Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 14 mai 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 (*actualizată*)privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere(actualizată până la data de 9 iulie 2012*)

---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 677 din 19 decembrie 2002; ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010; ORDONANŢA nr. 20 din 24 august 2011; LEGEA nr. 94 din 4 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile de constituire, menţinere, control şi supraveghere a stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, denumite în continuare stocuri minime. (2) Stocurile minime se folosesc în cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi în aprovizionarea pieţei interne cu ţiţei şi produse petroliere. Articolul 2Constituirea stocurilor minime se face de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi de către persoanele juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. Articolul 3Obligaţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi ale persoanelor juridice care constituie stocurile minime sunt următoarele:-----------Partea introductivă a art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. a) menţinerea în condiţii de siguranţă şi gestionarea stocurilor minime constituite din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) inventarierea lunară a stocurilor minime constituite; c) raportarea lunară a nivelului stocurilor minime, conform inventarului, către autoritatea competentă; d) asigurarea disponibilităţii şi accesibilitatii consumatorilor la stocurile minime în caz de nevoie, cu avizul autorităţii competente, pentru persoanele juridice prevăzute în anexa, şi cu respectarea prevederilor legale, pentru stocurile constituite de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.----------Litera d) a art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. Articolul 4Categoriile de produse petroliere luate în calculul consumului intern sunt următoarele: a) benzine auto, benzine de aviaţie şi carburanţi de aviaţie de tip benzina; b) motorine, carburanţi diesel, kerosen şi carburanţi de aviaţie de tip kerosen; c) combustibili petrolieri. Articolul 5 (1) Stocurile minime includ: a) cantităţile de la bordul petrolierelor aflate în port în vederea descărcării, după încheierea formalităţilor portuare; b) cantităţile deţinute în rezervoare în porturile de descărcare; c) cantităţile deţinute în rezervoarele din sistemul de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere; d) cantităţile deţinute în rezervoarele rafinariilor, exclusiv cele care se găsesc în instalaţiile de rafinare; e) cantităţile deţinute în stoc de către rafinării şi de alte unităţi care au ca obiect de activitate depozitarea şi distribuţia angro; f) cantităţile deţinute în stoc de către principalii consumatori; g) cantităţile deţinute în barje şi nave care se angajează în transportul în interiorul frontierelor naţionale, în măsura în care este posibil ca autorităţile competente sa menţină sub control aceste cantităţi şi cu condiţia ca aceste cantităţi să fie imediat disponibile;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 677 din 19 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002. h) cantităţile aflate în stoc la Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, constituite şi finanţate conform prevederilor Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată.----------Lit. h) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. (2) Stocurile minime exclud: a) ţiţeiul indigen neextras; b) cantităţile destinate navelor;---------Litera b) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 677 din 19 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002. c) cantităţile aflate în tranzit direct, cu excepţia stocurilor deţinute în porturile de descărcare; d) cantităţile din conducte, din autocisterne şi vagoane-cisterna, din rezervoarele de stocare ale staţiilor de distribuţie, precum şi cele deţinute de micii consumatori; e) cantităţile deţinute de forţele armate şi cele rezervate acestora de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi de unităţile din domeniul industriei petroliere.---------Litera e) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. Articolul 6Nivelul stocurilor minime este echivalent cu consumul intern mediu zilnic al produselor petroliere prevăzute la art. 4, realizat pentru 67,5 zile din anul calendaristic precedent. Articolul 7Constituirea stocurilor minime se realizează etapizat începând cu anul 2002, pe o perioadă de maximum 10 ani. Articolul 7^1În cazul în care, în anul 2011, consumul intern mediu zilnic al produselor petroliere prevăzute la art. 4 este mai mare decât cel aferent anului 2010, nivelul stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere care se vor constitui în anul 2012, structura sortimentală şi defalcarea acestora pe operatori economici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 7^1 a fost introdus de liniuţa art. unic din ORDONANŢA nr. 20 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 30 august 2011, aprobată cu modificări şi completări de LEGEA nr. 94 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iulie 2012. Articolul 8 (1) Nivelul stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, care se constituie până la sfârşitul anului 2011, structura sortimentală şi defalcarea acestora pe persoane juridice sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Finanţarea stocurilor