Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 13 iunie 2002 pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 13 iunie 2002 (*actualizata*)privind incheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe termen lung**)(actualizata până la data de 20 decembrie 2002*)

--------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 20 decembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 654 din 7 decembrie 2002.**) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 654 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 20 decembrie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Regia Naţionala a Pădurilor, în calitatea sa de administrator al fondului forestier aflat în proprietatea publică a statului, este abilitata sa incheie contracte pe termen lung pentru asigurarea vanzarii masei lemnoase pe picior cu agentii economici care au activitate în domeniul prelucrarii lemnului în produse finite. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se incheie între Regia Naţionala a Pădurilor şi agentii economici care au dobândit acest drept prin licitaţie publică, pentru volume minime de 20 mii mc/an/agent economic şi pentru o perioadă de minimum 3 ani şi maximum 10 ani. (3) Anual se va incheia un act aditional la contractul prevăzut la alin. (1), prin care se stabilesc volumul masei lemnoase pe picior şi preţul acesteia. (4) Masa lemnoasa de pe terenurile cu destinatie forestiera aflate în prezent în domeniul public al statului, dar care fac obiectul retrocedarii conform legilor fondului funciar, nu cade sub incidenţa prezentei ordonante de urgenta.-----------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 654 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 20 decembrie 2002. Articolul 2Licitatiile pentru dobandirea dreptului de a incheia contracte pe termen lung se vor organiza la nivel central şi se vor desfăşura conform normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi a autorităţii publice centrale pentru industrie şi resurse, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 3 (1) Dreptul de a incheia contracte pe termen lung revine agentului economic participant la licitaţie, care adauga cel mai mare numar de puncte la cresterea procentuala medie a pretului de pornire, rezultata prin licitaţie pe categorii de produse principale, secundare şi accidentale, astfel cum sunt definite la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic. (2) Prin cresterea procentuala medie prevăzută la alin. (1), în sensul prezentei ordonante de urgenta, se înţelege diferenţa dintre preţul de adjudecare şi cel de pornire a licitaţiei, raportata la preţul de pornire a licitaţiei şi inmultita cu 100.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 654 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 20 decembrie 2002. Articolul 4 (1) Volumul de masa lemnoasa ce poate face obiectul contractelor pe termen lung este de maximum 20,0 milioane mc, pentru o perioadă de 10 ani, fără a se exploata anual în acest scop mai mult de 20% din volumul maxim de masa lemnoasa cu destinatie industriala stabilit prin hotărâre a Guvernului. (2) La fundamentarea hotărârilor Guvernului privind aprobarea anuală a volumului maxim de masa lemnoasa care se va recolta se va ţine seama de cuantumul volumelor de masa lemnoasa ce fac obiectul contractelor de vanzare-cumparare pe termen lung incheiate şi aflate în derulare, în măsura în care gospodarirea durabila a fondului forestier nu este afectată şi fără să depăşească posibilitatea anuală a pădurilor. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 654 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 20 decembrie 2002. Articolul 5 (1) Prin contractul de vanzare-cumparare pe termen lung vânzătorul se obliga sa puna la dispoziţie cumparatorului partizile destinate agentilor economici, iar cumparatorul se obliga sa achite pentru partizile care fac obiectul contractului preţul rezultat în urma aplicarii cresterii procentuale prevăzute în contractul pe termen lung la preţul de pornire a licitaţiei. (2) Masa lemnoasa ce face obiectul contractului pe termen lung va cuprinde un volum de minimum 20% rezultat din produse secundare.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 654 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 20 decembrie 2002.Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 654 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 20 decembrie 2002. Articolul 6 (1) Cota de masa lemnoasa cu destinaţie industriala din volumul anual aprobat va fi prelucrata numai de agentii economici ale caror instalaţii de transformare a lemnului rotund au fost autorizate. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 654 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 20 decembrie 2002. Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 654 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 20 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul agriculturii,alimentatiei şi pădurilor,Ilie Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu---------

Noutăți

 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 18 iunie 2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 56 din 13 iulie 1994 pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 108 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului de colaborare culturală şi în domeniul învăţământului dintre România şi Spania, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 3 decembrie 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 366 din 7 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 71 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 412 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • LEGE nr. 147 din 1 iunie 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei Europene în România
 • LEGE nr. 34 din 22 martie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 9 septembrie 1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 639 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Marii Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000
 • LEGE nr. 280 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2000
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 286 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 413 din 26 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 143 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2005 privind susţinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ"
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 partidelor politice
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 30 iunie 1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 388 din 28 septembrie 2004 privind trecerea unor construcţii şi a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi vânzarea acestora de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • LEGE nr. 3 din 30 martie 1988 privind încheierea şi executarea contractelor economice
 • LEGE nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 legea locuinţei
 • LEGE nr. 158 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 38 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice*)
 • LEGE nr. 111 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 4 octombrie 2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
 • LEGE nr. 85 din 20 martie 2001 privind ratificarea Acordului dintre România şi Australia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului anexat, semnate la Canberra la 2 februarie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 210 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 317 din 18 iunie 2001 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 2 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România
 • LEGE nr. 88 din 28 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 21 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021