Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 16 iunie 1999 -
LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 16 iunie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului, emise în temeiul art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe:I. Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 28 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Salarizarea magistraţilor şi a personalului din instanţele judecătoreşti şi parchete se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea, caracterul justiţiei de putere în stat, de pregătirea şi competenţa profesională, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de Constituţie şi de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, pentru magistraţi."2. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Avansarea magistraţilor în funcţii se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, pe bază de examen.Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."3. La articolul I punctul 11, articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Procurorii care efectuează activitate de supraveghere a urmăririi penale beneficiază de o majorare cu 20% a salariului de baza brut, iar procurorii care efectuează urmărire penală proprie beneficiază de o majorare cu 25% a salariului de baza brut."4. La articolul I punctul 13, articolul 9^3 se abroga.5. La articolul I, punctul 15 va avea următorul cuprins:"15. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins: lt; lt;(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi magistraţilor care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată. gt; gt;"6. La articolul I, după punctul 17 se introduce punctul 17^1 cu următorul cuprins:"17^1. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins: lt; lt;(3) Personalul auxiliar de specialitate prevăzut la alin. (1) beneficiază de spor de stabilitate în condiţiile art. 5, care se aplică în mod corespunzător. gt; gt;"7. La articolul I punctul 19, alineatele (2) şi (3) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"(2) Grefierii beneficiază de indemnizaţia de şedinţa de judecată în condiţiile art. 9, care se aplică în mod corespunzător. De aceste dispoziţii beneficiază şi grefierii-dactilografi, dacă participa în locul grefierilor în şedinţele de judecată. (3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, a actelor de publicitate imobiliară, a actelor comisiei pentru cetăţenie, precum şi cei care sunt secretari ai comisiilor de cercetare a averii beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 13 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător. De aceeaşi indemnizaţie beneficiază şi conducătorii de carte funciară."8. La articolul I punctul 20, articolul 19 se abroga.9. La articolul I, după punctul 20 se introduce punctul 20^1 cu următorul cuprins:"20^1. După articolul 21 se introduce articolul 21^1 cu următorul cuprins: lt; lt;Art. 21^1. - (1) Experţii criminalisti beneficiază de spor de stabilitate în condiţiile art. 5, care se aplică în mod corespunzător. (2) Experţii criminalisti care poseda titlul ştiinţific de doctor sau de doctor docent beneficiază de un spor de 15% la salariul de baza brut. gt; gt;"10. La articolul I punctul 23, articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Personalul militar din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor, precum şi personalul militar din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Direcţia medicală şi din Serviciul independent de protecţie şi anticoruptie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne."11. La articolul I punctul 24, articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Personalul din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalul din cadrul acestui serviciu, din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Direcţia medicală beneficiază de sporuri şi de alte drepturi salariale pentru activităţi ce solicita incordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă. Categoriile de personal, locurile de muncă, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7."12. La articolul I punctul 32, articolul 42^1 va avea următorul cuprins:"Art. 42^1. - Pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica magistraţii, precum şi personalul auxiliar de specialitate beneficiază de un spor de 50% la salariul de baza brut lunar."13. La articolul I, după punctul 32 se introduce punctul 32^1 cu următorul cuprins:"32^1. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins: lt; lt;(4) Experţii criminalisti beneficiază de sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihica în condiţiile art. 42^1. Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică experţilor criminalisti. gt; gt;"14. La articolul I, după punctul 36 se introduc punctele 36^1 şi 36^2 cu următorul cuprins:"36^1. Articolul 51 se completează, după alineatul (1), cu alineatul (2) cu următorul cuprins: lt; lt;(2) Magistraţii militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în condiţiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, şi pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile. gt; gt;"36^2. Articolul 52 va avea următorul cuprins: lt; lt;Art. 52. - (1) Judecătorii financiari, procurorii financiari, judecătorii financiari inspectori, procurorii financiari inspectori, magistraţii-asistenţi, precum şi personalul auxiliar aferent activităţii jurisdicţionale din cadrul Curţii de Conturi beneficiază de sporurile salariale prevăzute pentru magistraţi şi personalul auxiliar de specialitate din prezenta lege. (2) Controlorii financiari beneficiază de sporul de stabilitate în raport cu vechimea efectivă în funcţii economice de specialitate şi de control financiar, de sporul pentru titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent, precum şi de sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihica. gt; gt;"15. La articolul I punctul 38, articolul 56^1 se abroga.16. La articolul I, după punctul 41 se introduce punctul 41^1 cu următorul cuprins:"41^1. La anexa nr. 4 - Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiza criminalistica -, litera A va avea următorul cuprins:
  "«A. Funcţii de execuţie de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare a salariilor de bază gradaţiaVechimea minimă în specialitate
  1234
  1.Expert criminalist gradul IS5,455,555,655,7510 ani
  2.Expert criminalist gradul IIS5,005,105,205,307 ani
  3.Expert criminalist gradul IIIS4,504,604,704,804 ani
  4.Asistent criminalistS3,603,804,00-1 an
