Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 647 din 13 august 1945 privitoare la administrarea şi lichidarea bunurilor confiscate în temeiul legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 14 august 1945 -
LEGE nr. 647 din 13 august 1945privitoare la administrarea şi lichidarea bunurilor confiscate în temeiul legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 14 august 1945

MIHAI IPrin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala Rege al României,La toţi de faţa şi viitori, sănătate:Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la Departamentul Justiţiei nr. 76.476 din 23 Iulie 1945,Vazand jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1.179 din 1945;În baza dispoziţiunilor inaltului decret regal nr. 1.626 din 31 August 1944, publicat în Monitorul Oficial nr. 202 din 1 Septemvrie 1944,Am decretat şi decretam: DECRET-LEGEPrivitor la administrarea şi lichidarea bunurilor confiscate în temeiul legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război Articolul 1Bunurile de orice fel, confiscate prin hotărîri rămase definitive, pronunţate de Tribunalul Poporului în temeiul legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de orice crime de război, se administrează şi se lichidează potrivit dispoziţiunilor legii de faţa. Articolul 2Hotărîrile Tribunalului Poporului, împreună cu toate datele, informaţiunile şi actele referitoare la bunurile confiscate, se vor trimite deindata, spre executare, Parchetului Tribunalului Ilfov, prin îngrijirea acuzatorului public şef. Articolul 3Parchetul Tribunalului Ilfov, va proceda de urgenta la identificarea şi inventarierea bunurilor confiscate, făcînd în acest scop toate cercetările necesare.Pentru bunurile aflate în circumscripţia altui tribunal, Parchetul Tribunalului Ilfov va putea face cercetări direct sau prin intermediul parchetului tribunalului respectiv.În timpul cercetărilor, parchetul va putea lua măsurile de asigurare şi conservare ce va crede de cuviinţă. Împotriva măsurilor asiguratorii, cei interesanti pot uza de căile de atac prevăzute de dreptul comun. Articolul 4Autorităţile şi instituţiile publice de orice fel, sînt obligate să execute măsurile ordonate de parchet şi sa comunice toate datele cerute în vederea identificarii şi luării în posesie a bunurilor confiscate.Institutiunile de utilitate publică şi cele particulare sînt, de asemenea, obligate sa dea, la cererea parchetului, orice informaţiuni, chiar dacă aceasta le este interzis prin lege sau statute. Articolul 5Parchetul Tribunalului Ilfov va publică în Monitorul Oficial şi în doua ziare mai răspândite hotărîrea Tribunalului Poporului, care se executa, cu somatiunea de a se face declaraţiunile prevăzute în alineatul următor.În termen de 30 zile de la data ultimei publicaţiuni, toţi acei care deţin, cu orice titlu, bunurile celui condamnat, cat şi ale persoanelor intrand în prevederile art. 16, alin. 2 din Legea nr. 312 din 24 Aprilie 1945, precum şi acei care datoresc acestora, cu orice titlu, bani sau alte prestaţiuni, ori au încheiat acte juridice, intrand în prevederile art. 16, alin. 1 din acea lege, sînt obligaţi să le declare Parchetului Tribunalului Ilfov, sau parchetului tribunalului de la domiciliul declarantului.Declaraţia se va face, după caz, în doua sau trei exemplare, din care unul, vizat, se va restitui declarantului, al doilea se va păstra la parchetul tribunalului unde s-a făcut declaraţia, iar al treilea exemplar se va trimite Parchetului Tribunalului Ilfov. Articolul 6Pe măsura identificarii bunurilor confiscate, Parchetul Tribunalului Ilfov va întocmi procese-verbale, în dublu exemplar, în care va trece numele persoanei căreia a aparţinut bunul confiscat, precum şi toate datele necesare identificarii bunului.Dispozitivul hotărîrii Tribunalului Poporului, completat cu procesele-verbale întocmite potrivit alineatului precedent, constituie titlul executoriu al Statului.Parchetul Tribunalului Ilfov va cere tribunalului situaţiei imobilului confiscat transcrierea procesului-verbal încheiat, iar acolo unde exista cărţi funciare, intabularea dreptului Statului. Un exemplar de pe procesul-verbal, va trimite Ministerului Justiţiei. Articolul 7Luarea în posesie efectivă a bunurilor confiscate se va face, în temeiul procesului-verbal întocmit conform art. 6, prin parchetul tribunalului situaţiunii bunurilor, încheindu-se proces-verbal, în triplu exemplar, din care unul se păstrează la parchetul tribunalului respectiv, al doilea se înmânează deţinătorului bunului, iar al treilea se înaintează Ministerului Justiţiei, Direcţia contabilităţii.