Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 95 din 26 mai 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 3 iunie 1999 -
LEGE nr. 95 din 26 mai 1999pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 3 iunie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA ACORDîntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aerieneGuvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, denumite în continuare părţi contractante,fiind părţi la Convenţia privind aviaţia civilă internationala, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,dorind sa încheie un acord suplimentar la convenţia menţionată, în scopul infiintarii şi exploatării de servicii aeriene regulate între şi dincolo de teritoriile lor respective,au convenit cele ce urmează: Articolul 1Definiţii (1) În sensul prezentului acord, în afară de cazul în care din context rezultă altfel, expresiile: a) convenţie înseamnă Convenţia privind aviaţia civilă internationala, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, inclusiv orice anexa adoptată în baza prevederilor art. 90 din aceasta convenţie, precum şi orice amendament la anexe sau la convenţie în baza prevederilor art. 90 şi 94 din aceasta, în măsura în care aceste anexe şi amendamente au fost adoptate de ambele părţi contractante; b) autorităţi aeronautice înseamnă, în cazul României, Ministerul Transporturilor, iar în cazul Republicii Orientale a Uruguayului, Ministerul Apărării Naţionale sau, în ambele cazuri, orice altă persoană sau organ autorizat sa îndeplinească funcţiile exercitate în prezent de autorităţile menţionate; c) companie aeriană desemnată înseamnă orice companie aeriană care a fost desemnată şi autorizata în conformitate cu art. 3 din prezentul acord; d) teritoriul părţii contractante şi cetăţeni ai părţii contractante înseamnă, după caz, teritoriul şi cetăţenii României şi, respectiv, ai Republicii Orientale a Uruguayului; e) serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, companie aeriană şi escala necomercială au intelesurile care le-au fost atribuite în art. 96 din convenţie; f) capacitate, în ceea ce priveşte o aeronava, înseamnă incarcatura comercială a acelei aeronave, disponibilă pe o ruta sau pe o porţiune de ruta; g) capacitate, în ceea ce priveşte un serviciu convenit, înseamnă capacitatea aeronavei utilizate pentru un astfel de serviciu, înmulţită cu frecventa curselor efectuate de aceasta aeronava într-o perioadă dată şi pe o ruta sau pe o porţiune de ruta; h) transport de trafic înseamnă transportul de pasageri, de marfa şi posta, în mod combinat sau separat; i) tarif înseamnă preţurile sau sumele care urmează să fie plătite pentru transportul internaţional de pasageri, bagaje şi marfa, precum şi condiţiile în baza cărora se aplică aceste preţuri sau sume de plată, inclusiv preţurile şi condiţiile pentru serviciile de agenţie ori pentru alte servicii auxiliare, cu excepţia remuneraţiei şi a condiţiilor pentru transportul poştei; j) rute specificate înseamnă rutele specificate în anexa la prezentul acord, pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate de către companiile aeriene desemnate ale părţilor contractante; k) servicii convenite înseamnă serviciile înfiinţate sau care urmează să fie înfiinţate pe rutele specificate în anexa la prezentul acord; l) acord înseamnă prezentul acord sau astfel cum a fost amendat în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul acord; şi m) anexa înseamnă anexa la prezentul acord sau astfel cum a fost amendata în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul acord. Anexa este parte integrantă a acestui acord şi toate referirile la acord vor fi aplicabile anexei, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres; n) taxe percepute de la utilizator înseamnă o taxa impusa companiilor aeriene de către autorităţile competente sau permisă de către acestea pentru punerea la dispoziţie de bunuri şi de servicii aeroportuare sau de instalaţii de navigaţie aeriană, inclusiv serviciile conexe şi facilităţile pentru aeronave, echipajele lor, pasageri şi marfa. (2) Titlurile fiecărui articol din prezentul acord au caracter de referinţa şi facilitare şi sub nici o formă nu vor incerca sa definească, sa limiteze sau sa descrie scopul ori intenţia prezentului acord. Articolul 2Acordarea drepturilor de trafic (1) Fiecare parte contractantă acorda celeilalte părţi contractante drepturile menţionate în prezentul acord, în scopul infiintarii şi exploatării serviciilor aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate în anexa la prezentul acord. (2) Sub rezerva prevederilor prezentului acord, companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă se vor bucura, în timpul exploatării serviciilor convenite pe rutele specificate, de următoarele drepturi: