Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 (*actualizată*)privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România asupra lacasurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)

--------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România asupra lacasurilor de cult, cimitirelor confesionale, bailor rituale, abatoarelor rituale, precum şi obiectelor de cult care se afla efectiv în patrimoniul acesteia. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni reprezintă: a) lacasul de cult - templul, sinagoga, casa de rugaciuni sau orice alta construcţie destinată oficierilor religioase ale Cultului Mozaic, inclusiv terenul de incinta aferent acestor construcţii;----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. b) cimitirul confesional - spaţiul destinat inhumarii potrivit delimitărilor legale existente, chiar dacă monumentele funerare iniţiale nu mai sunt la locul lor şi indiferent de vechimea lui sau de faptul de a fi ori nu deschis unor inhumari;----------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. c) ritualul - ceremonialul religios desfăşurat conform normelor şi regulilor proprii comunităţii evreiesti, respectiv Cultului Mozaic;----------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. d) baia rituala - orice construcţie care este destinată efectuării spalarilor rituale; e) abatorul ritual - orice construcţie care este destinată sacrificarii rituale a animalelor şi pasarilor; f) obiect de cult - orice obiect destinat practicării ritualului religios.----------Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. Capitolul 2 Regimul juridic al proprietăţii asupra bunurilor aparţinând Cultului Mozaic----------Denumirea capitolului 2 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. Articolul 3 (1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 se dobândeşte prin: a) lege; b) accesiune imobiliară naturala sau, după caz, artificială; c) contract; d) alte moduri prevăzute de lege. (2) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 încetează dacă bunul a pierit ori proprietatea asupra bunului respectiv s-a transmis în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 4Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România, pot face obiectul circuitului civil în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 5 (1) Bunurile prevăzute la art. 2 sunt bunuri comunitar-religioase cu caracter sacru; acestea pot fi vândute, concesionate sau închiriate, conform dispoziţiilor legale, numai cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic şi în condiţiile respectării normelor şi regulilor proprii acestei religii, sub sancţiunea nulităţii absolute. (2) Fac excepţie cimitirele care nu pot fi vândute sau strămutate - chiar dacă nu mai sunt deschise unor noi inhumari - în afară de terenurile unde nu au fost niciodată inhumari, în toate cazurile, cu respectarea traditiilor specifice Cultului Mozaic. Stabilirea terenurilor fără morminte supuse înstrăinării va fi făcuta de o comisie alcătuită din experţi rabinici.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. Articolul 6 (1) Bunurile prevăzute la art. 2 pot fi grevate de servituţi de utilitate publică, instituite potrivit legii, cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. (2) În condiţiile legii, în vederea protejării bunurilor prevăzute la art. 2 se poate proceda la strămutarea acestora, cu avizul prevăzut la alin. (1). Articolul 7Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, care au o valoare semnificativă pentru istoria, cultura şi civilizatia naţionala şi universala, fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional, fiindu-le conferit regimul de monument istoric sau, după caz, de bunuri aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, în condiţiile legii. Articolul 8Procedura de clasare, activităţile şi măsurile de conservare şi protejare a bunurilor prevăzute la art. 7 se realizează în condiţiile legii. Articolul 9 (1) Construirea, amenajarea, restaurarea şi repararea lacasurilor de cult, a bailor şi a abatoarelor rituale, precum şi a altor imobile destinate activităţii Cultului Mozaic se realizează numai cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai acestui cult şi cu respectarea traditiilor şi regulilor proprii acestei religii şi a dispoziţiilor legale.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. (2) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia de construire pentru cazurile prevăzute la alin. (1) se emite în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii. (3) Persoanele juridice de drept public sau privat cărora le este solicitat avizul în vederea eliberării autorizaţiei pentru realizarea lucrărilor de construcţii, prevăzută la alin. (2), au obligaţia de a emite avizul respectiv în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii. Capitolul 3 Sancţiuni Articolul 10Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 11Abrogat.-----------Art. 11 a fost abrogat de art. 114 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 12 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte: a) folosirea bunurilor prevăzute la art. 2 în alt scop decât acela pentru care au fost destinate în momentul realizării şi consacrării lor; b) efectuarea de lucrări agricole sau a unor acte ori fapte de comerţ în interiorul lacasurilor de cult, al cimitirelor, al bailor şi abatoarelor rituale fără avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic; c) construirea, restaurarea, repararea şi imprejmuirea lacasurilor de cult şi a celorlalte imobile destinate activităţilor Cultului Mozaic fără avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai acestui cult religios. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. Articolul 13Contravenţiile prevăzute la art. 12 se constata şi sancţiunile se aplică de inspectorii din cadrul direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. Articolul 14Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul cultelor şi culturii,Razvan TheodorescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu-----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 62 din 30 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 178 din 4 noiembrie 1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 306 din 8 iulie 2003 pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 43 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 92/1971 pentru modificarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice, aprobat prin Legea nr. 53/1969, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 29 martie 2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 150 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • LEGE nr. 83 din 21 iulie 1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 166 din 22 octombrie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Atena la 23 mai 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 178 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1^1) al art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 370 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGEA nr. 32 din 16 noiembrie 1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 27 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 103 din 8 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 161 din 24 iunie 2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 33 din 6 aprilie 1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Republica Turcia
 • LEGE nr. 229 din 11 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 399 din 14 iunie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionarii activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*) privind Depozitul legal de documente*)
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 77 din 4 mai 2000 bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 240 din 29 noiembrie 2016 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 326 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale
 • LEGE nr. 146 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
 • LEGE nr. 44 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017 prevenirii
 • LEGE nr. 98 din 4 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 5 din 22 decembrie 1965 (*republicată*) cu privire la protecţia muncii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021