Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 aprilie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 aprilie 2001 (*actualizata*)privind organizarea şi finantarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar(actualizata până la data de 12 decembrie 2004*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 aprilie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 12 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 mai 2002; LEGEA nr. 648 din 7 decembrie 2002; LEGEA nr. 173 din 14 mai 2004; LEGEA nr. 463 din 4 noiembrie 2004.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Activitatea de rezidentiat Articolul 1 (1) Rezidentiatul, ca forma de pregatire postuniversitara a absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara şi farmacie, este organizat conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Rezidentiatul se organizeaza anual, sub forma rezidentiatului pe locuri şi/sau a rezidentiatului pe post, în functie de numărul necesar de specialisti estimat pe tara de Ministerul Sănătăţii, în specialitatile prevăzute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală. (3) Medicii, medicii dentisti şi farmacistii care au ocupat prin concurs, organizat conform legii, posturi de preparator sau asistent universitar pot fi confirmati, prin ordin al ministrului sănătăţii, medici, medici dentisti şi farmacisti rezidenti în una dintre specialitatile, corespunzător disciplinei didactice, prevăzute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, peste numărul de locuri ocupate prin concurs.(3^1) În cazul în care disciplina didactica nu are corespondent în Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, medicii, medicii dentisti şi farmacistii prevăzuţi la alin. (3) vor fi confirmati în rezidentiat în una dintre specialitatile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educatiei şi cercetării.(3^2) Dacă, pe perioada de pregatire, prin rezidentiat inceteaza calitatea de cadru didactic, se pierde şi calitatea de rezident, cu excepţia persoanelor prevăzute la alin. (3^4).(3^3) Preparatorii universitari, medicii, medicii dentisti şi farmacistii confirmati în rezidentiat efectueaza pregătirea de specialitate în afara normei de baza didactice şi fără a fi salarizati ca rezidenti.(3^4) Preparatorii şi asistenţii universitari care au sustinut un examen de rezidentiat inaintea ocuparii prin concurs a postului didactic îşi pot continua rezidentiatul în specialitatea disciplinei didactice, prin ordin al ministrului sănătăţii.--------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.Alin. (3) al art. 1 a fost modificat pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 173 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 mai 2004.Alin. (3^1)-(3^4) ale art. 1 au fost introduse de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 173 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 mai 2004.Alin. (1) şi (2) ale art. 1 au fost modificate de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 463 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. Articolul 2 (1) Rezidentiatul pe locuri se organizeaza în sesiune unica şi oferteaza un numar de locuri pentru toate specialitatile, numar ce asigura necesarul de specialisti conform standardelor de referinţa din tarile Uniunii Europene. (2) Candidatii care au obţinut conformarea în rezidentiat, ca urmare a concursului pe locuri, incheie contract individual de muncă pe perioada rezidentiatului cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat.--------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 463 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. Articolul 3 (1) Rezidentiatul pe post se organizeaza în functie de numărul de posturi solicitate de unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sănătăţii, precum şi de ministerele cu retea sanitara proprie, conform normativelor de personal elaborate de Ministerul Sănătăţii, în specialitatile prevăzute în Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală. (2) Rezidentiatul pe post se organizeaza numai din motive de maxima necesitate şi numai pentru zonele geoeconomice defavorizate, sub forma unei sesiuni distincte faţă de concursul naţional anual organizat cu locuri destinate pe specialitati. Concursul se organizeaza la nivel naţional. (3) Zonele geoeconomice defavorizate care beneficiaza de rezidentiat pe post sunt precizate anual prin hotărâre a Guvernului. (4) Rezidentii care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizeaza rezidentiat, în condiţiile alin. (1) şi (2), incheie contract individual de muncă pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara care a publicat postul respectiv, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor Uniunii Europene cu privire la libera circulatie a persoanei. (5) După obtinerea titlului de specialist acestia sunt obligati sa lucreze la unitatea sanitara cu care au incheiat contractul individual de muncă cel puţin un numar de ani egal cu durata corespunzătoare finantarii rezidentiatului în specialitatea pentru care s-a scos postul la concurs. (6) Ocuparea unui alt post decat cel pe care au fost confirmati ca rezidenti se poate face numai după indeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (5). Nerespectarea acestei obligaţii atrage raspunderea materiala a rezidentului, prevăzută anume în contractul individual de muncă mentionat la alin. (4).--------------Alin. (1), (2) şi (6) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.Alin. (1) şi (4) ale art. 3 au fost modificate de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 463 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. Articolul 3^1--------------Art. 3^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 3 iunie 2002, modificata de LEGEA nr. 648 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Articolul 4 (1) Rezidentii efectueaza pregătirea de specialitate în unitatile sanitare de stat sau private acreditate, nominalizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, stabilite în functie şi de propunerile universitatilor de medicina şi farmacie şi de capacitatile de pregatire ale unităţilor sanitare clinice, precum şi cele ale ministerelor cu retea sanitara proprie. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei, precum şi ministerele cu retea sanitara proprie acorda fonduri suplimentare din sume alocate de la bugetul de stat unităţilor clinice care pregatesc rezidenti.