Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (**republicată**)(*actualizata*)privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile(actualizata până la data de 21 ianuarie 2007*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 21 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 25 iunie 2003,LEGEA nr. 431 din 27 octombrie 2003, LEGEA nr. 138 din 12 mai 2006, LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007.**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001, şi a fost aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 465/2001. Articolul 1Scopul prezentei ordonante de urgenta îl constituie asigurarea gestionarii eficiente a deseurilor industriale reciclabile în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populatiei. Articolul 2 (1) Grupele de deseuri industriale reciclabile sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Grupele de deseuri industriale reciclabile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 3La baza gestionarii grupelor de deseuri industriale reciclabile care fac obiectul anexei nr. 1 stau urmatoarele principii generale: a) principiul utilizarii numai a acelor procedee de gestionare a deseurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc pentru sănătatea populatiei şi pentru mediul înconjurător; b) principiul "poluatorul plateste"; c) principiul "responsabilitatii producătorului"; d) principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive. Articolul 4Definirea termenilor specifici utilizati pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 5Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligati să asigure strangerea, sortarea şi depozitarea temporara a acestora, cu respectarea normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populatiei, precum şi reintroducerea lor în circuitul productiv prin: a) reutilizarea în propriile procese de productie; b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, şi comercializarea materiilor prime secundare şi, respectiv, a produselor reutilizabile obtinute prin reciclare; c) predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienţă. Articolul 6Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane fizice, sunt obligati: a) sa nu depoziteze şi sa nu abandoneze deseurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populatiei; b) să depună separat deseurile industriale reciclabile acolo unde exista recipiente sau incinte special destinate acestui scop. Articolul 7 (1) Agentii economici care realizează activităţi de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizatiei de colectare emise de prefectura judeţului, cu avizul primariei comunei, orasului sau municipiului în care îşi desfăşoară activitatea agentul economic respectiv, pe baza dovezii ca detine spatiul şi dotarile corespunzătoare necesare pentru depozitarea deseurilor colectate şi pe baza autorizatiei de mediu emise de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, conform reglementarilor în vigoare.---------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt :Potrivit art. II din LEGEA nr. 138 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 17 mai 2006, autorizatiile de colectare a deseurilor, prevăzute la alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emise de prefectura judeţului începând cu 1 ianuarie 2006, al caror termen de valabilitate nu a expirat, se anulează şi îşi inceteaza aplicabilitatea începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2) Se interzice, până la data de 31 decembrie 2007, achizitionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deseurilor neferoase reciclabile, cu excepţia metalelor pretioase, a bateriilor şi a acumulatorilor uzati pentru autovehicule.---------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 138 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 17 mai 2006. (3) Autorizatia de colectare va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele elemente: a) denumirea agentului economic colector; b) datele de identificare a agentului economic colector:- sediul;- numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;- codul fiscal; c) grupa de deseuri industriale reciclabile pentru care se acordă autorizatia de colectare; d) adresa punctului de colectare; e) termenul de valabilitate. (4) Agentii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligati sa reintroduca în circuitul productiv deseurile industriale reciclabile colectate prin predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru activitatea de valorificare a acestora, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta. (5) Agentii economici care colecteaza deseuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligati sa elibereze deţinătorilor adeverinta de primire şi plata, care va contine în mod obligatoriu urmatoarele elemente: a) denumirea agentului economic colector; b) datele de identificare a deţinătorului:- numele şi prenumele;- actul de identitate, seria şi numărul, codul numeric personal;- domiciliul; c) deseul reciclabil predat şi definirea naturii acestuia; d) cantitatea, preţul, valoarea; e) provenienţă deseului, declarata de detinator pe propria raspundere; f) semnatura agentului colector şi a persoanei fizice detinatoare. Articolul 8---------Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.----------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. (3) Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului a activităţilor prin care se realizează operaţiunile de valorificare a deseurilor industriale reciclabile se face de către autorităţile teritoriale pentru protectia mediului, în conformitate cu legislatia de mediu în vigoare.---------Art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.