Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 95 din 26 mai 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 3 iunie 1999 -
LEGE nr. 95 din 26 mai 1999pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 3 iunie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA ACORDîntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aerieneGuvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, denumite în continuare părţi contractante,fiind părţi la Convenţia privind aviaţia civilă internationala, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,dorind sa încheie un acord suplimentar la convenţia menţionată, în scopul infiintarii şi exploatării de servicii aeriene regulate între şi dincolo de teritoriile lor respective,au convenit cele ce urmează: Articolul 1Definiţii (1) În sensul prezentului acord, în afară de cazul în care din context rezultă altfel, expresiile: a) convenţie înseamnă Convenţia privind aviaţia civilă internationala, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, inclusiv orice anexa adoptată în baza prevederilor art. 90 din aceasta convenţie, precum şi orice amendament la anexe sau la convenţie în baza prevederilor art. 90 şi 94 din aceasta, în măsura în care aceste anexe şi amendamente au fost adoptate de ambele părţi contractante; b) autorităţi aeronautice înseamnă, în cazul României, Ministerul Transporturilor, iar în cazul Republicii Orientale a Uruguayului, Ministerul Apărării Naţionale sau, în ambele cazuri, orice altă persoană sau organ autorizat sa îndeplinească funcţiile exercitate în prezent de autorităţile menţionate; c) companie aeriană desemnată înseamnă orice companie aeriană care a fost desemnată şi autorizata în conformitate cu art. 3 din prezentul acord; d) teritoriul părţii contractante şi cetăţeni ai părţii contractante înseamnă, după caz, teritoriul şi cetăţenii României şi, respectiv, ai Republicii Orientale a Uruguayului; e) serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, companie aeriană şi escala necomercială au intelesurile care le-au fost atribuite în art. 96 din convenţie; f) capacitate, în ceea ce priveşte o aeronava, înseamnă incarcatura comercială a acelei aeronave, disponibilă pe o ruta sau pe o porţiune de ruta; g) capacitate, în ceea ce priveşte un serviciu convenit, înseamnă capacitatea aeronavei utilizate pentru un astfel de serviciu, înmulţită cu frecventa curselor efectuate de aceasta aeronava într-o perioadă dată şi pe o ruta sau pe o porţiune de ruta; h) transport de trafic înseamnă transportul de pasageri, de marfa şi posta, în mod combinat sau separat; i) tarif înseamnă preţurile sau sumele care urmează să fie plătite pentru transportul internaţional de pasageri, bagaje şi marfa, precum şi condiţiile în baza cărora se aplică aceste preţuri sau sume de plată, inclusiv preţurile şi condiţiile pentru serviciile de agenţie ori pentru alte servicii auxiliare, cu excepţia remuneraţiei şi a condiţiilor pentru transportul poştei; j) rute specificate înseamnă rutele specificate în anexa la prezentul acord, pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate de către companiile aeriene desemnate ale părţilor contractante; k) servicii convenite înseamnă serviciile înfiinţate sau care urmează să fie înfiinţate pe rutele specificate în anexa la prezentul acord; l) acord înseamnă prezentul acord sau astfel cum a fost amendat în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul acord; şi m) anexa înseamnă anexa la prezentul acord sau astfel cum a fost amendata în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul acord. Anexa este parte integrantă a acestui acord şi toate referirile la acord vor fi aplicabile anexei, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres; n) taxe percepute de la utilizator înseamnă o taxa impusa companiilor aeriene de către autorităţile competente sau permisă de către acestea pentru punerea la dispoziţie de bunuri şi de servicii aeroportuare sau de instalaţii de navigaţie aeriană, inclusiv serviciile conexe şi facilităţile pentru aeronave, echipajele lor, pasageri şi marfa. (2) Titlurile fiecărui articol din prezentul acord au caracter de referinţa şi facilitare şi sub nici o formă nu vor incerca sa definească, sa limiteze sau sa descrie scopul ori intenţia prezentului acord. Articolul 2Acordarea drepturilor de trafic (1) Fiecare parte contractantă acorda celeilalte părţi contractante drepturile menţionate în prezentul acord, în scopul infiintarii şi exploatării serviciilor aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate în anexa la prezentul acord. (2) Sub rezerva prevederilor prezentului acord, companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă se vor bucura, în timpul exploatării serviciilor convenite pe rutele specificate, de următoarele drepturi: a) de a survola, fără aterizare, teritoriul celeilalte părţi