Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 16 iunie 1999 -
LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 16 iunie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului, emise în temeiul art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe:I. Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 28 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Salarizarea magistraţilor şi a personalului din instanţele judecătoreşti şi parchete se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea, caracterul justiţiei de putere în stat, de pregătirea şi competenţa profesională, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de Constituţie şi de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, pentru magistraţi."2. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Avansarea magistraţilor în funcţii se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, pe bază de examen.Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."3. La articolul I punctul 11, articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Procurorii care efectuează activitate de supraveghere a urmăririi penale beneficiază de o majorare cu 20% a salariului de baza brut, iar procurorii care efectuează urmărire penală proprie beneficiază de o majorare cu 25% a salariului de baza brut."4. La articolul I punctul 13, articolul 9^3 se abroga.5. La articolul I, punctul 15 va avea următorul cuprins:"15. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins: lt; lt;(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi magistraţilor care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată. gt; gt;"6. La articolul I, după punctul 17 se introduce punctul 17^1 cu următorul cuprins:"17^1. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins: lt; lt;(3) Personalul auxiliar de specialitate prevăzut la alin. (1) beneficiază de spor de stabilitate în condiţiile art. 5, care se aplică în mod corespunzător. gt; gt;"7. La articolul I punctul 19, alineatele (2) şi (3) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"(2) Grefierii beneficiază de indemnizaţia de şedinţa de judecată în condiţiile art. 9, care se aplică în mod corespunzător. De aceste dispoziţii beneficiază şi grefierii-dactilografi, dacă participa în locul grefierilor în şedinţele de judecată. (3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, a actelor de publicitate imobiliară, a actelor comisiei pentru cetăţenie, precum şi cei care sunt secretari ai comisiilor de cercetare a averii beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 13 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător. De aceeaşi indemnizaţie beneficiază şi conducătorii de carte funciară."8. La articolul I punctul 20, articolul 19 se abroga.9. La articolul I, după punctul 20 se introduce punctul 20^1 cu următorul cuprins:"20^1. După articolul 21 se introduce articolul 21^1 cu următorul cuprins: lt; lt;Art. 21^1. - (1) Experţii criminalisti beneficiază de spor de stabilitate în condiţiile art. 5, care se aplică în mod corespunzător. (2) Experţii criminalisti care poseda titlul ştiinţific de doctor sau de doctor docent beneficiază de un spor de 15% la salariul de baza brut. gt; gt;"10. La articolul I punctul 23, articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Personalul militar din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor, precum şi personalul militar din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Direcţia medicală şi din Serviciul independent de protecţie şi anticoruptie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne."11. La articolul I punctul 24, articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Personalul din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalul din cadrul acestui serviciu, din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Direcţia medicală beneficiază de sporuri şi de alte drepturi salariale pentru activităţi ce solicita incordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă. Categoriile de personal, locurile de muncă, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7."12. La articolul I punctul 32, articolul 42^1 va avea următorul cuprins:"Art. 42^1. - Pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica magistraţii, precum şi personalul auxiliar de specialitate beneficiază de un spor de 50% la salariul de baza brut lunar."13. La articolul I, după punctul 32 se introduce punctul 32^1 cu următorul cuprins:"32^1. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins: lt; lt;(4) Experţii criminalisti beneficiază de sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihica în condiţiile art. 42^1. Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică experţilor criminalisti. gt; gt;"14. La articolul I, după punctul 36 se introduc punctele 36^1 şi 36^2 cu următorul cuprins:"36^1. Articolul 51 se completează, după alineatul (1), cu alineatul (2) cu următorul cuprins: lt; lt;(2) Magistraţii militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în condiţiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, şi pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile. gt; gt;"36^2. Articolul 52 va avea următorul cuprins: lt; lt;Art. 52. - (1) Judecătorii financiari, procurorii financiari, judecătorii financiari inspectori, procurorii financiari inspectori, magistraţii-asistenţi, precum şi personalul auxiliar aferent activităţii jurisdicţionale din cadrul Curţii de Conturi beneficiază de sporurile salariale prevăzute pentru magistraţi şi personalul auxiliar de specialitate din prezenta lege. (2) Controlorii financiari beneficiază de sporul de stabilitate în raport cu vechimea efectivă în funcţii economice de specialitate şi de control financiar, de sporul pentru titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent, precum şi de sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihica. gt; gt;"15. La articolul I punctul 38, articolul 56^1 se abroga.16. La articolul I, după punctul 41 se introduce punctul 41^1 cu următorul cuprins:"41^1. La anexa nr. 4 - Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiza criminalistica -, litera A va avea următorul cuprins:
  "«A. Funcţii de execuţie de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare a salariilor de bază gradaţiaVechimea minimă în specialitate
  1234
  1.Expert criminalist gradul IS5,455,555,655,7510 ani
  2.Expert criminalist gradul IIS5,005,105,205,307 ani
  3.Expert criminalist gradul IIIS4,504,604,704,804 ani
  4.Asistent criminalistS3,603,804,00-1 an
  5.Asistent criminalist debutantS2,50---- »"