--------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. Articolul 5 (1) Drepturile salariale ale rezidentilor se stabilesc în condiţiile legii şi se acordă prin unitatile sanitare cu care au incheiat contract individual de muncă, pe baza documentelor doveditoare a frecventarii stagiilor, realizării garzilor, emise de unitatea la care se efectueaza pregătirea. Rezidentii care efectueaza garzi vor fi remunerati pentru aceste activităţi. (2) Drepturile salariale ale rezidentilor din primii doi ani de rezidentiat, în care se realizează pregătirea teoretica generală, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la titlul «Transferuri».(2^1) Pentru rezidentii care efectueaza pregatire în unitatile sanitare private acreditate drepturile salariale se suporta de către acestea. (3) Sumele aferente drepturilor de personal pentru rezidentii din anii 3-7 de rezidentiat se platesc din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se prevad în mod distinct în contractele incheiate de unitatile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. (4) Drepturile salariale ale rezidentilor din activitatea de medicina preventiva şi medicina legala, care au incheiat contract individual de muncă, pe durata determinata, cu directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi cu unitatile sanitare finantate integral sau parţial de la bugetul de stat, se suporta din bugetul acestora. (5) Sumele restante reprezentand drepturi de personal cuvenite medicilor, farmacistilor şi stomatologilor rezidenti şi stagiari pentru perioada 1 ianuarie 2001 - 26 aprilie 2001 se platesc de unitatile sanitare la care au fost repartizati şi cu care au incheiat contracte individuale de muncă pe perioada determinata sau nedeterminata, din bugetul de asigurări de sănătate, pe bază de acte aditionale incheiate cu casele de asigurări de sănătate.--------------Alin. (1) şi (2) au fost modificate de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.Alin. (2^1) şi (5) au fost introduse de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.Alin. (2), (3) şi (4) ale art. 5 au fost modificate de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 463 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. Articolul 6 (1) Înscrierea la concursurile de rezidentiat se poate face şi imediat după promovarea examenului de licenţă sau/şi inaintea finalizarii anului de stagiatura, în vederea asigurarii posibilităţii obtinerii specializarilor la varste mai apropiate de tendinţele actuale ale standardelor internationale. (2) Absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara şi farmacie care devin rezidenti, în condiţiile alin. (1), anterior anului 2005, dobândesc dreptul de libera practica după un an de rezidentiat, conform prevederilor legale anterioare. (3) Începând cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face după promovarea examenului de medic specialist. Începând cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina, candidatii care la concursul de rezidentiat obtin punctaj de promovare, dar nu se clasifica în limita numarului de locuri publicate la grupa de specialitati la care au participat sunt confirmati, la cerere, ca rezidenti medicina de familie. Ministerul Sănătăţii va asigura numărul de locuri necesare confirmarii ca rezidenti medicina de familie. (4) Începând cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina, rezidentii care nu finalizează rezidentiatul în specialitatea obtinuta prin concurs pot continua pregătirea în medicina de familie. Examenul de medic specialist în medicina de familie se va sustine după efectuarea a cel puţin 3 ani de rezidentiat, din care 6-12 luni stagiu în medicina de familie. (5) Stagiile de pregatire în medicina de familie prevăzute la alin. (4), precum şi prezentarea la examenul de medic specialist se aproba de către Ministerul Sănătăţii.--------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 463 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. Articolul 6^1 (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de rezidentiat se realizează de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de unitatile subordonate, împreună cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii. (2) Susţinerea concursului de rezidentiat de către persoanele interesate se face cu taxa, al carei cuantum se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (3) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului Naţional de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali şi vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat. Sumele rămase disponibile se reporteaza în anul următor şi se utilizeaza cu aceeasi destinatie.--------------Art. 6^1 a fost introdus de LEGEA nr. 648 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Capitolul 2 Activitatea de stagiatura Articolul 7 (1) Absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara şi farmacie, licentiati anterior promotiei 2005, efectueaza stagiatura cu durata de un an, conform metodologiei Ministerului Sănătăţii, şi dobândesc dreptul de libera practica la finalizarea acesteia. După dobandirea dreptului de libera practica, acestia pot lucra şi în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. (2) În vederea aplicarii prevederilor alin. (1), Ministerul Sănătăţii stabileste locurile de muncă pentru efectuarea stagiaturii în unitatile sanitare acreditate, inclusiv private, care incheie cu stagiarii contracte individuale de muncă pe durata determinata de un an. (3) Unitatile sanitare care au incheiat contract individual de muncă cu medicii, stomatologii şi farmacistii stagiari primesc din bugetul asigurarilor pentru şomaj, pentru fiecare stagiar, pe perioada contractului prevăzut la alin. (2), o sumă lunara reprezentand 70% din salariul de baza, stabilit la data angajarii, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie, publicat de Institutul Naţional de Statistica, la data stabilirii drepturilor. Unitatile sanitare care au incheiat contract individual de muncă cu medicii, stomatologii şi farmacistii stagiari asigura plata drepturilor ce li se cuvin, astfel: 70% de către angajator, din contribuţia la bugetul asigurarilor pentru şomaj, şi 30% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (4) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la alin. (3) nu beneficiaza de dreptul la indemnizatie de şomaj pe o durată de 2 ani de la data incheierii perioadei de stagiatura decat în condiţiile în care prezinta dovada că nu exista posturi vacante în reteaua sanitara, corespunzătoare nivelului de pregatire a acestora, eliberata de Ministerul Sănătăţii. (5) Medicii, stomatologii şi farmacistii care au intrerupt perioada de efectuare a stagiaturii pot solicita Ministerului Sănătăţii aprobarea în vederea completarii acesteia, pentru a putea obtine dreptul de libera practica. (6) Stagiatura cu durata de un an constituie vechime în munca sanitara, medicii, stomatologii şi farmacistii beneficiind de drepturile şi oblibaţiile prevăzute de Codul muncii.