Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 463 din 28 iunie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 20 iunie 2002 (*actualizată*)privind industria de apărare(actualizată până la data de 29 ianuarie 2003*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 ianuarie 2003 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002; LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic al activităţilor industriei de apărare referitoare la dimensionarea capacităţilor de producţie, corelarea acestora cu cerinţele forţelor sistemului naţional de apărare, asigurarea interoperabilitatii cu produsele NATO şi menţinerea numărului strict de personal specializat pentru asigurarea functionalitatii liniilor de fabricaţie de armament, muniţii, tehnica de lupta, echipamente de transmisiuni, optoelectronica, pulberi şi explozibili, inclusiv pentru cercetarea şi proiectarea în domeniul producţiei de apărare. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) industria de apărare este ramura strategica a economiei naţionale şi cuprinde: agenţii economici care dispun de capacităţi de producţie şi resurse umane destinate cercetării, proiectării, producţiei, reparării, modernizării, incercarii şi testarii sistemelor de armament, muniţiilor, tehnicii de lupta, echipamentelor, pieselor de schimb şi accesoriilor aferente acestora, pulberilor şi explozibililor şi altor materiale cu destinaţie specifică apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, necesare componentelor forţelor sistemului naţional de apărare; b) capacitatea producţiei pentru apărare, denumita în continuare capacitate, reprezintă ansamblul activelor unui agent economic destinate realizării uneia sau mai multora dintre activităţile de cercetare, proiectare, dezvoltare, modernizare, încercare, testare, producere şi reparare a sistemelor de armament şi munitie, tehnicii de lupta, echipamentelor şi materialelor cu destinaţie specifică apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi a pieselor de schimb necesare, pulberilor şi explozibililor, inclusiv poligoanele de trageri şi încercări, terenurile cu regim de spaţiu de siguranţă, precum şi infrastructura de utilităţi aferente; c) ministerul de resort este ministerul sau organul administraţiei publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societăţii comerciale sau sub a cărui autoritate funcţionează regia autonomă ori compania naţionala; d) autoritatea de specialitate este organul specializat al Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; e) conservarea capacităţilor reprezintă ansamblul operaţiunilor de trecere în conservare, menţinere, paza şi repunere în funcţiune după conservare; f) inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare ale unui agent economic din industria de apărare, denumit în continuare inventar, reprezintă totalitatea imobilizarilor corporale şi necorporale utilizate de agentul economic pentru realizarea activităţilor prevăzute la lit. b); g) documentaţia tehnica reprezintă desenele şi documentele scrise care, independent sau împreună, determina componenta şi construcţia produsului şi cuprind, după caz, datele de studiu şi proiectare, execuţie, verificare, recepţie, exploatare, întreţinere sau de certificare, de propaganda tehnica şi comercială a acestuia. Documentaţia tehnica cuprinde documentaţia de studiu, documentaţia de baza - constructivă, documentaţia tehnologică, documentaţia de exploatare şi documentaţia de certificare şi auxiliara. Articolul 3Lista cuprinzând agenţii economici şi capacităţile definite potrivit art. 2 lit. b) se aproba prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea ministerului de resort, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 4 (1) Capacităţile se evidenţiază în Inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala. (2) Inventarul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de către agentul economic în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se avizează de ministerul de resort şi se aproba de autoritatea de specialitate. (3) Inventarul prevăzut la alin. (1) se actualizează anual, până la data de 30 septembrie, sau în situaţia modificării listei prevăzute la art. 3. (4) Răspunderea pentru păstrarea integrităţii fizice şi functionale a bunurilor de inventar revine fiecărui agent economic. Articolul 5 (1) Documentaţia tehnica realizată din fondurile pentru apărare este proprietate publică a statului, se afla în administrarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi poate fi pusă la dispoziţie agenţilor economici pe bază de contract, potrivit legii, pentru executarea comenzilor transmise acestora, precum şi în vederea fabricaţiei de produse pentru o terta persoana din ţara sau din străinătate. (2) Documentaţiile tehnice primite de la partenerii externi sunt puse la dispoziţie agenţilor economici, potrivit legislaţiei în vigoare, regimului juridic al proprietăţii acestora, precum şi clauzelor din contractul încheiat cu partenerul extern. Articolul 6Dimensionarea şi restructurarea agenţilor economici din industria de apărare, atunci când acestea afectează capacităţile definite la art. 2 lit. b), se face cu avizul autorităţii de specialitate şi cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, potrivit criteriilor stabilite prin strategiile şi programele de restructurare aprobate potrivit legii. Articolul 7Asocierea agenţilor economici din industria de apărare cu persoane juridice române sau străine, prin care se