a) de a survola, fără aterizare, teritoriul celeilalte părţi contractante; b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celeilalte părţi contractante; şi c) de a imbarca şi a debarca, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în punctele specificate în anexa la prezentul acord, pasageri, marfa şi posta în trafic internaţional, în mod combinat sau separat. (3) Nici o prevedere a paragrafului (2) din acest articol nu va putea fi interpretată în sensul de a conferi companiilor aeriene desemnate de o parte contractantă dreptul de a imbarca pe teritoriul celeilalte părţi contractante pasageri, marfa şi posta, transportate contra cost sau în baza unui contract de închiriere şi destinate unui alt punct de pe teritoriul celeilalte părţi contractante (cabotaj). Articolul 3Desemnarea companiilor aeriene (1) Fiecare parte contractantă are dreptul sa desemneze una sau mai multe companii aeriene în scopul exploatării serviciilor convenite pe rutele specificate. Aceasta desemnare va face obiectul unei notificări scrise, pe cale diplomatică, între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante. (2) La primirea acestei desemnari, autorităţile aeronautice ale celeilalte părţi contractante vor acorda, fără întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 din acest articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizaţia de exploatare corespunzătoare. (3) Autorităţile aeronautice ale unei părţi contractante pot cere companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă sa îi facă dovada ca este în măsura sa îndeplinească condiţiile prevăzute în baza legilor şi a reglementărilor, aplicate în mod normal şi rezonabil de aceste autorităţi, cu privire la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale, în conformitate cu prevederile convenţiei. (4) Fiecare parte contractantă are dreptul de a refuza sa acorde autorizaţia de exploatare la care s-a făcut referire în paragraful (2) din acest articol sau sa impună acele condiţii pe care le considera necesare pentru exercitarea de către compania aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă a drepturilor specificate la art. 2 din prezentul acord, în cazul în care nu i se face dovada ca partea preponderenta a proprietăţii şi controlul efectiv al acelei companii aeriene aparţin părţii contractante care desemnează compania aeriană sau cetăţenilor săi, în conformitate cu legislaţia interna a statului în care este înregistrată compania aeriană. (5) Compania aeriană desemnată şi autorizata în conformitate cu prevederile paragrafelor (1) şi (2) din acest articol poate începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu condiţia reglementării capacităţii, în conformitate cu art. 5 din prezentul acord, a aprobării orarului, în conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul acord, şi cu condiţia ca tarifele stabilite în conformitate cu prevederile art. 8 din prezentul acord să fie în vigoare. (6) Fiecare parte contractantă are dreptul sa înlocuiască printr-o notificare scrisă, pe cale diplomatică, între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante, compania aeriană pe care a desemnat-o cu o alta companie aeriană. Compania aeriană nou-desemnată va avea aceleaşi drepturi şi va fi supusă aceloraşi obligaţii ca şi compania aeriană pe care o înlocuieşte. Articolul 4Revocarea sau suspendarea autorizaţiei de exploatare (1) Fiecare parte contractantă are dreptul de a revoca o autorizaţie de exploatare sau de a suspenda temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 din prezentul acord de către o companie aeriană desemnată de către cealaltă parte contractantă sau de a impune acele condiţii pe care le considera necesare pentru exercitarea acestor drepturi: a) în orice caz în care nu i se face dovada ca partea preponderenta a proprietăţii şi controlul efectiv al acestei companii aeriene aparţin părţii contractante care desemnează compania aeriană sau cetăţenilor acelei părţi contractante, în conformitate cu art. 3 paragraful (4); sau b) în cazul în care compania aeriană nu reuşeşte să se conformeze legilor şi reglementărilor părţii contractante care acorda acele drepturi; sau c) în cazul în care compania aeriană nu reuşeşte să se conformeze prevederilor prezentului acord. (2) În afară de cazul în care revocarea imediata, suspendarea sau impunerea condiţiilor menţionate la paragraful 1 din acest articol este esenţială pentru a se evita noi abateri de la legi şi reglementări, acest drept va fi exercitat de fiecare parte contractantă numai după consultări cu cealaltă parte contractantă, în conformitate cu art. 16 din prezentul acord. Articolul 5Principiile care reglementează exploatarea serviciilor convenite (1) Companiile aeriene desemnate de părţile contractante se vor bucura de posibilităţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate. (2) În exploatarea serviciilor convenite, companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor tine seama de interesele companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, pentru a nu se afecta în mod nejustificat serviciile pe care acestea din urma le asigura pe întreaga ruta sau pe o parte a acestei rute. (3) Pe orice ruta specificată capacitatea asigurata de către companiile aeriene desemnate de o parte contractantă, împreună cu capacitatea asigurata de către companiile aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă vor fi menţinute într-o legătură rezonabila cu cerinţele publicului în privinta transportului aerian pe acea ruta. (4) Serviciile convenite, efectuate de companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă, vor avea ca obiect primordial asigurarea, la un coeficient de incarcatura rezonabil, a unei capacităţi adecvate pentru a răspunde cererilor curente şi raţional previzibile pentru transportul de trafic spre şi dinspre teritoriul celeilalte părţi contractante. (5) Dreptul companiilor aeriene desemnate de a transporta trafic între punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul celeilalte părţi contractante, şi punctele situate în tari terţe va fi exercitat în conformitate cu principiile generale, potrivit cărora capacitatea trebuie să fie adaptată: a) cerinţelor de trafic spre şi dinspre teritoriul părţii contractante care a desemnat compania aeriană; b) cerinţelor de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, după ce s-a ţinut seama de serviciile aeriene locale şi regionale; şi c) cerinţelor exploatării liniei aeriene directe. (6) Capacitatea care urmează să fie asigurată pe rutele specificate va fi convenită între companiile aeriene desemnate ale ambelor părţi contractante şi va fi aprobată de autorităţile aeronautice ale părţilor contractante. Orice creştere a capacităţii va face, de asemenea, obiectul unei înţelegeri între companiile aeriene desemnate şi va fi supusă aprobării autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante. Până la obţinerea acestei aprobări, capacitatea deja existenta va rămâne în vigoare. Articolul 6Furnizarea datelor statisticeAutorităţile aeronautice ale fiecărei părţi contractante vor determina propriile companii aeriene desemnate sa furnizeze autorităţilor aeronautice ale celeilalte părţi contractante, la cererea acestora, date periodice sau alte situaţii statistice care pot fi cerute în mod rezonabil, în scopul examinării capacităţii asigurate pe serviciile convenite de către companiile aeriene desemnate de ambele părţi contractante. Articolul 7Aprobarea orarelor (1) Orarele de zbor, incluzând frecventa zborurilor, zilele de operare, tipul serviciilor şi tipul aeronavelor ce vor fi folosite, vor fi convenite între companiile aeriene desemnate de părţile contractante. Aceste probleme astfel convenite vor fi supuse aprobării autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante cu 30 (treizeci) de zile înainte de începerea exploatării serviciilor convenite. Aceeaşi procedura va fi aplicată în cazul schimbărilor ulterioare, iar perioada de 30 (treizeci) de zile poate fi modificată cu acordul autorităţilor aeronautice respective. (2) În cazul în care companiile aeriene desemnate nu vor reusi sa convină asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de către autorităţile aeronautice ale părţilor contractante. Aceeaşi procedura este aplicabilă şi în cazul în care companiile aeriene desemnate nu convin asupra schimbării ulterioare a orarului în vigoare. În acest din urmă caz, orarele existente vor rămâne în vigoare 6 (şase) luni, perioada în care autorităţile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare. Articolul 8Tarife (1) Tarifele care urmează să fie aplicate de către compania aeriană desemnată de una dintre părţile contractante pentru transportul către sau dinspre teritoriul celeilalte părţi contractante vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinându-se seama de toţi factorii relevanti, incluzând interesele utilizatorilor, costul exploatării, caracteristicile serviciului, nivelul comisioanelor, un profit rezonabil, tarifele aplicate de alte companii aeriene, precum şi de alte considerente de ordin comercial de pe piaţa. (2) Tarifele la care s-a făcut referire în paragraful 1 din acest articol vor fi convenite, dacă este posibil, între companiile aeriene desemnate ale părţilor contractante şi la un astfel de acord se va ajunge, dacă este posibil, prin folosirea procedurilor organismelor sau ale organizaţiilor internaţionale corespunzătoare. (3) Tarifele astfel convenite vor fi supuse spre aprobare autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data propusă pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, această perioadă poate fi redusă, sub rezerva acordului respectivelor autorităţi. (4) Aprobarea tarifelor poate fi data în mod expres. Dacă nici una dintre autorităţile aeronautice nu şi-a exprimat dezacordul în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care tarifele au fost supuse spre aprobare în conformitate cu paragraful (3) din acest articol, aceste tarife vor fi considerate ca aprobate. În cazul reducerii perioadei stabilite pentru supunerea spre aprobare a tarifelor, în conformitate cu paragraful (3) din acest articol, autorităţile aeronautice pot conveni ca perioada în care poate fi notificat dezacordul să fie mai mica de 30 (treizeci) de zile. (5) Dacă un tarif nu poate fi convenit în conformitate cu paragraful 2 din acest articol sau dacă în timpul perioadei aplicabile, în conformitate cu paragraful (4) din acest articol, autorităţile aeronautice ale unei părţi contractante notifica autorităţilor aeronautice ale celeilalte părţi contractante dezacordul lor asupra unui tarif convenit, în conformitate cu paragraful (2) din acest articol, autorităţile aeronautice ale părţilor contractante vor incerca sa stabilească tariful de comun acord. (6) Dacă autorităţile aeronautice ale părţilor contractante nu pot conveni asupra oricărui tarif supus aprobării lor, în baza paragrafului (3) din acest articol, sau asupra stabilirii oricărui tarif, în baza paragrafului (5) din acest articol, diferendul va fi soluţionat în conformitate cu prevederile art. 17 din prezentul acord. (7) Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rămâne în vigoare până în momentul aprobării unui nou tarif. Valabilitatea tarifului respectiv poate fi prelungită peste data expirării sale iniţiale, cu aprobarea autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante. Totuşi valabilitatea unui tarif nu poate fi prelungită în virtutea acestui paragraf pentru o perioadă mai mare de 12 (douasprezece) luni de la data la care acesta ar fi expirat. Articolul 9Scutirea de taxe vamale (1) Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internaţionale de către companiile aeriene desemnate de părţile contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, piesele de schimb şi proviziile de bord, inclusiv alimentele, băuturile, produsele din tutun, precum şi alte produse destinate vânzării către pasageri pe timpul zborului, aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite, la intrarea în teritoriul celeilalte părţi contractante, de toate taxele vamale, taxele de inspecţie şi de orice alte taxe, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sa rămână la bordul aeronavelor până în momentul reexportării lor. (2) Vor fi, de asemenea, scutite de aceleaşi taxe, cu excepţia sumelor corespunzătoare serviciului prestat: a) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentarii aeronavelor companiilor aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internaţionale, incarcati pe teritoriul celeilalte părţi contractante, chiar şi atunci când aceşti carburanţi şi lubrifianţi sunt utilizaţi pe o porţiune din zborul efectuat deasupra teritoriului unde au fost incarcati; b) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord, introduse pe teritoriul celeilalte părţi contractante pentru întreţinerea sau pentru repararea aeronavelor utilizate pe serviciile aeriene internaţionale de către companiile aeriene desemnate; c) proviziile de bord încărcate pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în limitele fixate de autorităţile competente ale respectivei părţi contractante şi destinate consumarii lor la bordul aeronavelor utilizate pe serviciile aeriene internaţionale de către companiile aeriene desemnate; d) marfa şi bagajele în tranzit direct, transportate de aeronavele utilizate pe serviciile aeriene internaţionale de către companiile aeriene desemnate; e) obiectele şi materialele introduse pe teritoriul unei părţi contractante pentru a fi folosite în birourile agentiilor companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă în scopuri de reclama şi publicitate, cu condiţia ca aceste obiecte şi materiale sa poarte înscris numele companiei aeriene respective şi să fie distribuite în mod gratuit.Materialele la care s-a făcut referire în subparagrafele a)-c) din acest paragraf pot fi păstrate, la cerere, sub supraveghere şi control vamal. (3) Echipamentul obişnuit de bord, materialele şi rezervele aflate la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate de fiecare parte contractantă pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părţi contractante numai cu consimţământul autorităţilor vamale ale acestei părţi contractante. În acest caz ele vor putea fi puse sub supravegherea autorităţilor menţionate până în momentul în care