minime prevăzute la alin. (1) se realizează în limita sumei de 40.000 mii lei din activitatea de intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, activitate finanţată integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, şi în limita sumei de 12.000 mii lei în completare de la bugetul de stat, pentru constituirea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a 30% din nivelul total al stocurilor de realizat la 31 decembrie 2011 şi în proporţie de 70% din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexă. (3) Finanţarea preschimbării sortimentale a stocurilor minime de siguranţă constituite de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale se poate realiza şi din activitatea de intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, activitate finanţată integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. (4) Cheltuielile pentru menţinerea stocurilor minime constituite de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, aflate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexă, revin în sarcina acestora.----------Art. 8 a fost modificat de pct 1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 20 din 24 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 30 august 2011. Articolul 9 (1) Stocurile minime pot fi menţinute sub forma de ţiţei, produse intermediare şi produse finite. (2) Produsele finite vor fi luate în considerare în cantităţile existente ca atare, iar ţiţeiul brut şi produsele intermediare vor fi exprimate în echivalent produse finite, proporţional cu produsele finite ce au rezultat din prelucrare în decursul anului calendaristic precedent. Articolul 10 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este autoritatea competentă care coordonează constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. (2) Autoritatea competenţa propune Guvernului nivelul stocurilor minime şi structura sortimentala a acestora în condiţii nediscriminatorii şi de transparenta.---------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 677 din 19 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002. (3) Autoritatea competenţa are următoarele atribuţii şi raspunderi principale:---------Partea introductivă a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 677 din 19 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002. a) elaborează propuneri privind nivelul anual al stocurilor minime până la data de 31 martie şi verifica realizarea acestora până la data de 31 decembrie în primii 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 iulie în perioada următoare; b) propune structura stocurilor minime şi cantităţile obligatorii deţinute de fiecare persoana juridică prevăzută în anexa; c) controlează utilizarea stocurilor minime în cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi în aprovizionarea cu produse petroliere a pieţei interne; d) elaborează metodologia necesară pentru identificarea, monitorizarea şi verificarea stocurilor minime; e) informează Guvernul asupra activităţilor desfăşurate pentru asigurarea stocurilor minime prin rapoarte anuale. Informaţiile despre constituirea stocurilor minime sunt disponibile la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru părţile interesate.----------Litera e) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. f) transmite lunar Comisiei Europene raportul statistic prevăzut de art. 4 alin. (1) din Directiva 2006/67/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind obligaţia statelor membre de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, versiunea codificată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 217 din 8 august 2006.----------Litera f) a alin. (3) al art. 10 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010. (4) Nivelul anual al stocurilor minime, structura sortimentala şi defalcarea acestora pe persoanele juridice prevăzute în anexa, precum şi spaţiile de depozitare la aceste persoane juridice, pentru constituirea în custodie de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a nivelului anual aprobat pentru aceasta, se aproba prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. (5) În cursul anului poate fi operata modificarea structurii sortimentale şi a defalcarii pe persoane juridice, în cadrul limitelor anuale aprobate, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.----------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. Articolul 10^1 (1) Stocurile minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere se pot constitui şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, în baza acordurilor interguvernamentale încheiate de România cu respectivele state membre. (2) Stocurile prevăzute la alin. (1) pot fi constituite de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi/sau persoanele juridice prevăzute în anexă, denumite în continuare beneficiari. (3) Acordurile interguvernamentale prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să vizeze categoriile de ţiţei şi produse petroliere pe care România trebuie să le constituie în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; b) să stabilească condiţiile şi modalităţile de stocare în scopul menţinerii controlului şi disponibilităţii pentru beneficiari asupra stocurilor constituite; c) să specifice procedurile de verificare şi identificare a stocurilor prevăzute, inter alia, metodele de efectuare a inspecţiilor şi de cooperare în cadrul acestora; d) să precizeze perioada de valabilitate; e) să precizeze, atunci când este prevăzută o posibilitate de reziliere unilaterală, că aceasta nu este valabilă în cazul unei crize de aprovizionare şi că, în orice situaţie, Comisia Europeană trebuie informată în prealabil despre orice reziliere; f) să stipuleze că stocurile constituite în statul membru al Uniunii Europene sunt incluse în raportul statistic pe care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri îl transmite lunar Comisiei Europene; g) să menţioneze că statul membru al Uniunii Europene pe teritoriul căruia sunt păstrate stocurile nu se opune transferării acestora în România.