Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 21 martie 2002 (*actualizata*)privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii(actualizata până la data de 23 ianuarie 2004*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 645 din 7 decembrie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Dispozitii generale Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop abordarea integrată a masurilor necesare în vederea prevenirii, reducerii şi controlului poluarii, precum şi stabilirea masurilor pentru emiterea autorizaţiilor integrate de mediu pentru activităţile industriale prevăzute în anexa nr. 1. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileste masurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibila, pentru reducerea emisiilor provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 în aer, apa şi sol, inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel încât să se atinga un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în intregul sau, în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor din conventiile internationale din acest domeniu, la care România este parte. (3) Autorizarea instalaţiilor existente, după reexaminarea condiţiilor, se va face în conformitate cu prevederile art. 6 şi 8. Dacă din reexaminarea condiţiilor rezultă ca instalatiile existente nu se pot incadra în prevederile menţionate mai sus, titularul activităţii va întocmi un proiect de program pentru conformare, care urmeaza să fie negociat cu autoritatea competentă pentru protectia mediului şi aprobat de aceasta. (4) În programul pentru conformare vor fi incluse masurile tehnice care să conduca la respectarea cerințelor prevăzute la art. 11. După aprobarea de către autoritatea competentă a programului pentru conformare acesta devine obligatoriu. (5) Termenul limita pentru finalizarea aplicarii programelor pentru conformare, în cazul activităţilor existente, este anul 2015, după expirarea acestui termen instalatiile care nu indeplinesc condiţiile impuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă îşi inceteaza activitatea. Autorizatiile de mediu pentru instalatiile care funcţionează în baza unui program pentru conformare aprobat se emit cu termen de valabilitate pe perioada realizării fiecarei măsuri cuprinse în acest program. (6) Nerespectarea termenelor şi masurilor cuprinse în programul pentru conformare conduce la suspendarea autorizatiei de mediu şi la suspendarea activităţii instalatiei până la realizarea masurilor scadente din program.--------------Alin. (3) şi (6) ale art. 1 au fost modificate de LEGEA nr. 645 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Articolul 2În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii utilizati sunt definiti conform anexei nr. 2. Capitolul 2 Atribuţii şi raspunderi ale autorităţilor competente pentru protectia mediului Articolul 3 (1) Autoritatea competenţa pentru protectia mediului are urmatoarele atribuţii şi raspunderi: a) coordonează şi controlează modul de aplicare şi respectare a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta în vederea obtinerii acordului şi/sau autorizatiei integrate de mediu; b) elaboreaza, avizeaza şi, după caz, aproba procedurile şi masurile necesare pentru asigurarea aplicarii unitare pe teritoriul României a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta; c) coordonează elaborarea şi actualizarea reglementarilor privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii; d) asigura luarea masurilor necesare pentru ca acordul şi/sau autorizatia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1 să fie eliberata cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta şi a celorlalte prevederi legale în vigoare; e) asigura luarea masurilor pentru informarea permanenta privind evolutia celor mai bune tehnici disponibile în structurile sale; aceste informaţii sunt publice; f) asigura cadrul legal şi instituţional necesar pentru liberul acces la informatie şi pentru participarea publicului la procedura de autorizare, în scopul garantarii faptului ca orice cerere de autorizare pentru o noua instalatie sau de modificare substantiala a unei instalaţii existente este accesibila publicului pentru exprimarea opiniei, inaintea luării deciziei de către autoritatea competentă; g) pune la dispoziţie publicului rezultatele supravegherii emisiilor în mediu şi modul de respectare a condiţiilor de autorizare; h) publică anual inventarul principalelor emisii şi surse responsabile de poluare; i) comunică şi pune la dispoziţie în cadrul relatiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenta, toate datele cuprinse în cererea prin care a fost solicitata eliberarea autorizatiei, în cazul în care se constată că functionarea unei instalaţii în care se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 poate avea efecte asupra mediului altor state sau dacă statul