Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 590 din 26 iulie 1945 pentru modificarea unor texte din legea pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca din 8 Mai 1934, cu modificările ulterioare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 26 iulie 1945 -
LEGE nr. 590 din 26 iulie 1945pentru modificarea unor texte din legea pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca din 8 Mai 1934, cu modificările ulterioare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 26 iulie 1945

Articolul 1Legea pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca din 8 Mai 1934, cu modificările ulterioare, se modifica, precum urmează:Art. 11 alin. 1, va avea următorul cuprins:"Capitalul unei societăţi bancare în nume colectiv, în comandită simpla sau cu răspundere limitată, nu poate fi mai mic: în Bucureşti de lei 100.000.000, în municipii de lei 50.000.000, în celelalte comune urbane de lei 25.000.000, iar în comunele rurale de lei 10.000.000."La finele art. 12, se adauga următorul alineat nou:"Prin derogare de la art. 1 din Legea Nr. 242 pentru transformarea acţiunilor la purtător în acţiuni nominative din 25 Martie 1941, în caz de majorarea capitalului social la societăţile bancare existente, precum şi în cazul constituirii de noi societăţi bancare, acţiunile vor putea fi emise şi la purtător."Alineatul final al art. 13 se elimina.Art. 21 alin. final, va avea următorul cuprins:"Consiliul Superior Bancar va fixa prin decizie, la începutul fiecărui an, procentul maxim al totalului cheltuielilor generale ale băncilor, raportat la volumul plasamentelor. Pentru anul în curs, decizia se va da pînă la 15 August 1945."Alineatele: IV, V şi VI ale art. 35, se înlocuiesc cu următoarele dispoziţiuni:"Totalul depunerilor pe care o banca le poate primi nu poate fi mai mare de 20 ori valoarea capitalului plus rezervele. Consiliul Superior Bancar va putea fixa, de la caz la caz un plafon superior."Alineatele: I şi II ale art. 36, vor avea următorul cuprins:"Totalul obligaţiunilor de orice fel, pe care o banca le poate contracta, nu poate depăşi de 24 ori valoarea capitalului social plus rezervele. Consiliul Superior Bancar poate aproba un plafon superior pînă la de 30 ori valoarea capitalului plus rezervele."Art. 37 va avea următorul conţinut:"Nici o banca nu va putea acorda unui singur client, fără garanţii, un credit mai mare de 15 la suta din valoarea capitalului social plus rezervele. Aprobarea de credite unui singur client peste 5 la suta din valoarea capitalului social plus rezervele, este exclusiv de competenţa consiliului de administraţie. Orice stipulaţie contrarie acestui articol este nulă."La finele art. 41, se adauga următoarele:"Prin derogare de la art. 1685 şi 1688 din Codul civil, art. 480, alin. 2 din Codul comercial şi de la dispoziţiunile oricăror legi în vigoare pe tot cuprinsul României, băncile vor putea încheia convenţii de gaj, fără a lua gajul din posesia debitorului sau constituantului.În acest caz gajul se considera valabil constituit prin singurul efect al semnării convenţiei. Debitorul sau constituantul îl va deţine pentru banca creditoare, răspunzând de conservarea sa.Gajul devine opozabil faţă de terţi prin transcrierea facuta în conformitate cu dispoziţiunile art. 480, alin. 6 şi 7 din Codul comercial.Gajul constituit asupra materiei prime supuse transformarii industriale va continua sa existe şi asupra materiei industrializate de egala valoare cu materia transformata.Bunurile gajate, afară de stipulaţie contrarie, vor putea fi înlocuite de debitor prin altele de aceeaşi natura, calitate şi cantitate sau valoare. Bunurile care vor înlocui pe cele existente se vor socoti gajate de plin drept şi fără nici o alta formalitate.Ori de câte ori banca creditoare va constata ca gajul este amenintat sa dispara sau sa piardă din valoarea lui, ea este în drept sa ceara plata de îndată a creanţei sale, care se considera exigibilă, iar preşedintele tribunalului, la cererea băncii, este dator a dispune, pe cale de ordonanţa preşedinţială, data în baza art. 67 din legea accelerarii judecaţilor, luarea oricăror măsuri necesare de conservare, strangere, transport sau inmagazinare a gajului pînă la vînzarea lui.Apelul şi recursul contra acestei ordonanţe preşedinţiale nu suspenda executarea. Cheltuielile făcute în scopul de mai sus sînt privilegiate asupra oricăror alte creanţe. Institutiunile bancare particulare care vor acorda credite consortiale întreprinderilor comerciale sau industriale împreună cu Casa de Economii şi Cecuri Poştale (CEC), Casa Autonomă de Finanţare şi Amortizare (C.A.F.A.), Societatea Naţionala de Credit industrial, Creditul Naţional Agricol sau Banca Meseriasilor, vor beneficia în mod indivizibil de toate privilegiile referitoare la constituirea garanţiilor sau la executarea creanţelor de care se bucura oricare din instituţiile