Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 20 decembrie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 172 din 13 decembrie 2001privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 20 decembrie 2001

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1În vederea relansarii economice a Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Resita" - S.A., denumita în continuare societate, se adoptă măsurile economice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Articolul 2În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:a) investitor strategic - Noble Ventures Inc., S.U.A.;b) certificate de obligații bugetare - certificatele care precizează obligațiile bugetare ale societății, emise de Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Casa Naționala de Asigurări de Sănătate, precum și de orice alte instituții ale statului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare;c) APAPS - Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului. Capitolul I Restructurarea datoriilor societății către stat și creditorii bugetari Articolul 3Se aprobă stingerea, prin conversie în acțiuni, a următoarelor creanțe asupra societății:a) creanțele bugetare ale Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare datorate de societate, cu excepția sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată suspendate în vama, conform certificatelor de obligații bugetare, rămase după efectuarea compensărilor cu taxa pe valoarea adăugată de rambursat, potrivit art. 22 lit. b)1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată și modificată prin Legea nr. 547/2001, și cu excepția majorărilor de întârziere și a penalitatilor de întârziere, care se scutesc de la plata potrivit art. 5 din prezenta ordonanță de urgență, datorate și neachitate la data de 31 octombrie 2001;b) creanțele statului constând în sume plătite de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de garant băncilor imprumutatoare în contul împrumuturilor contractate de societate, dobânzile și comisioanele aferente, precum și comisionul datorat fondului de risc, exigibile la data de 31 octombrie 2001;c) creanțele bugetare ale Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare datorate de societate, cu excepția sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată suspendate în vama, conform certificatelor de obligații bugetare, rămase după efectuarea compensărilor cu taxa pe valoarea adăugată de rambursat, potrivit art. 22 lit. b)1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 547/2001, și cu excepția majorărilor de întârziere și a penalitatilor de întârziere, care se scutesc de la plata potrivit art. 5 din prezenta ordonanță de urgență, datorate și neachitate pentru perioada 31 octombrie 2001-31 decembrie 2001;d) creanțele statului constând în sume plătite de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de garant băncilor imprumutatoare în contul împrumuturilor contractate de societate, dobânzile și comisioanele aferente, care devin exigibile în perioada 31 octombrie 2001-31 decembrie 2001. Articolul 4(1) Creditorii prevăzuți la art. 3 care dobândesc acțiunile emise de societate ca urmare a conversiei creanțelor prevăzute la art. 3 lit. a)-d) au obligația de a transfera aceste acțiuni în portofoliul APAPS în vederea vânzării acestora, pe baza și în condițiile unui protocol de transfer prin care se acordă APAPS mandatul privind vânzarea acestor acțiuni, în nume propriu și pe seama acestora, cu precizarea condițiilor esențiale ale contractului de vânzare.(2) Investitorul strategic are un drept de preemțiune la cumpărarea acțiunilor rezultate ca urmare a conversiei în acțiuni a datoriilor societății, drept pe care îl poate exercita în termen de 60 de zile de la data aprobării conversiei de către adunarea generală a acționarilor, APAPS având obligația de a face oferta de vânzare cu privire la aceste acțiuni în mod direct investitorului strategic.(3) Sumele rezultate în urma vânzării acțiunilor se distribuie de APAPS către creditorii titulari inițiali ai acțiunilor în mod proporțional cu numărul acțiunilor transferate de fiecare dintre aceștia în termen de 30 de zile de la data încasării prețului. Articolul 5Se scutesc de la plata toate majorările de întârziere și penalitățile de întârziere aferente creanțelor prevăzute la art. 3 acumulate până la data conversiei acestora în acțiuni ale societății. Articolul 6(1) Prin derogare de la prevederile art. 36 din Legea datoriei publice nr. 81/1999, îndeplinirea în continuare, la scadenta, a obligațiilor de plată, inclusiv cu privire la dobânzi și comisioane aferente, asumate de societate în baza prevederilor împrumuturilor contractate de societate și garantate de stat, se va asigura pentru societate de către Ministerul Finanțelor Publice.(2) Societatea este obligată sa ramburseze Ministerului Finanțelor Publice sumele plătite conform alin. (1) în termen de 5 ani, cu o perioadă de grație de 18 luni, potrivit acordurilor de reesalonare încheiate în baza prevederilor normelor metodologice ce urmează să fie emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(3) În cazul în care societatea nu va respecta oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de reesalonare încheiate potrivit alin. (2), societatea este obligată la plata majorărilor de întârziere și a penalitatilor de întârziere în condițiile și în cuantumul prevăzute de legislația în vigoare, de la data scadentei până la plata integrală a debitului. Articolul 7Creditorii bugetari vor ridica toate gajurile, garanțiile sau sarcinile care grevează activele sau conturile bancare ale societății constituite în favoarea lor, aferente creanțelor bugetare restructurate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 8APAPS este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei printr-un formular de notificare unic, ajutoarele de stat, astfel cum sunt definite de prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, acordate de Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, de Casa Naționala de Asigurări de Sănătate, precum și de orice alte instituții publice sau entități care au calitatea de furnizori de ajutoare de stat față de societate. Capitolul II Dispoziții speciale privind închiderea procedurii de reorganizare judiciară a societății Articolul 9(1) Procedura de reorganizare judiciară a societății încetează de drept la data renunțării la judecata de către creditorii ale căror creanțe reprezintă nu mai puțin de 80% din totalul creanțelor prezentate în cererile introductive pe baza cărora a fost deschisă aceasta procedura.