respectiv, care este susceptibil de a fi grav afectat, face o cerere în acest sens. Punerea la dispoziţie a datelor respective se va face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în acelasi timp cu informarea propriilor cetăţeni; j) verifica respectarea dispoziţiilor legale pentru ca activităţile prevăzute în anexa nr. 1 să se desfăşoare astfel încât să fie luate toate masurile adecvate pentru prevenirea poluarii şi pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 3; k) verifica luarea masurilor necesare pentru a se evita orice poluare semnificativa; l) verifica luarea masurilor de eliminare totala a deseurilor poluante ce pot fi generate de activităţile prevăzute în anexa nr. 1, iar în cazul în care totusi acestea apar, verifica luarea masurilor de utilizare eficienta şi nepoluanta a acestora; în cazul în care acest lucru nu este posibil de realizat tehnic şi nu este eficient din punct de vedere economic, verifica luarea masurilor de neutralizare şi/sau de inlaturare a lor, cu respectarea reglementarilor legale, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului, potrivit normelor legale; m) verifica aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei; n) verifica luarea masurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecintelor acestora; o) verifica luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi a celor pentru aducerea amplasamentului, după încetarea activităţii, intr-o stare care să permită reutilizarea acestuia. (2) Ghidurile de evaluare a celor mai bune tehnici disponibile se elaboreaza şi se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.--------------Literele g) şi o) ale alin. (1) şi alin. (2) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 645 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Articolul 4 (1) Autoritatea competenţa pentru protectia mediului emite autorizatiile integrate de mediu, conform dispoziţiilor legale în vigoare, numai dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute la art. 17 şi celelalte dispozitii legale în vigoare. (2) În vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza serviciul de control al poluarii industriale în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Procedura de emitere a acordului şi/sau autorizatiei integrate de mediu se elaboreaza şi se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Articolul 5Autoritatea competenţa pentru protectia mediului ia masurile necesare pentru ca: a) orice instalatie noua să fie data în functiune numai cu autorizatia integrată de mediu, eliberata conform dispoziţiilor legale, cu excepţia instalaţiilor de ardere cu putere mai mica de 50 MW, independent de tipul de combustibil folosit, şi a instalaţiilor de ardere pentru producerea de energie, care folosesc direct produsele de combustie în procesul fabricatiei; b) sa nu se produca nici o poluare semnificativa; c) autorizarea instalaţiilor existente să fie în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3); negocierea şi aprobarea programului pentru conformare se vor face în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta; d) aplicarea masurilor din programul pentru conformare pentru instalatiile existente la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta să respecte prevederile art. 17.--------------Litera c) a art. 5 a fost modificata de LEGEA nr. 645 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Articolul 6 (1) Autoritatea competenţa pentru protectia mediului emite acordul şi/sau autorizatia integrată de mediu, cu respectarea abordarii integrate a elementelor şi factorilor de mediu. (2) Autorizatia integrată de mediu emisa conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta va cuprinde toate condiţiile care să garanteze ca instalatia indeplineste toate cerinţele prevăzute de aceasta. (3) Orice autorizatie integrată de mediu acordată sau modificata va include toate masurile ce se impun pentru protectia aerului, apelor şi solului. (4) Refuzul acordarii autorizatiei integrate de mediu, în cazul neindeplinirii condiţiilor legale cerute, se face motivat şi se comunică titularului activităţii în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei. Articolul 7 (1) Autoritatea competenţa pentru protectia mediului reexamineaza periodic şi actualizeaza, dacă este necesar, condiţiile de autorizare. (2) Reexaminarea este obligatorie în toate situaţiile în care: a) poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente la autorizare sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie; b) schimbările substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile permit o reducere semnificativa a emisiilor; c) siguranţa exploatarii şi a desfăşurării activităţii face necesară recurgerea la alte tehnici; d) prevederile unor noi reglementari legale o impun. Articolul 8 (1) Autoritatea competenţa pentru protectia mediului dispune masurile necesare pentru ca titularul activităţii sa indeplineasca, la instalatia pe care o exploateaza, toate condiţiile prevăzute în autorizatie. (2) În situaţia în care normele de calitate a mediului solicita condiţii mai severe decat cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se vor impune măsuri aditionale specificate în acord şi/sau autorizatia integrată de mediu, fără a afecta masurile ce sunt solicitate pentru respectarea normelor de calitate a mediului.