Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 107 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 29 iunie 1999 -
LEGE nr. 107 din 16 iunie 1999pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 29 iunie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 25 august 1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate, emisă în temeiul art. 1 pct. 3 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe terenurile degradate, inapte pentru folosinţe agricole, precum şi terenurile neproductive, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de impadurire, în vederea protejării solului, refacerii echilibrului hidrologic şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu."2. La articolul 2, partea introductivă şi litera g) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - Sunt considerate terenuri degradate, în înţelesul prezentei ordonanţe, terenurile care, prin eroziune, poluare sau acţiunea distructiva a unor factori antropici, şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin impadurire, şi anume:"............................................................................."g) terenurile sărăturate sau puternic acide;"3. La articolul 2, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:"k) terenuri neproductive."4. La articolul 3, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Fac obiectul impaduririi, în condiţiile prevăzute la art. 1 şi 2, următoarele categorii de terenuri degradate, în funcţie de natura proprietăţii:"5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Terenurile degradate prevăzute la art. 2, care pot fi ameliorate prin impadurire, se constituie în perimetre de ameliorare."6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Procedura de identificare a terenurilor degradate destinate impaduririi"7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor se fac de către o comisie stabilită prin decizie a prefectului, la propunerea directorului general al Direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie. Comisia se va constitui în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi va fi formată din: a) primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în calitate de preşedinte al comisiei; b) reprezentantul direcţiei agricole; c) reprezentantul Oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, în calitate de secretar; d) reprezentantul oficiului judeţean de studii pedologice şi agrochimice; e) reprezentantul inspectoratului silvic teritorial; f) reprezentantul agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului; g) reprezentantul direcţiei silvice sau ocolului silvic; h) reprezentantul sectorului de îmbunătăţiri funciare; i) specialişti din unităţile şi subunitatile de cercetare şi proiectare în domeniile de îmbunătăţiri funciare pentru agricultura, silvicultura, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice şi pedologice şi altele, după caz. (2) Documentaţia întocmită de comisia prevăzută la alin. (1) se avizează conform prevederilor art. 82 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată."8. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Inventarierea terenurilor excesiv degradate, care prezintă pericol pentru siguranţa obiectivelor social-economice, se va încheia în termen de 90 de zile de la data constatării fenomenului. (3) Inventarierea terenurilor degradate prevăzute la alin. (1) şi (2) este obligaţie permanenta, care nu se va încheia decât după finalizarea acţiunilor de ameliorare a acestora."9. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Pentru cazurile existente, termenul curge de la data aprobării prin lege a prezentei ordonanţe."10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Terenurile degradate constituite în perimetre şi propuse a fi ameliorate prin impadurire vor fi scoase din evidenta terenurilor cu folosinţe agricole productive sau a terenurilor neproductive, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, şi vor fi înregistrate ca "terenuri neproductive destinate a fi împădurite", potrivit normelor metodologice ce vor fi emise de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe."11. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Terenurile degradate, prevăzute la art. 3, vor fi împădurite de deţinătorii lor legali, prin unităţi specializate. Materialul biologic se asigura de Regia Naţionala a Pădurilor, pe baza contractuală, sau de alţi producători, iar lucrarea se va executa cu asistenţa tehnica gratuita a personalului silvic de specialitate."12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Terenurile degradate proprietate publică, prevăzute la art. 3 lit. b), constituite în perimetre de ameliorare prin impadurire, se pot transmite, cu acordul părţilor, fără plata, în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. Transmiterea se aproba prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în condiţiile în care suprafaţa terenului este, de regula, de minimum 5 hectare, în cazul trupurilor izolate, şi, indiferent de suprafaţa, în cazul terenurilor limitrofe cu fondul forestier proprietate publică a statului."13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În cazul donarii terenurilor degradate proprietate privată, către stat, în vederea executării lucrărilor de ameliorare prin impadurire, actele de donaţie, înregistrarea în evidentele funciare şi în registrele de inscriptiuni imobiliare sunt scutite de taxele aferente, iar onorariul notarial se suporta de Regia Naţionala a Pădurilor."14. