Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 139 din 17 octombrie 2002privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2002

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. Notă
  Conform art. 36, Cap. VIII din LEGEA nr. 389 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006, la data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la Autoritatea Hipică Națională din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.
  Articolul 1Regia Națională a Pădurilor preia patrimoniul Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A., care se desființează. Articolul 2(1) Bunurile proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 1, și bunurile proprietate privată a statului, prevăzute în anexa nr. 2, trec pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.(2) Bunurile din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 3, trec în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 3(1) Se aprobă trecerea fondului funciar aflat în exploatarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului.(2) Întregul fond funciar din domeniul public al statului, respectiv fondul funciar prevăzut la alin. (1) și fondul funciar aflat deja în domeniul public al statului, aflat în exploatarea Societății Naționale "Cai de Rasa" - S.A. și evidențiat în anexa nr. 4, trece din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor. Articolul 4(1) În structura organizatorică a Regiei Naționale a Pădurilor se înființează Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor, condusă de un director, având ca scop: coordonarea și implementarea programului național de ameliorare genetica a cabalinelor; conservarea patrimoniului genetic național, constituit din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetica ridicată; creșterea, ameliorarea, calificarea și perfecționarea efectivelor de cabaline în rasa pura, în cadrul hergheliilor care sunt ferme de elita, precum și alte activități specifice.(2) Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor prevăzută la alin. (1) coordonează activitatea subunitatilor prevăzute în anexa nr. 5, reorganizate la nivel de secție. Articolul 5Componenta și atribuțiile Comisiei naționale de clasare și evaluare a cabalinelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 6(1) Cheltuielile pentru întreținerea unui număr maxim de 2.060 capete cabaline, care sunt proprietate publică a statului, patrimoniu genetic național, format din 110 capete armasari pepinieri, 650 capete iepe-mama și 1.300 capete armasari de monta publică, precum și cheltuielile pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru improspatarea acesteia se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.(2) Celelalte activități, precum și cheltuielile pentru întreținerea și repararea manejurilor, grajdurilor și hipodromurilor se suporta din veniturile proprii ale Regiei Naționale a Pădurilor.(3) Prețurile pentru cabalinele trecute la turma de baza se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, iar normele de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat se aproba de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(4) Cheltuielile finanțate de la bugetul de stat pentru întreținerea patrimoniului genetic național de cabaline reprezintă norme de cheltuieli și cuprind totalitatea cheltuielilor pentru producerea, menținerea și îmbunătățirea calității fondului genetic - salariile ingrijitorilor de baza și auxiliari, C.A.S., cheltuielile pentru furaje, materiale și obiecte de inventar, serviciile prestate de terți, cheltuielile indirecte, precum și o cota de 15% din cheltuielile generale ale Direcției de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor. Normele de cheltuieli se actualizează anual în funcție de rata de inflație a anului precedent. Articolul 7Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Naționale a Pădurilor pe anul 2002 va fi rectificat corespunzător prin hotărâre a Guvernului. Articolul 8(1) Drepturile și obligațiile Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. se preiau de către Regia Națională a Pădurilor, inclusiv datoriile restante față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și bugetele locale, după caz.(2) Regia Naționala a Pădurilor se substituie Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. în toate litigiile în curs în care aceasta are calitatea de parte. Articolul 9Personalul Societății Naționale "Cai de Rasă" S.A. va fi preluat de Regia Naționala a Pădurilor și este considerat transferat în interesul serviciului, păstrându-și drepturile salariale avute până la încheierea noului contract colectiv de muncă. Articolul 10Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Articolul 11Alineatul 2 al articolului 11 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, se modifica și va avea următorul cuprins:Regia Naționala a Pădurilor exercită și atribuții de servicii publice cu specific silvic și de autoritate hipică națională. Notă
  Conform art. 36, Cap. VIII din LEGEA nr. 389 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006, la data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la Autoritatea Hipică Națională din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.