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 645 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Articolul 9Autorităţile competente pentru protectia mediului asigura şi garanteaza accesul liber la informatie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziilor prin: a) aducerea la cunoştinţa publică a tuturor cererilor de autorizare a noilor instalaţii sau de modificare substantiala a instalaţiilor existente, astfel încât în raport cu perioada necesară şi cu modul de informare publicul să îşi poata face cunoscuta opinia înainte de luarea deciziilor; b) aducerea la cunoştinţa publică a deciziei luate şi a unei copii de pe autorizatia eliberata, precum şi de pe fiecare actualizare ulterioară a acesteia; c) punerea la dispoziţie publicului a rezultatelor supravegherii emisiilor, primite de la titularul activităţii conform condiţiilor de autorizare. Capitolul 3 Oblibaţiile titularului activităţii Articolul 10Titularul activităţii are obligaţia să obţină de la autorităţile competente pentru protectia mediului, inca din etapa de proiectare, emiterea acordului integrat de mediu pentru toate activităţile prevăzute în anexa nr. 1, pe care intenţionează să le desfăşoare, şi să obţină autorizatie integrată de mediu pentru activităţile aflate în desfăşurare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 11Oblibaţiile de baza ale titularului activităţii privind exploatarea instalatiei sunt urmatoarele: a) luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile; b) luarea masurilor care să asigure ca nici o poluare importanţa nu va fi cauzata; c) evitarea producerii de deseuri, iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnica şi economica, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului; d) utilizarea eficienta a energiei; e) luarea masurilor necesare pentru poluarile accidentale şi limitarea consecintelor acestora; f) luarea masurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate intr-o stare care să permită reutilizarea acestora.---------------Litera e) a art. 11 a fost modificata de LEGEA nr. 645 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Articolul 12 (1) Schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevăzută de titularul activităţii, nu va putea fi intreprinsa fără a se cere eliberarea acordului şi/sau autorizatiei integrate de mediu. (2) Titularul activităţii este obligat sa informeze autorităţile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare pe care doreste sa o aduca instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea competenţa pentru protectia mediului va reanaliza, după caz, condiţiile de functionare stabilite în autorizatia integrată de mediu. (3) Cererea de autorizare se va face pentru părţile de instalatie şi pentru elementele respective, susceptibile de a fi modificate. Articolul 13Titularul activităţii este obligat să respecte condiţiile din acordul şi/sau din autorizatia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalatie. Articolul 14Titularul activităţii este obligat sa informeze la termenele stabilite prin autorizatia integrată de mediu autoritatea competentă pentru protectia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie şi, în termen de maximum 24 de ore, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.---------------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 645 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Articolul 15Titularul activităţii este obligat sa asiste şi sa puna la dispoziţie autorităţii competente pentru protectia mediului toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalatiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii pentru respectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu. Capitolul 4 Autorizarea activităţii Articolul 16 (1) Acordul şi/sau autorizatia integrată de mediu se elibereaza de către autorităţile competente pentru protectia mediului în baza cererii titularului activităţii, care trebuie să cuprindă descrierea: a) amplasamentului prevăzut pentru operare; b) instalatiei şi a activităţilor desfăşurate, din care să rezulte natura şi amploarea acestor activităţi; c) materiilor prime şi auxiliare, substanţelor şi tipului de energie utilizata sau produsa de instalatie; d) surselor de emisie ale instalatiei; e) stării amplasamentului instalatiei; f) impactului activităţii asupra mediului, ca intreg; g) naturii şi cantităţilor de emisii previzibile ale instalatiei