Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 21 iunie 1999 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 21 iunie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se înfiinţează Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Inspecţia Muncii are personalitate juridică şi este finanţată de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare. Articolul 2Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, unităţi fără personalitate juridică, care se organizează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Articolul 3Inspecţia Muncii, prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, poate propune Guvernului înfiinţarea în subordinea sa, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, a unor unităţi cu personalitate juridică, prin intermediul cărora să se asigure pregătirea sau perfecţionarea pregătirii personalului propriu, precum şi efectuarea unor prestaţii legate de specificul activităţii. Articolul 4 (1) Funcţionarea Inspecţiei Muncii se reglementează prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii va fi adoptat în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Capitolul 2 Atribuţiile Inspecţiei Muncii Articolul 5Obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii sunt următoarele: a) controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi sănătatea în munca, la protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale; b) informarea autorităţilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispoziţiilor legale în vigoare; c) furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii; d) asistarea tehnica a angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale şi a conflictelor sociale; e) iniţierea de propuneri adresate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în domeniu. Articolul 6 (1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 5, Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii: a) în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă controlează:- încadrarea în munca şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară orice activitate în temeiul unui contract individual de muncă sau al unei convenţii civile de prestări de servicii;- stabilirea şi respectarea duratei timpului de lucru;- stabilirea şi acordarea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi decurgând din munca prestată;- accesul fără nici o discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea normelor specifice privind condiţiile de muncă ale tinerilor, femeilor, precum şi ale unor categorii de persoane defavorizate;- respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislaţia muncii şi a clauzelor contractelor colective de muncă; b) în domeniul securităţii şi al sănătăţii în munca:- acorda asistenţa tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;- efectuează sau solicita măsurători şi determinări, examinează probe de produse şi de materiale în unităţi şi în afară acestora, pentru clarificarea unor situaţii de pericol;- dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;- acorda angajatorilor, persoane juridice şi fizice, autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii în munca;- retrage autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii în munca, dacă constata ca prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislaţiei în vigoare;- cercetează accidentele de muncă conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea şi evidenta accidentelor de muncă;- coordonează activitatea de instruire şi informare a angajaţilor în domeniul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă şi urmăreşte activitatea de formare a specialiştilor în domeniu;- controlează aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la certificarea produselor, maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor de protecţie din punct de vedere al securităţii în munca, la intrarea acestora pe teritoriul naţional, prin inspectorii de muncă sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;- controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la sănătatea în munca şi la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale. (2) Inspecţia Muncii furnizează, la cerere, celor interesaţi, contra cost, asistenţa de specialitate. Articolul 7 (1) Contravaloarea unor prestaţii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), precum şi a asistenţei acordate în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) se suporta de către beneficiarii acestora şi constituie venituri ce se gestionează în regim extrabugetar de către Inspecţia Muncii şi, după caz, de către unităţile subordonate acesteia şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente, de capital şi de personal. (2) Prestaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), pentru care se percep tarife, cuantumul acestora, precum şi tarifele pentru asistenţa acordată în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. Articolul 8În realizarea atribuţiilor sale Inspecţia Muncii cooperează cu ministere, inspecţii din alte domenii, instituţii publice sau private, cu reprezentanţii partenerilor sociali şi poate apela la serviciile unor experţi sau ale unor organisme specializate, în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare propriu. Articolul 9Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Paza organizează activităţile de inspecţie a muncii prin serviciile proprii de specialitate, care au competenţa exclusiva numai pentru structurile respective. Capitolul 3 Organizarea Inspecţiei Muncii Articolul 10 (1) Inspecţia Muncii este condusă de un inspector general de stat. (2) În exercitarea atribuţiilor de conducere inspectorul general de stat are în subordine 2 inspectori generali de stat adjuncţi. (3) Inspectorul general de stat este numit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (4) Atribuţiile inspectorilor generali de stat adjuncţi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu. Articolul 11Inspectoratele teritoriale de muncă sunt conduse de câte un inspector şef, numit de ministrul muncii şi protecţiei sociale la propunerea inspectorului general de stat. Articolul 12Personalul Inspecţiei Muncii este alcătuit din inspectori de muncă şi din alte categorii de personal. Articolul 13Structura organizatorică a Inspecţiei Muncii şi a inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi numărul maxim al personalului acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, pe baza şi în limita numărului de posturi aprobate pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin hotărâre a Guvernului. Articolul 14 (1) Salarizarea personalului încadrat la Inspecţia Muncii se stabileşte prin lege. Până la adoptarea unei legi proprii salarizarea se va realiza astfel: a) pentru Inspecţia Muncii, potrivit prevederilor legale aplicabile aparatului propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale; b) pentru inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit prevederilor legale aplicabile serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Echivalarea funcţiilor specifice de conducere şi de execuţie din Inspecţia Muncii se face prin hotărâre a Guvernului, până la adoptarea unei legi proprii privind salarizarea personalului Inspecţiei Muncii. Articolul 15Inspecţia Muncii prezintă anual ministrului muncii şi protecţiei sociale un raport de activitate privind modul în care şi-a îndeplinit atribuţiile stabilite prin prezenta lege. Capitolul 4 Inspectorul de muncă Articolul 16 (1) Inspectorii de muncă sunt funcţionari publici. (2) Inspectorii de muncă sunt independenţi faţă de orice schimbare guvernamentală şi de orice influenţa neprevăzută din afară. Articolul 17 (1) Încadrarea inspectorilor de muncă se face prin concurs sau examen, în raport cu pregătirea profesională şi cu aptitudinile candidaţilor. (2) Numirile în funcţii de conducere se fac pe baza unor criterii stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Muncii. Articolul 18Inspectorii de muncă sunt obligaţi: a) sa nu aibă nici un interes, direct sau indirect, de orice natura ar