Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 463 din 28 iunie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 20 iunie 2002 (*actualizată*)privind industria de apărare(actualizată până la data de 12 iunie 2012*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002; LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003; LEGEA nr. 74 din 12 martie 2003; LEGEA nr. 105 din 2 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004; LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic al activităţilor industriei de apărare referitoare la dimensionarea capacităţilor de producţie, corelarea acestora cu cerinţele forţelor sistemului naţional de apărare, asigurarea interoperabilitatii cu produsele NATO şi menţinerea numărului strict de personal specializat pentru asigurarea functionalitatii liniilor de fabricaţie de armament, muniţii, tehnica de lupta, echipamente de transmisiuni, optoelectronica, pulberi şi explozibili, inclusiv pentru cercetarea şi proiectarea în domeniul producţiei de apărare. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) industria de apărare este ramura strategica a economiei naţionale şi cuprinde: agenţii economici care dispun de capacităţi de producţie şi resurse umane destinate cercetării, proiectării, producţiei, reparării, modernizării, incercarii şi testarii sistemelor de armament, muniţiilor, tehnicii de lupta, echipamentelor, pieselor de schimb şi accesoriilor aferente acestora, pulberilor şi explozibililor şi altor materiale cu destinaţie specifică apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, necesare componentelor forţelor sistemului naţional de apărare; b) capacitatea producţiei pentru apărare, denumita în continuare capacitate, reprezintă ansamblul activelor unui agent economic destinate realizării uneia sau mai multora dintre activităţile de cercetare, proiectare, dezvoltare, modernizare, încercare, testare, producere şi reparare a sistemelor de armament şi munitie, tehnicii de lupta, echipamentelor şi materialelor cu destinaţie specifică apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi a pieselor de schimb necesare, pulberilor şi explozibililor, inclusiv poligoanele de trageri şi încercări, terenurile cu regim de spaţiu de siguranţă, precum şi infrastructura de utilităţi aferente; c) ministerul de resort este ministerul sau organul administraţiei publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societăţii comerciale sau sub a cărui autoritate funcţionează regia autonomă ori compania naţionala; d) autoritatea de specialitate este organul specializat al Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; e) conservarea capacităţilor reprezintă ansamblul operaţiunilor de trecere în conservare, menţinere, paza şi repunere în funcţiune după conservare; f) inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare ale unui agent economic din industria de apărare, denumit în continuare inventar, reprezintă totalitatea imobilizarilor corporale şi necorporale utilizate de agentul economic pentru realizarea activităţilor prevăzute la lit. b); g) documentaţia tehnica reprezintă desenele şi documentele scrise care, independent sau împreună, determina componenta şi construcţia produsului şi cuprind, după caz, datele de studiu şi proiectare, execuţie, verificare, recepţie, exploatare, întreţinere sau de certificare, de propaganda tehnica şi comercială a acestuia. Documentaţia tehnica cuprinde documentaţia de studiu, documentaţia de baza - constructivă, documentaţia tehnologică, documentaţia de exploatare şi documentaţia de certificare şi auxiliara. Articolul 3Lista cuprinzând agenţii economici şi capacităţile definite potrivit art. 2 lit. b) se aproba prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea ministerului de resort, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 4 (1) Capacităţile se evidenţiază în Inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala. (2) Inventarul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de către agentul economic în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se avizează de ministerul de resort şi se aproba de autoritatea de specialitate. (3) Inventarul prevăzut la alin. (1) se actualizează anual, până la data de 30 septembrie, sau în situaţia modificării listei prevăzute la art. 3. (4) Răspunderea pentru păstrarea integrităţii fizice şi functionale a bunurilor de inventar revine fiecărui agent economic. Articolul 5 (1) Documentaţia tehnica realizată din fondurile pentru apărare este proprietate publică a statului, se afla în administrarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi poate fi pusă la dispoziţie agenţilor economici pe bază de contract, potrivit legii, pentru executarea comenzilor transmise acestora, precum şi în vederea fabricaţiei de produse pentru o terta persoana din ţara sau din străinătate. (2) Documentaţiile tehnice primite de la partenerii externi sunt puse la dispoziţie agenţilor economici, potrivit legislaţiei în vigoare, regimului juridic al proprietăţii acestora, precum şi clauzelor din contractul încheiat cu partenerul extern. Articolul 6Dimensionarea şi restructurarea agenţilor economici din industria de apărare, atunci când acestea afectează capacităţile definite la art. 2 lit. b), se face cu avizul autorităţii de specialitate şi cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, potrivit criteriilor stabilite prin strategiile şi programele de restructurare aprobate potrivit legii. Articolul 7Asocierea agenţilor economici din industria de apărare cu persoane juridice române sau străine, prin care se creează o noua persoana juridică, se face cu avizul ministerului de resort, potrivit legii. Articolul 8 (1) Capacităţile, în raport de gradul de încărcare, pot fi trecute temporar în conservare, conform metodologiei elaborate de ministerul de resort, sau pot fi folosite pentru desfăşurarea altor activităţi economice. (2) Amortizarea imobilizarilor corporale şi necorporale aferentă perioadei de conservare pentru capacităţile prevăzute la alin. (1) va diminua capitalurile proprii la data expirării duratelor normale de utilizare prevăzute de lege şi a casării efective. Articolul 9Contractele de privatizare ale agenţilor economici din industria de apărare vor include clauze speciale referitoare la menţinerea integrităţii şi a stării de funcţionare a capacităţilor de producţie, dacă nu sunt precizate alte reglementări. Articolul 10 (1) În perioada în care salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici din industria de apărare nu desfăşoară activitatea de bază din lipsă de comenzi sau de contracte legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război, beneficiază de sume acordate de la bugetul de stat, în vederea acoperirii drepturilor salariale şi a contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajator, numai dacă desfăşoară activităţile indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, stabilite prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. (2) Fondul lunar necesar acoperirii drepturilor salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) se determina luându-se în calcul 75% din salariul mediu brut pe economie din luna anterioară, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (3) Sumele necesare pentru plata drepturilor salariale prevăzute la alin. (2), precum şi cele necesare pentru achitarea contribuţiilor datorate de angajator, potrivit legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate se aloca agenţilor economici, în conformitate cu numărul mediu maxim de personal aprobat, din sumele prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 10^1Modul de calcul al drepturilor salariale prevăzute la art. 10 se stabileşte prin norme metodologice elaborate de Ministerul Industriei şi Resurselor şi aprobate de Guvern.