Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 5 octombrie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 27 septembrie 2001 (*actualizata*)privind unele măsuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi(actualizata până la data de 1 ianuarie 2004*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 5 octombrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 octombrie 2001; ORDONANTA nr. 66 din 29 august 2002; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) În vederea privatizarii Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, denumita în continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare APAPS, transfera dreptul de proprietate asupra intregului pachet de acţiuni detinut de stat la societate către investitorul strategic, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta şi ale prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În acord cu strategia de privatizare a societatii, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2000, APAPS ofera la privatizare investitorului strategic actiunile noi rezultate din orice conversie în acţiuni a creanţelor deţinute asupra societatii. Articolul 2În înţelesul prezentului act normativ, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) investitor strategic - LNM Holdings N.V., în calitate de cumparator al pachetului majoritar de acţiuni în societate; b) data finalizarii - data realizării privatizarii societatii prin transferul către cumparator al dreptului de proprietate asupra tuturor acţiunilor deţinute la societate de către APAPS, în numele statului, precum şi asupra celor care vor reveni APAPS ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor menţionate la art. 3, 5 şi 6; c) certificate de obligaţii bugetare - certificatele care precizeaza oblibaţiile bugetare ale societatii, emise de Ministerul Finanţelor Publice, de Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale, de Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate, precum şi de orice alte institutii ale statului, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. Articolul 3Se aprobă stingerea, prin conversia în acţiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a urmatoarelor creante asupra societatii: a) creantele bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale şi ale Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, precum şi ale altor institutii ale statului asupra societatii, reprezentand impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, cu excepţia majorarilor de intarziere şi a penalitatilor de orice fel, care se scutesc de la plata potrivit art. 9 alin. (1), exigibile la data de 31 iulie 2001, conform certificatelor de obligaţii bugetare; b) creantele statului constand în sume platite de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant băncilor imprumutatoare în contul imprumuturilor contractate de societate şi garantate de stat, dobanzile şi comisioanele aferente, precum şi comisionul datorat fondului de risc, exigibile la data de 31 iulie 2001. Articolul 4Se aprobă stingerea, prin conversia în acţiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a urmatoarelor creante asupra societatii: a) creantele bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale şi ale Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, precum şi ale altor institutii ale statului asupra societatii, reprezentand impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, cu excepţia majorarilor de intarziere şi a penalitatilor de orice fel, care se scutesc de la plata potrivit art. 9 alin. (1), calculate de la data de 31 iulie 2001 până la data finalizarii; b) creantele statului constand în sume platite de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant băncilor imprumutatoare în contul imprumuturilor contractate de societate şi garantate de stat, precum şi dobanzile şi comisioanele aferente, calculate de la data de 31 iulie 2001 până la data finalizarii. Articolul 5 (1) Se aprobă stingerea, prin conversia în acţiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a creanţelor APAPS asupra societatii, constand în dividende şi finanţări. (2) Se aprobă preluarea de către APAPS, prin contract de cesiune de creanta, a creantei bancare reprezentand creditul acordat societatii de către Banca Comerciala Română - S.A. în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comerciala <> - S.A. Galaţi şi conversia acesteia în acţiuni, precum şi a sumelor trase de Banca Comerciala Română - S.A. din depozitul bancar constituit de către APAPS.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001. Articolul 6 (1) Se aprobă preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin contract de cesiune de creanta, a creanţelor bancare reprezentand credite şi dobanzi aferente acestora, în limita sumei de 20 milioane dolari S.U.A., clasificate la categoria "pierderi", conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobata şi modificata prin Legea nr. 409/2001, pe care Banca Comerciala Română - S.A. le are asupra societatii. În schimbul activelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Banca Comerciala Română - S.A. va primi titluri de stat denominate în valută, la valoarea nominala totala de 20 milioane dolari S.U.A. (2) Titlurile de stat sunt negociabile, au scadenta la 2 ani, se emit cu data predarii creanţelor la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare şi sunt purtătoare de dobânda de 5% pe an, calculată şi plătită trimestrial. (3) Plata dobanzii titlurilor de stat emise în condiţiile prezentei ordonante de urgenta se efectueaza în primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare trimestrului expirat. (4) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, aprobata şi modificata prin Legea nr. 409/2001, se aproba preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţelor pe care societatea le are împotriva societatilor comerciale "Tepro" - S.A. Iasi, cu sediul în municipiul Iasi, Str. Chisinaului nr. 132, judeţul Iasi, şi "Helitube" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Colentina nr. 461, sectorul 2. (5) Se aprobă stingerea, prin conversia în acţiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a creanţelor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, precum şi a creanţelor care vor fi preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare conform alin. (1), diminuate cu valoarea nominala a creanţelor preluate conform alin. (4). Articolul 7Se aprobă stingerea debitelor societatii, exigibile la data finalizarii, către societăţile comerciale "Electrica" - S.A., "Termoelectrica"- S.A., "Romgaz" - S.A., "Distrigaz Sud" - S.A. şi "C.F.R. Marfa" - S.A. în condiţiile prevăzute de lege, cu respectarea urmatoarelor reguli: a) totalul debitelor, inclusiv majorarile de tarif, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de creditorii menţionaţi mai sus şi a penalitatilor de intarziere aferente acestor debite, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea nominala de 25.000 lei/actiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferenta acestor debite şi nerecuperata de creditorii menţionaţi, se anulează la data finalizarii, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 8 (1) Se mandateaza reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale societatii sa actioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societatii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor menţionate la art. 3-7, la valoarea nominala a acestora de 25.000 lei/actiune; b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalţi actionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei lor de participare la capitalul social. (2) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia reprezinta un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenti la subscrierea acţiunilor nou-emise. (3) Se mandateaza reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale creditorilor menţionaţi la art. 7 sa actioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni, la valoarea nominala de 25.000 lei/actiune, a tuturor creanţelor acestora asupra societatii, la paritate cu valoarea nominala a creanţelor. (4) Actiunile emise de societate ca urmare a conversiilor, aparţinând creditorilor menţionaţi la art. 3, 4 şi 6, se transfera către APAPS pe bază de protocol, în vederea vanzarii acestora către investitorul strategic. (5) Se mandateaza reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale creditorilor menţionaţi la art. 7 sa actioneze pentru transmiterea către APAPS, pe bază de protocol, a acţiunilor aparţinând acestora, emise de societate ca urmare a conversiilor, în vederea vanzarii lor către investitorul strategic. (6) Sumele rezultate în urma vanzarii acţiunilor se distribuie de APAPS instituţiilor şi societatilor comerciale menţionate la art. 3, 4, 6 şi 7, proportional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data incasarii pretului. Articolul 9 (1) Se scutesc de la plata toate majorarile de intarziere şi penalitatile de orice fel aferente creanţelor prevăzute la art. 3-7, acumulate până la data conversiilor. (2) La data conversiei în acţiuni a creanţelor APAPS asupra societatii, conform prevederilor art. 5, se anulează şi oblibaţiile APAPS către bugetul de stat.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001. Articolul 10 (1) Creditorii menţionaţi la art. 3-6 sunt mandataţi sa renunte la toate litigiile, actiunile în justiţie sau în faţa instanţelor arbitrale, precum şi la actiunile de executare silita în legătură cu creantele ce vor fi convertite conform dispoziţiilor art. 3-6 şi să solicite ridicarea şi radierea oricarei garantii reale mobiliare sau imobiliare, precum şi a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creanţelor respective. (2) Reprezentantii statului în organele de conducere ale creditorilor menţionaţi la art. 7 sunt mandataţi sa actioneze pentru renuntarea la toate litigiile, actiunile în justiţie sau în faţa instanţelor arbitrale, precum şi la actiunile de executare silita în legătură cu creantele ce vor fi convertite conform dispoziţiilor art. 7 şi să solicite ridicarea şi radierea oricarei garantii reale mobiliare sau imobiliare, precum şi a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creanţelor respective. Articolul 10^1Prevederile art. 7-10 se aplică şi pentru debitele societatii exigibile la data finalizarii către Societatea Naţionala Caile Ferate Române, Societatea de Servicii şi Management Feroviar - S.A., precum şi către Societatea de Administrare Active Feroviare - S.A.-------------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANTA nr. 66 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Articolul 11 (1) Prin derogare de la prevederile art. 32 din Legea datoriei publice nr. 81/1999, debitele neachitate de către societate, inclusiv dobanzile şi comisioanele aferente, rezultate din contractele de împrumut extern cu garantia statului, vor fi platite în continuare la scadenta, de Ministerul Finanţelor Publice în numele societatii. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi rambursate esalonat de către societate în termen de 10 ani, cu o perioadă de gratie de 3 ani. (3) Societatea va fi scutita de obligaţia de plată a oricăror majorări de intarziere şi penalităţi pe perioada de gratie. În cazul în care societatea nu îşi va respecta oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de esalonare, se vor percepe majorări de intarziere, conform legislaţiei în vigoare, de la data scadentei până la plata integrală a debitului. Articolul 12Se scutesc de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată importurile de echipamente, materii prime şi orice alte produse, efectuate direct de către societate în vederea realizării obiectului principal de activitate şi a efectuării angajamentului privind investiţiile tehnologice şi de protecţie a mediului, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data finalizarii, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.