Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (**republicată**)(*actualizata*)privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile(actualizata până la data de 21 ianuarie 2007*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 21 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 25 iunie 2003,LEGEA nr. 431 din 27 octombrie 2003, LEGEA nr. 138 din 12 mai 2006, LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007.**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001, şi a fost aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 465/2001. Articolul 1Scopul prezentei ordonante de urgenta îl constituie asigurarea gestionarii eficiente a deseurilor industriale reciclabile în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populatiei. Articolul 2 (1) Grupele de deseuri industriale reciclabile sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Grupele de deseuri industriale reciclabile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 3La baza gestionarii grupelor de deseuri industriale reciclabile care fac obiectul anexei nr. 1 stau urmatoarele principii generale: a) principiul utilizarii numai a acelor procedee de gestionare a deseurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc pentru sănătatea populatiei şi pentru mediul înconjurător; b) principiul "poluatorul plateste"; c) principiul "responsabilitatii producătorului"; d) principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive. Articolul 4Definirea termenilor specifici utilizati pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 5Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligati să asigure strangerea, sortarea şi depozitarea temporara a acestora, cu respectarea normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populatiei, precum şi reintroducerea lor în circuitul productiv prin: a) reutilizarea în propriile procese de productie; b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, şi comercializarea materiilor prime secundare şi, respectiv, a produselor reutilizabile obtinute prin reciclare; c) predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienţă. Articolul 6Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane fizice, sunt obligati: a) sa nu depoziteze şi sa nu abandoneze deseurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populatiei; b) să depună separat deseurile industriale reciclabile acolo unde exista recipiente sau incinte special destinate acestui scop. Articolul 7 (1) Agentii economici care realizează activităţi de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizatiei de colectare emise de prefectura judeţului, cu avizul primariei comunei, orasului sau municipiului în care îşi desfăşoară activitatea agentul economic respectiv, pe baza dovezii ca detine spatiul şi dotarile corespunzătoare necesare pentru depozitarea deseurilor colectate şi pe baza autorizatiei de mediu emise de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, conform reglementarilor în vigoare.---------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt :Potrivit art. II din LEGEA nr. 138 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 17 mai 2006, autorizatiile de colectare a deseurilor, prevăzute la alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emise de prefectura judeţului începând cu 1 ianuarie 2006, al caror termen de valabilitate nu a expirat, se anulează şi îşi inceteaza aplicabilitatea începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2) Se interzice, până la data de 31 decembrie 2007, achizitionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deseurilor neferoase reciclabile, cu excepţia metalelor pretioase, a bateriilor şi a acumulatorilor uzati pentru autovehicule.---------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 138 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 17 mai 2006. (3) Autorizatia de colectare va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele elemente: a) denumirea agentului economic colector; b) datele de identificare a agentului economic colector:- sediul;- numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;- codul fiscal; c) grupa de deseuri industriale reciclabile pentru care se acordă autorizatia de colectare; d) adresa punctului de colectare; e) termenul de valabilitate. (4) Agentii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligati sa reintroduca în circuitul productiv deseurile industriale reciclabile colectate prin predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru activitatea de valorificare a acestora, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta. (5) Agentii economici care colecteaza deseuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligati sa elibereze deţinătorilor adeverinta de primire şi plata, care va contine în mod obligatoriu urmatoarele elemente: a) denumirea agentului economic colector; b) datele de identificare a deţinătorului:- numele şi prenumele;- actul de identitate, seria şi numărul, codul numeric personal;- domiciliul; c) deseul reciclabil predat şi definirea naturii acestuia; d) cantitatea, preţul, valoarea; e) provenienţă deseului, declarata de detinator pe propria raspundere; f) semnatura agentului colector şi a persoanei fizice detinatoare. Articolul 8---------Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.----------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. (3) Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului a activităţilor prin care se realizează operaţiunile de valorificare a deseurilor industriale reciclabile se face de către autorităţile teritoriale pentru protectia mediului, în conformitate cu legislatia de mediu în vigoare.---------Art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.---------Art. 10 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. Articolul 11Agentii economici specializati în activităţi de valorificare a deseurilor industriale reciclabile sunt obligati să livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obtinute, numai insotite de documente de certificare a calităţii sau de certificate de garantie, după caz, conform reglementarilor în vigoare. Articolul 12Agentii economici care deţin, colecteaza şi/sau valorifica deseuri industriale reciclabile sunt obligati sa tina evidenta lor, să raporteze şi sa furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi ale celorlalte reglementari în vigoare. Articolul 13Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contraventii, dacă, potrivit legii, nu sunt considerate infractiuni, şi se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi confiscarea contravalorii deseurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5 şi ale art. 7 alin. (1), (4) şi (5);----------Lit. a) a art. 13 a fost modificata