În caz de opunere din partea deţinătorilor, înlăturarea acestor piedici la executare se va face după normele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 394 din 23 Iunie 1943, pentru accelerarea judecaţilor.Contestaţiile la executare, sau - după executare - acţiunile în revendicare, se vor judeca potrivit normelor de drept comun. Articolul 8Ministerul Justiţiei va putea retine în folosinţă sa bunurile ce va socoti de cuviinţă şi va comunică Presedintiei Consiliului de Miniştri inventarul celorlalte bunuri, care urmează a fi atribuite în folosinţă sau lichidate potrivit normelor de drept comun.Sumele nete rezultate din administrarea sau exploatarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor curente de regie şi administraţie, se vor vărsa la Administraţia financiară pentru a fi făcute venit la Stat, cu excepţia sumelor provenite din administrarea şi exploatarea bunurilor reţinute de Ministerul Justiţiei, care vor fi depuse în contul acestui minister.Pământurile şi proprietăţile agricole rămîn supuse dispoziţiunilor art. 3, litera b, din Legea nr. 187 din 23 Martie 1945 pentru înfăptuirea reformei agrare. Articolul 9Bunurile reţinute în folosinţă Ministerului Justiţiei vor fi administrate, prin derogare dela dispoziţiunile legii contabilităţii publice, după cum urmează:Ministerul Justiţiei va putea numi, prin deciziune, administratori, cărora le va fixa şi retributia cuvenită.Aceştia vor putea fi revocaţi de Ministerul Justiţiei, prin deciziune, fără arătare de motive.Atribuţiunile administratorilor sînt cele prevăzute de codul de procedura civilă pentru sechestrul judiciar, cu derogarile prevăzute de legea de faţa.Cînd printre bunurile confiscate se găsesc acţiuni sau părţi sociale de orice fel, administratorul va exercita toate drepturile decurgînd din calitatea de acţionar, inclusiv dreptul de participare şi vot în adunarea generală şi dreptul de opţiune la noile omisiuni.Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli se va face conform normelor ce se vor fixa de Ministerul Justiţiei, prin deciziune.Administratorii pot fi autorizaţi de Ministerul Justiţiei sa angajeze personalul necesar exploatării, în condiţiile legii contractelor de muncă.Gestiunea administratorilor este supusă controlului Ministerului Justiţiei, în care scop ei sînt obligaţi a depune semestrial la Direcţiunea contabilităţii conturile gestiunii, împreună cu toate actele justificative de cheltuieli făcute.Verificarea gestiunii administratorilor se va face de o comisie de control compusa dintr-un magistrat numit de ministerul justiţiei, un delegat al Ministerului Finanţelor şi un expert contabil numit de Ministerul Justiţiei.Rezultatul lucrărilor de verificare şi control va fi supus Ministerului Justiţiei. Articolul 10În societăţile anonime şi în comandită pe acţiuni, dacă Statul dobândeşte, ca urmare a confiscării pe baza legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945, acţiunile prezentând cel puţin jumătate din capitalul social, organele de conducere ale societăţii, din proprie iniţiativă sau la cererea administratorului numit de Ministerul Justiţiei, va convoca de urgenta adunarea generală, pentru a decide fie dizolvarea şi lichidarea societăţii, fie eventual numirea altor administratori şi cenzori.Lichidarea se va face după prescripţiunile codului comercial. Dacă acţiunile dobândite de stat reprezintă mai puţin de jumătate, însă mai mult de 20 la suta din capitalul social, administratorul numit de Ministerul Justiţiei va putea cere convocarea adunării generale pentru a decide dacă este locul la schimbarea administratorilor societăţii.Prin derogare dela dispoziţiunile statutare şi ale codului de comerţ, Statul poate oferi garanţia ca în locul garanţiei în acţiuni prevăzute de statute pentru noii administratori şi cenzori aleşi. Articolul 11Emiterea de duplicate în locul acţiunilor şi obligaţiunilor pierdute sau a căror luare în posesie nu s-a putut efectua, precum şi operaţiunile de transfer în registrul de acţionari se vor face de organele societăţii respective la cererea administratorilor numiţi de Ministerul Justiţiei, după normele de drept comun, emitand totodată certificatele provizorii de efectuarea transferului.În temeiul acestor certificate, administratorii vor exercita, în numele Statului, dreptul de acţionar, fără a mai depune acţiunile la adunările generale sau acele unde legea ar cere aceasta formalitate.Administratorii societăţii nu pot refuza transferul în registrul de acţionari decât dacă acţiunile au fost înstrăinate înainte de 23 August 1944, prin act cu data certa.