contractante; b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celeilalte părţi contractante; şi c) de a imbarca şi a debarca, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în punctele specificate în anexa la prezentul acord, pasageri, marfa şi posta în trafic internaţional, în mod combinat sau separat. (3) Nici o prevedere a paragrafului (2) din acest articol nu va putea fi interpretată în sensul de a conferi companiilor aeriene desemnate de o parte contractantă dreptul de a imbarca pe teritoriul celeilalte părţi contractante pasageri, marfa şi posta, transportate contra cost sau în baza unui contract de închiriere şi destinate unui alt punct de pe teritoriul celeilalte părţi contractante (cabotaj). Articolul 3Desemnarea companiilor aeriene (1) Fiecare parte contractantă are dreptul sa desemneze una sau mai multe companii aeriene în scopul exploatării serviciilor convenite pe rutele specificate. Aceasta desemnare va face obiectul unei notificări scrise, pe cale diplomatică, între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante. (2) La primirea acestei desemnari, autorităţile aeronautice ale celeilalte părţi contractante vor acorda, fără întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 din acest articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizaţia de exploatare corespunzătoare. (3) Autorităţile aeronautice ale unei părţi contractante pot cere companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă sa îi facă dovada ca este în măsura sa îndeplinească condiţiile prevăzute în baza legilor şi a reglementărilor, aplicate în mod normal şi rezonabil de aceste autorităţi, cu privire la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale, în conformitate cu prevederile convenţiei. (4) Fiecare parte contractantă are dreptul de a refuza sa acorde autorizaţia de exploatare la care s-a făcut referire în paragraful (2) din acest articol sau sa impună acele condiţii pe care le considera necesare pentru exercitarea de către compania aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă a drepturilor specificate la art. 2 din prezentul acord, în cazul în care nu i se face dovada ca partea preponderenta a proprietăţii şi controlul efectiv al acelei companii aeriene aparţin părţii contractante care desemnează compania aeriană sau cetăţenilor săi, în conformitate cu legislaţia interna a statului în care este înregistrată compania aeriană. (5) Compania aeriană desemnată şi autorizata în conformitate cu prevederile paragrafelor (1) şi (2) din acest articol poate începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu condiţia reglementării capacităţii, în conformitate cu art. 5 din prezentul acord, a aprobării orarului, în conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul acord, şi cu condiţia ca tarifele stabilite în conformitate cu prevederile art. 8 din prezentul acord să fie în vigoare. (6) Fiecare parte contractantă are dreptul sa înlocuiască printr-o notificare scrisă, pe cale diplomatică, între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante, compania aeriană pe care a desemnat-o cu o alta companie aeriană. Compania aeriană nou-desemnată va avea aceleaşi drepturi şi va fi supusă aceloraşi obligaţii ca şi compania aeriană pe care o înlocuieşte. Articolul 4Revocarea sau suspendarea autorizaţiei de exploatare (1) Fiecare parte contractantă are dreptul de a revoca o autorizaţie de exploatare sau de a suspenda temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 din prezentul acord de către o companie aeriană desemnată de către cealaltă parte contractantă sau de a impune acele condiţii pe care le considera necesare pentru exercitarea acestor drepturi: a) în orice caz în care nu i se face dovada ca partea preponderenta a proprietăţii şi controlul efectiv al acestei companii aeriene aparţin părţii contractante care desemnează compania aeriană sau cetăţenilor acelei părţi contractante, în conformitate cu art. 3 paragraful (4); sau b) în cazul în care compania aeriană nu reuşeşte să se conformeze legilor şi reglementărilor părţii contractante care acorda acele drepturi; sau c) în cazul în care compania aeriană nu reuşeşte să se conformeze prevederilor prezentului acord. (2) În afară de cazul în care revocarea imediata, suspendarea sau impunerea condiţiilor menţionate la paragraful 1 din acest articol este esenţială pentru a se evita noi abateri de la legi şi reglementări, acest drept va fi exercitat de fiecare parte contractantă numai după consultări cu cealaltă parte contractantă, în conformitate cu art. 16 din prezentul acord. Articolul 5Principiile care reglementează exploatarea serviciilor convenite (1) Companiile aeriene desemnate de părţile contractante se vor bucura de posibilităţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate. (2) În exploatarea serviciilor convenite, companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor tine seama de interesele companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, pentru a nu se afecta în mod nejustificat serviciile pe care acestea din urma le asigura pe întreaga ruta sau pe o parte a acestei rute. (3) Pe orice ruta specificată capacitatea asigurata de către companiile aeriene desemnate de o parte contractantă, împreună cu capacitatea asigurata de către companiile aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă vor fi menţinute într-o legătură rezonabila cu cerinţele publicului în privinta transportului aerian pe acea ruta. (4) Serviciile convenite, efectuate de companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă, vor avea ca obiect primordial asigurarea, la un coeficient de incarcatura rezonabil, a unei capacităţi adecvate pentru a răspunde cererilor curente şi raţional previzibile pentru transportul de trafic spre şi dinspre teritoriul celeilalte părţi contractante. (5) Dreptul companiilor aeriene desemnate de a transporta trafic între punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul celeilalte părţi contractante, şi punctele situate în tari terţe va fi exercitat în conformitate cu principiile generale, potrivit cărora capacitatea trebuie să fie adaptată: a) cerinţelor de trafic spre şi dinspre teritoriul părţii contractante care a desemnat compania aeriană; b) cerinţelor de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, după ce s-a ţinut seama de serviciile aeriene locale şi regionale; şi c) cerinţelor exploatării liniei aeriene directe. (6) Capacitatea care urmează să fie asigurată pe rutele specificate va fi convenită între companiile aeriene desemnate ale ambelor părţi contractante şi va fi aprobată de autorităţile aeronautice ale părţilor contractante. Orice creştere a capacităţii va face, de asemenea, obiectul unei înţelegeri între companiile aeriene desemnate şi va fi supusă aprobării autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante. Până la obţinerea acestei aprobări, capacitatea deja existenta va rămâne în vigoare. Articolul 6Furnizarea datelor statisticeAutorităţile aeronautice ale fiecărei părţi contractante vor determina propriile companii aeriene desemnate sa furnizeze autorităţilor aeronautice ale celeilalte părţi contractante, la cererea acestora, date periodice sau alte situaţii statistice care pot fi cerute în mod rezonabil, în scopul examinării capacităţii asigurate pe serviciile convenite de către companiile aeriene desemnate de ambele părţi contractante. Articolul 7Aprobarea orarelor (1) Orarele de zbor, incluzând frecventa zborurilor, zilele de operare, tipul serviciilor şi tipul aeronavelor ce vor fi folosite, vor fi convenite între companiile aeriene desemnate de părţile contractante. Aceste probleme astfel convenite vor fi supuse aprobării autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante cu 30 (treizeci) de zile înainte de începerea exploatării serviciilor convenite. Aceeaşi procedura va fi aplicată în cazul schimbărilor ulterioare, iar perioada de 30 (treizeci) de zile poate fi modificată cu acordul autorităţilor aeronautice respective. (2) În cazul în care companiile aeriene desemnate nu vor reusi sa convină asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de către autorităţile aeronautice ale părţilor contractante. Aceeaşi procedura este aplicabilă şi în cazul în care companiile aeriene desemnate nu convin asupra schimbării ulterioare a orarului în vigoare. În acest din urmă caz, orarele existente vor rămâne în vigoare 6 (şase) luni, perioada în care autorităţile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare. Articolul 8Tarife (1) Tarifele care urmează să fie aplicate de către compania aeriană desemnată de una dintre părţile contractante pentru transportul către sau dinspre teritoriul celeilalte părţi contractante vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinându-se seama de toţi factorii relevanti, incluzând interesele utilizatorilor, costul exploatării, caracteristicile serviciului, nivelul comisioanelor, un profit rezonabil, tarifele aplicate de alte companii aeriene, precum şi de alte considerente de ordin comercial de pe piaţa. (2) Tarifele la care s-a făcut referire în paragraful 1 din acest articol vor fi convenite, dacă este posibil, între companiile aeriene desemnate ale părţilor contractante şi la un astfel de acord se va ajunge, dacă este posibil, prin folosirea procedurilor organismelor sau ale organizaţiilor internaţionale corespunzătoare. (3) Tarifele astfel convenite vor fi supuse spre aprobare autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data propusă pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, această perioadă poate fi redusă, sub rezerva acordului respectivelor autorităţi. (4) Aprobarea tarifelor poate fi data în mod expres. Dacă nici una dintre autorităţile aeronautice nu şi-a exprimat dezacordul în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care