Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 11 septembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 5 septembrie 2002 (*actualizată*)privind regimul vamal al marfurilor comercializate în regim duty-free(actualizată până la data de 24 iulie 2006*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 11 septembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 24 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 132 din 11 aprilie 2003; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. a) a art. 23 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 la data aderării României la Uniunea Europeană se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "dolari S.U.A." se înlocuieşte cu sintagma "euro".În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Mărfurile provenite din import, care se vând în valută, potrivit legii, în regim duty-free, prin magazinele autorizate, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale, se scutesc de la plata taxelor vamale.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (2) Acelasi regim se aplică marfurilor provenite din import, care se vand în valută, în regim duty-free, la bordul aeronavelor care efectueaza curse în trafic extern de pasageri, precum şi marfurilor distribuite în mod gratuit pasagerilor şi membrilor echipajului acestor aeronave. Articolul 2Marfurilor din producţia interna, care se vand în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export. Articolul 3 (1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free se face:- prin magazinele autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;- la bordul navelor şi aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care călătoresc având o destinaţie internaţională;- prin magazinele duty-free diplomatice situate în spaţii aflate în incinta complexului Clubul Diplomatic Bucureşti.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (2) Lista cuprinzand marfurile ce pot face obiectul comercializarii în valută se stabileste prin ordin al ministrului finanţelor publice. Articolul 4Comercializarea marfurilor cu amanuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizatiei eliberate de Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Directiei Generale a Vamilor. Articolul 5Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este în valoare de 10.000 euro.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. Articolul 6Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societăţile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. Articolul 7Taxa de autorizare se constituie venit la bugetul de stat şi se plateste în conturile deschise la unitatile trezoreriei statului. Articolul 8 (1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free situate în punctele de trecere a frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul navelor şi aeronavelor este de 5 ani.-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin şi, respectiv, de comercializare în regim duty-free a marfurilor la bordul aeronavelor se stabileste astfel: a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizatiei de functionare; b) pentru urmatorii ani, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de functionare precedent. (3) Neplata taxei de autorizare la termenul stabilit conform alin. (2) lit. b) atrage anularea definitivă a autorizatiei pentru magazinul în cauza, respectiv pentru comercializarea marfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor. (4) În cazul autorizaţiilor emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a marfurilor în regim duty-free, indiferent de locul de amplasare a magazinelor, se va proceda la restituirea proporţională a taxei de autorizare aferenta perioadei de nefunctionare. (5) Perioada de nefunctionare, în sensul prezentei ordonante de urgenta, reprezinta pentru magazinele duty-free din aeroporturile internationale perioada de la data publicarii ordonantei de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data la care expira anul de functionare pentru care s-a facut plata taxei de autorizare anuală. Pentru magazinele duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre şi navale, dutyfree diplomatice şi de comercializare a marfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, perioada de nefunctionare reprezinta perioada de la data de 10 noiembrie 2002 şi până la data la care expira de drept anul de functionare pentru care s-a facut plata taxei de autorizare anuală. (6) Restituirea diferentelor de taxa de autorizare se va face de către unitatile trezoreriei statului în lei. Valoarea în lei se determina prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţionala a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare pentru sumele de restituit în cursul acelei saptamani.--------------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (7) Procedura de restituire se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice. (8) Autorizatiile emise pentru magazinele situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene îşi inceteaza valabilitatea la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (9) Magazinele duty-free care funcţionează în punctele de trecere a frontierei de stat terestre cu state intracomunitare îşi vor înceta activitatea la data aderării României la Uniunea Europeană.-----------Alin. (9) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006.-------------Art. 8 [initial cu alin. (1)-(8)] a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 132 din 11 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 17 aprilie 2003. Articolul 9Comercializarea altor marfuri decat cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice atrage anularea autorizatiei eliberate. Articolul 10Controlul activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free se face de organele Directiei Generale a Vamilor, ale Gărzii financiare şi de celelalte organe de control abilitate prin lege şi poate consta în verificări inopinate ale tranzactiilor, în examinarea marfurilor care sunt comercializate şi în verificări ale evidentelor operative, contabile şi fiscale. Articolul 11Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al marfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999, aprobata şi modificata prin Legea nr. 640/2001. Articolul 12În termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va emite norme de organizare, functionare şi control vamal al activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 5 septembrie 2002.Nr. 104.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 47 din 13 martie 2007 pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 26 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 203 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 18 din 6 martie 1995 privind aderarea României la Statutul Centrului Internaţional pentru Inginerie Genetica şi Biotehnologie (I.C.G.E.B.), Trieste - Italia, adoptat la Madrid la 13 septembrie 1983
 • LEGE nr. 35 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 564/1968 privind modificarea unor prevederi referitoare la impozite şi taxe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 240 din 24 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 374 din 5 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 216 din 23 aprilie 2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 360 din 8 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 49 din 4 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 86 din 15 septembrie 1995 privind declararea ca municipiu a oraşului Brad
 • LEGE nr. 269 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 714 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraţilor şi a celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 311 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 1 din 3 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
 • LEGE nr. 174 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispoziţii legale cu privire la contribuţia agenţilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 206 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale
 • LEGE nr. 58 din 22 martie 2006 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, şi pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precedă aderării şi după data aderării la Uniunea Europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 13 decembrie 2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 5 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 12 din 21 octombrie 1971 privind încadrarea şi promovarea în munca a personalului din unităţile socialiste de stat
 • LEGE nr. 224 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 10 iunie 2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 331 din 27 mai 2002 privind înfiinţarea comunei Şieu, judeţul Maramureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 438 din 25 octombrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Grădina prin reorganizarea comunei Târguşor, judeţul Constanţa
 • LEGE nr. 461 din 18 iulie 2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 128 din 21 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 23 septembrie 2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • LEGE nr. 20 din 21 martie 2000 privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi şi de 5% garanţie de buna execuţie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW Pucheng - Republica Populara Chineza
 • LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • LEGE nr. 132 din 8 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 568 din 19 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 522 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 2.388 din 18 aprilie 1912 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 1726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • LEGE nr. 453 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari
 • LEGE nr. 632 din 27 noiembrie 2002 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
 • LEGE nr. 173 din 3 martie 1941 pentru declararea morţii prezumate a celor dispăruţi
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021