de mai sus participante la creditul acordat în baza legilor lor organice.Actele, contractele şi convenţiile de orice fel, precum şi cererile pentru inscriptiuni sau intabulari ipotecare sau de gajuri, referitoare la creditele prevăzute în alineatul precedent, la care participa Societatea Naţionala de Credit Industrial sau Casa de Finanţare şi Amortizare, vor putea fi autentificate de oricare din aceste doua instituţiuni în conformitate cu prevederile din legile lor organice.Orice suma rezultată din executarea oricărei averi a debitorului în baza unui credit acordat conform alineatului precedent, se va distribui între creditorii figurand în actul de deschidere de credite sau în convenţiile anexe, în proporţie cu creanta fiecăruia, chiar dacă executarea şi realizarea creanţei s-a făcut pe baza unui privilegiu aparţinînd numai unuia din creditori.Dispoziţiunile acestui articol se aplică şi instituţiilor bancare care nu sînt supuse dispoziţiunilor prezentei legi."Art. 42 va avea următorul conţinut:"Pentru aplicarea acestei legi, cum şi pentru supravegherea comerţului de banca în genere, se instituie un consiliu superior bancar, avînd personalitate juridică de drept public.Consiliul Superior Bancar se compune din:Guvernatorul Băncii Naţionale a României.Doi delegaţi desemnaţi dintre administratorii acestei instituţiuni.Doi consilieri ai Curţii de Apel, desemnaţi de Ministerul Justiţiei.Doi delegaţi ai Ministerului Finanţelor.Trei delegaţi ai Asociaţiei băncilor române aleşi de Ministerul Finanţelor dintr-o lista de 9 persoane propuse de toate categoriile de bănci, şi anume: de băncile mari, mijlocii şi mici, fiecare categorie propunand câte trei persoane.Sînt considerate bănci mici acele cu un capital de 20.000.000 lei inclusiv, bănci mijlocii, acele cu un capital de 20.000.000 lei, pînă la lei 120.000.000 inclusiv şi bănci mari acele cu un capital superior. Numirile membrilor care compun consiliul se face prin decret regal, după propunerea Ministerului Finanţelor şi recomandarea institutiunilor care îi desemnează cu excepţia Guvernatorului B.N.R.Durata delegatiunilor membrilor din Consiliul Superior Bancar va fi de patru ani.Delegaţiunea membrilor din Consiliul Superior Bancar este irevocabilă, afară de abateri grave ce se vor constata prin deciziunea unanima a celorlalţi membri care compun consiliul.Guvernatorul Băncii Naţionale a României este de drept preşedintele Consiliului Superior Bancar.Ministerul Finanţelor va desemna din sanul consiliului un vicepreşedinte. Membrii numiţi în baza calităţii pe care o deţin sînt consideraţi demisionaţi atunci cînd activitatea lor încetează.Membrii consiliului trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de art. 29 al prezentei legi. Ei pierd de drept calitatea lor de membri în cazul unei condamnări definitive pentru faptele prevăzute în acest articol. Membrii Consiliului Superior Bancar numiţi ulterior într-o funcţiune publică îşi păstrează calitatea de membrii în acest consiliu."Art. 54 alin. 3 şi următoarele vor avea următorul cuprins:"Dacă adunarea generală nu decide completarea ori reducerea capitalului social, lichidarea societăţii ori modificarea obiectivului ei, sau dacă în termen de 3 luni de la data întrunirii adunării generale a asociaţilor, completarea capitalului social nu este realizată, Consiliul Superior Bancar va putea retrage autorizarea de funcţionare ca banca.Aceleaşi norme se vor aplica şi societăţilor în nume colectiv, în comandită şi cu răspundere limitată, cînd adunarea asociaţiilor va putea fi convocată de oricare din asociaţi.În toate în cazurile în care societăţile bancare se dizolva, lichidarea se va face sub controlul Consiliului Superior Bancar. Vânzarea, gajarea, ipotecarea precum şi înstrăinarea sub orice formă a bunurilor de orice fel a societăţilor bancare în lichidare, se poate face numai cu autorizarea Consiliului Superior Bancar.Lichidatorii sînt obligaţi sa înainteze Consiliului Superior Bancar, în termen de 15 zile de la expirarea fiecărui trimestru, situaţiuni ale lucrărilor efectuate. Dacă operaţiunile de lichidare nu au fost terminate în termen de un an de la data deciziunii adunării generale care a hotărît lichidarea societăţii, Consiliul Superior Bancar va putea decide ca lichidarea să se facă de judecătorul sindic al tribunalului competent, iar la societăţile bancare, cu sediul în comunele neresedinte de judeţ, de judecătorul de ocol".Art. 56 lit. d va avea următorul cuprins: "d) Retragerea autorizaţiunii de funcţionare. În cazul aplicării acestei sancţiuni, Consiliul Superior Bancar va obliga organele de conducere ale băncii sa convoace adunarea generală pentru a se decide asupra schimbării obiectului comerţului sau dizolvării întreprinderii conform cu Codul comercial. Schimbarea obiectului social nu se va putea face decât după achitarea creditorilor sau cu consimţămîntul unanimitatii lor.