----------Art. 10^1 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 105 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 5 aprilie 2003, care completează cu pct. 1^1 art. unic din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 11Numărul mediu maxim de personal pentru fiecare agent economic din industria de apărare care beneficiază de prevederile art. 10 se stabileşte anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 12Salariaţii ale căror contracte individuale de muncă încetează prin concedieri colective în baza programelor de restructurare aprobate ca urmare a privatizării şi a reorganizării unităţilor din industria de apărare beneficiază de următoarele drepturi: a) abrogată;----------Lit. a) a art. 12 a fost abrogată de lit. c) a alin. (1) al art. 15 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010. b) abrogată;----------Lit. b) a art. 12 a fost abrogată de lit. c) a alin. (1) al art. 15 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010. c) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare; d) abrogată;----------Lit. d) a art. 12 a fost abrogată de lit. c) a alin. (1) al art. 15 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004. Articolul 12^1Abrogat.-----------Art. 12^1 a fost abrogat de lit. c) a alin. (1) al art. 15 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010. Articolul 12^2Abrogat.-----------Art. 12^2 a fost abrogat de lit. c) a alin. (1) al art. 15 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010. Articolul 12^3 (1) Indemnizaţia de şomaj şi venitul de completare stabilite, în condiţiile legii, pentru persoanele prevăzute la art. 12 se suspendă pe perioada acordării plăţilor compensatorii, se recalculează şi se pun în plată începând cu prima lună după expirarea perioadei de acordare a plăţilor compensatorii. (2) Venitul de completare recalculat se stabileşte, după caz, astfel: a) pentru persoanele al căror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat potrivit art. 12^2 alin. (1), este mai mic decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea se stabileşte ca diferenţă între acest salariu individual mediu net, majorat cu indicele de creştere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care a expirat perioada de acordare a plăţilor compensatorii faţă de cel comunicat pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj; b) pentru persoanele al căror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat potrivit art. 12^2 alin. (1), este mai mare decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea se stabileşte ca diferenţă între salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care a expirat perioada de acordare a plăţilor compensatorii şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (3) După expirarea perioadei prevăzute de lege pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, persoanele prevăzute la art. 12 beneficiază de un venit de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere sau, după caz, cu salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară concedierii, recalculat în funcţie de indicele de creştere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care a expirat perioada de acordare a plăţilor compensatorii faţă de cel comunicat pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea. (4) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la indemnizaţia de şomaj stabilită încetează, potrivit legii, plăţile compensatorii se acordă, în continuare, lunar, până la achitarea integrală a sumelor prevăzute la art. 12^1 alin. (1), urmând ca după expirarea perioadei de acordare a plăţilor compensatorii să se acorde venitul de completare în condiţiile prevăzute la art. 12^2. (5) Dacă în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 şi 45 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, venitul de completare se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (2) până la expirarea perioadei prevăzute la art. 12^2 alin. (2). (6) Dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzut la alin. (3) persoanele se încadrează în muncă sau se pensionează, conform legii, beneficiază până la expirarea perioadei prevăzute la art. 12^2 alin. (2) de venit de completare în cuantumul prevăzut la alin. (2).----------Art. 12^3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004. Articolul 12^4Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 12 se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după cum urmează: a) sumele pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 12 lit. a), c) şi d) de la articolul <>; b) sumele pentru acordarea plăţilor compensatorii prevăzute la art. 12 lit. b) de la articolul <>.----------Art. 12^4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004. Articolul 12^5 (1) Suma acordată la momentul concedierii, plăţile compensatorii, precum şi veniturile de completare, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Plăţile compensatorii şi veniturile de completare au acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. (3) Persoanele beneficiare de plăţi compensatorii şi de venit de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi. (4) Perioada acordării plăţilor compensatorii şi a venitului de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (5) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este, după caz: a) pentru perioada de acordare a plăţilor compensatorii, egal cu plăţile compensatorii lunare stabilite potrivit prevederilor art. 12 lit. b); b) pentru perioada de acordare a venitului de completare, egal cu venitul de completare recalculat potrivit prevederilor art. 12^3 alin. (3).----------Art. 12^5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004. Articolul 12^6 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele concediate în condiţiile art. 12, care au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată încheiate până la data de 1 ianuarie 2004. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de plăţile compensatorii şi de venitul de completare, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Plăţile compensatorii şi venitul de completare sunt drepturi cu caracter personal şi încetează la data decesului beneficiarului. (4) Nu beneficiază de venit de completare persoanele prevăzute la alin. (1) care se reîncadrează în muncă la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reîncadrării.