tarifele au fost supuse spre aprobare în conformitate cu paragraful (3) din acest articol, aceste tarife vor fi considerate ca aprobate. În cazul reducerii perioadei stabilite pentru supunerea spre aprobare a tarifelor, în conformitate cu paragraful (3) din acest articol, autorităţile aeronautice pot conveni ca perioada în care poate fi notificat dezacordul să fie mai mica de 30 (treizeci) de zile. (5) Dacă un tarif nu poate fi convenit în conformitate cu paragraful 2 din acest articol sau dacă în timpul perioadei aplicabile, în conformitate cu paragraful (4) din acest articol, autorităţile aeronautice ale unei părţi contractante notifica autorităţilor aeronautice ale celeilalte părţi contractante dezacordul lor asupra unui tarif convenit, în conformitate cu paragraful (2) din acest articol, autorităţile aeronautice ale părţilor contractante vor incerca sa stabilească tariful de comun acord. (6) Dacă autorităţile aeronautice ale părţilor contractante nu pot conveni asupra oricărui tarif supus aprobării lor, în baza paragrafului (3) din acest articol, sau asupra stabilirii oricărui tarif, în baza paragrafului (5) din acest articol, diferendul va fi soluţionat în conformitate cu prevederile art. 17 din prezentul acord. (7) Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rămâne în vigoare până în momentul aprobării unui nou tarif. Valabilitatea tarifului respectiv poate fi prelungită peste data expirării sale iniţiale, cu aprobarea autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante. Totuşi valabilitatea unui tarif nu poate fi prelungită în virtutea acestui paragraf pentru o perioadă mai mare de 12 (douasprezece) luni de la data la care acesta ar fi expirat. Articolul 9Scutirea de taxe vamale (1) Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internaţionale de către companiile aeriene desemnate de părţile contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, piesele de schimb şi proviziile de bord, inclusiv alimentele, băuturile, produsele din tutun, precum şi alte produse destinate vânzării către pasageri pe timpul zborului, aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite, la intrarea în teritoriul celeilalte părţi contractante, de toate taxele vamale, taxele de inspecţie şi de orice alte taxe, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sa rămână la bordul aeronavelor până în momentul reexportării lor. (2) Vor fi, de asemenea, scutite de aceleaşi taxe, cu excepţia sumelor corespunzătoare serviciului prestat: a) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentarii aeronavelor companiilor aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internaţionale, incarcati pe teritoriul celeilalte părţi contractante, chiar şi atunci când aceşti carburanţi şi lubrifianţi sunt utilizaţi pe o porţiune din zborul efectuat deasupra teritoriului unde au fost incarcati; b) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord, introduse pe teritoriul celeilalte părţi contractante pentru întreţinerea sau pentru repararea aeronavelor utilizate pe serviciile aeriene internaţionale de către companiile aeriene desemnate; c) proviziile de bord încărcate pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în limitele fixate de autorităţile competente ale respectivei părţi contractante şi destinate consumarii lor la bordul aeronavelor utilizate pe serviciile aeriene internaţionale de către companiile aeriene desemnate; d) marfa şi bagajele în tranzit direct, transportate de aeronavele utilizate pe serviciile aeriene internaţionale de către companiile aeriene desemnate; e) obiectele şi materialele introduse pe teritoriul unei părţi contractante pentru a fi folosite în birourile agentiilor companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă în scopuri de reclama şi publicitate, cu condiţia ca aceste obiecte şi materiale sa poarte înscris numele companiei aeriene respective şi să fie distribuite în mod gratuit.Materialele la care s-a făcut referire în subparagrafele a)-c) din acest paragraf pot fi păstrate, la cerere, sub supraveghere şi control vamal. (3) Echipamentul obişnuit de bord, materialele şi rezervele aflate la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate de fiecare parte contractantă pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părţi contractante numai cu consimţământul autorităţilor vamale ale acestei părţi contractante. În acest caz ele vor putea fi puse sub supravegherea autorităţilor menţionate până în momentul în care vor fi reexportate sau vor primi o alta destinaţie, în conformitate cu reglementările vamale. (4) Fiecare parte contractantă acorda companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă aceleaşi privilegii de care se bucura propriile companii aeriene desemnate pe teritoriul celeilalte părţi contractante, cu privire la taxa pe valoarea adăugată sau la orice impozit indirect