Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 5 septembrie 2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 17 septembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 5 septembrie 2002privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 17 septembrie 2002

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Se acorda un ajutor cu titlu gratuit din rezervele de stat, în limita sumei de 158,232 miliarde lei, producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinti afectați de fenomenele meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 - iulie 2002, constând în cantitatea de 8.640 tone motorina, cu afectarea corespunzătoare a stocului intangibil, necesară infiintarii culturii de grâu din toamna anului 2002, după cum urmează:a) pentru județul Dolj - 122,520 miliarde lei, reprezentând contravaloarea cantității de 6.690 tone motorina;b) pentru județul Mehedinti - 35,712 miliarde lei, reprezentând contravaloarea cantității de 1.950 tone motorina. Articolul 2(1) Administrația Naționala a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finanțare privind anii precedenti și alte surse, cantitatea de motorina aprobată a fi scoasa din rezervele de stat potrivit prevederilor art. 1, la prețul de înregistrare pe baza avizelor de expediție a mărfii și a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciții desemnați de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor din cadrul direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara ale județelor Dolj și Mehedinti.(2) Fondurile necesare pentru reîntregirea stocului de motorina cu cantitatea de 8.640 tone se asigura de la bugetul de stat pe anul 2003 prin bugetul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat. Articolul 3(1) Cheltuielile legate de manipularea și transportul motorinei până la depozitele județene ale Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. se suporta de Administrația Naționala a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în condițiile art. 5 alin. 4 și ale art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Distribuirea motorinei către producătorii agricoli se va face de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor prin direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara ale județelor Dolj și Mehedinti, prin persoane anume împuternicite, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.(3) Schimbarea sub orice formă a destinației motorinei acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă și atrage răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală, după caz, a persoanelor vinovate. Articolul 4(1) În termen de 15 zile de la încheierea acțiunii de distribuire a ajutoarelor Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara ale județelor Dolj și Mehedinti, va justifica distribuirea motorinei scoase din rezervele de stat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de rapoarte justificative la Administrația Naționala a Rezervelor de Stat.(2) Documentele justificative privind distribuirea motorinei vor fi păstrate la sediile direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara ale județelor Dolj și Mehedinti în vederea punerii lor la dispoziția organelor de control abilitate. Articolul 5(1) Cantitățile de motorină rămase disponibile după înființarea culturii de grâu din toamna anului 2002, respectiv 526,137 tone de motorină în județul Mehedinți și 22,859 tone de motorină în județul Dolj, se preiau fără plată în stocul rezervă de stat de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat. (la 28-06-2004, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 163 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004 ) (2) Cheltuielile ocazionate de operațiunile de preluare vor fi suportate din bugetul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat.(3) Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală din județul Mehedinți și Dolj vor scădea din gestiune, respectiv Administrația Națională a Rezervelor de Stat va înregistra în gestiune cantitățile de motorină prevăzute la alin. (1), la prețul de înregistrare din evidențele actualului deținător al produsului, pe baza proceselor-verbale de predare-primire și a avizelor de expediție. (la 27-05-2004, Actul a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 163 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 24 mai 2004 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Președintele Administrației Naționale
  a Rezervelor de Stat,
  Adrian Gurau
  București, 5 septembrie 2002.Nr. 106.--------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 476 din 4 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 192 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 79 din 9 mai 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu şi porumb boabe
 • LEGE nr. 158 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 53 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
 • LEGE nr. 134 din 8 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGE nr. 57 din 5 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusa, cu reducere de vârsta, a femeilor care lucrează în industria miniera
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 16 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 90 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
 • LEGE nr. 281 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 208 din 2 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu
 • LEGE nr. 292 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 146 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 46 din 4 aprilie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 22 iunie 2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 24 noiembrie 2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 219 din 31 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 24 octombrie 2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 12 octombrie 2000 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 18 din 3 martie 2015 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013
 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 170 din 14 iulie 2017 privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 9 din 29 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 149/1988 privind îmbunătăţirea activităţii de monta şi fatare la bovine, ovine şi porcine
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 361 din 21 septembrie 2006 privind reorganizarea comunei Găneşti, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 327 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 224 din 25 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a magazinelor "duty-free" şi "duty-free diplomatic"
 • LEGE nr. 94 din 10 mai 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • LEGE nr. 332 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021