----------Art. 12^6 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004. Articolul 12^7 (1) Venitul de completare prevăzut la art. 12^3 alin. (1) şi (2) se modifică o dată cu recalcularea indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a modificării salariului minim brut pe ţară. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazurile în care dreptul persoanei la indemnizaţie de şomaj încetează sau se suspendă şi aceasta beneficiază exclusiv de venitul de completare.----------Art. 12^7 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004. Articolul 12^8Sumele acordate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu titlul de plăţi compensatorii, vor fi recuperate de la agenţii economici din industria de apărare, în limita unei cote de 20% din sumele încasate din închirieri, vânzări de active şi vânzări de participaţii la capitalul social al societăţilor comerciale.----------Art. 12^8 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004. Articolul 13Finanţarea activităţilor din programele curente privind restructurarea industriei de apărare, inclusiv întreţinerea, conservarea capacităţilor de producţie şi securitatea acestora, se face din surse proprii ale agenţilor economici, din venituri extrabugetare constituite cu aceasta destinaţie conform legii şi, în completare, de la bugetul de stat.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002. Articolul 14Agenţii economici, precum şi celelalte persoane juridice care au în administrare sau în folosinţa terenuri proprietate a statului utilizate pentru producţia de apărare, depozite destinate produselor militare şi materialelor cu specific militar, precum şi zonele de siguranţă ale acestora, stabilite potrivit normelor legale în domeniu, sunt scutiţi de la plata impozitului şi taxelor pe clădirile şi terenurile evidenţiate în inventar. Articolul 15 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă*) Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 15 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003.-----------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2002, "Termenul de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, se proroga până la data de 1 ianuarie 2003, în vederea modificării şi completării".Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2002 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 74 din 12 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003, astfel: "Termenul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, se proroga până la data de 1 ianuarie 2003, în vederea modificării şi completării". Articolul 16Constituie contravenţie următoarele fapte: a) păstrarea necorespunzătoare a capacităţilor de producţie pentru apărare trecute în conservare şi finanţate de la bugetul de stat; b) nerespectarea termenelor stabilite pentru întocmirea sau actualizarea inventarului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3); c) nesolicitarea de către agenţii economici a avizelor prevăzute la art. 6 şi 7; d) întocmirea parţială ori necorespunzătoare a inventarului.----------Art. 16 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003. Articolul 17Contravenţiile prevăzute la art. 16 lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.----------Art. 17 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003. Articolul 18Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se constata şi se aplică de către: a) autoritatea de specialitate, prin delegaţi împuterniciţi de şeful instituţiei, în ceea ce priveşte activităţile de conservare a capacităţilor producţiei pentru apărare; b) ministerul de resort, prin persoane împuternicite de ministru, în legătură cu activităţile agenţilor economici din industria de apărare; c) Ministerul Finanţelor Publice, prin împuterniciţi numiţi de ministru, în legătură cu cheltuirea şi folosirea fondurilor alocate de la buget; d) organele specializate de control ale Guvernului.----------Art. 18 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003. Articolul 19Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.----------Art. 19 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 44 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu--------

Noutăți

 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 91 din 28 aprilie 2017 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 118 din 19 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 113 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 515 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 79 din 26 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 5 mai 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 148 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 451 din 1 noiembrie 2004 privind marca temporală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 iunie 2003 privind aprobarea achiziţionării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federala Germania, precum şi a plăţii serviciului de transport al acesteia până în portul Constanţa
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 192 din 21 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 83 din 6 octombrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • LEGE nr. 355 din 20 noiembrie 2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 172 din 14 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 141 din 10 iunie 2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 592 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 65 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Protocolului referitor la aderarea Comunităţii Europene la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, aşa cum a fost amendată de mai multe ori şi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles la 8 octombrie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 133 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 228 din 7 iunie 2006 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica
 • LEGE nr. 220 din 5 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 173 din 7 octombrie 2019 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 132 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 197 din 29 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 65 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 mai 2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 29 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989"
 • LEGE nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 255 din 21 septembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 270 din 7 decembrie 2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligaţiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populaţiei către asociaţiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000 - martie 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021