Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 26 iunie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iunie 2001 (*actualizată*)privind înfiinţarea Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie(actualizată până la data de 29 iunie 2013*)

---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 552 din 17 octombrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006 respinsă de LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008; ORDONANŢA nr. 17 din 23 august 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 1 septembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Întrucât prin LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008 a fost respinsă ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 care abroga ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iunie 2001, dispoziţiile acestei din urmă ordonanţe de urgenţă sunt repuse în vigoare pe data publicării în Monitorul Oficial a legii de respingere.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se înfiinţează Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor*), care functioneza în coordonarea ministrului industriei şi resurselor. (2) Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Sediul Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului. (3) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., va exercita, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicată în domeniul privatizării, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, la operatorii economici şi filialele acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, cu excepţia societăţilor din energie pentru care Departamentul pentru Energie exercită aceste atribuţii conform legii.------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. (4) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici şi a filialelor acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, cu excepţia societăţilor din energie pentru care Departamentul pentru Energie exercită aceste atribuţii conform legii, în limitele competenţelor aprobate de ministrul economiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.(4^1 ) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în numele Ministerului Economiei, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru operatorii economici şi filialele acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, cu excepţia societăţilor din energie pentru care Departamentul pentru energie exercită aceste atribuţii conform legii, se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al oficiului, aprobat în condiţiile legii.------------Alin. (4^1) al art. 1 a fost modificat de art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.(4^2) În cadrul procedurilor de privatizare a unor societăţi comerciale la care statul român este acţionar unic sau majoritar şi exercită această calitate prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie va putea derula concomitent proceduri de valorificare a unor creanţe deţinute asupra acestora de alte instituţii publice, regii autonome ori societăţi comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, în numele şi pe seama deţinătorilor de creanţe, cu acordul entităţii creditoare şi în modul stabilit de aceasta.------------Alin. (4^2) al art. 1 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 3 septembrie 2012.(4^3) Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie va putea avansa sumele aferente pregătirii şi derulării procedurii de valorificare a creanţelor prevăzute la alin. (4^2), inclusiv cele de publicitate, consultanţă şi evaluare a creanţelor, urmând a recupera sumele avansate din preţul de vânzare a creanţelor sau de la entitatea creditoare în cazul în care vânzarea creanţelor nu are loc, potrivit acordului celor două entităţi.------------Alin. (4^3) al art. 1 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 3 septembrie 2012. (5) Organizarea, funcţionarea, numărul de personal şi atribuţiile Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie se fac prin ordin al ministrului industriei şi resurselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile instituţiilor cu venituri extrabugetare implicate în procesul de privatizare, cu respectarea principiilor gestiunii fondurilor în regim extrabugetar, potrivit dispoziţiilor legale, urmărindu-se eficientizarea activităţii prin calitate şi stabilitate.------------Alin. (6) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 552 din 17 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 26 octombrie 2001. (7) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie se aproba prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 1 a revenit la forma anterioară prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008. Articolul 2 (1) Finanţarea organizării şi funcţionarii Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi a activităţilor sale legate de privatizare se face din venituri extrabugetare încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile şi companiile naţionale şi de celelalte societăţi comerciale la care Ministerul Industriei şi Resurselor*), în calitate de reprezentant al statului, îşi exercită drepturile ce decurg din calitatea de acţionar şi din dividendele realizate de acestea, cuvenite Ministerului Industriei şi Resurselor*), inclusiv cele realizate în anul 2000 şi nevărsate până la data prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 552 din 17 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 26 octombrie 2001. (2) Veniturile încasate de Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie urmează regimul juridic prevăzut la art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 2 a revenit la forma anterioară prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008. Articolul 3Controlul respectării de către Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie a cadrului juridic aplicabil în domeniul privatizării se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.------------Art. 3 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008. Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice dispoziţii contrare.------------Art. 4 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:HOTĂRÂREA nr. 19 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor a fost abrogată de către HOTĂRÂREA nr. 738 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 7 iulie 2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei şi Comerţului. Dispoziţiile privind comerţul cuprinse în HOTĂRÂREA nr. 738 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 7 iulie 2003 au fost abrogate prin HOTĂRÂREA nr. 387 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 2 mai 2007, iar cele privind economia prin HOTĂRÂREA nr. 386 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Iacob Zelenco,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu-------

Noutăți

 • LEGE nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 259 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 19 martie 2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 53 din 19 martie 2012 privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 43 din 21 ianuarie 2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 109 din 8 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2018 pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 106 din 3 octombrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare şi la Protocolul comun referitor la aplicarea Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei de la Paris
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 9 noiembrie 2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 72 din 17 mai 2012 pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 84 din 18 octombrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
 • LEGEA nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 11 din 24 februarie 1992 privind acceptarea de către România a majorării capitalului sau autorizat la Corporaţia Financiară Internaţionala - C.F.I. - conform Proiectului de rezoluţie "Creşterea generală de capital 1991" al Consiliului Directorilor din C.F.I.
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 125 din 5 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 2 mai 2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar şi abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 92 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 345 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*republicată*) voluntariatului*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 255 din 7 decembrie 2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 213 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Bălteşti, judeţul Prahova, în valoare de 219.765 USD, semnat la Paris la data de 27 iunie 1997
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 10 iulie 1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*) privind arhivarea documentelor în formă electronică*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 106 din 15 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 189 din 2 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
 • LEGE nr. 383 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Federaţia Rusă, semnată la Moscova la 4 iulie 2003
 • LEGE nr. 223 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene
 • LEGE nr. 70 din 15 iulie 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru crearea Biroului European de Radiocomunicaţii (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 263 din 7 noiembrie 2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 512 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 317 din 11 decembrie 2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 132 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021