---------Art. 10 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. Articolul 11Agentii economici specializati în activităţi de valorificare a deseurilor industriale reciclabile sunt obligati să livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obtinute, numai insotite de documente de certificare a calităţii sau de certificate de garantie, după caz, conform reglementarilor în vigoare. Articolul 12Agentii economici care deţin, colecteaza şi/sau valorifica deseuri industriale reciclabile sunt obligati sa tina evidenta lor, să raporteze şi sa furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi ale celorlalte reglementari în vigoare. Articolul 13Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contraventii, dacă, potrivit legii, nu sunt considerate infractiuni, şi se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi confiscarea contravalorii deseurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5 şi ale art. 7 alin. (1), (4) şi (5);----------Lit. a) a art. 13 a fost modificata de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. b) cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei şi anularea autorizatiei de colectare pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin (2); c) cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12; d) cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11; e) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6. Articolul 14 (1) Falsul în declaratia deţinătorului de deseuri industriale reciclabile referitoare la provenienţă acestora, precum şi furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificarii ca deseu constituie infractiune şi se pedepseste conform Codului penal. (2) Dacă furturile sau sustragerile de materiale, produse şi echipamente în vederea valorificarii pun în pericol mediul, precum şi sănătatea şi/sau siguranţa populatiei, aceasta constituie infractiune şi se pedepseste ca agravanta conform Codului penal. Articolul 15 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele imputernicite în acest scop de Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Finanţelor Publice, după caz. (2) Contraventiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25-27*). (3) Deseurile industriale reciclabile a caror provenienţă nu poate fi dovedita ca fiind legala sau care fac obiectul valorificarii ori al unor acte sau fapte de comert neconforme cu prevederile legale se confisca şi se valorifica în condiţiile legii, contravaloarea acestora facandu-se venit la bugetul local al localităţii în a carei raza teritoriala s-a facut constatarea faptica, dacă acestea nu au fost returnate celor în drept.────────────────────*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001. Articolul 16Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995, aprobata prin Legea nr. 137/1996. Anexa 1GRUPEde deseuri industriale reciclabileDeseuri metalice feroaseDeseuri metalice neferoaseDeseuri de hartii-cartoaneDeseuri de sticlă (sparturi de sticlă)Deseuri de mase plasticeDeseuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer şi articole din cauciuc uzate)Deseuri textile Anexa 2DEFINIREAtermenilor specificiDeseu - orice substanţa sau orice produs din categoriile prevăzute în anexa nr. 1, pe care deţinătorul nu îl mai utilizeaza sau pe care are intentia ori obligaţia sa nu îl mai utilizezeColectare - strangerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea temporara) a deseurilor în vederea transportarii lor spre valorificareValorificare - orice operaţiune de dezmembrare, sortare, reciclare, taiere, maruntire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau alta operaţiune care determina schimbarea naturii sau a compozitiei, efectuata asupra unui deseu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizariiDetinator - persoana fizica sau juridica ce detine la un moment dat, sub orice formă, deseuri industriale reciclabileGestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestoraReciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor industriale pentru a fi reutilizate în scopul initial sau pentru alte scopuri.────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 173 din 25 iulie 1931 privitoare la scoaterea de sub administraţia P.A.R.I.D. a suprafeţei de 12 ha la "Punctul Pescariilor Statului Constanţa (Siut Ghiol)" şi la autorizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor de a face schimbul acestei suprafeţe cu o suprafaţa de 13 ha, proprietatea satului Palazul-Mare, judeţul Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 109 din 27 aprilie 2006 pentru înfiinţarea comunei Bucerdea Grânoasă prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos, judeţul Alba
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 168 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 17 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 213 din 15 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 202 din 4 noiembrie 2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
 • LEGE nr. 23 din 3 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 497 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 400 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 550 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 364 din 19 septembrie 2003 pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 601 din 6 noiembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 20 din 2 decembrie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 310/1988 privind majorarea consumurilor normate lunare şi reducerea tarifelor la energia electrică furnizată populaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 48 din 20 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 5 octombrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 357 din 6 decembrie 2005 privind bursele de mărfuri
 • LEGE nr. 269 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005
 • LEGE nr. 29 din 26 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 noiembrie 2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 215 din 26 mai 2006 pentru modificarea art. 5 şi 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • LEGE nr. 371 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • LEGE nr. 284 din 6 iulie 2006 pentru aderarea României la Convenţia privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime şi la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 473 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 263 din 7 noiembrie 2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 269 din 15 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 339 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 215 din 2 iulie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021