Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 21 martie 2002 (*actualizata*)privind intocmirea şi finantarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finantarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura(actualizata până la data de 22 iulie 2002*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iulie 2002 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 444 din 8 iulie 2002.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor realizează şi reactualizează periodic Programul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura. (2) Pentru staţiile din reţeaua de monitorizare sol-teren pentru agricultura şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, care fac parte din Sistemul naţional de monitorizare integrată a mediului, stabilirea amplasamentului acestora, a programului de activitate şi reactualizarea acestuia se fac cu aprobarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. Articolul 2Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului coordonează procesul de integrare a informaţiilor obţinute de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, potrivit art. 1, în Sistemul naţional de monitorizare integrată a mediului. Articolul 3Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti şi oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, executa studiile pedologice şi agrochimice şi realizează sistemul de monitorizare sol-teren pentru suprafeţele cu destinaţie agricolă, privind: unităţile de sol, inventarierea resurselor de sol, favorabilitatea terenurilor pentru culturile agricole sau silvicultura, pretabilitatea pentru folosinţe, poluarea, restricţiile terenurilor la diferite utilizări şi măsurile agropedoameliorative şi antierozionale corespunzătoare, indiferent de forma de exploatare sau de proprietate.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 444 din 8 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 iulie 2002. Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele denumiri se definesc după cum urmează: a) Programul european de monitorizare forestieră - programul prin care se evaluează variatia la scara mare, spatiala şi temporala, a stării pădurilor şi solurilor forestiere într-o reţea europeană de suprafeţe de observatie (nivelul I) şi se identifica relaţiile cauza-efect, la scara ecosistemului, prin mijloacele monitorizarii intensive, în suprafeţe permanente de observatie (nivelul II), în conformitate cu măsurile stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite şi de Uniunea Europeană; b) Programul internaţional de cooperare privind evaluarea şi monitorizarea efectelor poluarii aerului asupra pădurilor (I.C.P. Forests) - programul stabilit de Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite în anul 1985, în baza Convenţiei privind poluarea aerului transfrontieră, la distanta lungă, pentru supravegherea declinului pădurilor ca urmare a poluarii atmosferice; c) Schema Uniunii Europene privind protecţia pădurilor împotriva poluarii atmosferice - programul iniţiat în anul 1986 de Uniunea Europeană, având ca obiective stabilirea, pe baza unei metodologii comune, a unui inventar periodic al vatamarilor produse pădurilor, în special datorită poluarii atmosferice, înfiinţarea sau extinderea în mod coordonat şi armonizat a reţelei de puncte de observatie pentru realizarea acestui inventar, realizarea unei monitorizari continue şi intensive a ecosistemelor forestiere şi înfiinţarea sau extinderea în mod coordonat şi armonizat a unei reţele de suprafeţe permanente de observatie, necesare pentru aceasta monitorizare; d) Centrul focal naţional pentru Programul european de monitorizare forestieră - instituţia care asigură realizarea Programului european de monitorizare forestieră în România, organizează şi gestionează bazele de date şi elaborează rapoartele privind rezultatele activităţii de monitorizare a pădurilor şi solurilor forestiere. Articolul 5Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, va executa lucrările specifice monitorizarii solurilor şi vegetaţiei forestiere, în conformitate cu Programul european de monitorizare forestieră, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 444 din 8 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 iulie 2002. Articolul 6Executarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a studiilor pentru vegetatia forestieră se face pentru toate terenurile agricole şi forestiere, indiferent de forma de exploatare sau de proprietate, iar permisiunea accesului în teren este obligatorie pe baza documentelor justificative, cu excepţia zonelor în care accesul este interzis de lege. Articolul 7 (1) Studiile pedologice necesare sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura se actualizează cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice, cu o periodicitate de 4 ani şi de 1-2 ani în cazul terenurilor poluate. (2) Evaluarea stării solurilor forestiere se realizează din 5 în 5 ani, iar a vegetaţiei forestiere, anual. Articolul 8 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, asigura şi urmăreşte realizarea programului aprobat de Guvern privind executarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultura. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pe baza programului aprobat de Guvern, monitorizează starea de sănătate a pădurilor şi starea solurilor forestiere prin Regia Naţionala a Pădurilor şi prin Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, care este şi Centrul focal naţional pentru Programul european de monitorizare forestieră. (3) Programul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, prevăzut la art. 1 alin. (1), cuprinde programele prevăzute la alin. (1) şi (2) ale prezentului articol. Articolul 9În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgente, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, va fi aprobată Metodologia întocmirii studiilor pedologice şi agrochimice, a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi a sistemului naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura. Articolul 10Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti realizează şi actualizează, prin integrarea sistemelor judeţene de date, elaborate de oficiile de studii pedologice şi agrochimice, Sistemul naţional de monitorizare sol-teren şi banca de date aferentă pentru agricultura, pe care le va comunică Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, iar pentru alte instituţii interesate acestea se vor pune la dispoziţie cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Articolul 11 (1) Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice realizează lucrările de evaluare a stării solurilor forestiere şi a vegetaţiei forestiere conform Programului european de monitorizare forestieră, gestionează şi reactualizează băncile de date existente şi transmite datele Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. (2) Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, în calitate de Centru focal naţional pentru Programul european de monitorizare forestieră, elaborează rapoarte privind rezultatele obţinute şi transmite informaţii anual şi periodic la solicitarea organismelor internaţionale care gestionează programele I.C.P. Forests şi Schema Uniunii Europene privind protecţia pădurilor împotriva poluarii atmosferice, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, care administrează rezultatele, şi al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. Articolul 12Datele şi informaţiile obţinute prin Sistemul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura vor fi puse de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, la dispoziţia Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucureşti, în vederea elaborării Raportului privind starea mediului. Articolul 13Finanţarea cheltuielilor anuale necesare elaborării studiilor pedologice şi agrochimice, a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, precum şi participării la organismele internaţionale de specialitate se suporta din alocaţii bugetare, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu-----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 557 din 7 decembrie 2004 pentru modificarea alin. (5) al art. 3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 44 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 159 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
 • LEGE nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată
 • LEGE nr. 221 din 20 noiembrie 2017 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 25 martie 1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 229 din 15 iulie 2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 265 din 13 iunie 2003 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 203 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 44 din 30 iunie 1993 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Polona, semnată la Bucureşti la 25 ianuarie 1993
 • LEGE nr. 345 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950
 • LEGE nr. 21 din 21 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 338 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 34 din 7 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 213 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 179 din 4 noiembrie 1997 pentru completarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 97 din 7 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 342 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 9 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 1 noiembrie 2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 19 octombrie 2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 181 din 12 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 20 din 24 iunie 1968 pentru completarea articolului 10 al Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 233 din 12 decembrie 1923 privitoare la constatarea morţii prezumate a celor dispăruţi în timpul războiului, precum şi la regularea situaţiei juridice a patrimoniilor şi a urmaşilor lor
 • LEGE nr. 68 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 30 iunie 2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 340 din 10 decembrie 2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • LEGE nr. 710 din 1 ianuarie 1864 pentru admisibilitate si inaintari in functiuni judecatoresci
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 307 din 11 decembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 223 din 17 noiembrie 2016 pentru instituirea Zilei Limbii Turce
 • LEGE nr. 59 din 26 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 511 din 12 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 107 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021