Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 14 mai 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 (*actualizată*)privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere(actualizată până la data de 9 iulie 2012*)

---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 677 din 19 decembrie 2002; ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010; ORDONANŢA nr. 20 din 24 august 2011; LEGEA nr. 94 din 4 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile de constituire, menţinere, control şi supraveghere a stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, denumite în continuare stocuri minime. (2) Stocurile minime se folosesc în cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi în aprovizionarea pieţei interne cu ţiţei şi produse petroliere. Articolul 2Constituirea stocurilor minime se face de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi de către persoanele juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. Articolul 3Obligaţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi ale persoanelor juridice care constituie stocurile minime sunt următoarele:-----------Partea introductivă a art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. a) menţinerea în condiţii de siguranţă şi gestionarea stocurilor minime constituite din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) inventarierea lunară a stocurilor minime constituite; c) raportarea lunară a nivelului stocurilor minime, conform inventarului, către autoritatea competentă; d) asigurarea disponibilităţii şi accesibilitatii consumatorilor la stocurile minime în caz de nevoie, cu avizul autorităţii competente, pentru persoanele juridice prevăzute în anexa, şi cu respectarea prevederilor legale, pentru stocurile constituite de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.----------Litera d) a art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. Articolul 4Categoriile de produse petroliere luate în calculul consumului intern sunt următoarele: a) benzine auto, benzine de aviaţie şi carburanţi de aviaţie de tip benzina; b) motorine, carburanţi diesel, kerosen şi carburanţi de aviaţie de tip kerosen; c) combustibili petrolieri. Articolul 5 (1) Stocurile minime includ: a) cantităţile de la bordul petrolierelor aflate în port în vederea descărcării, după încheierea formalităţilor portuare; b) cantităţile deţinute în rezervoare în porturile de descărcare; c) cantităţile deţinute în rezervoarele din sistemul de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere; d) cantităţile deţinute în rezervoarele rafinariilor, exclusiv cele care se găsesc în instalaţiile de rafinare; e) cantităţile deţinute în stoc de către rafinării şi de alte unităţi care au ca obiect de activitate depozitarea şi distribuţia angro; f) cantităţile deţinute în stoc de către principalii consumatori; g) cantităţile deţinute în barje şi nave care se angajează în transportul în interiorul frontierelor naţionale, în măsura în care este posibil ca autorităţile competente sa menţină sub control aceste cantităţi şi cu condiţia ca aceste cantităţi să fie imediat disponibile;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 677 din 19 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002. h) cantităţile aflate în stoc la Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, constituite şi finanţate conform prevederilor Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată.----------Lit. h) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. (2) Stocurile minime exclud: a) ţiţeiul indigen neextras; b) cantităţile destinate navelor;---------Litera b) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 677 din 19 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002. c) cantităţile aflate în tranzit direct, cu excepţia stocurilor deţinute în porturile de descărcare; d) cantităţile din conducte, din autocisterne şi vagoane-cisterna, din rezervoarele de stocare ale staţiilor de distribuţie, precum şi cele deţinute de micii consumatori; e) cantităţile deţinute de forţele armate şi cele rezervate acestora de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi de unităţile din domeniul industriei petroliere.---------Litera e) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. Articolul 6Nivelul stocurilor minime este echivalent cu consumul intern mediu zilnic al produselor petroliere prevăzute la art. 4, realizat pentru 67,5 zile din anul calendaristic precedent. Articolul 7Constituirea stocurilor minime se realizează etapizat începând cu anul 2002, pe o perioadă de maximum 10 ani. Articolul 7^1În cazul în care, în anul 2011, consumul intern mediu zilnic al produselor petroliere prevăzute la art. 4 este mai mare decât cel aferent anului 2010, nivelul stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere care se vor constitui în anul 2012, structura sortimentală şi defalcarea acestora pe operatori economici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 7^1 a fost introdus de liniuţa art. unic din ORDONANŢA nr. 20 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 30 august 2011, aprobată cu modificări şi completări de LEGEA nr. 94 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iulie 2012. Articolul 8 (1) Nivelul stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, care se constituie până la sfârşitul anului 2011, structura sortimentală şi defalcarea acestora pe persoane juridice sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Finanţarea stocurilor minime prevăzute la alin. (1) se realizează în limita sumei de 40.000 mii lei din activitatea de intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, activitate finanţată integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, şi în limita sumei de 12.000 mii lei în completare de la bugetul de stat, pentru constituirea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a 30% din nivelul total al stocurilor de realizat la 31 decembrie 2011 şi în proporţie de 70% din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexă. (3) Finanţarea preschimbării sortimentale a stocurilor minime de siguranţă constituite de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale se poate realiza şi din activitatea de intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, activitate finanţată integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. (4) Cheltuielile pentru menţinerea stocurilor minime constituite de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, aflate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexă, revin în sarcina acestora.----------Art. 8 a fost modificat de pct 1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 20 din 24 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 30 august 2011. Articolul 9 (1) Stocurile minime pot fi menţinute sub forma de ţiţei, produse intermediare şi produse finite. (2) Produsele finite vor fi luate în considerare în cantităţile existente ca atare, iar ţiţeiul brut şi produsele intermediare vor fi exprimate în echivalent produse finite, proporţional cu produsele finite ce au rezultat din prelucrare în decursul anului calendaristic precedent. Articolul 10 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este autoritatea competentă care coordonează constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. (2) Autoritatea competenţa propune Guvernului nivelul stocurilor minime şi structura sortimentala a acestora în condiţii nediscriminatorii şi de transparenta.---------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 677 din 19 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002. (3) Autoritatea competenţa are următoarele atribuţii şi raspunderi principale:---------Partea introductivă a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 677 din 19 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002. a) elaborează propuneri privind nivelul anual al stocurilor minime până la data de 31 martie şi verifica realizarea acestora până la data de 31 decembrie în primii 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 iulie în perioada următoare; b) propune structura stocurilor minime şi cantităţile obligatorii deţinute de fiecare persoana juridică prevăzută în anexa; c) controlează utilizarea stocurilor minime în cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi în aprovizionarea cu produse petroliere a pieţei interne; d) elaborează metodologia necesară pentru identificarea, monitorizarea şi verificarea stocurilor minime; e) informează Guvernul asupra activităţilor desfăşurate pentru asigurarea stocurilor minime prin rapoarte anuale. Informaţiile despre constituirea stocurilor minime sunt disponibile la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru părţile interesate.----------Litera e) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. f) transmite lunar Comisiei Europene raportul statistic prevăzut de art. 4 alin. (1) din Directiva 2006/67/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind obligaţia statelor membre de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, versiunea codificată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 217 din 8 august 2006.----------Litera f) a alin. (3) al art. 10 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010. (4) Nivelul anual al stocurilor minime, structura sortimentala şi defalcarea acestora pe persoanele juridice prevăzute în anexa, precum şi spaţiile de depozitare la aceste persoane juridice, pentru constituirea în custodie de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a nivelului anual aprobat pentru aceasta, se aproba prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. (5) În cursul anului poate fi operata modificarea structurii sortimentale şi a defalcarii pe persoane juridice, în cadrul limitelor anuale aprobate, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.----------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. Articolul 10^1 (1) Stocurile minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere se pot constitui şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, în baza acordurilor interguvernamentale încheiate de România cu respectivele state membre. (2) Stocurile prevăzute la alin. (1) pot fi constituite de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi/sau persoanele juridice prevăzute în anexă, denumite în continuare beneficiari. (3) Acordurile interguvernamentale prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să vizeze categoriile de ţiţei şi produse petroliere pe care România trebuie să le constituie în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; b) să stabilească condiţiile şi modalităţile de stocare în scopul menţinerii controlului şi disponibilităţii pentru beneficiari asupra stocurilor constituite; c) să specifice procedurile de verificare şi identificare a stocurilor prevăzute, inter alia, metodele de efectuare a inspecţiilor şi de cooperare în cadrul acestora; d) să precizeze perioada de valabilitate; e) să precizeze, atunci când este prevăzută o posibilitate de reziliere unilaterală, că aceasta nu este valabilă în cazul unei crize de aprovizionare şi că, în orice situaţie, Comisia Europeană trebuie informată în prealabil despre orice reziliere; f) să stipuleze că stocurile constituite în statul membru al Uniunii Europene sunt incluse în raportul statistic pe care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri îl transmite lunar Comisiei Europene; g) să menţioneze că statul membru al Uniunii Europene pe teritoriul căruia sunt păstrate stocurile nu se opune transferării acestora în România.