vor fi reexportate sau vor primi o alta destinaţie, în conformitate cu reglementările vamale. (4) Fiecare parte contractantă acorda companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă aceleaşi privilegii de care se bucura propriile companii aeriene desemnate pe teritoriul celeilalte părţi contractante, cu privire la taxa pe valoarea adăugată sau la orice impozit indirect similar, structurat ca un impozit general, în conformitate cu legislaţia naţionala a fiecărei părţi contractante. Articolul 10Activităţi comerciale (1) Fiecare parte contractantă acorda, pe bază de reciprocitate, companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, dreptul de a înfiinţa şi de a menţine pe teritoriul sau agenţii, împreună cu personalul comercial, tehnic, operational şi administrativ necesar, propriu sau indigen, pentru necesităţile legate de efectuarea serviciilor convenite pe rutele specificate. Înfiinţarea unor astfel de agenţii şi angajarea personalului menţionat mai sus vor fi supuse legilor şi altor reglementări ale părţii contractante care acorda acest drept. (2) Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă au dreptul sa emita propriile documente de transport pentru serviciile lor aeriene internaţionale, să facă reclama şi sa promoveze vânzările pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Aceste vânzări pot fi efectuate fie direct prin propriile lor agenţii, fie prin agenţii de vânzări şi/sau de turism, în conformitate cu legile şi cu alte reglementări în vigoare ale acestei celelalte părţi contractante, către orice persoană, organizaţie sau organism. (3) Vânzarea documentelor de transport la care se face referire în paragraful (2), pe teritoriul celeilalte părţi contractante, poate fi facuta în moneda locală sau în orice alta valuta liber convertibilă. Articolul 11Transferul veniturilor (1) Fiecare parte contractantă acorda companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă dreptul de transfer liber al excedentului dintre încasări şi cheltuieli, realizat pe teritoriul sau în legătură cu transportul pasagerilor, bagajelor, mărfii şi poştei de către companiile aeriene desemnate de aceasta cealaltă parte contractantă. Acest transfer se va efectua în valută liber convertibilă la rata oficială de schimb din ziua în care se face transferul. (2) În cazul în care între cele doua părţi contractante exista un acord special de plati, transferul se va face în conformitate cu prevederile acelui acord. (3) În cazul în care între cele doua părţi contractante exista o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, se vor aplica prevederile acestei convenţii. Articolul 12Tarife aeroportuare şi alte tarife similare Orice tarife impuse pentru utilizarea aeroporturilor şi a instalaţiilor de navigaţie aeriană de pe teritoriul României şi, respectiv, de pe teritoriul Republicii Orientale a Uruguayului vor fi percepute în conformitate cu nivelul oficial al tarifelor, stabilit prin legile sau prin celelalte reglementări în vigoare în aceste state, care se aplică tuturor aeronavelor care efectuează servicii aeriene internaţionale similare. Articolul 13Recunoaşterea certificatelor şi a licenţelor (1) Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licentele, eliberate sau validate de o parte contractantă şi care sunt încă în vigoare, vor fi recunoscute ca fiind valabile de către cealaltă parte contractantă, în scopul exploatării rutelor şi a serviciilor prevăzute în prezentul acord, cu condiţia ca cerinţele în baza cărora au fost emise sau validate aceste certificate sau licenţe să fie egale cu sau mai mari decât normele minime care ar putea fi stabilite în conformitate cu prevederile convenţiei. (2) Totuşi fiecare parte contractantă îşi rezerva dreptul de a refuza sa recunoască, în scopul efectuării zborurilor deasupra propriului sau teritoriu, brevetele de aptitudine şi licentele acordate propriilor săi cetăţeni de către cealaltă parte contractantă sau de către orice alt stat. Articolul 14Aplicarea legilor şi a reglementărilor (1) Legile şi reglementările unei părţi contractante, referitoare la intrarea în, şederea pe sau ieşirea de pe teritoriul sau a aeronavelor folosite în navigaţia aeriană internationala sau cele referitoare la exploatarea şi navigaţia acestor aeronave în perioada în care se afla în limitele teritoriului sau, se vor aplica aeronavelor companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă şi vor fi respectate de aceste aeronave la intrarea în, ieşirea din sau în perioada în care se afla în limitele teritoriului primei părţi contractante. (2) Legile şi reglementările unei părţi contractante, referitoare la intrarea în, şederea pe, tranzitul prin sau ieşirea de pe teritoriul sau a pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mărfii sau