În caz de refuz, administratorul numit de Ministerul Justiţiei va cere efectuarea transferului pe cale de ordonanţa preşedinţială, conform art. 67 din Legea nr. 394 din 23 Iunie 1943 pentru accelerarea judecaţilor, data cu citarea părţilor.Ordonanţarea preşedinţială, rămasă definitivă, va tine locul certificatului provizoriu de transfer. Articolul 12Confiscarea bunurilor în temeiul legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945 se socoteşte drept o cauza legală de desfiinţarea contractului de societate, în condiţiunile art. 1.523 din codul civil şi art. 193 din codul comercial, în cazul în care contractul nu prevede continuarea societăţii între ceilalţi asociaţi. Articolul 13Cheltuielile preliminarii pentru identificarea şi luarea în posesie a bunurilor trecute în patrimoniul Statului, în baza legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945, se vor suporta de Ministerul Justiţiei din fondul prevăzut de art. 82 ce va fi alimentat la început dintr-un credit special deschis în acest scop. Articolul 14Toţi acei care vor da cu rea credinţa informaţiuni neexacte sau vor ascunde acte şi fapte cunoscute de ei dintre acelea cerute potrivit art. 4, se vor pedepsi după cum urmează: funcţionarii publici cu sancţiunile prevăzute la art. 243 din codul penal, iar celelalte persoane cu pedepsele prevăzute de art. 277 şi următorii din codul penal. Articolul 15Dispoziţiunile prezentei legi se aplică cu efect retroactiv dela publicarea legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945.Ministrul JustiţieiL. PatrascanuRaportul d-lui ministru al justiţiei către M. S. Regele,Sire,Identificarea şi luarea în posesie a bunurilor confiscate în temeiul legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de razboiu, precum şi administrarea acestor bunuri dau loc la dificultăţi care nu pot fi soluţionate numai prin actualele dispoziţiuni legale.Pentru îndreptarea acestei situaţiuni, am întocmit alăturatul proiect de decret-lege, pe care, autorizat fiind de Consiliul de Miniştri, respectuos îl supun Înaltei aprobări şi semnături a Maiestatii Voastre.Sînt cu cel mai profund respect, al Maiestatii Voastre,Ministrul justiţieiL. Patrascanu──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială*)
 • LEGE nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 168 din 5 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora
 • LEGE nr. 70 din 28 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 42 din 8 martie 2006 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, adoptat la Baku la 31 octombrie 2003
 • CODUL SILVIC*) din 28 decembrie 1962) ***) Republicat
 • LEGE nr. 94 din 7 mai 2019 privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România
 • LEGE nr. 652 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 328 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei Parlamentul României adopta prezenta lege
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 155 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
 • LEGE nr. 780 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea situaţiei creanţelor Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni fata de Banca "Dacia Felix" - S.A.
 • LEGE nr. 132 din 4 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 161 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/1997 privind competenţa stabilirii de către autorităţile administraţiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 256 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • LEGE nr. 351 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 252 din 30 iunie 2009 privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 158 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 512 din 6 septembrie 1940 privitor la reglementarea succesiunii la Tronul României a Marelui Voevod Mihai de Alba Iulia
 • LEGE nr. 110 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare din România şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura privind înfiinţarea Centrului Internaţional de Biodinamica, semnat la Paris la 30 octombrie 1999
 • LEGE nr. 97 din 2 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 599 din 31 octombrie 2001 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional şi transmiterea acestora în proprietatea publică a oraşului Buşteni şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buşteni
 • LEGE nr. 101 din 26 mai 1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 39 din 28 iunie 1993 pentru aderarea la Protocolul facultativ la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 55 din 9 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 30 septembrie 1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 aprilie 2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 19 mai 2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 (*republicată*) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 176 din 13 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 213 din 21 iulie 2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
 • LEGE nr. 224 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by şi a Memorandumului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 195 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 176 din 18 iulie 2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea
 • LEGE nr. 13 din 19 decembrie 1980 privind constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021