  5.Asistent criminalist debutantS2,50---- »"
17. La articolul I punctul 43, Nota anexei nr. 4, punctul 1^1 va avea următorul cuprins:"1^1. La Laboratorul Central de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate prevăzut la lit. B sunt mai mari cu 7% ."18. La articolul I, punctul 46 va avea următorul cuprins:"46. Anexa nr. 6 se intituleaza: lt; lt;Sporuri specifice personalului militar din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Direcţia medicală şi din Serviciul independent de protecţie şi anticoruptie gt; gt;."19. La articolul I, punctul 47 va avea următorul cuprins:"47. Anexa nr. 7 se intituleaza: lt; lt;Sporuri specifice personalului civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalului civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Direcţia medicală gt; gt;".20. La articolul I punctul 48, la anexa nr. 7, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. Personalul civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control şi cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor, Direcţia medicală şi din unităţile subordonate acestora beneficiază de un spor la salariul de baza de până la 30% .Magistraţii civili care îndeplinesc atribuţiile prevăzute la alineatul precedent beneficiază de o majorare a salariului de baza cu până la 30%. Aceasta majorare face parte din salariul de baza."21. La anexa nr. 1, capitolul II "Indemnizaţiile de conducere la curţile de apel, tribunale, judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe", după numărul curent 9 se introduce numărul curent 9^1 cu următorul cuprins:
  "91.  Preşedinte secţie maritimă la judecătorie, procuror şef secţie maritimă la parchetul de pe lângă judecătorie18% 22%"
22. La anexa nr. 1, capitolul II, nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele şi parchetele din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10% .Funcţiile prevăzute la nr. crt. 9^1 se folosesc numai în cazul în care ministrul justiţiei stabileşte, conform art. 13 alin. (2) şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, înfiinţarea de secţii maritime la unele judecătorii şi parchete corespunzătoare."23. La anexa nr. 1, capitolul III, punctul 2 din nota va avea următorul cuprins:"2. Pentru ocuparea funcţiei de grefier prevăzute la nr. crt. 5-8 sunt necesare studii superioare juridice.Pentru ocuparea funcţiei de grefier analist-programator cu studii superioare se iau în considerare şi studiile în domeniile: informatica, automatica, cibernetica, electronică, matematica. În acest caz, vechimea prevăzută de lege pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale se majorează cu 3 ani."24. La anexa nr. 1, capitolul III, punctul 5 din nota se abroga.25. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:2"
           
  "INDEMNIZAŢIILE pentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi din Ministerul Justiţiei
  Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  minimmaxim
  1.Secretar general, director general, consilierul ministrului justiţiei, procuror consilier al procurorului generalSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie45%55%
  2.Director, procuror şef secţie la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   45%50%
  3.Director adjunct, procuror şef secţie adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   40%45%
  4.Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general de penitenciare, procuror inspector   38%42%
  5.Şef serviciu, procuror şef serviciu   30%35%
  6.Şef birou, procuror şef birou   25%30%
  7.Grefier şef secţie din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   20%25%
  8.Grefier şef serviciu din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   15%20%"
II. Ordonanţa Guvernului nr. 56 din 28 august 1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 87 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adopţie
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 136 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 293 din 14 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 313 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
 • LEGE nr. 177 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 384 din 30 septembrie 2003 privind înfiinţarea comunei Tomeşti prin reorganizarea comunei Carta, judeţul Harghita
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 117 din 4 decembrie 1995 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, creştin de rit vechi şi musulman în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 254 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 301 din 23 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 91 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGEA nr. 29 din 7 noiembrie 1990 LEGEA contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 411 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 1 februarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 201 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2008 pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • LEGE nr. 132 din 21 iulie 2000 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 613 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2000 pentru completarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000
 • LEGE nr. 403 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 13 din 26 iulie 1974 LEGEA DRUMURILOR
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 341 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 105 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 149 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 257 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 23 din 4 martie 1991 pentru ratificarea Acordului dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, pe de altă parte, privind comerţul şi cooperarea comercială şi economică
 • LEGE nr. 479 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 47 din 17 martie 2005 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 23 din 11 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 148 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 430 din 22 noiembrie 2006 privind completarea art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 260 din 31 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • LEGE nr. 398 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 165 din 22 octombrie 1997 privind declararea oraşului Olteniţa municipiu
 • LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021