Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 11 septembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 5 septembrie 2002 (*actualizată*)privind regimul vamal al marfurilor comercializate în regim duty-free(actualizată până la data de 25 mai 2007*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 11 septembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 25 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 132 din 11 aprilie 2003; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007****).**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. a) a art. 23 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 la data aderării României la Uniunea Europeană se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "dolari S.U.A." se înlocuieşte cu sintagma "euro".****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform articolului unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007, se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 din 28 iunie 2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, care abroga prezenta ordonanţă de urgenţă începând cu data de 1 ianuarie 2007.În consecinţă, Ordonanţa de urgenţă nr. 104 din 5 septembrie 2002 se repune în vigoare începând cu data de 25 mai 2007, în forma pe care o avea înainte de abrogarea ei prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 din 28 iunie 2006.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Mărfurile provenite din import, care se vând în valută, potrivit legii, în regim duty-free, prin magazinele autorizate, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale, se scutesc de la plata taxelor vamale.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (2) Acelasi regim se aplică marfurilor provenite din import, care se vand în valută, în regim duty-free, la bordul aeronavelor care efectueaza curse în trafic extern de pasageri, precum şi marfurilor distribuite în mod gratuit pasagerilor şi membrilor echipajului acestor aeronave. Articolul 2Marfurilor din producţia interna, care se vand în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export. Articolul 3 (1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free se face:- prin magazinele autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;- la bordul navelor şi aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care călătoresc având o destinaţie internaţională;- prin magazinele duty-free diplomatice situate în spaţii aflate în incinta complexului Clubul Diplomatic Bucureşti.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (2) Lista cuprinzand marfurile ce pot face obiectul comercializarii în valută se stabileste prin ordin al ministrului finanţelor publice. Articolul 4Comercializarea marfurilor cu amanuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizatiei eliberate de Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Directiei Generale a Vamilor. Articolul 5Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este în valoare de 10.000 euro.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. Articolul 6Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societăţile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. Articolul 7Taxa de autorizare se constituie venit la bugetul de stat şi se plateste în conturile deschise la unitatile trezoreriei statului. Articolul 8 (1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free situate în punctele de trecere a frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul navelor şi aeronavelor este de 5 ani.-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin şi, respectiv, de comercializare în regim duty-free a marfurilor la bordul aeronavelor se stabileste astfel: a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizatiei de functionare; b) pentru urmatorii ani, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de functionare precedent. (3) Neplata taxei de autorizare la termenul stabilit conform alin. (2) lit. b) atrage anularea definitivă a autorizatiei pentru magazinul în cauza, respectiv pentru comercializarea marfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor. (4) În cazul autorizaţiilor emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a marfurilor în regim duty-free, indiferent de locul de amplasare a magazinelor, se va proceda la restituirea proporţională a taxei de autorizare aferenta perioadei de nefunctionare. (5) Perioada de nefunctionare, în sensul prezentei ordonante de urgenta, reprezinta pentru magazinele duty-free din aeroporturile internationale perioada de la data publicarii ordonantei de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data la care expira anul de functionare pentru care s-a facut plata taxei de autorizare anuală. Pentru magazinele duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre şi navale, dutyfree diplomatice şi de comercializare a marfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, perioada de nefunctionare reprezinta perioada de la data de 10 noiembrie 2002 şi până la data la care expira de drept anul de functionare pentru care s-a facut plata taxei de autorizare anuală. (6) Restituirea diferentelor de taxa de autorizare se va face de către unitatile trezoreriei statului în lei. Valoarea în lei se determina prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţionala a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare pentru sumele de restituit în cursul acelei saptamani.--------------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (7) Procedura de restituire se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice. (8) Autorizatiile emise pentru magazinele situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene îşi inceteaza valabilitatea la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (9) Magazinele duty-free care funcţionează în punctele de trecere a frontierei de stat terestre cu state intracomunitare îşi vor înceta activitatea la data aderării României la Uniunea Europeană.-----------Alin. (9) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006.-------------Art. 8 [initial cu alin. (1)-(8)] a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 132 din 11 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 17 aprilie 2003. Articolul 9Comercializarea altor marfuri decat cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice atrage anularea autorizatiei eliberate. Articolul 10Controlul activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free se face de organele Directiei Generale a Vamilor, ale Gărzii financiare şi de celelalte organe de control abilitate prin lege şi poate consta în verificări inopinate ale tranzactiilor, în examinarea marfurilor care sunt comercializate şi în verificări ale evidentelor operative, contabile şi fiscale. Articolul 11Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al marfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999, aprobata şi modificata prin Legea nr. 640/2001. Articolul 12În termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va emite norme de organizare, functionare şi control vamal al activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 5 septembrie 2002.Nr. 104.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 189 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 108 din 14 aprilie 2009 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001
 • LEGE nr. 30 din 26 ianuarie 1999 pentru sprijinirea exporturilor
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 81 din 9 mai 2000 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 a apiculturii
 • LEGE nr. 26 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 205 din 20 iulie 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 181 din 9 mai 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 188 din 25 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
 • LEGE nr. 178 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 27 decembrie 2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
 • LEGE nr. 659 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judeţul Dolj, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 18 mai 2006 privind autorizarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligaţiei de compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achiziţie încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.
 • LEGE nr. 153 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • LEGE nr. 545 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Ciohorăni prin reorganizarea comunei Mirosloveşti, judeţul Iaşi
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • LEGE nr. 109 din 16 mai 2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 131 din 29 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" Bucureşti privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 • LEGE nr. 193 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 463 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 179 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federala Iugoslavia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale
 • LEGE nr. 66 din 19 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 161 din 30 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 272 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021