similar, structurat ca un impozit general, în conformitate cu legislaţia naţionala a fiecărei părţi contractante. Articolul 10Activităţi comerciale (1) Fiecare parte contractantă acorda, pe bază de reciprocitate, companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, dreptul de a înfiinţa şi de a menţine pe teritoriul sau agenţii, împreună cu personalul comercial, tehnic, operational şi administrativ necesar, propriu sau indigen, pentru necesităţile legate de efectuarea serviciilor convenite pe rutele specificate. Înfiinţarea unor astfel de agenţii şi angajarea personalului menţionat mai sus vor fi supuse legilor şi altor reglementări ale părţii contractante care acorda acest drept. (2) Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă au dreptul sa emita propriile documente de transport pentru serviciile lor aeriene internaţionale, să facă reclama şi sa promoveze vânzările pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Aceste vânzări pot fi efectuate fie direct prin propriile lor agenţii, fie prin agenţii de vânzări şi/sau de turism, în conformitate cu legile şi cu alte reglementări în vigoare ale acestei celelalte părţi contractante, către orice persoană, organizaţie sau organism. (3) Vânzarea documentelor de transport la care se face referire în paragraful (2), pe teritoriul celeilalte părţi contractante, poate fi facuta în moneda locală sau în orice alta valuta liber convertibilă. Articolul 11Transferul veniturilor (1) Fiecare parte contractantă acorda companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă dreptul de transfer liber al excedentului dintre încasări şi cheltuieli, realizat pe teritoriul sau în legătură cu transportul pasagerilor, bagajelor, mărfii şi poştei de către companiile aeriene desemnate de aceasta cealaltă parte contractantă. Acest transfer se va efectua în valută liber convertibilă la rata oficială de schimb din ziua în care se face transferul. (2) În cazul în care între cele doua părţi contractante exista un acord special de plati, transferul se va face în conformitate cu prevederile acelui acord. (3) În cazul în care între cele doua părţi contractante exista o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, se vor aplica prevederile acestei convenţii. Articolul 12Tarife aeroportuare şi alte tarife similare Orice tarife impuse pentru utilizarea aeroporturilor şi a instalaţiilor de navigaţie aeriană de pe teritoriul României şi, respectiv, de pe teritoriul Republicii Orientale a Uruguayului vor fi percepute în conformitate cu nivelul oficial al tarifelor, stabilit prin legile sau prin celelalte reglementări în vigoare în aceste state, care se aplică tuturor aeronavelor care efectuează servicii aeriene internaţionale similare. Articolul 13Recunoaşterea certificatelor şi a licenţelor (1) Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licentele, eliberate sau validate de o parte contractantă şi care sunt încă în vigoare, vor fi recunoscute ca fiind valabile de către cealaltă parte contractantă, în scopul exploatării rutelor şi a serviciilor prevăzute în prezentul acord, cu condiţia ca cerinţele în baza cărora au fost emise sau validate aceste certificate sau licenţe să fie egale cu sau mai mari decât normele minime care ar putea fi stabilite în conformitate cu prevederile convenţiei. (2) Totuşi fiecare parte contractantă îşi rezerva dreptul de a refuza sa recunoască, în scopul efectuării zborurilor deasupra propriului sau teritoriu, brevetele de aptitudine şi licentele acordate propriilor săi cetăţeni de către cealaltă parte contractantă sau de către orice alt stat. Articolul 14Aplicarea legilor şi a reglementărilor (1) Legile şi reglementările unei părţi contractante, referitoare la intrarea în, şederea pe sau ieşirea de pe teritoriul sau a aeronavelor folosite în navigaţia aeriană internationala sau cele referitoare la exploatarea şi navigaţia acestor aeronave în perioada în care se afla în limitele teritoriului sau, se vor aplica aeronavelor companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă şi vor fi respectate de aceste aeronave la intrarea în, ieşirea din sau în perioada în care se afla în limitele teritoriului primei părţi contractante. (2) Legile şi reglementările unei părţi contractante, referitoare la intrarea în, şederea pe, tranzitul prin sau ieşirea de pe teritoriul sau a pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mărfii sau poştei transportate de aeronave, inclusiv reglementările referitoare la intrare, ieşire, imigrare, emigrare, paşapoarte, vama, valuta şi carantina, vor fi respectate de către sau în numele acestor pasageri, echipaje, marfa şi posta ale companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă la intrarea în sau ieşirea din ori în perioada în care se afla în limitele teritoriului primei părţi contractante. (3) Culoarele aeriene şi punctele de survolare a frontierei României