  Articolul 12La articolul 12 din Legea nr. 26/1996, după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:"c^1) vânzările de cabaline la intern și extern, vânzările de produse agricole excedentare, precum și alte activități și servicii;". Articolul 13Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2001, se modifica și va avea următorul cuprins: Articolul 3Regia Naționala a Pădurilor are ca obiect de activitate:a) aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii și apărarea, conservarea și dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum și gospodărirea și valorificarea vânatului, a peștelui din apele de munte și a celorlalte produse specifice fondului forestier, potrivit reglementărilor legale, în condiții de eficienta economică;b) coordonarea și implementarea programului național de ameliorare genetica a cabalinelor; conservarea patrimoniului genetic național, constituit din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetica ridicată; creșterea, ameliorarea, calificarea și perfecționarea efectivelor de cabaline în rasa pura. Articolul 14La capitolul II "Scopul și obiectul de activitate" din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor se introduce articolul 5^1 care va avea următorul cuprins: Articolul 5^1În domeniul creșterii, exploatării și ameliorării cabalinelor Regia Naționala a Pădurilor are ca obiect de activitate:a) organizarea și coordonarea activității de reproducție, creștere și sanitare-veterinare, în vederea realizării efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în secțiile proprii;b) stabilirea profilului secțiilor sale, pe termen scurt, mediu și lung, menținând rasele de importanță ca depozite de gene;----------Lit. b) a art. 5^1 de la art. 14 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 24 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 24 ianuarie 2003.c) organizarea și desfășurarea activităților de cercetare științifică în colaborare cu celelalte unități din domeniul cercetării zootehnice;d) realizarea în fiecare an a probelor de calificare, a lucrărilor de bonitare și clasare a întregului efectiv de cabaline proprietate a sa, precum și a căilor de rasa proprietate particulară, contra cost;e) coordonarea miscarilor de reproducatori și a altor categorii de cabaline între secții;f) ținerea registrelor genealogice pentru toate efectivele de cai de rasa din țara, culegerea și sistematizarea informațiilor privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproducție, activitatea de reproducție, miscarile reproducatorilor între herghelii;g) publicarea cărților crescatoriei naționale - Stud-Book -, pe fiecare rasa, pentru toate efectivele existente în țara;h) organizarea activității de ameliorare a efectivelor de cabaline din marea creștere;i) organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice, de cercetare și sport pentru secțiile sale privind materialul de reproducție, medicamentele, vaccinurile, precum și a propunerilor de investiții;j) participarea la organismele internaționale și realizarea operațiunilor de cooperare economică internationala în domeniul sau de activitate;k) atestarea și omologarea performantelor, originii și a apartenentei de rasa, eliberarea de documente care să ateste aceste însușiri, recunoscute în țara și în străinătate, pentru toate efectivele de cai de rasa;l) organizarea dresajului, a antrenamentului și testarea cabalinelor prin curse cu public, pe hipodromurile proprii și pe alte hipodromuri din țara și din străinătate, elaborarea regulamentelor de curse, precum și organizarea de activități sportive și de investiții în sportul hipic;m) cultivarea în cele mai bune condiții a terenurilor arabile, îmbunătățirea pajiștilor, exploatarea pasunilor împădurite și a terenurilor cu vegetație forestieră, în vederea obținerii tuturor cantităților de furaje necesare