(2) Prin derogare de la prevederile art. 118-120 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, la primirea cererii judecătorul-sindic pronunța o încheiere prin care ia act de renunțarea la judecata a creditorului care a formulat-o, calculează suma creanțelor creditorilor care au renunțat la judecata până la acel moment și procentul reprezentat de acestea în totalul creanțelor prezentate în cererile introductive pe baza cărora a fost deschisă procedura reorganizării judiciare și, în măsura în care condiția prevăzută la alin. (1) este întrunită, constata închisă aceasta procedura. Încheierea de constatare a închiderii procedurii de reorganizare judiciară trebuie să prevadă și obligarea societății la plata remunerației administratorului și cuantumul acesteia. Fiecare încheiere se afișează la usa instanței și se publică într-un ziar național în termen de 24 de ore de la pronunțare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 11 din Legea nr. 64/1995, republicată, încheierile pronunțate conform alin. (2) sunt definitive și irevocabile. Articolul 10Creditorii bugetari care au formulat cereri introductive sunt autorizați sa renunțe la judecata conform art. 9 din prezenta ordonanță de urgență prin ordin al conducătorului instituției respective. Articolul 11Pe data pronunțării încheierii de închidere a procedurii de reorganizare judiciară atribuțiile administratorului încetează, urmând ca acesta să fie descărcat de îndatoriri și responsabilități de către adunarea generală a acționarilor societății. Realizarea oricăror alte operațiuni în numele societății după încetarea atribuțiilor sale atrage răspunderea administratorului. Articolul 12Pentru o perioadă de 3 luni de la data pronunțării încheierii de închidere a procedurii de reorganizare judiciară se instituie o procedură de supraveghere financiară a societății de către APAPS, constând în obligația societății de raportare față de APAPS a operațiunilor și evenimentelor semnificative pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății. Termenul de exercitare a supravegherii financiare se poate prelungi prin hotărâre a Guvernului. (la 02-07-2003, Articolul 12 din Capitolul II a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 296 din 30 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 02 iulie 2003 ) Articolul 13(1) Prevederile art. 35 și 37 din Legea nr. 64/1995, republicată, sunt aplicabile și pe parcursul procedurii de supraveghere financiară a societății.(2) Termenele de prescripție suspendate potrivit art. 36 din Legea nr. 64/1995, republicată, prin deschiderea procedurii de reorganizare judiciară a societății vor reîncepe să curgă după 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1). Articolul 14Până la expirarea termenului prevăzut la art. 12, din prezenta ordonanță de urgență, societatea are obligația sa reesaloneze sau sa achite creanțele admise la masa credala rezultată din procesul de reorganizare, precum și sa folosească orice alta metoda legală de stingere a acestor creanțe. Capitolul III Dispoziții finale Articolul 15În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor Publice va emite norme metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor cap. I din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul Autorității pentru Privatizare
  și Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Musetescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  ----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 108 din 19 mai 2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 284 din 11 octombrie 2005 privind completarea Legii minelor nr. 85/2003
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 46 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE nr. 143 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 402 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 153 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 22 februarie 2002 şi la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 88 din 28 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 70 din 8 mai 1934 pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancă*)
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 181 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • LEGE nr. 32 din 8 februarie 1930 pentru autorizarea primăriei municipiului Bucureşti sa vândă un teren asociaţiei "Casa Femeii"
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 118 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 68 din 28 iunie 1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industriala, în valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 293 din 14 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 608 din 22 decembrie 2003 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora
 • LEGE nr. 107 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 129 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 iunie 2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de Ministerul Public
 • LEGE nr. 4.090 din 27 mai 1913 pentru înfiinţarea Casei funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 51 din 9 aprilie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/1997 pentru ratificarea Protocolului privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 27 octombrie 1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apa de peste 100 metri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 7 mai 2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iunie 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 23 din 3 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 210 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 104 din 23 iunie 1997 pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 92 din 18 martie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 102 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1995 cu privire la bonificarea dobânzii la creditele acordate pentru constituirea stocurilor de produse agricole, agroalimentare şi hortiviticole din recolta anului 1995
 • LEGE nr. 152 din 24 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
 • LEGE nr. 194 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
 • LEGE nr. 70 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind transportul combinat internaţional, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 20 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 36 din 28 februarie 1930 pentru autorizarea Casei de depuneri şi consemnaţiuni sa amâne plata unor sume ce-i datorează Ministerul Agriculturii şi Domeniilor
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2012 pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 125 din 22 iunie 1998 pentru completarea articolului 33 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021