----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010. Articolul 10^2Dacă stocurile constituite în temeiul acordului interguvernamental nu sunt deţinute de beneficiari, dar sunt păstrate la dispoziţia acestora de către o structură desemnată de guvernul statului membru cu care se încheie acordul interguvernamental sau de către un operator economic cu sediul pe teritoriul statului membru respectiv, acordul interguvernamental trebuie să prevadă următoarele elemente suplimentare faţă de cele prevăzute la art. 10^1 alin. (3): a) dreptul contractual al beneficiarilor de a achiziţiona stocurile de ţiţei şi produse petroliere pe întreaga perioadă a contractului, precum şi metodologia de stabilire a preţului pentru respectivele achiziţii; b) durata contractului de achiziţie, care trebuie să fie de minimum 90 de zile; c) locul depozitării, operatorii economici cu sediul pe teritoriul statului membru care păstrează stocurile la dispoziţia beneficiarilor, precum şi cantitatea şi categoria de ţiţei sau produse petroliere depozitate în acel loc; d) garantarea disponibilităţii reale a stocurilor pentru beneficiari, în orice moment pe durata contractului, de către structura desemnată de guvernul statului membru cu care se încheie acordul interguvernamental sau de către operatorul economic cu sediul pe teritoriul statului membru respectiv care păstrează stocurile la dispoziţia acestora; e) faptul că structura desemnată de către guvernul statului membru cu care se încheie acordul interguvernamental sau operatorul economic cu sediul pe teritoriul statului membru respectiv care păstrează stocurile la dispoziţia beneficiarilor se află sub jurisdicţia statului membru pe al cărui teritoriu sunt constituite stocurile, în măsura în care acordul prevede competenţa juridică a respectivului stat membru de a controla şi verifica existenţa stocurilor.----------Art. 10^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010. Articolul 10^3 (1) Acordurile interguvernamentale se comunică de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Comisiei Europene în stadiul de proiect şi sunt încheiate numai după primirea avizului favorabil din partea acesteia. (2) Acordurile interguvernamentale încheiate se notifică Comisiei Europene de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.----------Art. 10^3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010. Articolul 10^4 (1) Cu excepţia cazurilor de o deosebită urgenţă, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nu autorizează retragerea din stocurile minime decât după consultarea Comisiei Europene dacă această acţiune reduce stocurile respective la un nivel inferior nivelului minim obligatoriu. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană cu privire la orice retragere din stocurile minime datorată cazurilor prevăzute la alin. (1) şi comunică în cel mai scurt timp posibil: a) data la care stocurile au scăzut sub nivelul minim obligatoriu; b) motivele acestor retrageri; c) eventualele măsuri luate pentru refacerea stocurilor; d) în cazul în care este posibil, o evaluare a evoluţiei previzionate cu privire la stocuri, atât timp cât acestea rămân sub nivelul minim obligatoriu.----------Art. 10^4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010. Articolul 11 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. a) şi d), cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, cu excepţia stocurilor păstrate în custodie, în condiţiile legii; b) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b) şi c), cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei. c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, neconstituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere prevăzute la art. 8 alin. (1), cu amendă de la 3% la 5% din cifra de afaceri a persoanelor juridice prevăzute în anexă.---------Lit. c) a alin. (1) al art. 11 a fost introdusă de pct. 1^1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 20 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 30 august 2011, aprobată cu modificări şi completări de LEGEA nr. 94 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iulie 2012. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002. Articolul 12Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezenta Ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2006/67/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind obligaţia statelor membre de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, versiunea codificată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 217 din 8 august 2006.-----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu AnexăSTRUCTURA SORTIMENTALĂa stocurilor minime şi defalcarea acestora pe persoane juridice şiAdministraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Specialeîn anul 2011                                                                U.M.: mii tone┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐│Nr. │ │Produsul │Cantitatea││crt.