poştei transportate de aeronave, inclusiv reglementările referitoare la intrare, ieşire, imigrare, emigrare, paşapoarte, vama, valuta şi carantina, vor fi respectate de către sau în numele acestor pasageri, echipaje, marfa şi posta ale companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă la intrarea în sau ieşirea din ori în perioada în care se afla în limitele teritoriului primei părţi contractante. (3) Culoarele aeriene şi punctele de survolare a frontierei României şi, respectiv, a Republicii Orientale a Uruguayului pentru rutele specificate în anexa prezentului acord vor fi stabilite în mod independent de către fiecare parte contractantă pe teritoriul sau. Articolul 15Conformarea cu acordurile sau convenţiile multilaterale Dacă un acord sau o convenţie multilaterala generală privind transporturile aeriene intră în vigoare pentru ambele părţi contractante, prezentul acord va fi amendat prin negocieri între părţile contractante, astfel încât să se conformeze prevederilor acelui acord sau ale acelei convenţii. Articolul 16Consultări (1) Autorităţile aeronautice ale părţilor contractante se vor consulta, din timp în timp, într-un spirit de strânsă cooperare, pentru a se asigura ca prevederile prezentului acord se aplică şi se respecta în mod satisfăcător. (2) Orice parte contractantă poate cere oricând consultări cu cealaltă parte contractantă, privind interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului acord. Aceste consultări care pot avea loc între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante prin negocieri directe sau prin corespondenta vor începe într-o perioadă de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii cererii de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care ambele părţi contractante convin sa prelungească această perioadă. Articolul 17Soluţionarea diferendelor (1) În cazul apariţiei unui diferend cu privire la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord şi a anexei la acesta, părţile contractante vor trebui mai întâi sa incerce sa îl soluţioneze prin negocieri directe, conform regimului de consultări prevăzut la art. 16 paragrafele (1) şi (2). (2) Dacă părţile contractante nu ajung la nici o soluţie prin negocierile amintite, diferendul va fi supus deciziei unui tribunal de arbitraj, ale cărui constituire şi funcţionare vor fi supuse următoarelor norme: a) tribunalul de arbitraj va fi compus din trei arbitri. Fiecare parte contractantă va numi un arbitru, iar cel de-al treilea va fi desemnat prin acordul primilor 2 şi nu trebuie să fie cetăţean al nici uneia dintre părţile contractante; b) numirea primilor 2 arbitri se va efectua în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data la care una dintre părţile contractante primeşte nota diplomatică a celeilalte părţi contractante, prin care se solicita arbitrajul. Al treilea arbitru va fi numit în termen de 30 (treizeci) de zile de la desemnarea primilor 2; c) dacă nu se respecta termenele menţionate la subparagraful b) de mai sus, orice parte contractantă, dacă nu s-a convenit altfel, va putea solicita preşedintelui Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale să efectueze numirile respective. Dacă acest preşedinte este cetăţean al uneia dintre părţile contractante sau este descalificat în alt fel, acesta va putea fi înlocuit de vicepreşedintele care nu este astfel descalificat şi care va fi însărcinat să efectueze numirile respective; d) tribunalul de arbitraj va adopta regulamentul sau propriu şi va emite hotărârea definitivă prin majoritate de voturi, în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data constituirii acestuia. Acest termen va putea fi prelungit prin acordul ambelor părţi contractante; e) hotărârile tribunalului de arbitraj vor fi obligatorii pentru ambele părţi contractante. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile şi onorariile arbitrului sau. Onorariile şi cheltuielile celui de-al treilea arbitru, precum şi cheltuielile procesului vor fi suportate în proporţii egale de ambele părţi contractante; f) în toate cazurile în care o parte contractantă nu se supune hotărârilor tribunalului de arbitraj şi persista în atitudinea sa, cealaltă parte contractantă este imputernicita sa limiteze, sa suspende sau sa revoce exercitarea drepturilor acordate în baza acestui acord părţii contractante în culpa. Articolul 18Securitatea aviaţiei (1) În conformitate cu drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante reafirma ca obligaţia lor reciprocă de a proteja securitatea aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită face parte integrantă din prezentul acord. Fără a limita generalitatea drepturilor şi a obligaţiilor ce le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante acţionează, în special, conform