şi, respectiv, a Republicii Orientale a Uruguayului pentru rutele specificate în anexa prezentului acord vor fi stabilite în mod independent de către fiecare parte contractantă pe teritoriul sau. Articolul 15Conformarea cu acordurile sau convenţiile multilaterale Dacă un acord sau o convenţie multilaterala generală privind transporturile aeriene intră în vigoare pentru ambele părţi contractante, prezentul acord va fi amendat prin negocieri între părţile contractante, astfel încât să se conformeze prevederilor acelui acord sau ale acelei convenţii. Articolul 16Consultări (1) Autorităţile aeronautice ale părţilor contractante se vor consulta, din timp în timp, într-un spirit de strânsă cooperare, pentru a se asigura ca prevederile prezentului acord se aplică şi se respecta în mod satisfăcător. (2) Orice parte contractantă poate cere oricând consultări cu cealaltă parte contractantă, privind interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului acord. Aceste consultări care pot avea loc între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante prin negocieri directe sau prin corespondenta vor începe într-o perioadă de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii cererii de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care ambele părţi contractante convin sa prelungească această perioadă. Articolul 17Soluţionarea diferendelor (1) În cazul apariţiei unui diferend cu privire la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord şi a anexei la acesta, părţile contractante vor trebui mai întâi sa incerce sa îl soluţioneze prin negocieri directe, conform regimului de consultări prevăzut la art. 16 paragrafele (1) şi (2). (2) Dacă părţile contractante nu ajung la nici o soluţie prin negocierile amintite, diferendul va fi supus deciziei unui tribunal de arbitraj, ale cărui constituire şi funcţionare vor fi supuse următoarelor norme: a) tribunalul de arbitraj va fi compus din trei arbitri. Fiecare parte contractantă va numi un arbitru, iar cel de-al treilea va fi desemnat prin acordul primilor 2 şi nu trebuie să fie cetăţean al nici uneia dintre părţile contractante; b) numirea primilor 2 arbitri se va efectua în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data la care una dintre părţile contractante primeşte nota diplomatică a celeilalte părţi contractante, prin care se solicita arbitrajul. Al treilea arbitru va fi numit în termen de 30 (treizeci) de zile de la desemnarea primilor 2; c) dacă nu se respecta termenele menţionate la subparagraful b) de mai sus, orice parte contractantă, dacă nu s-a convenit altfel, va putea solicita preşedintelui Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale să efectueze numirile respective. Dacă acest preşedinte este cetăţean al uneia dintre părţile contractante sau este descalificat în alt fel, acesta va putea fi înlocuit de vicepreşedintele care nu este astfel descalificat şi care va fi însărcinat să efectueze numirile respective; d) tribunalul de arbitraj va adopta regulamentul sau propriu şi va emite hotărârea definitivă prin majoritate de voturi, în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data constituirii acestuia. Acest termen va putea fi prelungit prin acordul ambelor părţi contractante; e) hotărârile tribunalului de arbitraj vor fi obligatorii pentru ambele părţi contractante. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile şi onorariile arbitrului sau. Onorariile şi cheltuielile celui de-al treilea arbitru, precum şi cheltuielile procesului vor fi suportate în proporţii egale de ambele părţi contractante; f) în toate cazurile în care o parte contractantă nu se supune hotărârilor tribunalului de arbitraj şi persista în atitudinea sa, cealaltă parte contractantă este imputernicita sa limiteze, sa suspende sau sa revoce exercitarea drepturilor acordate în baza acestui acord părţii contractante în culpa. Articolul 18Securitatea aviaţiei (1) În conformitate cu drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante reafirma ca obligaţia lor reciprocă de a proteja securitatea aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită face parte integrantă din prezentul acord. Fără a limita generalitatea drepturilor şi a obligaţiilor ce le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante acţionează, în special, conform prevederilor Convenţiei cu privire la infracţiunile şi la anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnată la Tokyo la 14 septembrie 1963, ale Convenţiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, ale Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, precum şi ale oricărei alte convenţii privind securitatea aviaţiei, la care părţile contractante vor deveni membre. (2) Părţile contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, toată asistenţa necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile şi a altor acte ilicite îndreptate împotriva