Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 13 decembrie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 13 decembrie 2001

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanța de urgență. Articolul 1(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a înființa, în funcție de necesități, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înființate la nivelul unităților administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.(3) La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înființează Registrul de evidență a câinilor fără stăpân capturați de pe raza unităților administrativ-teritoriale.(4) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență de către unitățile administrativ-teritoriale.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 1^1În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresia «câine fără stăpân» are următoarea semnificație: orice câine crescut, adăpostit, ținut pe domeniul public, în locuri publice sau în spațiile adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau deținătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificați prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.-------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 2(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a amenaja și de a suplimenta din fonduri proprii în funcție de necesități, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.(2) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a încadra în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân cel puțin un tehnician veterinar pentru evidență și supraveghere.(3) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a asigura prin servicii specializate asistența medicală veterinară, efectuarea unor acțiuni sanitar-veterinare prevăzute de legislația sanitar-veterinară, precum și identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.(5) Programul de lucru în relațiile cu publicul al adăposturilor pentru câinii fără stăpân va fi zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 3(1) În adăposturile ce aparțin asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor pot fi cazați câini fără stăpân care vor fi supuși acțiunilor sanitar-veterinare conform legislației în vigoare și vor fi identificați prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.(2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistență medicală veterinară.(3) Formularele-tip de revendicare și adopție care sunt completate la nivelul adăposturilor asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor se transmit medicului veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, deținător al contractului de prestări-servicii, în termen de 48 de ore de la data revendicării/adopției, în vederea înregistrării acestora în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 4(1) Câinii fără stăpân vor fi cazați în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. Populația trebuie informată despre existența adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de adopție sau revendicare, prin afișare la sediul adăpostului și al serviciului specializat.(2) Condițiile minime pentru funcționarea adăposturilor pentru câini sunt prevăzute în anexa nr. 1.(3) Capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea și controlul bolilor câinilor în adăposturi se realizează cu respectarea normelor și măsurilor sanitar-veterinare prevăzute în anexa nr. 2.(4) Serviciile speciale pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația ca, de îndată ce a fost identificat proprietarul, acesta să fie notificat, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) sau, după caz, până la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b).(5) Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de întreținere a câinelui în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 5(1) Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale pentru protecția animalelor, în baza fișei de observație, vor putea fi eutanasiate de îndată.(2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a câinilor prevăzuți la alin. (1).(3) Eutanasia este singura procedură admisă de suprimare a vieții animalelor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 6(1) Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.(2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sau prin alte metode decât eutanasierea.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 7(1) În termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), câinii capturați și înregistrați în evidențele adăposturilor pot fi revendicați sau adoptați după cum urmează:a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidențele adăposturilor, câinii pot fi revendicați de către proprietari;b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) și până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicați sau adoptați de către persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile legii;c) revendicarea și adopția sunt gratuite.(2) Câinii nerevendicați sau neadoptați vor fi eutanasiați, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacitățile de cazare și disponibilitățile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.(3) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(4) Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicați sau adoptați.(5) Cheltuielile necesare aducerii la îndeplinire a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se suportă din bugetul local și/sau din alte surse.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 8(1) Încredințarea câinilor spre revendicare și adopție se face numai după ce aceștia au fost consultați de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitați, vaccinați antirabic, sterilizați și identificați prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Câinii revendicați sau adoptați vor fi sterilizați, excepție făcând câinii cu regim special, astfel cum sunt definiți în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Revendicarea și adopția câinilor de către solicitanți se fac pe baza unei declarații-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 și 5.(3) Adopția câinilor din adăposturi se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:a) prezentarea de către adoptator a dovezii spațiului din care să rezulte condițiile corespunzătoare de creștere și adăpostire a câinilor;b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creșterea și întreținerea câinilor;c) prezentarea de către adoptator a acordului asociațiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;d) înregistrarea, imediat după adopție, a câinilor în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.(4) Proprietarii sau deținătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligația identificării acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 9Cadavrele câinilor eutanasiați sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obținerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică și de alte produse.