--------------Alin. (1)-(4) şi (6) ale art. 7 au fost modificate de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 463 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. Articolul 7^1 (1) Începând cu promotia 2005, pentru absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara şi farmacie se desfiinteaza stagiatura. (2) Absolventii licentiati ai facultatilor de medicina dentara şi farmacie, prevăzuţi la alin. (1), obtin dreptul de libera practica o dată cu dobandirea licentei.-------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 463 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. Articolul 8 (1) Pentru absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara şi farmacie licentiati anterior promotiei 2005, statutul de medic de medicina generală, stomatolog şi, respectiv, farmacist se obtine după finalizarea stagiaturii. (2) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii vor elabora metodologia de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educatiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002.Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 463 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. Capitolul 3 Activitatea de cercetare medicală în sectorul sanitar Articolul 9 (1) Drepturile salariale ale personalului angajat în activitatea de cercetare stiintifica, clinica şi de medicina preventiva, organizata pe nuclee, colective, departamente şi/sau institute şi care se desfăşoară în cadrul unităţilor din sectorul sanitar, se finanţează din Fondul de asigurări sociale de sănătate şi se stipuleaza în mod distinct în contractul unităţii cu casa de asigurări de sănătate, pentru fiecare an bugetar. (2) Activităţile de cercetare stiintifica fundamentala în domeniul medical, coordonate şi realizate prin Academia de Stiinte Medicale, se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (3) În termen de 60 de zile de la data publicarii legii de aprobare a ordonantei de urgenta Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu Academia de Stiinte Medicale vor defini domeniile cercetării stiintifice clinice, de medicina preventiva şi fundamentale, nucleele, colectivele, departamentele de cercetare, precum şi instituţiile sanitare în care se desfăşoară activitate de cercetare stiintifica, printr-o metodologie comuna, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------------Alin. (1) şi (3) ale art. 9 au fost modificate de LEGEA nr. 41 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002. Capitolul 4 Dispozitii finale Articolul 10Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 259/2000 privind organizarea şi finantarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 15 decembrie 2000, precum şi orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţiişi familiei,Daniela BartosMinistrul muncii şisolidaritatii sociale,Marian Sarbup. Ministrul educatieişi cercetării,Radu Damian,secretar de statp. Ministrul finanţelorpublice,Maria Manolescu,secretar de stat------------

Noutăți

 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 48 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1996 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1996
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 591 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 49 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 24 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 26 mai 2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 1992 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Populara Chineza, semnată la Beijing la 16 ianuarie 1991
 • LEGE nr. 349 din 27 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 107 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 27 mai 2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 19 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 269 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005
 • LEGE nr. 310 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 139 din 10 iunie 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România
 • LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2012 pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989"
 • LEGE nr. 215 din 26 mai 2006 pentru modificarea art. 5 şi 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 1 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 476 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 181 din 13 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 44 din 4 aprilie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • LEGE nr. 591 din 22 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 411 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectului , România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 252 din 7 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 116 din 5 iunie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 148 din 12 iunie 1930 privind funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 160 din 24 noiembrie 2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 180 din 9 mai 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 107 din 16 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului asupra bazelor relaţiilor şi cooperării dintre România şi Republica Arabă Egipt, încheiat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 487 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinaţie
 • ORDONANŢA URGENŢĂ nr. 24 din 5 iunie 1997 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 294 din 13 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 15 iunie 1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021