creează o noua persoana juridică, se face cu avizul ministerului de resort, potrivit legii. Articolul 8 (1) Capacităţile, în raport de gradul de încărcare, pot fi trecute temporar în conservare, conform metodologiei elaborate de ministerul de resort, sau pot fi folosite pentru desfăşurarea altor activităţi economice. (2) Amortizarea imobilizarilor corporale şi necorporale aferentă perioadei de conservare pentru capacităţile prevăzute la alin. (1) va diminua capitalurile proprii la data expirării duratelor normale de utilizare prevăzute de lege şi a casării efective. Articolul 9Contractele de privatizare ale agenţilor economici din industria de apărare vor include clauze speciale referitoare la menţinerea integrităţii şi a stării de funcţionare a capacităţilor de producţie, dacă nu sunt precizate alte reglementări. Articolul 10 (1) În perioada în care salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată la agenţii economici din industria de apărare nu desfăşoară activitate de baza din lipsa de comenzi sau de contracte vor efectua activităţi de întreţinere, conservare, reparaţii, paza, activităţi administrative şi alte activităţi specifice. (2) Fondul lunar necesar acoperirii drepturilor salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) se determina luându-se în calcul 75% din salariul mediu brut pe economie din luna anterioară, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (3) Sumele necesare pentru plata drepturilor salariale prevăzute la alin. (2), precum şi cele necesare pentru achitarea contribuţiilor datorate de angajator, potrivit legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate se aloca agenţilor economici, în conformitate cu numărul mediu maxim de personal aprobat, din sumele prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 11Numărul mediu maxim de personal pentru fiecare agent economic din industria de apărare care beneficiază de prevederile art. 10 se stabileşte anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 12 (1) Personalul disponibilizat în baza programelor de restructurare aprobate ca urmare a reorganizării unităţilor din industria de apărare beneficiază de indemnizaţie de şomaj, acordată în condiţiile legii, precum şi de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizarii, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare. (2) Venitul lunar de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, pe o perioadă de 24 de luni. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizarii. (4) Persoanele care s-au încadrat în munca beneficiază, până la expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), de venituri lunare de completare în cuantumul stabilit în condiţiile alin. (1). (5) De prevederile alin. (4) nu beneficiază persoanele care se reangajeaza la agenţii economici din industria de apărare.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 12^1Sumele pentru acordarea venitului lunar de completare prevăzut la art. 12 alin. (1) se suporta de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, din cheltuielile pentru plata indemnizaţiei de şomaj.----------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 12^2Venitul lunar de completare prevăzut la art. 12 este exceptat de la plata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul de asigurări sociale de sănătate.----------Art. 12^2 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 12^3Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.----------Art. 12^3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 12^4Prevederile art. 1 alin. (2), art. 3 referitoare la art. 1, precum şi cele ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 170/2001privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 403/2002, cu privire la luna ianuarie 2002, se extind şi pentru luna ianuarie 2003.----------Art. 12^4 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 12^5Repartizarea pe unităţi a numărului mediu de personal prevăzut la art. 12^4 se stabileşte prin ordin comun emis de ministrul industriei şi resurselor şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale.----------Art. 12^5 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 13Finanţarea activităţilor din programele curente privind restructurarea industriei de apărare, inclusiv întreţinerea, conservarea capacităţilor de producţie şi securitatea acestora, se face din surse proprii ale agenţilor economici, din venituri extrabugetare constituite cu aceasta destinaţie conform legii şi, în completare, de la bugetul de stat.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 14Agenţii economici, precum şi celelalte persoane juridice care au în administrare sau în folosinţa terenuri proprietate a statului utilizate pentru producţia de apărare, depozite destinate produselor militare şi materialelor cu specific militar, precum şi zonele de siguranţă ale acestora, stabilite potrivit normelor legale în domeniu, sunt scutiţi de la plata impozitului şi taxelor pe clădirile şi terenurile evidenţiate în inventar. Articolul 15 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă*) Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 15 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003.