securităţii acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor şi a instalaţiilor de navigaţie aeriană, precum şi împotriva oricărei alte ameninţări pentru securitatea aviaţiei civile. (3) În raporturile lor reciproce, părţile contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviaţiei, care au fost stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi desemnate ca anexe la Convenţia privind aviaţia civilă internationala, în măsura în care aceste prevederi se aplică părţilor contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor care îşi au sediul principal sau reşedinţa permanenta pe teritoriul lor, precum şi operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriul lor sa acţioneze în conformitate cu aceste dispoziţii referitoare la securitatea aviaţiei. (4) Fiecare parte contractantă este de acord ca aceşti operatori de aeronave trebuie să respecte prevederile privind securitatea aviaţiei, la care s-a făcut referire în paragraful 3 din acest articol, pretinse de cealaltă parte contractantă, la intrarea în, ieşirea din sau în perioada în care se afla în limitele teritoriului acestei celelalte părţi contractante. Fiecare parte contractantă va asigura ca pe teritoriul sau se aplică în mod efectiv măsuri adecvate pentru protecţia aeronavelor şi pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mana, bagajelor de cala, mărfurilor şi proviziilor de bord, înainte de şi în timpul imbarcarii sau încărcării. Fiecare parte contractantă va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere pentru măsuri speciale rezonabile de securitate, care îi este adresată de către cealaltă parte contractantă pentru a face faţa unei ameninţări deosebite. (5) Atunci când este comis un incident sau exista o ameninţare de comitere a unui act de capturare ilicită de aeronave civile ori când se comit alte acte ilicite îndreptate împotriva siguranţei acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor sau a instalaţiilor de navigaţie aeriană, părţile contractante se vor ajuta reciproc, prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte măsuri corespunzătoare, în scopul de a pune capăt, rapid şi în condiţii de securitate, incidentului sau ameninţării cu un act ilicit. (6) Fiecare parte contractantă va lua măsurile pe care le considera aplicabile, în scopul de a asigura ca o aeronava supusă unui act de capturare ilicită sau altui act de intervenţie ilicită, care a aterizat pe teritoriul statului respectiv, este reţinută la sol, în afară de cazul în care decolarea sa este impusa de obligaţia primordială de a proteja vietile omeneşti. Aceste măsuri vor fi luate, în măsura posibilului, pe bază de consultări reciproce. (7) În cazul în care o parte contractantă se confrunta cu probleme în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor acestui articol, referitoare la securitatea aviaţiei, autoritatea aeronautica a oricărei părţi contractante poate să ceara consultări imediate cu autoritatea aeronautica a celeilalte părţi contractante. Articolul 19Amendarea (1) Prezentul acord va putea fi modificat cu acordul comun al părţilor contractante. În acest scop fiecare parte contractantă va examina cu atenţie orice propunere prezentată de cealaltă parte contractantă. Orice modificare convenită va intra în vigoare atunci când părţile contractante îşi vor notifica reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea formalităţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale. (2) Anexa la prezentul acord poate fi modificată prin negocieri directe între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante şi va fi confirmată printr-un schimb de scrisori. (3) Negocierile privind modificarea prezentului acord sau a anexei vor începe în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii cererii, în afară de cazul în care ambele părţi contractante cad de acord asupra prelungirii acestei perioade. Articolul 20ÎnregistrareaPrezentul acord şi toate amendamentele la acesta vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale. Articolul 21Intrarea în vigoarePrezentul acord va intra în vigoare la data la care părţile contractante îşi vor notifica reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea formalităţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale. Articolul 22Încetarea valabilităţii (1) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nelimitată. (2) Orice parte contractantă poate notifica în scris, oricând, pe canale diplomatice, celeilalte părţi contractante decizia sa de a denunta prezentul acord. O astfel de notificare va fi comunicată simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. În acest caz, prezentul acord îşi va inceta valabilitatea la 12 (douasprezece) luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care aceasta notificare de denunţare este retrasă, prin înţelegere, înainte de expirarea acestei perioade. În absenta confirmării de primire de la cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată ca fiind primită la 14 (paisprezece) zile de la data primirii acesteia de către Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.Drept care subsemnaţii plenipotentiari, fiind autorizaţi în mod corespunzător pentru aceasta de către guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.