în fiecare element component al mediului, astfel încât să fie posibila o identificare a efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului; h) tehnologiei prevăzute şi a altor tehnici utilizate pentru prevenirea emisiilor provenind de la instalaţii, iar dacă aceasta nu este posibila, pentru reducerea lor; i) masurilor prevăzute pentru prevenirea producerii şi valorificarii deseurilor generate de instalatie; j) masurilor prevăzute pentru supravegherea emisiilor în mediu; k) altor măsuri stabilite pentru indeplinirea obligaţiilor de baza prevăzute la art. 11, după caz. (2) Cererea trebuie să cuprindă un rezumat, fără caracter tehnic, cu datele prevăzute la alin. (1). (3) După furnizarea datelor titularul activităţii va întocmi, după caz, un raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accident major, conform dispoziţiilor legale în vigoare.---------------Litera k) a alin. (1) al art. 16 a fost modificata de LEGEA nr. 645 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Articolul 17Condiţiile necesare pentru emiterea acordului şi/sau autorizatiei integrate de mediu sunt urmatoarele: a) autoritatea competentă trebuie să verifice ca autorizatiile integrate de mediu sa cuprindă toate masurile necesare pentru indeplinirea condiţiilor, pentru asigurarea protectiei aerului, apei şi solului şi pentru realizarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului, în intregul sau; b) luarea în considerare a tuturor informaţiilor şi/sau concluziilor pertinente, precum şi a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalatiile noi, în cazul unei modificari substantiale a instalaţiilor existente şi a unor proiecte publice/private; c) stabilirea valorilor limita de emisie, în special pentru poluantii care figurează în anexa nr. 4, susceptibili de a fi evacuati de instalatia respectiva în cantitati semnificative, în functie de natura şi de potentialul lor de transfer al poluarii de la un element şi factor de mediu la altul. Dacă este necesar, autorizatia integrată de mediu poate contine prescriptii asemanatoare, care să garanteze protectia solului, a apelor subterane şi măsuri privind gestiunea deseurilor generate de instalatie. După caz, valorile limita pot fi completate sau inlocuite cu parametri sau cu măsuri tehnice echivalente; d) pentru instalatiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 valorile limita de emisie se stabilesc luandu-se în considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalaţii; e) pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) valorile limita de emisie, parametrii şi masurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a fi prescrisa utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luandu-se în considerare caracteristicile tehnice ale instalatiei respective, amplasarea sa geografica şi condiţiile locale de mediu. Condiţiile de autorizare trebuie să prevada dispozitii referitoare la reducerea poluarii la lunga distanta sau transfrontiera şi sa garanteze un nivel ridicat de protecţie a mediului; f) luarea masurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de măsurare, a frecventei acestora şi a procedurii de evaluare a rezultatelor masurarilor, precum şi obligaţia de a comunică autorităţii competente datele necesare controlului şi respectarii condiţiilor de autorizare. Pentru instalatiile prevăzute la pct. 6.6 în anexa nr. 1 masurile prevăzute iau în considerare costurile şi beneficiile; g) masurile privind condiţiile de exploatare, altele decat cele normale, vor fi luate în considerare în mod adecvat în situaţiile în care mediul risca să fie afectat de pornirea instalatiei, de emisiile fugitive, de disfunctionalitati, de oprirea momentana sau definitivă a exploatarii. Pot fi prevăzute derogari temporare de la cerinţele lit. a), dacă un plan de reabilitare aprobat de autorităţile competente pentru protectia mediului, prin program pentru conformare, asigura respectarea cerințelor respective în termen de 6 luni şi conduce la o reducere a poluarii; h) măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau de a reduce poluarea, atunci când autorităţile competente le gasesc adecvate. Articolul 18În situaţia în care prin normele de calitate a mediului se stabilesc condiţii mai severe decat cele ce ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate în operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin condiţii suplimentare, cerute prin autorizatie, fără a se aduce atingere altor măsuri pentru respectarea normelor de calitate a mediului.