secțiilor sale și a altor produse destinate vânzării;n) comercializarea cabalinelor obținute, stabilind, în urma lucrărilor de clasare, destinația acestora pe categorii, pentru intern și extern;o) comerț exterior, import-export, valorificarea produselor importate, cooperarea privind caii de rasa, inclusiv prin sistem barter;p) închirierea de cabaline, schimburi de cabaline de reproducție, precum și cumpărări de cabaline din țara și din străinătate, cu respectarea legislației în vigoare;q) asocierea și colaborarea cu agenți economici din țara și din străinătate pentru promovarea obiectului sau de activitate;r) organizarea și participarea la concursuri, expoziții și altele asemenea, în țara și în străinătate;s) prestări de servicii de echitatie, turism ecvestru, transport hipo, transport auto, agrement și altele asemenea;t) colectarea și reconditionarea cabalinelor din marea creștere, în vederea valorificării lor la export pentru carne;u) organizarea altor activități și servicii din domeniul creșterii și exploatării cabalinelor, pentru valorificarea unor oportunitati profitabile. Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga:a) nr. crt. 3 din anexa nr. 4 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 637/1998 privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasa" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Cai de Rasa", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 1 octombrie 1998, cu modificările și completările ulterioare;c) punctul 2 din anexa nr. 2 "Unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare;d) orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  p. Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Petre Ciotlos,
  secretar de stat
  București, 17 octombrie 2002.Nr. 139. Anexa nr. 1BUNURILEproprietate publică a statului aflate în administrareaSocietății Naționale "Cai de Rasa" - S.A.la data de 31 august 2002● Cabaline de reproducție = 1.939 capete, din care:– armăsari pepinieri = 100 capete;– iepe-mama = 633 capete;– armăsari de montă publică = 1.206 capete. Anexa nr. 2BUNURILEproprietate privată a statului aflate în administrareaSocietății Naționale "Cai de Rasă" - S.A.la data de 31 august 20021. Cabaline în diferite structuri de creștere = 420 capete2. Grajduri = 80 bucăți3. Construcții cu destinație de sediu = 17 bucăți. Anexa nr. 3BUNURILEdin proprietatea privată a statului, aflate în administrarea SocietățiiNaționale "Cai de Rasă" - S.A., care trec în proprietatea publică astatului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor┌──┬─────────────┬────┬──────────────┬─────────────────────────────┬───────────┐│  │             │To- │     Armăsari │  Iepe-mamă   │Armăsari      │Hipo │Mane-││ │ │tal │ pepinieri│ │de monta │dro- │juri ││Nr│ Unitatea │graj│ │ │ publică │muri │nr.de││c │ │duri├─────┬────────┼─────┬────────┼─────┬────────┤nr.de│inven││r │ │ │graj-│nr. de │graj-│nr. de │graj-│Nr. de │inven│tar ││t │ │ │duri │inventar│duri │inventar│duri │inventar│tar │ │├──┼─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────┤│1.│Depozitul │2 │ - │ - │ - │ - │ 2 │1.001; │ - │ - ││ │de armasari │ │ │ │ │ │ │1.002 │ │ ││ │Arad │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2.│Herghelia │4 │ 1 │1.002 │ 2 │1.008; │ 1 │1.001 │ - │ - ││ │Balc │ │ │ │ │1.037 │ │ │ │ ││3.│Herghelia │5 │ 1 │1.025 │ 2 │1.026; │ 2 │1.001; │ - │ - ││ │Beclean │ │ │ │ │1.027 │ │1.007 │ │ ││4.│Herghelia │6 │ 1 │ 102 │ 3 │103; │ 2 │101; 108│ - │1/128││  │Cislău       │    │     │        │     │106;    │     │        │     │     ││ │ │ │ │ │ │109 │ │ │ │ ││5.│Herghelia │4 │ 1 │1.001 │ 2 │1.002; │ 1 │1.024 │ - │ - ││  │Dor Mărunt   │    │     │        │     │1.003   │     │        │     │     ││6.