*)--------------*) Conform art. 161, alin. (7) din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003, referirile la taxa pe valoarea adăugată din actele normative prevăzute la lit. a)-q) rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, cu excepţia cazurilor în care actul normativ prevede aplicarea, pe o perioadă limitata de timp a acestor prevederi, şi care se vor aplica pe perioada prevăzută în actul normativ prin care au fost acordate, cu condiţia sa nu depăşească data de 31 decembrie 2006:.................................................................................................................... h) art. 12, 13 şi 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; Articolul 13Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000**) privind taxa pe valoarea adăugată se scutesc de la plata taxei pe valoarea adăugată livrarile de pe piaţa interna de echipamente, materii prime şi de orice alte produse către societate, în vederea realizării angajamentului privind investiţiile tehnologice şi de protecţie a mediului, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data finalizarii, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Furnizorii vor deduce taxa aferenta bunurilor achiziţionate destinate acestor operaţiuni.*)--------------*) Conform art. 161, alin. (7) din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003, referirile la taxa pe valoarea adăugată din actele normative prevăzute la lit. a)-q) rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, cu excepţia cazurilor în care actul normativ prevede aplicarea, pe o perioadă limitata de timp a acestor prevederi, şi care se vor aplica pe perioada prevăzută în actul normativ prin care au fost acordate, cu condiţia sa nu depăşească data de 31 decembrie 2006:.................................................................................................................... h) art. 12, 13 şi 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;--------------**) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 a fost abrogata de art. 40, lit. a) din LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002. LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002 a fost abrogata de pct. 8, alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Articolul 14 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000**) se acordă o amanare de 3 ani pentru achitarea taxei pe valoarea adăugată de plată, rezultata din decontul de T.V.A. întocmit lunar, începând cu data finalizarii. (2) Taxa pe valoarea adăugată de plată, rezultata în urma întocmirii decontului lunar, se va inregistra în contul 4428 "T.V.A. neexigibila." La sfârşitul perioadei de 3 ani suma taxei pe valoarea adăugată amanata la plata, cumulata în contul 4428, se achită intr-o singura transa.*)--------------*) Conform art. 161, alin. (7) din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003, referirile la taxa pe valoarea adăugată din actele normative prevăzute la lit. a)-q) rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, cu excepţia cazurilor în care actul normativ prevede aplicarea, pe o perioadă limitata de timp a acestor prevederi, şi care se vor aplica pe perioada prevăzută în actul normativ prin care au fost acordate, cu condiţia sa nu depăşească data de 31 decembrie 2006:.................................................................................................................... h) art. 12, 13 şi 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;--------------**) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 a fost abrogata de art. 40, lit. a) din LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002. LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002 a fost abrogata de pct. 8, alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Articolul 15Se acorda societatii urmatoarele facilităţi temporare privitoare la plata contribuţiilor de asigurări sociale, contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiilor la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, după cum urmeaza: a) esalonarea platii, cu o perioadă de gratie de 36 de luni de la data finalizarii, pentru sumele aferente primelor 36 de luni de la data finalizarii, în sensul că debitele aferente fiecareia dintre aceste luni, înregistrate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale în această perioadă, se vor plati lunar începând cu luna a 37-a de la data finalizarii (data primei plati); b) amanarea la plata cu 24 de luni de la data primei plati a sumelor reprezentand diferenţa dintre contribuţia lunara pentru asigurări sociale normal datorata şi suma pe care societatea ar urma sa o plateasca lunar, în limita cheltuielilor cu salariile prevăzute în bugetul sau anual de venituri şi cheltuieli (diferenţa cumulata); c) plata diferenţei cumulate în 36 de rate lunare începând cu luna a 25-a de la data primei plati; d) pe perioada cuprinsa între data finalizarii şi a 61-a luna de la data finalizarii nu se datorează penalităţi de intarziere. Articolul 16Abrogat.