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 10Adăposturile publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și adăposturile asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor țin registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, în care se menționează următoarele: data capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinși, revendicați, adoptați, returnați și eutanasiați, motivul eutanasierii, substanța utilizată și numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, numărul fișei de adopție, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societățile care vor executa incinerarea, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 11(1) Acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare/adopție se realizează cu respectarea normelor și măsurilor sanitar-veterinare referitoare la protecția animalelor, iar la acestea vor participa și reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor.(2) Reprezentații asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor vor participa la acțiunile prevăzute la alin. (1), atât în cadrul adăposturilor publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, cât și în cadrul adăposturilor private care sunt în parteneriat cu consiliile locale.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 12Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local, precum și adăposturile aparținând organizațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor au obligația de a comunica lunar direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București numărul de câini înregistrați și numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Toate datele sunt centralizate la nivel național de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 13(1) Se interzice abandonul câinilor revendicați ori adoptați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Abandonul constă în lăsarea unui câine revendicat ori adoptat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență pe domeniul public, fără hrană, adăpost ori tratament medical.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. 100 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 13^1Persoanele juridice de drept public sau de drept privat care cresc sau adăpostesc provizoriu câini sunt direct răspunzătoare, prin reprezentantul lor legal, de respectarea legislației sanitar-veterinare în vigoare și a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.-------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 13^2Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune, metișii acestora, excepție făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanței de urgență.-------------Art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 13^3(1) Proprietarii, deținătorii temporari ai câinilor, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau de drept privat, adăposturile publice și ale asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care dau spre revendicare și adopție câini au obligația să îi înregistreze în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.(2) Unitățile medical-veterinare înregistrate, care efectuează acțiunea de microcipare a câinilor, au obligația de a comunica Registrului de evidență a câinilor cu stăpân, în termen de 5 zile de la data implantului, numărul de microcip.(3) Numărul microcipului este trecut de către medicii veterinari, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate al câinelui și în pașaportul câinelui, după caz, ambele documente având serii și numere unice, conform normelor stabilite de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.(4) Registrul de evidență a câinilor cu stăpân este gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.(5) Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie și se suportă de către aparținător.-------------Art. 13^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 13^4Acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân și a celor ce urmează să fie dați spre adopție se efectuează numai după identificarea acestora.-------------Art. 13^4 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 23 din 23 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 9 martie 2018, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că sintagma „numai după identificarea acestora“ cuprinsă în art. 13^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân“, este neconstituțională.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 9 martie 2018, sintagma „numai după identificarea acestora“ cuprinsă în art. 13^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân“, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data de 23 aprilie 2018, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  Articolul 13^5În adăposturile serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, după examinarea acestora de către medicul veterinar, vor fi recuperate exemplarele clinic sănătoase, neagresive, cu boli ușor tratabile, fără diferențe de sex, vârstă, talie, precum și exemplarele cu regim special.-------------Art. 13^5 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 13^6Proprietarii și deținătorii de câini au obligația de a menține igiena în spațiile publice, în spațiile adiacente acestora, în holurile și căile de acces ale spațiilor locative.-------------Art. 13^6 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 14(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) și art. 13^3, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;b) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 1, 3, art. 4 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (1) și (4), art. 13^1, 13^2, 13^4, 13^5 și 13^6, precum și a condițiilor prevăzute în declarația-angajament, cu excepția abandonului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;c) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), precum și la art. 10, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;d) împiedicarea participării reprezentanților asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor la acțiunile prevăzute la art. 11, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(2) Constituie infracțiuni următoarele fapte și se pedepsesc după cum urmează:a) nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (2), precum și cruzimile față de animale, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei și confiscarea câinilor;b) nerespectarea dispozițiilor art. 9, cu închisoare de la un an la 3 ani;c) nerespectarea dispozițiilor art. 13, cu închisoare de la 2 la 5 ani.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 15Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum și de inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unitățile administrativ-teritoriale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Articolul 16Contravențiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Articolul 17Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanța de urgență.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sârbu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  Anexa nr. 1CONDIȚII MINIMEpentru funcționarea unui adăpost pentru câiniA. Cazarea animalelor1. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor și pentru a controla bolile.2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:a) stare de sănătate;b) vârsta;c) sex;d) grad de agresivitate.Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.3. Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale care pot fi ușor curățate și dezinfectate.-------------Pct. 3 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.4. Pereții dintre cuști trebuie să aibă cel puțin 185 cm înălțime și trebuie să împiedice scurgerea apei și a dejecțiilor de la o cușcă la alta.5. Materialele utilizate pentru pereții cuștilor pot fi următoarele:a) cărămida tencuită și vopsită;b) metal încastrat în beton;c) beton;d) plasa de sârmă.6. Deasupra pereților despărțitori se pune o plasa de sârmă cu înălțimea de 60 cm.7. Cuștile exterioare pot fi confecționate din plasa pe stâlpi metalici sau din lemn.8. Adăpostul trebuie să aibă drenaj și instalații corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deșeuri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie să împiedice contaminarea cu urina sau cu fecale a altor terenuri de alergări.9. Trebuie să existe un control în ceea ce privește încălzirea, ventilația și umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.-------------Pct. 9 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.10. În toate zonele cu cuști trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise.11. Cuștile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea exista, trebuie să fie dotate cu gard și porți cu lacăte pentru a împiedica îndepărtarea neautorizată a câinilor.B. Spațiile pentru adăpostire și pentru intervenții medicale1. Cuștile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp;b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp;c) pentru câinii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp;d) cuștile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafața de 6,5 mp.2. Locurile împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări:a) să existe apa potabilă în permanenta;b) vasele de apa să fie curate și dezinfectate zilnic și întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cușcă;c) vasele pentru alimentare să fie așezate astfel încât câinii să nu poată urina sau defeca în ele și să poată fi curățate și dezinfectate ușor;d) dacă spațiile nu sunt încălzite, se pun în mod obligatoriu scânduri pentru odihna și culcușuri;e) pentru culcușurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi curățate și dezinfectate ușor.3. Trebuie să fie asigurat suficient spațiu pentru ca personalul să lucreze comod.4. Spațiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acțiunilor de adopție.5. Sala pentru eutanasie și locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităților pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.6. Fiecare adăpost va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în funcție de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste săli se vor desfășura intervențiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum și eutanasierea.C. Controlul bolilor1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fișa individuală și în registrul central.2. Examinarea se va face de către medicul veterinar al adăpostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar.3. Se va instrui fiecare membru al personalului să recunoască semnele de boala și să le aducă la cunoștința personalului veterinar.D. Hrănirea câinilor și curățenia adăposturilor1. Cățeii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hrăniți de 3 ori pe zi, iar câinii în vârsta de peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hrăniți de doua ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hrăniți o data pe zi.2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual și supravegheat.-------------Pct. 2 de la lit. D din anexa 1 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.3. Toate cuștile, boxele și spațiile închise vor fi spălate și dezinfectate zilnic.4. Fiecare spațiu de cazare va fi curățat și dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.5. În timpul curățeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.E. Vehiculele1. Fiecare adăpost trebuie să aibă unul sau mai multe vehicule pentru transportul câinilor.2. Vehiculele trebuie să ofere câinilor siguranța, securitate, protecție împotriva intemperiilor naturii și aerisire adecvată. Fiecare câine trebuie să aibă o cușcă separată. Trebuie să existe o cușcă separată pentru câinii morți și pentru câinii bolnavi.-------------Pct. 2 de la lit. E din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.3. Vehiculele trebuie să fie curate și vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și cu numărul de telefon.4. Vehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasa, scara, cuști metalice sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim-ajutor.5. Șoferii vehiculelor trebuie să fie instruiți să acorde ajutor câinilor bolnavi și răniți.-------------Pct. 5 de la lit. E din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferință.-------------Pct. 6 de la lit. E din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002. Anexa nr. 2NORMEprivind capturarea și transportul câinilorA. Capturarea câinilor1. Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al consiliilor locale, care trebuie să fie format din persoane instruite în acest sens.2. Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.3. Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi plus șoferul mijlocului de transport și vor purta echipament de protecție adecvat.4. Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate să țină câinele la distanta și să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanșare rapida fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgență sau atunci când este pus într-o cușcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturați cu ajutorul cuștilor-capcana, în care se introduce mâncare și care sunt dotate cu uși mobile care cad după intrarea câinelui în cușcă, aflate pe sol și apoi încărcate în autovehicul.-------------Pct. 4 de la lit. A din anexa 2 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.5. Câinii foarte agresivi, situați în spații inaccesibile sau suspecți de a fi turbați, pot fi imobilizați prin metode adecvate, cu respectarea legislației sanitar-veterinare.-------------Pct. 5 de la lit. A din anexa 2 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.6. Se vor utiliza hidroclorura de ketamina și xylazina. Injectarea pe cale intramusculară a celor doua produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, și fiind puțin periculoasă pentru trecători.7. O alta asociere de produse foarte eficientă - etorfina cu acepromazina - poate fi folosită cu respectarea legislației în vigoare.8. Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cățeilor, aceștia putând fi răniți grav.B. Transportul câinilor1. Câinii docili pot fi transportați până la adăposturi în vehicule închise de tip camionetă. Câinii se vor transporta în cuști individuale.-------------Pct. 1 de la lit. B din anexa 2 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.2. Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directa a animalului.3. Cuștile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcție de talia animalului. Cusca trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuști trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza și cuști din material plastic.4. Vehiculele trebuie să fie bine ventilate și să protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii. Anexa nr. 3EUTANASIEREA CÂINILOR1. Vor fi eutanasiați câinii prevăzuți la art. 5 și 7 din ordonanța de urgență.-------------Pct. 1 din anexa 3 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.2. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii.-------------Pct. 2 din anexa 3 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.3. Eutanasierea câinilor se realizează conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari.-------------Pct. 3 din anexa 3 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.4. Medicul veterinar este singura persoana care poate avea acces la barbiturice și care poate decide în privința utilizării medicamentelor periculoase.-------------Anexa 3 a fost modificată de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002. Anexa nr. 4FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPȚIECONSILIUL LOCAL .....................Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpânAdresa:Telefon:DECLARAȚIE-ANGAJAMENTnr. ....../.........Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat/domiciliată în .............................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., et. ..., ap. ...., sc. ..., județul/sectorul ........................., telefon .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................, eliberat/eliberată de .......... la data de ............., mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu numărul ................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiții:1. să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;3. să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;5. să permit reprezentanților Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;6. câinele va fi crescut și adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locație mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopția.Declar totodată că dețin un număr de ......... câini/nu dețin niciun câine.Data ............Semnătura revendicatorului/adoptatorului,........................................Semnătura reprezentantuluiServiciului de gestionare a câinilor fără stăpân,...............................................-------------Anexa 4 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. Anexa nr. 5FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPȚIEAntetulAdresa:Telefonul:DECLARAȚIE-ANGAJAMENTnr. ....../.........Subscrisa, ......................................, cu sediul în ............................., str. ........................... nr. ......, sectorul/județul ................., telefon ..................., înregistrată la .................... sub nr. ..................., reprezentată de ..............................., în calitate de ....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberată de ............... la data de .............., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare ................ sau microcipat cu numărul ............., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:1. să respect normele de îngrijire și hrănire a câinelui;2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenția acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;3. să anunț Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;5. să permit reprezentanților Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;6. câinele va fi crescut și adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locație mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopția.Declar totodată că dețin un număr de ........ câini/nu dețin niciun câine.Data ...................Semnătura revendicatorului/adoptatorului,....................................Semnătura reprezentantuluiServiciului de gestionare a câinilor fără stăpân,.........................................-------------Anexa 5 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.--------

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 114 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Venezuela, semnat la Bucureşti la 4 iulie 1996
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 485 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică şi lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 11 aprilie 2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 8 septembrie 2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 13 octombrie 2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 26 septembrie 2005
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 8 din 26 septembrie 1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 29 februarie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 239 din 10 iunie 2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 80 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiaţii Naţionali şi Excedentele de Populaţie în Europa şi la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 10 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 11/1989 privind reglementarea vinzarilor de mărfuri către întreprinderi, instituţii, organizaţii cooperatiste şi obşteşti cu plata prin virament, prin unităţile de desfacere ale comerţului de stat şi cooperatist
 • LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 30 iunie 2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 617 din 13 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda şi evaziune fiscală în domeniul alcoolului şi al băuturilor alcoolice
 • LEGE nr. 10 din 29 martie 1974 privind rechiziţiile
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 74 din 26 martie 2007 pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 4 iulie 2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 26 din 6 martie 1991 pentru aderarea României la convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 146 din 13 iulie 1998 pentru declararea ca abrogat a Decretului-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români
 • LEGE nr. 126 din 1 aprilie 1937 pentru extinderea efectelor legii privitoare la pensiile celor care au luat parte în războiul pentru întregirea neamului, din 2 Septemvrie 1920, cu modificările ei
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 130 din 8 octombrie 2014 pentru instituirea Zilei Limbii Cehe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 185 din 25 noiembrie 2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 493 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 44 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 11 mai 2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 18 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 93/1976 privind normele pentru calcularea recompenselor băneşti cuvenite autorilor invenţiilor aplicate în economia de piaţa
 • LEGE nr. 43 din 19 martie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 305 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013
 • LEGE nr. 358 din 27 decembrie 2018 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 49 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021