--------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 645 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Capitolul 5 Sancţiuni Articolul 19Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila sau contraventionala, după caz. Articolul 20Constituie contraventii şi se sancţionează:1. cu amendă de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta privind: a) obligaţia titularului activităţii menţionate la art. 11 lit. a), constand în luarea masurilor de prevenire eficienta a poluarii, în special prin recurgerea la cea mai buna tehnica disponibila; b) nerespectarea obligaţiei titularului activităţii menţionate la art. 11 lit. b), constand în luarea masurilor care să asigure ca nici o poluare importanţa nu va fi cauzata; c) obligaţia titularului activităţii prevăzute la art. 11 lit. f) de a lua masurile necesare în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate intr-o stare care să permită reutilizarea acestora; d) obligaţia titularului activităţii de a cere eliberarea acordului şi/sau autorizatiei integrate de mediu pentru schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevăzută în autorizatia de functionare mentionata la art. 12 alin. (2); e) obligaţia titularului de a respecta condiţiile din autorizatia integrată de mediu în activitatea din instalatie, prevăzută la art. 13;2. faptele prevăzute la pct. 1, pe lângă amenda, se sancţionează şi cu retragerea acordului şi/sau autorizatiei integrate de mediu, precum şi cu închiderea unităţii;3. cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta privind: a) obligaţia titularului activităţii de a evita producerea de deseuri, iar în cazul imposibilitatii tehnice şi economice, neutralizarea şi eliminarea lor, evitandu-se sau reducandu-se impactul acestora asupra mediului, prevăzută la art. 11 lit. c); b) obligaţia de a informa autorităţile competente despre orice schimbare pe care titularul activităţii doreste sa o aduca instalatiei sau procesului tehnologic, prevăzută la art. 12 alin. (1); c) obligaţia titularului activităţii de a asista şi a pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protectia mediului datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalatiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii, prevăzută la art. 15.---------------Litera b) a pct. 1 al art. 20 a fost modificata de LEGEA nr. 645 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Articolul 21 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul imputernicit în acest scop de autoritatea centrala pentru protectia mediului, de către ofiterii şi subofiterii de politie, potrivit competentelor legale. (2) Contraventiilor prevăzute la art. 20 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Capitolul 6 Dispozitii finale Articolul 22Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.---------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apelorşi protectiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistru de interne,Ioan Rus Anexa 1 CATEGORII DE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALEpentru care este necesară obtinerea autorizatiei integrate de mediuAtunci când un titular de activitate efectueaza mai multe activităţi incluse sub acelasi subtitlu, în aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament capacitatile unor astfel de activităţi se cumuleaza.1. Industrii energetice1.1. Instalaţii de ardere cu capacitati de combustie mai mari de 50 MW;1.2. Rafinarii de titei şi prelucrare a gazelor;1.3. Cuptoare de cocs;1.4. Instalaţii de gazeificare şi lichefiere a carbunilor.2. Producţia şi prelucrarea metalelor2.1. Instalaţii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zacamintelor de sulfuri);2.2. Instalaţii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara ori secundara), inclusiv instalaţii pentru turnarea continua, cu o capacitate ce depăşeşte 2,5 t/h;2.3. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t otel brut/h; b) forje cu ciocane, a caror energie de lovire depăşeşte 50 kJ/ciocan, iar puterea calorifica dezvoltata este mai mare de 20 MW; c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t otel brut/ora;2.4. Topitorii pentru metale feroase, cu o capacitate mai mare de 20 t/zi;2.5. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice ori electrolitice; b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate (rafinare, turnatorie de fonta etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb şi cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale;2.6. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depăşeşte 30 mc.3. Industria mineralelor3.1. Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de productie care depăşeşte 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de productie mai mare de 50 t/zi;3.2. Instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor pe bază de azbest;3.3. Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi;3.4. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi;3.5. Instalaţii pentru fabricarea produselor din ceramica prin ardere, în special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, dalelor, produselor din ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie mai mare de 75 t/zi şi/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 mc şi cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc.4. Industria chimica4.1. Instalaţii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi: a) hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice); b) hidrocarburi ce conţin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, peroxizi, rasini epoxidice; c) hidrocarburi sulfuroase; d) hidrocarburi ce conţin azot, precum: amine, amide, compusi azotosi, compusi nitro sau azotati, nitrili, cianati sau izocianati; e) hidrocarburi conţinând fosfor; f) hidrocarburi halogenate; g) compusi organometalici; h) materiale plastice de baza (fibre polimerice sintetice şi fibre pe bază de celuloza); i) cauciucuri sintetice; j) vopsele şi pigmenti; k) agenti de suprafaţa şi agenti tensioactivi;4.2. Instalaţii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi: a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compusi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorura de carbon; b) acizi, ca de exemplu: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi; c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu; d) saruri, ca de exemplu: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint; e) metaloizi, oxizi metalici şi alti compusi anorganici, ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu;4.3. Instalaţii chimice pentru fabricarea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe bază de fosfor, azot sau potasiu;4.4. Instalaţii chimice pentru fabricarea produselor fitosanitare de baza sau a biocidelor;4.5. Instalaţii utilizand procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de baza;4.6. Instalaţii chimice destinate fabricarii explozibililor.5. Gestiunea deseurilor5.1. Instalaţii pentru depozitarea sau recuperarea deseurilor periculoase, cu o capacitate mai mare de 10 t/zi;5.2. Instalaţii pentru incinerarea deseurilor municipale, cu o capacitate mai mare de 3 t/h;5.3. Instalaţii pentru depozitarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi;5.4. Depozite controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t, cu excepţia depozitelor controlate de deseuri inerte.6. Alte activităţi6.1. Instalaţii industriale pentru producţia de: a) celuloza din lemn sau din alte materiale fibroase; b) hartie şi carton, cu o capacitate de productie mai mare de 20 t/zi;6.2. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spalare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;6.3. Instalaţii pentru tabacirea blanurilor şi a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t produse finite/zi;6.4. a) Abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi; b) tratare şi prelucrare în scopul fabricarii produselor alimentare din:- materii prime de origine animala (altele decat laptele), cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 75 t/zi;- materii prime vegetale, cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestriala); c) tratarea şi prelucrarea laptelui, cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală).6.5. Instalaţii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor de animale şi a deseurilor de animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;6.6. Instalaţii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de: a) 40.000 de capete pentru păsări; b) 2.000 de capete pentru porcii de productie (peste 30 kg); sau c) 750 de capete pentru scroafe.6.7. Instalaţii pentru tratarea suprafetei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici, în particular pentru finisare, placare, acoperire, degresare, impermeabilizare, dimensionare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.6.8. Instalaţii pentru producţia de carbon (carbune sarac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare.NOTĂ:- Nu fac obiectul prezentei ordonante de urgenta instalatiile sau părţi ale acestora folosite pentru cercetare, dezvoltare şi testarea noilor produse şi procese.- Valorile-prag prevăzute mai sus se referă la capacitatile de productie sau la iesiri. Anexa 2 DEFINITIISubstanţa - orice element chimic şi compusii săi, cu excepţia substanţelor radioactive, în sensul prevăzut de reglementarile referitoare la EURATOM, precum şi a organismelor modificate genetic, în sensul prevederilor din legislatia în vigoare.Poluare - introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activităţii umane, de substante, de vibratii, căldură sau de zgomot în aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, sa determine deteriorari ale bunurilor materiale, ori sa afecteze sau sa impiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizari ale acestuia, prevăzute de legislatia în vigoare.Instalatie - orice instalatie tehnica stationara, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor şi poluarii.Instalatie existenta - o instalatie în functiune sau o instalatie autorizata ori care a fost supusă procedurilor de autorizare de către autoritatea competentă