fi acesta, în unităţile care se afla sub incidenţa controlului lor; b) sa nu dezvaluie secretele de fabricaţie şi, în general, procedurile de exploatare, de care ar putea lua cunoştinţa în exercitarea funcţiilor lor, nici după momentul încetării, indiferent de motiv, a contractului lor individual de muncă; c) sa păstreze confidenţialitatea oricărei reclamaţii care semnaleaza nerespectarea prevederilor legale în domeniul reglementat de prezenta lege şi sa nu dezvaluie conducătorului persoanei juridice şi persoanei fizice sau reprezentantului acestora faptul ca inspecţia a fost efectuată ca urmare a unei reclamaţii. Articolul 19 (1) Inspectorii de muncă au următoarele drepturi: a) să aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă, în sediul persoanei juridice şi în orice alt loc de muncă organizat de aceasta; b) să solicite conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetării accidentelor de muncă; c) sa procure dovezi, să efectueze investigaţii sau examene, sa ceara prezentarea documentaţiei pe care o considera necesară, sa realizeze măsurători sau sa preleveze mostre de substanţe utilizate în procesul de producţie; d) sa impună ca abaterile constatate în domeniu să fie remediate pe loc sau într-un timp limitat; e) sa ceara, acolo unde este cazul, modificarea instalaţiilor sau a proceselor tehnologice utilizate, dacă acestea nu asigura securitatea lucrătorilor la locul de muncă; f) sa dispună întreruperea sau suspendarea imediata a proceselor de muncă atunci când constata o stare de pericol iminent de accident sau de imbolnavire profesională pentru lucrătorii care participa la procesul de producţie sau pentru alte persoane; g) sa apeleze la organisme agreate pentru a verifica starea locurilor de muncă sau a materialelor folosite; h) sa dispună măsuri atunci când conducătorul persoanei juridice nu îşi îndeplineşte obligaţiile legale; i) sa sesizeze organele de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri considerate infracţiuni; j) să între în toate locurile în care se efectuează lucrări ce implica riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; k) sa ceara informaţii, fie singuri, fie în prezenta martorilor, de la orice persoană şi despre orice problema care constituie obiectul controlului; l) sa propună retragerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii în munca, dacă constata ca, prin modificarea condiţiilor care au stat la baza acesteia, nu se respecta prevederile legislaţiei în vigoare. (2) Măsurile luate de inspectorii de muncă pot fi contestate pe căile judiciare sau administrative prevăzute de lege. Capitolul 5 Sancţiuni Articolul 20Împiedicarea, în orice mod, de către un angajator, persoana fizica sau juridică, a inspectorilor de muncă să îşi exercite controlul în limitele prevăzute la art. 6 şi 19 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. Articolul 21Refuzul unui angajator, persoana fizica sau juridică, de a aduce la îndeplinire măsurile obligatorii, dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, în limitele şi cu respectarea prevederilor art. 6 şi 19, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei. Articolul 22 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 20 şi 21 se fac de către inspectorii de muncă. (2) Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare. Articolul 23Inspectorii de muncă sunt competenţi să constate şi sa sanctioneze toate faptele care, potrivit legii, constituie contravenţii şi pentru care se prevede că agentul constatator face parte din personalul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială şi al inspectoratelor teritoriale de protecţie a muncii. Articolul 24În cazul săvârşirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de securitate şi sănătate în munca, Inspecţia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comerţului. Capitolul 6 Dispoziţii finale Articolul 25 (1) Inspecţia Muncii preia în administrare de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pe bază de protocol, clădirile şi terenurile aferente, precum şi toate celelalte bunuri necesare activităţilor specifice. (2) Pentru dezvoltarea activităţilor proprii autorităţile publice centrale sau locale vor atribui Inspecţiei Muncii, cu prioritate, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii. Articolul 26 (1) Sumele realizate în condiţiile art. 7, care se gestionează în regim extrabugetar, se păstrează la trezoreria statului. (2) Sumele prevăzute la alin. (1), neutilizate până la sfârşitul anului, se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceleaşi destinaţii. Articolul 27Personalul preluat de către Inspecţia Muncii de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se considera transferat în interesul serviciului. Articolul 28 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se modifica în mod corespunzător. (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 181 şi 182 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 10/1972, publicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, precum şi orice dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGE nr. 187 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului
 • LEGE nr. 537 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
 • LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
 • LEGE nr. 39 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 87/1971 privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficientă a energiei*)
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 94 din 30 decembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Abu Dhabi la 11 aprilie 1993
 • LEGE nr. 399 din 14 iunie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionarii activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
 • LEGE nr. 542 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 9 mai 2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 92 din 3 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 499 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenţionale şi produse şi tehnologii cu dubla utilizare - Elemente iniţiale -, adoptat la 11-12 iulie 1996 şi amendat la 6-7 decembrie 2001
 • LEGE nr. 18 din 21 februarie 2008 pentru aderarea României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004
 • LEGE nr. 69 din 3 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 163 din 15 mai 2006 pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 24 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la recunoaşterea academica a titlurilor universitare, adoptată la Paris la 14 decembrie 1959
 • LEGE nr. 665 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti, România»", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 594 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 257 din 29 aprilie 2002 pentru înfiinţarea comunei Sinca Noua, judeţul Braşov
 • LEGE nr. 296 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 17 din 2 decembrie 1988 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 210/1988 pentru aplicarea majorării pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi pentru limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă, a pensiilor invalizilor de război şi a pensiilor militare
 • LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 39 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucureşti la 28 august 2006
 • LEGE nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 347 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 39 din 11 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 93 din 11 mai 2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 483 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în ţara a specialiştilor tineri
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 84 din 18 octombrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
 • LEGE nr. 102 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 537 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 183 din 20 decembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 11, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021