----------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 38 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Articolul 17APAPS este mandatata sa acorde investitorului strategic, pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizarii, o optiune de cumparare pentru toate actiunile noi dobandite în numele statului la societate. Articolul 18Nerespectarea destinatiei bunurilor ce intra sub incidenţa art. 12 şi 13 conduce la plata de către societate a taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată aferente. Articolul 19 (1) Salariaţii societatii care într-o perioadă de 36 de luni de la data finalizarii se pensioneaza în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obtinerii pensiei pentru limita de vârsta, a pensiei anticipate sau a pensiei anticipate parţial, beneficiaza, până la expirarea perioadei celor 36 de luni, şi de un venit de completare egal cu diferenţa dintre pensia calculată şi salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate. (2) Salariaţii al caror contract individual de muncă va inceta, inclusiv pe baza acordului incheiat între societate şi salariat, de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante până la data de 31 decembrie 2002 beneficiaza de ajutor de şomaj, stabilit în baza prevederilor legale în vigoare, şi au dreptul la un venit de completare egal cu: a) diferenţa dintre nivelul ajutorului de şomaj şi salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate, pe perioada în care beneficiaza de ajutor de şomaj; b) salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate, până la implinirea unei perioade de 36 de luni de la data finalizarii. (3) Sumele destinate acoperirii valorii venitului de completare se suporta de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi sunt exceptate de la plata obligaţiilor către bugetul asigurarilor sociale de stat. (4) Rambursarea parţială a plăţilor efectuate în acest scop de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj se va face din bugetul componentei de plati compensatorii a Programului RICOP, în conformitate cu prevederile memorandumului de finanţare şi ale memorandumului de înţelegere RICOP. (5) Veniturile de completare de care pot beneficia salariaţii societatii, care îşi inceteaza activitatea în perioada de 36 de luni de la data finalizarii, sunt asimilate plăţilor compensatorii şi se vor acorda în condiţiile prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (6) În situaţia în care societatea plateste compensatii suplimentare salariatilor care parasesc societatea, potrivit alin. (1) şi (2), acestea au acelasi regim fiscal cu al sumelor platite de societate cu titlu de ajutoare sociale în baza contractului colectiv de muncă.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANTA nr. 66 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002.Alin. (6) al art. 19 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANTA nr. 66 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Articolul 20Începând cu data finalizarii până la data integrarii României în Uniunea Europeana societatea va fi exonerata de la obligaţia respectarii oricăror preţuri de export care ar putea fi impuse în numele statului român de către orice autoritate competentă, cu condiţia ca preţul de export practicat sa acopere costurile de fabricatie şi să asigure o marja de profit. Articolul 21Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, APAPS este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, în numele Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale şi al Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, precum şi al oricăror alte institutii publice care acorda ajutoarele de stat în sensul prevederilor Legii nr. 143/1999, ajutoarele de stat acordate de aceste institutii printr-un singur formular de notificare. Articolul 22În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finanţelor Publice va prezenta Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7, 11, 12 şi 13 din aceasta.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţiipentru Privatizareşi Administrarea ParticipatiilorStatului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul munciişi solidaritatii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 256 din 12 noiembrie 2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • LEGE nr. 158 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 396 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 283 din 28 decembrie 2010 (*republicată*) privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 10 iunie 1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 53 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • LEGE nr. 315 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 194 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
 • LEGE nr. 47 din 30 mai 1995 privind participarea României la Comisia europeană pentru democraţie prin drept
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 8 mai 2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficientă a energiei*)
 • LEGE nr. 184 din 12 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 257 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 25 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 61 din 24 aprilie 2000 pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 mai 2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 199 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 223 din 28 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Adjud, judeţul Vrancea, municipiu
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 270 din 10 noiembrie 2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 25 din 17 decembrie 1969 ***Republicată privind regimul străinilor în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 137 din 29 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unităţile sanitare
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 43 din 21 ianuarie 2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 545 din 1 octombrie 2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 191 din 18 aprilie 2001 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 18 iunie 2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 100 din 5 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 119 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 14 iulie 2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 123 din 7 iulie 2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 82 din 24 iunie 2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 272 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021