----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010. Articolul 10^2Dacă stocurile constituite în temeiul acordului interguvernamental nu sunt deţinute de beneficiari, dar sunt păstrate la dispoziţia acestora de către o structură desemnată de guvernul statului membru cu care se încheie acordul interguvernamental sau de către un operator economic cu sediul pe teritoriul statului membru respectiv, acordul interguvernamental trebuie să prevadă următoarele elemente suplimentare faţă de cele prevăzute la art. 10^1 alin. (3): a) dreptul contractual al beneficiarilor de a achiziţiona stocurile de ţiţei şi produse petroliere pe întreaga perioadă a contractului, precum şi metodologia de stabilire a preţului pentru respectivele achiziţii; b) durata contractului de achiziţie, care trebuie să fie de minimum 90 de zile; c) locul depozitării, operatorii economici cu sediul pe teritoriul statului membru care păstrează stocurile la dispoziţia beneficiarilor, precum şi cantitatea şi categoria de ţiţei sau produse petroliere depozitate în acel loc; d) garantarea disponibilităţii reale a stocurilor pentru beneficiari, în orice moment pe durata contractului, de către structura desemnată de guvernul statului membru cu care se încheie acordul interguvernamental sau de către operatorul economic cu sediul pe teritoriul statului membru respectiv care păstrează stocurile la dispoziţia acestora; e) faptul că structura desemnată de către guvernul statului membru cu care se încheie acordul interguvernamental sau operatorul economic cu sediul pe teritoriul statului membru respectiv care păstrează stocurile la dispoziţia beneficiarilor se află sub jurisdicţia statului membru pe al cărui teritoriu sunt constituite stocurile, în măsura în care acordul prevede competenţa juridică a respectivului stat membru de a controla şi verifica existenţa stocurilor.----------Art. 10^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010. Articolul 10^3 (1) Acordurile interguvernamentale se comunică de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Comisiei Europene în stadiul de proiect şi sunt încheiate numai după primirea avizului favorabil din partea acesteia. (2) Acordurile interguvernamentale încheiate se notifică Comisiei Europene de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.----------Art. 10^3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010. Articolul 10^4 (1) Cu excepţia cazurilor de o deosebită urgenţă, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nu autorizează retragerea din stocurile minime decât după consultarea Comisiei Europene dacă această acţiune reduce stocurile respective la un nivel inferior nivelului minim obligatoriu. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană cu privire la orice retragere din stocurile minime datorată cazurilor prevăzute la alin. (1) şi comunică în cel mai scurt timp posibil: a) data la care stocurile au scăzut sub nivelul minim obligatoriu; b) motivele acestor retrageri; c) eventualele măsuri luate pentru refacerea stocurilor; d) în cazul în care este posibil, o evaluare a evoluţiei previzionate cu privire la stocuri, atât timp cât acestea rămân sub nivelul minim obligatoriu.----------Art. 10^4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010. Articolul 11 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. a) şi d), cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, cu excepţia stocurilor păstrate în custodie, în condiţiile legii; b) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b) şi c), cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei. c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, neconstituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere prevăzute la art. 8 alin. (1), cu amendă de la 3% la 5% din cifra de afaceri a persoanelor juridice prevăzute în anexă.---------Lit. c) a alin. (1) al art. 11 a fost introdusă de pct. 1^1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 20 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 30 august 2011, aprobată cu modificări şi completări de LEGEA nr. 94 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iulie 2012. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010 prin înlocuirea unor termeni. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002. Articolul 12Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezenta Ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2006/67/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind obligaţia statelor membre de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, versiunea codificată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 217 din 8 august 2006.-----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 18 august 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu AnexăSTRUCTURA SORTIMENTALĂa stocurilor minime şi defalcarea acestora pe persoane juridice şiAdministraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Specialeîn anul 2011                                                                U.M.: mii tone┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐│Nr. │ │Produsul │Cantitatea││crt.│ Societatea comercială │ stocat │(mii tone)│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 1.