prevederilor Convenţiei cu privire la infracţiunile şi la anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnată la Tokyo la 14 septembrie 1963, ale Convenţiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, ale Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, precum şi ale oricărei alte convenţii privind securitatea aviaţiei, la care părţile contractante vor deveni membre. (2) Părţile contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, toată asistenţa necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile şi a altor acte ilicite îndreptate împotriva securităţii acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor şi a instalaţiilor de navigaţie aeriană, precum şi împotriva oricărei alte ameninţări pentru securitatea aviaţiei civile. (3) În raporturile lor reciproce, părţile contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviaţiei, care au fost stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi desemnate ca anexe la Convenţia privind aviaţia civilă internationala, în măsura în care aceste prevederi se aplică părţilor contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor care îşi au sediul principal sau reşedinţa permanenta pe teritoriul lor, precum şi operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriul lor sa acţioneze în conformitate cu aceste dispoziţii referitoare la securitatea aviaţiei. (4) Fiecare parte contractantă este de acord ca aceşti operatori de aeronave trebuie să respecte prevederile privind securitatea aviaţiei, la care s-a făcut referire în paragraful 3 din acest articol, pretinse de cealaltă parte contractantă, la intrarea în, ieşirea din sau în perioada în care se afla în limitele teritoriului acestei celelalte părţi contractante. Fiecare parte contractantă va asigura ca pe teritoriul sau se aplică în mod efectiv măsuri adecvate pentru protecţia aeronavelor şi pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mana, bagajelor de cala, mărfurilor şi proviziilor de bord, înainte de şi în timpul imbarcarii sau încărcării. Fiecare parte contractantă va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere pentru măsuri speciale rezonabile de securitate, care îi este adresată de către cealaltă parte contractantă pentru a face faţa unei ameninţări deosebite. (5) Atunci când este comis un incident sau exista o ameninţare de comitere a unui act de capturare ilicită de aeronave civile ori când se comit alte acte ilicite îndreptate împotriva siguranţei acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor sau a instalaţiilor de navigaţie aeriană, părţile contractante se vor ajuta reciproc, prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte măsuri corespunzătoare, în scopul de a pune capăt, rapid şi în condiţii de securitate, incidentului sau ameninţării cu un act ilicit. (6) Fiecare parte contractantă va lua măsurile pe care le considera aplicabile, în scopul de a asigura ca o aeronava supusă unui act de capturare ilicită sau altui act de intervenţie ilicită, care a aterizat pe teritoriul statului respectiv, este reţinută la sol, în afară de cazul în care decolarea sa este impusa de obligaţia primordială de a proteja vietile omeneşti. Aceste măsuri vor fi luate, în măsura posibilului, pe bază de consultări reciproce. (7) În cazul în care o parte contractantă se confrunta cu probleme în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor acestui articol, referitoare la securitatea aviaţiei, autoritatea aeronautica a oricărei părţi contractante poate să ceara consultări imediate cu autoritatea aeronautica a celeilalte părţi contractante. Articolul 19Amendarea (1) Prezentul acord va putea fi modificat cu acordul comun al părţilor contractante. În acest scop fiecare parte contractantă va examina cu atenţie orice propunere prezentată de cealaltă parte contractantă. Orice modificare convenită va intra în vigoare atunci când părţile contractante îşi vor notifica reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea formalităţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale. (2) Anexa la prezentul acord poate fi modificată prin negocieri directe între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante şi va fi confirmată printr-un schimb de scrisori. (3) Negocierile privind modificarea prezentului acord sau a anexei vor începe în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii cererii, în afară de cazul în care ambele părţi contractante cad de acord asupra prelungirii acestei perioade. Articolul 20ÎnregistrareaPrezentul acord şi toate amendamentele la acesta vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale. Articolul 21Intrarea în vigoarePrezentul acord va intra în vigoare la data la care părţile contractante îşi vor notifica reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea formalităţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale. Articolul 22Încetarea valabilităţii (1) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nelimitată. (2) Orice parte contractantă poate notifica în scris, oricând, pe canale diplomatice, celeilalte părţi contractante decizia sa de a denunta prezentul acord. O astfel de notificare va fi comunicată simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. În acest caz, prezentul acord îşi va inceta valabilitatea la 12 (douasprezece) luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care aceasta notificare de denunţare este retrasă, prin înţelegere, înainte de expirarea acestei perioade. În absenta confirmării de primire de la cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată ca fiind primită la 14 (paisprezece) zile de la data primirii acesteia de către Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.Drept care subsemnaţii plenipotentiari, fiind autorizaţi în mod corespunzător pentru aceasta de către guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.Încheiat la Bucureşti, la 31 mai 1996, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, spaniola şi engleza, toate textele fiind în mod egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.Pentru Guvernul României,Teodor Groza,secretar de statPentru Guvernul RepubliciiOrientale a Uruguayului,Alvaro Ramos,ministrul afacerilor externe Anexă Secţiunea A (1) Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de către companiile aeriene desemnate de România:Puncte în România: BucureştiPuncte intermediare: vor fi convenite ulteriorPuncte în Uruguay: MontevideoPuncte mai departe: vor fi convenite ulterior. (2) Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de către companiile aeriene desemnate de Republica Orientala a Uruguayului:Puncte în Uruguay: MontevideoPuncte intermediare: vor fi convenite ulteriorPuncte în România: BucureştiPuncte mai departe: vor fi convenite ulterior. Secţiunea B (1) Orice punct sau mai multe puncte de pe rutele specificate vor putea sa nu fie deservite - fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora dintre ele - în funcţie de interesul companiilor aeriene desemnate de părţile contractante. (2) Autorităţile aeronautice ale părţilor contractante pot conveni asupra altor puncte situate în terţe state în care fiecare companie aeriană desemnată va putea imbarca sau debarca pasageri, marfa şi posta cu destinaţia spre sau, respectiv, cu provenienţă din teritoriul României sau teritoriul Republicii Orientale a Uruguayului. (3) Zborurile suplimentare vor fi efectuate de către fiecare companie aeriană desemnată pe baza unei cereri prealabile supuse spre aprobare autorităţii aeronautice respective din fiecare parte contractantă.-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 31 din 14 decembrie 1979 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 284/1979 privind stabilirea sectoarelor municipiului Bucureşti.
 • LEGE nr. 2.333 din 2 iunie 1926 privind ratificarea Convenţiunii internaţionale pentru represiunea răspândirii şi traficului publicatiunilor obscene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 481 din 19 decembrie 2006 pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 52 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 184 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 86 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 aprilie 2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 226 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000
 • LEGE nr. 207 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 3 din 30 martie 1988 privind încheierea şi executarea contractelor economice
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 144 din 10 iulie 2008 pentru completarea art. 7 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 172 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 14 octombrie 1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 9 octombrie 2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 382 din 24 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26 octombrie 1961
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 178 din 30 iulie 1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 225 din 25 noiembrie 2010 privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 27 octombrie 2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
 • LEGE nr. 15 din 28 februarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
 • LEGE nr. 329 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 381 din 13 iunie 2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamitaţi naturale în agricultura
 • LEGE nr. 119 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 164 din 10 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021