de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. b) cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei şi anularea autorizatiei de colectare pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin (2); c) cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12; d) cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11; e) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6. Articolul 14 (1) Falsul în declaratia deţinătorului de deseuri industriale reciclabile referitoare la provenienţă acestora, precum şi furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificarii ca deseu constituie infractiune şi se pedepseste conform Codului penal. (2) Dacă furturile sau sustragerile de materiale, produse şi echipamente în vederea valorificarii pun în pericol mediul, precum şi sănătatea şi/sau siguranţa populatiei, aceasta constituie infractiune şi se pedepseste ca agravanta conform Codului penal. Articolul 15 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele imputernicite în acest scop de Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Finanţelor Publice, după caz. (2) Contraventiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25-27*). (3) Deseurile industriale reciclabile a caror provenienţă nu poate fi dovedita ca fiind legala sau care fac obiectul valorificarii ori al unor acte sau fapte de comert neconforme cu prevederile legale se confisca şi se valorifica în condiţiile legii, contravaloarea acestora facandu-se venit la bugetul local al localităţii în a carei raza teritoriala s-a facut constatarea faptica, dacă acestea nu au fost returnate celor în drept.────────────────────*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001. Articolul 16Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995, aprobata prin Legea nr. 137/1996. Anexa 1GRUPEde deseuri industriale reciclabileDeseuri metalice feroaseDeseuri metalice neferoaseDeseuri de hartii-cartoaneDeseuri de sticlă (sparturi de sticlă)Deseuri de mase plasticeDeseuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer şi articole din cauciuc uzate)Deseuri textile Anexa 2DEFINIREAtermenilor specificiDeseu - orice substanţa sau orice produs din categoriile prevăzute în anexa nr. 1, pe care deţinătorul nu îl mai utilizeaza sau pe care are intentia ori obligaţia sa nu îl mai utilizezeColectare - strangerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea temporara) a deseurilor în vederea transportarii lor spre valorificareValorificare - orice operaţiune de dezmembrare, sortare, reciclare, taiere, maruntire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau alta operaţiune care determina schimbarea naturii sau a compozitiei, efectuata asupra unui deseu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizariiDetinator - persoana fizica sau juridica ce detine la un moment dat, sub orice formă, deseuri industriale reciclabileGestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestoraReciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor industriale pentru a fi reutilizate în scopul initial sau pentru alte scopuri.────────────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 84 din 1 aprilie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 332 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 10 noiembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
 • LEGE nr. 70 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externa
 • LEGE nr. 29 din 22 decembrie 1978 privind formarea, planificarea, destinaţia şi vărsarea beneficiilor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 474 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 90 din 1 iulie 2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 54 din 29 aprilie 1931 pentru modificarea unor articole din legea pentru Curtea de casaţie şi justiţie din 20 Decembrie 1925, cu modificările ce i s`au făcut prin legile din 1 Ianuarie 1929
 • LEGE nr. 168 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003
 • LEGE nr. 21 din 3 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 mai 2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României
 • LEGE nr. 108 din 2 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 112 din 15 iunie 2011 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 53 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 477/1970 pentru modificarea Decretului nr. 675/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice, aprobat prin Legea nr. 55/1969
 • LEGE nr. 12 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 116 din 2 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 210 din 8 noiembrie 2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 102 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 18 din 26 februarie 1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 97 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 27 august 2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 294 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 20 noiembrie 2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prⁿ`62m la 27 mai 2005
 • LEGE nr. 353 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • LEGE nr. 162 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • LEGE nr. 88 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
 • LEGE nr. 340 din 11 noiembrie 2009 privind formularea de către România a unei declaraţii în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 315 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • LEGE nr. 626 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000-RO 0002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 166 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Addendumului semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2004 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi la 24 iulie 2002
 • LEGE nr. 36 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale şi al zonei contigue ale României
 • LEGE nr. 160 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 89 din 3 aprilie 1948 privind ratificarea Acordului dintre guvernul Republicii Populare Române şi guvernul Republicii Populare Federative Iugoslave cu privire la colaborarea reciprocă a societăţilor de navigaţie fluviala, la ranfluarea şi restituirea vaselor româneşti inecate în apele iugoslave ale Dunării şi la întreţinerea navigabilitatii şenalului Dunării în sectoarele de frontieră, afară de sectorul Cataractelor (Gherdapului), semnat la Belgrad la 19 martie 1948
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 2 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 395 din 14 iunie 2002 pentru aderarea României la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 24 septembrie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 7 iunie 2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021