durată de 2 ani de la data încheierii perioadei de stagiatura decât în condiţiile în care prezintă dovada că nu exista posturi vacante în reţeaua sanitară, corespunzătoare nivelului de pregătire al acestora, eliberata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (5) După efectuarea unui an de stagiatura medicii, stomatologii şi farmaciştii obţin dreptul de libera practica, în condiţiile legii. (6) Medicii, stomatologii şi farmaciştii care au întrerupt perioada de efectuare a stagiaturii pot solicita Ministerului Sănătăţii şi Familiei aprobarea în vederea completării acesteia, pentru a putea obţine dreptul de libera practica. (7) Stagiatura cu durata de un an constituie vechime în munca sanitară, medicii, stomatologii şi farmaciştii beneficiind de drepturile şi obligaţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii unităţilor din sectorul bugetar, care se aplică în mod corespunzător.--------------Alin. (1)-(4) şi (6) ale art. 7 au fost modificate de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. Articolul 8 (1) Statutul de medic de medicina generală, stomatolog şi, respectiv, farmacist se obţine după finalizarea stagiaturii. (2) După stagiatura medicii de medicina generală, medicii stomatologi şi farmaciştii pot lucra, în condiţii contractuale, în cabinetul medicului specialist de medicina de familie, de stomatologie generală, respectiv al farmacistului specialist. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora metodologia de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 60 de zile de la publicarea legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. Capitolul 3 Activitatea de cercetare medicală în sectorul sanitar Articolul 9 (1) Drepturile salariale ale personalului angajat în activitatea de cercetare ştiinţifică, clinica şi de medicina preventivă, organizată pe nuclee, colective, departamente şi/sau institute şi care se desfăşoară în cadrul unităţilor din sectorul sanitar, se finanţează din Fondul de asigurări sociale de sănătate şi se stipulează în mod distinct în contractul unităţii cu casa de asigurări de sănătate, pentru fiecare an bugetar. (2) Activităţile de cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul medical, coordonate şi realizate prin Academia de Ştiinţe Medicale, se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (3) În termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a ordonanţei de urgenta Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale vor defini domeniile cercetării ştiinţifice clinice, de medicina preventivă şi fundamentale, nucleele, colectivele, departamentele de cercetare, precum şi instituţiile sanitare în care se desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică, printr-o metodologie comuna, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------------Alin. (1) şi (3) ale art. 9 au fost modificate de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 259/2000 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 15 decembrie 2000, precum şi orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţiişi familiei,Daniela BartosMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul educaţieişi cercetării,Radu Damian,secretar de statp. Ministrul finanţelorpublice,Maria Manolescu,secretar de stat------------

Noutăți

 • LEGE nr. 384 din 30 septembrie 2003 privind înfiinţarea comunei Tomeşti prin reorganizarea comunei Carta, judeţul Harghita
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 12 decembrie 2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European
 • LEGE nr. 78 din 13 iunie 2012 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 47 din 17 decembrie 1971 pentru abrogarea articolului 53 alineatul 1 litera d din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, astfel cum a fost republicată în Buletin Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969
 • LEGE nr. 501 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 330 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 578 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 22 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 1.251 din 15 decembrie 1863 pentru secularisarea averilor Monastiresci
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 88 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 639 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Marii Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000
 • LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 1930 pentru ratificarea Tratatului de Arbitraj între România şi Statele Unite ale Americii
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 244 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 5 mai 2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 247 din 17 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garan
 • LEGE nr. 2 din 17 februarie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 290 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 114 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 1998 (*republicată*) cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 766 din 26 august 1941 pentru colonizarea în Dobrogea a proprietarilor agricoli evacuaţi din Dobrogea-Nouă, în baza Tratatului Româno-Bulgar din 7 Septemvrie 1940
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 25 iunie 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 826 din 4 aprilie 1936 privitoare la regimul colonizării
 • LEGE nr. 136 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de cai de comunicaţie terestre - autostrăzi şi cai ferate
 • LEGE nr. 214 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • LEGE nr. 255 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 229 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare
 • LEGE nr. 41 din 12 martie 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 152 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul "Asistenţa în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România", semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • LEGE nr. 232 din 9 iunie 2006 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 1 din 26 martie 1970 organizării şi disciplinei muncii în unităţile socialiste de stat
 • LEGE nr. 574 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 362 din 21 septembrie 2006 privind reorganizarea comunei Crăciuneşti, judeţul Mureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 23 septembrie 1999 privind exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 (*republicată*) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)
 • LEGE nr. 427 din 25 octombrie 2004 pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluţia nr. 90 a Consiliului guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 30 ianuarie 2004
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021