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în numele statului, poate mandata Regia Naţionala a Pădurilor sa cumpere de la persoane fizice terenuri degradate în vederea impaduririi, cuprinse în perimetre de ameliorare constituite potrivit legii. Plata contravalorii acestor terenuri se va face din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, prevăzut la art. 63 din Legea nr. 26/1996."15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Sursele de finanţare pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice ale lucrărilor de ameliorare prevăzute la art. 8 alin. (2), pentru impadurirea terenurilor degradate şi cele legate de lucrările de ameliorare, de întreţinerea şi paza respectivelor lucrări, până la recepţia definitivă, sunt următoarele: a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată; b) alocaţii de la bugetul de stat, conform art. 88 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, art. 75 şi 94 din Legea nr. 26/1996; c) alocaţii de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; d) sponsorizări de la societăţi comerciale, fundaţii şi altele; e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung; f) contribuţia benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare; g) fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform art. 63 din Legea nr. 26/1996 din fondul forestier administrat de Regia Naţionala a Pădurilor; h) despăgubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanţa competenţa, la cererea unităţilor locale sau centrale de specialitate în domeniul agriculturii, silviculturii sau protecţiei mediului; i) alte surse legale. (2) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în calitate de coordonator tehnic al acţiunilor de ameliorare a terenurilor degradate, va solicita anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru impadurirea în anul următor a terenurilor degradate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) şi (4)."16. Articolele 13 şi 14 se abroga.17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Împiedicarea sub orice formă de către persoanele fizice a executării programelor de impadurire aprobate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii."18. După articolul 15 se introduc articolele 15^1 şi 15^2 cu următorul cuprins:"Art. 15^1 . - Distrugerea plantaţiilor silvice înfiinţate în perimetrele de ameliorare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.Art. 15^2 . - Pasunatul în terenurile degradate împădurite, constituite în perimetrele de ameliorare potrivit prezentei ordonanţe, este strict interzis, constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit legii."19. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27."20. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazurile în care persoanele fizice şi juridice, care deţin terenuri degradate proprietate privată, nu sunt de acord cu executarea lucrărilor de ameliorare în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, Guvernul, la propunerea ministerelor interesate, va supune Parlamentului exproprierea prin lege, în regim de urgenta, pentru utilitate publică, a terenurilor respective. Administrarea acestor terenuri se va face de către Regia Naţionala a Pădurilor."21. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Terenurile degradate preluate de Regia Naţionala a Pădurilor în condiţiile prevăzute la art. 10, 11 şi la art. 19 alin. (2) se înscriu în amenajamentele silvice, devin parte a fondului forestier naţional, proprietate publică a statului, şi se supun regimului silvic."22. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - După încheierea stării de masiv, deţinătorii de terenuri degradate, împădurite în condiţiile prezentei ordonanţe, vor asigura cu continuitate, pe cheltuiala proprie, lucrările de îngrijire, paza şi protecţie în perimetrele de ameliorare respective, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru această categorie de vegetaţie forestieră."23. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura va prezenta anual Guvernului situaţia identificarii şi impaduririi terenurilor degradate."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 191 din 16 aprilie 2002 grădinilor zoologice şi acvariilor publice
 • LEGE nr. 270 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 62 din 21 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • LEGE nr. 72 din 14 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 37 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
 • LEGE nr. 250 din 28 octombrie 2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei
 • LEGE nr. 331 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană
 • LEGE nr. 195 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 107 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), instituit prin Rezoluţia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999
 • LEGE nr. 120 din 12 iulie 1999 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata creanţelor fiscale către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale Societăţii Comerciale "Tractorul" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 245 din 7 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 monumentelor de for public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 148 din 5 mai 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 4 din 1 martie 1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligaţiuni în valută de pe pieţele externe de capital
 • LEGE nr. 121 din 11 decembrie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 18 iunie 2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 14 din 17 martie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993
 • LEGE nr. 75 din 6 iulie 1995 *** Republicată privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • LEGE Nr. 107 din 3 octombrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 11 martie 2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 116 din 16 octombrie 1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul 1995-1996
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 190 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2000 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2000
 • LEGE nr. 46 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 106 din 24 mai 2019 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport
 • LEGE nr. 2 din 8 februarie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Republica Austria, semnat la Viena la 18 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 222 din 18 noiembrie 2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 172 din 31 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 66 din 13 aprilie 2017 privind abrogarea art. 29^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 41 din 20 aprilie 1992 privind scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariaţilor pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din judeţele Bacău, Neamţ şi Suceava
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 23 februarie 2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 311 din 18 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021