pentru protectia mediului, în cadrul legislaţiei anterioare intrarii în vigoare a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta, în urma unei cereri complete de autorizare, cu condiţia ca aceasta instalatie să fie pusa în functiune cel mai tarziu la un an după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.Emisie - evacuarea directa sau indirecta, de la surse punctiforme ori difuze ale instalatiei, de substante, vibratii, căldură sau de zgomot în aer, apa ori sol.Valoare-limita de emisie - masa, exprimata în functie de parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu poate fi depasita în cursul uneia sau mai multor perioade de functionare. Valorile-limita de emisie pot fi, de asemenea, fixate pentru anumite grupe, familii sau categorii de substante, în special cele vizate în anexa nr. 3. Valorile-limita de emisie a substanţelor se aplică la punctele de evacuare a emisiilor din instalatie, fiind exclus orice proces de dilutie la stabilirea acestora.În cazul evacuarilor indirecte în apa se ia în considerare la stabilirea valorilor-limita de emisie ale instalatiei efectul unei statii de preepurare/epurare, cu condiţia ca aceasta să asigure un nivel echivalent cu valoarea-limita de emisie pentru protectia mediului în intregul sau, prevăzut de normativele şi standardele de calitate, şi de a nu se ajunge la o încărcare cu poluanti mai ridicata în mediu, fără a se încalcă dispozitiile legale în vigoare.Norme de calitate a mediului - un ansamblu de cerinţe care trebuie satisfacute la un moment dat, pentru un element de mediu dat sau ale unei părţi specifice a acestuia, în conformitate cu legislatia în vigoare.Autoritate competenţa pentru protectia mediului - autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau teritoriale pentru protectia mediului, precum şi alte autorităţi desemnate, insarcinate cu aducerea la indeplinire a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protectia mediului.Acord integrat de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acorda dreptul de a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi inca din etapa de proiectare, care să asigure ca instalatia corespunde cerințelor prezentei ordonante de urgenta. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelasi amplasament.Autorizatie integrată de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acorda dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalatie, în anumite condiţii care să asigure ca instalatia corespunde cerințelor prezentei ordonante de urgenta. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelasi amplasament şi exploatate de către acelasi titular.Modificarea modului de exploatare/functionare - o modificare a caracteristicilor sau în natura funcţionarii ori o extindere a instalatiei, care ar putea avea consecinte asupra sănătăţii populatiei şi/sau asupra mediului prin depăşirea valorilor-limita de emisie stabilite în autorizatie.Modificare substantiala - o modificare a modului de exploatare, care, din punctul de vedere al autorităţii competente pentru protectia mediului, poate avea consecinte semnificative asupra sănătăţii populatiei şi/sau a mediului.Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limita de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globală a emisiilor şi a impactului asupra mediului în intregul sau;- cele mai bune - se înţelege tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general ridicat de protecţie a mediului în ansamblul sau. În determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate în considerare, în special, elementele enumerate în anexa nr. 4;- tehnici - atât tehnologia utilizata, cat şi modul în care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata şi scoasa din functiune;- disponibile - acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luandu-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceasta este sau nu utilizata ori produsa sau nu în România, astfel încât titularul activităţii să poată avea acces în condiţii rezonabile şi în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.Titularul activităţii - orice persoană fizica sau juridica ce exploateaza sau controlează instalatia ori care este delegata cu o putere economica decisiva în ceea ce priveste functionarea acesteia.