Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 107 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 29 iunie 1999 -
LEGE nr. 107 din 16 iunie 1999pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 29 iunie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 25 august 1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate, emisă în temeiul art. 1 pct. 3 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe terenurile degradate, inapte pentru folosinţe agricole, precum şi terenurile neproductive, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de impadurire, în vederea protejării solului, refacerii echilibrului hidrologic şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu."2. La articolul 2, partea introductivă şi litera g) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - Sunt considerate terenuri degradate, în înţelesul prezentei ordonanţe, terenurile care, prin eroziune, poluare sau acţiunea distructiva a unor factori antropici, şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin impadurire, şi anume:"............................................................................."g) terenurile sărăturate sau puternic acide;"3. La articolul 2, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:"k) terenuri neproductive."4. La articolul 3, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Fac obiectul impaduririi, în condiţiile prevăzute la art. 1 şi 2, următoarele categorii de terenuri degradate, în funcţie de natura proprietăţii:"5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Terenurile degradate prevăzute la art. 2, care pot fi ameliorate prin impadurire, se constituie în perimetre de ameliorare."6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Procedura de identificare a terenurilor degradate destinate impaduririi"7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor se fac de către o comisie stabilită prin decizie a prefectului, la propunerea directorului general al Direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie. Comisia se va constitui în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi va fi formată din: a) primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în calitate de preşedinte al comisiei; b) reprezentantul direcţiei agricole; c) reprezentantul Oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, în calitate de secretar; d) reprezentantul oficiului judeţean de studii pedologice şi agrochimice; e) reprezentantul inspectoratului silvic teritorial; f) reprezentantul agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului; g) reprezentantul direcţiei silvice sau ocolului silvic; h) reprezentantul sectorului de îmbunătăţiri funciare; i) specialişti din unităţile şi subunitatile de cercetare şi proiectare în domeniile de îmbunătăţiri funciare pentru agricultura, silvicultura, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice şi pedologice şi altele, după caz. (2) Documentaţia întocmită de comisia prevăzută la alin. (1) se avizează conform prevederilor art. 82 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată."8. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Inventarierea terenurilor excesiv degradate, care prezintă pericol pentru siguranţa obiectivelor social-economice, se va încheia în termen de 90 de zile de la data constatării fenomenului. (3) Inventarierea terenurilor degradate prevăzute la alin. (1) şi (2) este obligaţie permanenta, care nu se va încheia decât după finalizarea acţiunilor de ameliorare a acestora."9. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Pentru cazurile existente, termenul curge de la data aprobării prin lege a prezentei ordonanţe."10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Terenurile degradate constituite în perimetre şi propuse a fi ameliorate prin impadurire vor fi scoase din evidenta terenurilor cu folosinţe agricole productive sau a terenurilor neproductive, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, şi vor fi înregistrate ca "terenuri neproductive destinate a fi împădurite", potrivit normelor metodologice ce vor fi emise de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe."11. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Terenurile degradate, prevăzute la art. 3, vor fi împădurite de deţinătorii lor legali, prin unităţi specializate. Materialul biologic se asigura de Regia Naţionala a Pădurilor, pe baza contractuală, sau de alţi producători, iar lucrarea se va executa cu asistenţa tehnica gratuita a personalului silvic de specialitate."12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Terenurile degradate proprietate publică, prevăzute la art. 3 lit. b), constituite în perimetre de ameliorare prin impadurire, se pot transmite, cu acordul părţilor, fără plata, în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. Transmiterea se aproba prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în condiţiile în care suprafaţa terenului este, de regula, de minimum 5 hectare, în cazul trupurilor izolate, şi, indiferent de suprafaţa, în cazul terenurilor limitrofe cu fondul forestier proprietate publică a statului."13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În cazul donarii terenurilor degradate proprietate privată, către stat, în vederea executării lucrărilor de ameliorare prin impadurire, actele de donaţie, înregistrarea în evidentele funciare şi în registrele de inscriptiuni imobiliare sunt scutite de taxele aferente, iar onorariul notarial se suporta de Regia Naţionala a Pădurilor."14. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în numele statului, poate mandata Regia Naţionala a Pădurilor sa cumpere de la persoane fizice terenuri degradate în vederea impaduririi, cuprinse în perimetre de ameliorare constituite potrivit legii. Plata contravalorii acestor terenuri se va face din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, prevăzut la art. 63 din Legea nr. 26/1996."15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Sursele de finanţare pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice ale lucrărilor de ameliorare prevăzute la art. 8 alin. (2), pentru impadurirea terenurilor degradate şi cele legate de lucrările de ameliorare, de întreţinerea şi paza respectivelor lucrări, până la recepţia definitivă, sunt următoarele: a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată; b) alocaţii de la bugetul de stat, conform art. 88 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, art. 75 şi 94 din Legea nr. 26/1996; c) alocaţii de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; d) sponsorizări de la societăţi comerciale, fundaţii şi altele; e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung; f) contribuţia benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare; g) fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform art. 63 din Legea nr. 26/1996 din fondul forestier administrat de Regia Naţionala a Pădurilor; h) despăgubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanţa competenţa, la cererea unităţilor locale sau centrale de specialitate în domeniul agriculturii, silviculturii sau protecţiei mediului; i) alte surse legale. (2) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în calitate de coordonator tehnic al acţiunilor de ameliorare a terenurilor degradate, va solicita anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru impadurirea în anul următor a terenurilor degradate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) şi (4)."16. Articolele 13 şi 14 se abroga.17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Împiedicarea sub orice formă de către persoanele fizice a executării programelor de impadurire aprobate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii."18. După articolul 15 se introduc articolele 15^1 şi 15^2 cu următorul cuprins:"Art. 15^1 . - Distrugerea plantaţiilor silvice înfiinţate în perimetrele de ameliorare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.Art. 15^2 . - Pasunatul în terenurile degradate împădurite, constituite în perimetrele de ameliorare potrivit prezentei ordonanţe, este strict interzis, constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit legii."19. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27."20. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazurile în care persoanele fizice şi juridice, care deţin terenuri degradate proprietate privată, nu sunt de acord cu executarea lucrărilor de ameliorare în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, Guvernul, la propunerea ministerelor interesate, va supune Parlamentului exproprierea prin lege, în regim de urgenta, pentru utilitate publică, a terenurilor respective. Administrarea acestor terenuri se va face de către Regia Naţionala a Pădurilor."21. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Terenurile degradate preluate de Regia Naţionala a Pădurilor în condiţiile prevăzute la art. 10, 11 şi la art. 19 alin. (2) se înscriu în amenajamentele silvice, devin parte a fondului forestier naţional, proprietate publică a statului, şi se supun regimului silvic."22. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - După încheierea stării de masiv, deţinătorii de terenuri degradate, împădurite în condiţiile prezentei ordonanţe, vor asigura cu continuitate, pe cheltuiala proprie, lucrările de îngrijire, paza şi protecţie în perimetrele de ameliorare respective, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru această categorie de vegetaţie forestieră."23. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura va prezenta anual Guvernului situaţia identificarii şi impaduririi terenurilor degradate."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 54 din 24 ianuarie 2003 Legea sindicatelor
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 54 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998
 • ORDONANŢA URG. nr. 46 din 2 decembrie 1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • LEGE nr. 7 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 31 martie 1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • LEGE nr. 619 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului naţional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 69 din 22 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 18 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2002 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 1 aprilie 2003
 • LEGE nr. 160 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 1 martie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 iulie 2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 292 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 20 aprilie 1999 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 424 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului către Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 24 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 146 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului
 • LEGE nr. 533 din 23 septembrie 2002 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 80 din 12 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 523 din 9 septembrie 1940 pentru blocarea titlurilor şi acţiunilor, proprietatea M. S. Regelui Carol al II-lea
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 partidelor politice
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 224 din 5 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 (*republicată*) privind graţierea şi procedura acordării graţierii*)
 • LEGE nr. 505 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 190 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 226 din 1 august 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 67 din 13 aprilie 2017 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 466 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 26 septembrie 2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 148 din 21 octombrie 2014 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 132 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 153 din 24 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 178 din 13 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
 • LEGE nr. 65 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021