│ Societatea comercială │ stocat │(mii tone)│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 1.│Societatea Comercială "OMV Petrom" - S.A. Bucureşti │Motorină │ 42,29││ │ ├─────────┼──────────┤│ │ │Jet A(1) │ 13,03│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 2.│Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. │Motorină │ 23,86││ │Constanţa ├─────────┼──────────┤│ │ │Jet A(1) │ 7,15│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 3.│Societatea Comercială "Petrotel - Lukoil" - S.A. │Benzină │ 24,92││ │Ploieşti ├─────────┼──────────┤│ │ │Motorină │ 58,97│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 4.│Societatea Comercială "OSCAR Down Stream" - S.A. │Motorină │ 47,60││ │Bucureşti │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 5.│Societatea Comercială "MOL România Petroleum │Benzină │ 6,60││ │Products" - S.R.L. Cluj-Napoca ├─────────┼──────────┤│ │ │Motorină │ 19,36│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 6.│Societatea Comercială "D.G. Petrol" - SRL Bucureşti │Motorină │ 7,98│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 7.│Societatea Comercială "Rompetrol Downstream" │Motorină │ 8,04│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 8.│Societatea Comercială "Unicom Holding" - S.A. │ │ ││ │Bucureşti │Motorină │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │Total │Benzină │ 31,52││ │ ├─────────┼──────────┤│ │ │Motorină │ 213,10││ │ ├─────────┼──────────┤│ │ │Jet A(1) │ 20,18│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 9.│Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi │ │ ││ │Probleme Speciale │Jet A(1) │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │TOTAL GENERAL: │Benzină │ 31,52││ │ ├─────────┼──────────┤│ │ │Motorină │ 213,10││ │ ├─────────┼──────────┤│ │ │Jet A(1) │ 33,18│└────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘Benzina şi motorina corespund specificaţiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 3 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA nr. 20 din 24 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 30 august 2011, conform pct. 2 al articolului unic din acelaşi act normativ.---

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 233 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 91 din 13 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 48 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 361/1970 pentru modificarea Decretului nr. 704/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, aprobat prin Legea nr. 63/1969
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 31 martie 1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 419 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 12 iunie 2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 iunie 2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • LEGE nr. 403 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 8 mai 2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 19 februarie 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 81 din 9 mai 2000 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 68 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 338 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 15 noiembrie 2000 privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • LEGE nr. 187 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului
 • LEGE nr. 126 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Ramnicu Valcea, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002
 • LEGE nr. 238 din 7 decembrie 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale
 • LEGE nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 25 din 5 noiembrie 1976 privind încadrarea într-o munca utila a persoanelor apte de muncă
 • LEGE nr. 204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 4 decembrie 2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 532 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 135/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 24 octombrie 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante
 • LEGE nr. 175 din 18 octombrie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 140 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 58 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 679/1969 pentru modificarea Decretului nr. 221/1960 cu privire la executarea silită împotriva persoanelor fizice a plăţii impozitelor şi a taxelor neachitate în termen şi a creanţelor băneşti ale organizaţiilor socialiste, precum şi cu privire la executarea confiscării
 • LEGE nr. 569 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 76 din 12 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 303 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997 şi ulterior modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999
 • LEGE nr. 393 din 7 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 699 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972
 • LEGE nr. 184 din 24 octombrie 2012 pentru retragerea declaraţiei prevăzute prin Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009)
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 54 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 249/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi a comisiilor de expertiza medico-militară
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 89 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020