-----------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2002, "Termenul de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, se proroga până la data de 1 ianuarie 2003, în vederea modificării şi completării". Articolul 16Constituie contravenţie următoarele fapte: a) păstrarea necorespunzătoare a capacităţilor de producţie pentru apărare trecute în conservare şi finanţate de la bugetul de stat; b) nerespectarea termenelor stabilite pentru întocmirea sau actualizarea inventarului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3); c) nesolicitarea de către agenţii economici a avizelor prevăzute la art. 6 şi 7; d) întocmirea parţială ori necorespunzătoare a inventarului.----------Art. 16 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003. Articolul 17Contravenţiile prevăzute la art. 16 lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.----------Art. 17 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003. Articolul 18Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se constata şi se aplică de către: a) autoritatea de specialitate, prin delegaţi împuterniciţi de şeful instituţiei, în ceea ce priveşte activităţile de conservare a capacităţilor producţiei pentru apărare; b) ministerul de resort, prin persoane împuternicite de ministru, în legătură cu activităţile agenţilor economici din industria de apărare; c) Ministerul Finanţelor Publice, prin împuterniciţi numiţi de ministru, în legătură cu cheltuirea şi folosirea fondurilor alocate de la buget; d) organele specializate de control ale Guvernului.----------Art. 18 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003. Articolul 19Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.----------Art. 19 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu--------

Noutăți

 • LEGE nr. 27 din 4 martie 2013 privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011, şi a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012
 • LEGE nr. 107 din 15 iunie 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
 • CODUL MUNCII din 23 noiembrie 1972 cu modificări până în august 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGE nr. 79 din 26 martie 2007 pentru modificarea art. 28^1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 26 din 23 iulie 1975 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 59/1975 privind stabilirea vechimii necesare pentru promovarea în funcţie (meserie) pe nivele de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ şi muncitorilor din unităţile de turism încadraţi în activitatea de producţie prin policalificare, în perioada din afară sezonului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 184 din 29 decembrie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 150 din 30 aprilie 2013 pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet" ca ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 154 din 15 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 53 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 19 din 3 martie 2015 pentru ratificarea Acordului euromediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013
 • LEGE nr. 771 din 29 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • LEGE nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 78 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea României la Convenţia pentru protejarea producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, adoptată la Geneva la 29 octombrie 1971
 • LEGE nr. 216 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2000 privind aprobarea reglementării obligaţiilor reciproce dintre România şi Republica Islamica Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian şi din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999
 • LEGE nr. 27 din 22 mai 1993 privind acceptarea Protocolului pentru modificarea anexei la Acordul privind comerţul cu aeronave civile, încheiat la Geneva la 2 decembrie 1986
 • LEGE nr. 231 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României şi timbru sec instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ
 • LEGE nr. 389 din 21 iunie 1943 (*republicată*) pentru extinderea legislaţiei civile şi comerciale a Vechiului Regat în România de peste Carpaţi*)
 • LEGE nr. 106 din 26 mai 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 286 din 7 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 29 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
 • LEGE nr. 237 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 374 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 260 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea satului Hemieni, comuna Pârjol, judeţul Bacău
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 402 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 197 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 183 din 16 aprilie 2002 pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990
 • LEGE nr. 75 din 14 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 septembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 66 din 3 iulie 1996 (*republicată*) privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
 • LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*) privind protecţia animalelor*)
 • LEGE nr. 200 din 26 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 100 din 23 septembrie 1996 pentru aderarea României la Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.), încheiat la Geneva la 31 mai 1985
 • LEGE nr. 74 din 3 mai 1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996
 • LEGE nr. 237 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 178 din 18 octombrie 2000 privind produsele cosmetice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • LEGE nr. 109 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020