Încheiat la Bucureşti, la 31 mai 1996, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, spaniola şi engleza, toate textele fiind în mod egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.Pentru Guvernul României,Teodor Groza,secretar de statPentru Guvernul RepubliciiOrientale a Uruguayului,Alvaro Ramos,ministrul afacerilor externe Anexă Secţiunea A (1) Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de către companiile aeriene desemnate de România:Puncte în România: BucureştiPuncte intermediare: vor fi convenite ulteriorPuncte în Uruguay: MontevideoPuncte mai departe: vor fi convenite ulterior. (2) Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de către companiile aeriene desemnate de Republica Orientala a Uruguayului:Puncte în Uruguay: MontevideoPuncte intermediare: vor fi convenite ulteriorPuncte în România: BucureştiPuncte mai departe: vor fi convenite ulterior. Secţiunea B (1) Orice punct sau mai multe puncte de pe rutele specificate vor putea sa nu fie deservite - fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora dintre ele - în funcţie de interesul companiilor aeriene desemnate de părţile contractante. (2) Autorităţile aeronautice ale părţilor contractante pot conveni asupra altor puncte situate în terţe state în care fiecare companie aeriană desemnată va putea imbarca sau debarca pasageri, marfa şi posta cu destinaţia spre sau, respectiv, cu provenienţă din teritoriul României sau teritoriul Republicii Orientale a Uruguayului. (3) Zborurile suplimentare vor fi efectuate de către fiecare companie aeriană desemnată pe baza unei cereri prealabile supuse spre aprobare autorităţii aeronautice respective din fiecare parte contractantă.-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 81 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • LEGE nr. 64 din 18 aprilie 2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 9 septembrie 1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 137 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 95 din 10 iunie 1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 295 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 544 din 1 octombrie 2002 privind schimbarea denumirii comunei Viişoara, judeţul Neamţ, în Alexandru cel Bun
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 179 din 11 noiembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 4 octombrie 2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 28 din 31 martie 1992 pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 330 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 156 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2012 pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989"
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • ORDONANŢA URG. nr. 56 din 29 aprilie 1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 28 februarie 2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • LEGE nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 104 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1995 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 182 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 290 din 20 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 150 din 27 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 9 iunie 1997 cu privire la adopţie
 • LEGE nr. 231 din 22 noiembrie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 547 din 18 decembrie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Lupeni, judeţul Hunedoara
 • LEGE nr. 31 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe şantierele de construcţii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 348 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 123 din 9 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 57 din 3 octombrie 1968 (*republicată*) de organizare şi funcţionare a consiliilor populare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 12 iunie 2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 88 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Acordului european asupra transferului responsabilităţii cu privire la refugiaţi, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980
 • LEGE nr. 461 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Maritima şi Medalia Virtutea Maritima
 • LEGE nr. 485 din 18 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 143 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare
 • LEGE nr. 255 din 8 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021