17. La articolul I punctul 43, Nota anexei nr. 4, punctul 1^1 va avea următorul cuprins:"1^1. La Laboratorul Central de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate prevăzut la lit. B sunt mai mari cu 7% ."18. La articolul I, punctul 46 va avea următorul cuprins:"46. Anexa nr. 6 se intituleaza: lt; lt;Sporuri specifice personalului militar din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Direcţia medicală şi din Serviciul independent de protecţie şi anticoruptie gt; gt;."19. La articolul I, punctul 47 va avea următorul cuprins:"47. Anexa nr. 7 se intituleaza: lt; lt;Sporuri specifice personalului civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalului civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Direcţia medicală gt; gt;".20. La articolul I punctul 48, la anexa nr. 7, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. Personalul civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control şi cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor, Direcţia medicală şi din unităţile subordonate acestora beneficiază de un spor la salariul de baza de până la 30% .Magistraţii civili care îndeplinesc atribuţiile prevăzute la alineatul precedent beneficiază de o majorare a salariului de baza cu până la 30%. Aceasta majorare face parte din salariul de baza."21. La anexa nr. 1, capitolul II "Indemnizaţiile de conducere la curţile de apel, tribunale, judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe", după numărul curent 9 se introduce numărul curent 9^1 cu următorul cuprins:
  "91.  Preşedinte secţie maritimă la judecătorie, procuror şef secţie maritimă la parchetul de pe lângă judecătorie18% 22%"
22. La anexa nr. 1, capitolul II, nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele şi parchetele din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10% .Funcţiile prevăzute la nr. crt. 9^1 se folosesc numai în cazul în care ministrul justiţiei stabileşte, conform art. 13 alin. (2) şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, înfiinţarea de secţii maritime la unele judecătorii şi parchete corespunzătoare."23. La anexa nr. 1, capitolul III, punctul 2 din nota va avea următorul cuprins:"2. Pentru ocuparea funcţiei de grefier prevăzute la nr. crt. 5-8 sunt necesare studii superioare juridice.Pentru ocuparea funcţiei de grefier analist-programator cu studii superioare se iau în considerare şi studiile în domeniile: informatica, automatica, cibernetica, electronică, matematica. În acest caz, vechimea prevăzută de lege pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale se majorează cu 3 ani."24. La anexa nr. 1, capitolul III, punctul 5 din nota se abroga.25. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:2"
           
  "INDEMNIZAŢIILE pentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi din Ministerul Justiţiei
  Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  minimmaxim
  1.Secretar general, director general, consilierul ministrului justiţiei, procuror consilier al procurorului generalSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie45%55%
  2.Director, procuror şef secţie la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   45%50%
  3.Director adjunct, procuror şef secţie adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   40%45%
  4.Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general de penitenciare, procuror inspector   38%42%
  5.Şef serviciu, procuror şef serviciu   30%35%
  6.Şef birou, procuror şef birou   25%30%
  7.Grefier şef secţie din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   20%25%
  8.Grefier şef serviciu din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   15%20%"
II. Ordonanţa Guvernului nr. 56 din 28 august 1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 156 din 8 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară
 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • LEGE nr. 3.472 din 23 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei Noua
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 22 august 2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 207 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 205 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind conservarea energiei termice, semnat la Londra la 13 aprilie 1997
 • LEGE nr. 141 din 5 noiembrie 1996 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura penală
 • COD PENTRU CONSTRUCŢIA DE NAVE SPECIALE din 17 iunie 1983 Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respectiv prin Rezoluţia MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MSC.10(54) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 29 aprilie 1987, prin Rezoluţia MSC.14(57) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 aprilie 1989 şi, respectiv prin Rezoluţia MEPC.32(27) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 17 martie 1989, prin Rezoluţia MSC.28(61) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.55(33) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 30 octombrie 1992, prin Rezoluţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 97 din 10 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 57 din 21 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 203 din 22 mai 2006 privind reorganizarea Ansamblului Folcloric "Rapsodia Călimanilor" din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în Centrul Cultural Topliţa şi trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 21 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 92 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 242 din 12 iulie 2007 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă
 • LEGE nr. 125 din 7 iunie 2018 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 6 martie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 29 mai 2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 1930 pentru modificarea art. 38 din legea pentru modificarea legii Camerelor de comerţ şi de industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 11 mai 2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 113 din 17 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 159 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto
 • LEGE nr. 413 din 20 octombrie 2003 privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington şi plata cotizaţiei de membru
 • LEGE nr. 246 din 21 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 19 iunie 2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
 • LEGE nr. 261 din 14 decembrie 2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în judeţul Iaşi
 • LEGE nr. 148 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 249 din 19 iulie 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 (*republicată*) pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
 • LEGE nr. 137 din 30 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 757 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2001 pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 21 iunie 2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • LEGE nr. 110 din 13 martie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană instituind anumite condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001
 • LEGE nr. 219 din 5 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 557 din 16 septembrie 1940 pentru înfiinţarea unui Comisariat General chemat sa ducă la îndeplinire deplasarea de populaţie prevăzută în Tratatul româno-bulgar de la Craiova, din 7 septembrie 1940
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021