│Societatea Comercială "OMV Petrom" - S.A. Bucureşti │Motorină │ 42,29││ │ ├─────────┼──────────┤│ │ │Jet A(1) │ 13,03│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 2.│Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. │Motorină │ 23,86││ │Constanţa ├─────────┼──────────┤│ │ │Jet A(1) │ 7,15│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 3.│Societatea Comercială "Petrotel - Lukoil" - S.A. │Benzină │ 24,92││ │Ploieşti ├─────────┼──────────┤│ │ │Motorină │ 58,97│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 4.│Societatea Comercială "OSCAR Down Stream" - S.A. │Motorină │ 47,60││ │Bucureşti │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 5.│Societatea Comercială "MOL România Petroleum │Benzină │ 6,60││ │Products" - S.R.L. Cluj-Napoca ├─────────┼──────────┤│ │ │Motorină │ 19,36│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 6.│Societatea Comercială "D.G. Petrol" - SRL Bucureşti │Motorină │ 7,98│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 7.│Societatea Comercială "Rompetrol Downstream" │Motorină │ 8,04│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 8.│Societatea Comercială "Unicom Holding" - S.A. │ │ ││ │Bucureşti │Motorină │ 5,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │Total │Benzină │ 31,52││ │ ├─────────┼──────────┤│ │ │Motorină │ 213,10││ │ ├─────────┼──────────┤│ │ │Jet A(1) │ 20,18│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ 9.│Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi │ │ ││ │Probleme Speciale │Jet A(1) │ 13,00│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│ │TOTAL GENERAL: │Benzină │ 31,52││ │ ├─────────┼──────────┤│ │ │Motorină │ 213,10││ │ ├─────────┼──────────┤│ │ │Jet A(1) │ 33,18│└────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘Benzina şi motorina corespund specificaţiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 3 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA nr. 20 din 24 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 30 august 2011, conform pct. 2 al articolului unic din acelaşi act normativ.---

Noutăți

 • LEGE nr. 127 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • LEGE nr. 158 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
 • LEGE nr. 90 din 13 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 222 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000
 • LEGE nr. 94 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 4 iulie 1995
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • LEGE nr. 140 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 13 din 19 decembrie 1980 privind constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
 • LEGE nr. 136 din 30 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29 din 22 iulie 1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 308 din 25 octombrie 2005 pentru aprobarea Deciziei Comitetului mixt România-Turcia nr. 12/2005 referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de comerţ liber dintre România şi Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 21 martie 2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
 • LEGE nr. 561 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 315 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 2.333 din 2 iunie 1926 privind ratificarea Convenţiunii internaţionale pentru represiunea răspândirii şi traficului publicatiunilor obscene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 242 din 28 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 163 din 22 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
 • LEGE nr. 229 din 2 august 2018 privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România
 • LEGE nr. 159 din 28 septembrie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2008 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
 • LEGEA nr. 21 din 15 octombrie 1990 pentru trecerea Direcţiei generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 378 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 181 din 18 octombrie 2012 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011
 • LEGE nr. 272 din 22 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 31 martie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 110 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 2 octombrie 2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 52 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 657/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Uşoare
 • LEGE nr. 133 din 4 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 232 din 22 noiembrie 2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 174 din 13 mai 2009 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • LEGE nr. 71 din 22 aprilie 2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 3 din 6 iulie 1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei
 • LEGE nr. 159 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedura penala
 • LEGE nr. 33 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 iunie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 284 din 19 noiembrie 2015 privind contribuţia României la finanţarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 103 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997
 • LEGE nr. 87 din 1 iulie 2014 privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 10 septembrie 2002 privind completarea alin. (1) al art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 345 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 525 din 11 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021