----------------Anexa 2 a fost modificata parţial de LEGEA nr. 645 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002. Anexa 3 SUBSTANTE POLUANTE RELEVANTEpentru a fi luate în considerare la stabilirea valorilor-limita de emisieAer1. Dioxidul de sulf şi alti compusi ai sulfului2. Oxizi de azot şi alti compusi ai azotului3. Monoxidul de carbon4. Compusi organici volatili5. Metalele şi compusii lor6. Pulberi7. Azbest (particule suspendate, fibre)8. Clorul şi compusii săi9. Fluorul şi compusii săi10. Arsenul şi compusii săi11. Cianuri12. Substante şi preparate care s-au dovedit a avea proprietăţi cancerigene sau mutagene ori proprietăţi care pot afecta reproducerea prin intermediul aerului13. Dibenzenodioxine policlorinate şi dibenzofurani policlorinati.Apa1. Compusi organohalogenati şi substante care pot forma compusi de acest tip în mediul acvatic2. Compusi organofosforici3. Compusi organici cu staniu4. Substante şi preparate care s-au dovedit a avea proprietăţi cancerigene sau mutagene ori proprietăţi care pot afecta reproducerea în sau prin intermediul mediului acvatic5. Hidrocarburi persistente şi substante organice toxice bioacumulabile şi persistente6. Cianuri7. Metalele şi compusii lor8. Arsenul şi compusii săi9. Biocide şi produsi fitosanitari10. Materiale în suspensie11. Substante implicate în procesul de eutrofizare (în special, azotati şi fosfati)12. Substante care au o influenţa nefavorabila asupra balantei de oxigen (şi care pot fi masurate utilizand parametri ca CBO, CCO etc.). Anexa 4 Consideratii avute în vedere la determinarea celor mai bune tehnici disponibileConsideratiile care sunt luate în calcul în general sau în situaţii specifice când se realizează determinarea celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt definite în anexa nr. 2, ţinându-se seama de costurile şi beneficiile fiecarei măsuri şi principiile precautiei şi prevenirii, sunt urmatoarele:1. utilizarea unei tehnologii care produce mai puţine deseuri;2. utilizarea substanţelor mai puţin periculoase;3. promovarea recuperării şi reciclarii substanţelor generate şi utilizate în proces, precum şi a deseurilor, acolo unde este cazul;4. procese, instalaţii şi metode comparabile de operare care pot fi testate cu succes la scara industriala;5. tehnologii avansate şi schimburi în înţelegerea şi cunoasterea stiintifica;6. natura, efectele şi volumul emisiilor;7. date confirmate şi autorizate pentru instalatiile noi sau existente;8. perioada necesară pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;9. consumul şi natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate în proces şi eficienta energetica;10. necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului şi riscurile implicate de acesta;11. necesitatea prevenirii accidentelor şi minimizarea efectelor pentru mediul înconjurător;12. informatia publicata de Comisia Uniunii Europene sau de organizaţiile internationale.---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 81 din 30 martie 2007 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 731 din 4 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare
 • LEGE nr. 167 din 9 octombrie 2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 136 din 26 aprilie 2004 privind înfiinţarea satului Sânvăsii prin reorganizarea comunei Găleşti, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 466 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 260 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 637 din 7 decembrie 2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei
 • LEGE nr. 54 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier internaţional, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000
 • LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 190 din 14 octombrie 1998 pentru modificarea art. 16 alin. 2 din Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 244 din 22 iunie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2004
 • LEGE nr. 165 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 304 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 352 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 27 septembrie 1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 59 din 24 aprilie 2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 118 din 14 iulie 2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 43 din 18 martie 2010 privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa
 • LEGE nr. 92 din 4 august 1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢA URGENŢĂ nr. 24 din 5 iunie 1997 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 28 august 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • LEGE nr. 274 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • LEGE nr. 48 din 28 februarie 1948 pentru reabilitarea infractorilor care au luptat pe frontul de Vest
 • LEGE nr. 140 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 4 iunie 2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 117 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 19 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Văleni prin reorganizarea comunei Boteşti, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 109 din 3 iunie 1998 a bugetului de stat pe 1998
 • LEGE nr. 91 din 21 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 488 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 24 octombrie 1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
 • LEGE nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021