În cazul cînd pînă la adunarea generală creditorii nu au fost achitati sau nu au consimţit la schimbarea obiectului social, societatea se dizolva. Organele de conducere ale băncii care au atributiunea de a convoca adunarea generală şi nu o fac în termen de 15 zile de la primirea înştiinţării de retragerea autorizaţiunii de funcţionare din partea Consiliului Superior Bancar, vor fi pedepsite cu închisoare pînă la 3 luni şi cu amendă penală pînă la lei 500.000." Articolul 2Actualul Consiliul Superior Bancar se considera dizolvat pe data publicării prezentei legi modificatorii. În termen de 15 zile de la această dată, se va proceda la instituirea noului Consiliu Superior Bancar, în conformitate cu dispoziţiunea art. 42 modificat. Articolul 3Ministerul Finanţelor este autorizat sa republice în întregime textul legii pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca din 8 Mai 1934, cu modificările ei ulterioare. --------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • LEGE nr. 44 din 8 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 21 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2000 pentru aprobarea extinderii şi completării Aranjamentului de credit stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum şi a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice şi a Suplimentului la acest memorandum, ambele convenite cu Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 441 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri şi/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare şi reparaţie generală a 100 vagoane de călători de către firma "Alstom - De Dietrich Feroviaire" din Franţa, finanţat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca "Paribas" - Franţa, contractat cu garanţia statului
 • LEGE nr. 55 din 24 ianuarie 2003 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002
 • LEGE nr. 214 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 341 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 539 din 25 noiembrie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes naţional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucureşti, incluzând Noul Centru Civic şi Centrul Istoric, şi stabilirea condiţiilor de realizare a investiţiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă
 • LEGE nr. 94 din 13 mai 1998 privind afilierea Academiei Române la unele organizaţii internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 293 din 28 septembrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 309 din 12 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 365 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 72 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 101 din 12 noiembrie 1994 pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
 • LEGE nr. 84 din 6 iunie 2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 189 din 2 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 85 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 378/1971 pentru modificarea Decretului nr. 542/1969 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, aprobat prin Legea nr. 34/1969
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • LEGE nr. 496 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2001
 • LEGE nr. 353 din 18 decembrie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 13 septembrie 2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 196 din 9 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 449 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 10 octombrie 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 116 din 16 octombrie 1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul 1995-1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 7 aprilie 2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 226 din 4 decembrie 1998 pentru completarea art. 39 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 71 din 29 aprilie 1997 bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 60 din 17 iunie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Chişinău la 21 februarie 1995
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 120 din 1 aprilie 1937 pentru transformarea soselei Bechet-Poiana Mare-Calafat-Turnul Severin în sosea naţionala
 • LEGE nr. 115 din 24 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 284 din 14 august 1947 pentru cedarea către Banca Naţionala a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 260 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului euromediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 556 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 160 din 7 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructura
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 24 noiembrie 2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 146 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021