│Depozitul │5 │ - │- │ - │- │ 5 │1.027; │ - │1/ ││  │de armăsari  │    │     │        │     │        │     │1.028;  │     │1.024││ │Dumbrava │ │ │ │ │ │ │1.029; │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1.030; │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1.031 │ │ ││7.│Herghelia │5 │ 1 │1.008 │ 2 │1.002; │ 2 │1.001; │ - │1/ ││ │Izvin │ │ │ │ │1.004 │ │1.003 │ │2.039││8.│Herghelia │5 │ 1 │1 │ 2 │10; 11 │ 2 │2; 6 │ - │1/ ││  │Jegălia      │    │     │        │     │        │     │        │     │1.014││9.│Herghelia │4 │ 1 │1.143 │ 2 │1.140; │ 1 │1.138 │ - │- ││ │Lucina │ │ │ │ │1.141 │ │ │ │ ││10│Herghelia │5 │ 1 │1.020 │ 3 │1.015; │ 1 │1.022 │1/ │- ││ │Mangalia │ │ │ │ │1.016; │ │ │1.176│ ││ │ │ │ │ │ │1.017 │ │ │ │ ││11│Herghelia │4 │ 1 │102 │ 1 │100 │ 2 │126; │1/218│1/130││  │Rădăuți      │    │     │        │     │        │     │127     │     │     ││12│Depozitul │3 │ - │- │ - │- │ 3 │1.068; │ - │ - ││  │de armăsari  │    │     │        │     │        │     │1.112;  │     │     ││ │Ramnicelu │ │ │ │ │ │ │1.113 │ │ ││13│Herghelia │6 │ 1 │1.011 │ 3 │ 1.010; │ 2 │1.029/1;│ - │ - ││  │Rușețu       │    │     │        │     │ 1.031; │     │1.007   │     │     ││ │ │ │ │ │ │ 1.032 │ │ │ │ ││14│Herghelia │4 │ 1 │1.017 │ 2 │ 1.015; │ 1 │1.010 │1/ │1/ ││  │Sâmbata      │    │     │        │     │ 1.016  │     │        │2.028│1.064││ │de Jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││15│Herghelia │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Slatina │3 │ 1 │1.010 │ 1 │ 1.006 │ 1.│1.007 │- │- ││16│Depozitul │3 │ - │- │ - │ - │ 3 │1.001; │- │- ││  │de armăsari  │    │     │        │     │        │     │1.002;  │     │     ││  │Târgu Mureș  │    │     │        │     │        │     │1.003   │     │     ││17│Herghelia │2 │ 1 │1.020 │ 1 │ 1.019 │ - │- │- │- ││  │Tulucești    │    │     │        │     │        │     │        │     │     │├──┼─────────────┼────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────┤│ │ TOTAL: │70 │ 13 │ │ 26 │ │ 31 │ │3 │6 │└──┴─────────────┴────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴─────┘ Anexa nr. 4FONDUL FUNCIARproprietate publică a statului, aflat în exploatarea Societății Naționale"Cai de Rasa" - S.A., care trece din administrarea Agenției DomeniilorStatului în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor                                                           - hectare -┌───┬────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│   │                        │         │          din care:                   ││   │                        │         ├───────┬─────────┬─────────┬──────────┤│Nr.│  Denumirea             │Suprafața│Teren  │din care:│Teren    │ din care:││crt│  subunitatii           │  totală │agricol│arabil   │neagricol│  curți și││   │                        │         │       │         │         │construc- ││   │                        │         │       │         │         │ tii      │├───┼────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 1.│Depozitul de armăsari   │    327  │   316 │   286   │    11   │      4   ││   │Arad                    │         │       │         │         │          ││ 2.│Herghelia Balc          │    214  │   189 │   131   │    25   │     12   ││ 3.│Herghelia Beclean       │    228  │   214 │   151   │    14   │     10   ││ 4.│Herghelia Cislău        │    493  │   444 │   185   │    49   │     25   ││ 5.│Herghelia Dor Mărunt    │    364  │   344 │   344   │    20   │     18   ││ 6.│Depozitul de armasari   │    234  │   227 │   223   │     7   │      4   ││   │Dumbrava                │         │       │         │         │          ││ 7.│Herghelia Izvin         │    904  │   854 │   709   │    50   │     21   ││ 8.│Herghelia Jegălia       │    617  │   569 │   567   │    48   │     40   ││ 9.│Herghelia Lucina        │  1.763  │ 1.285 │     -   │   478   │     19   ││10.│Herghelia Mangalia      │    587  │   526 │   478   │    61   │     23   ││11.│Herghelia Rădăuți       │    771  │   716 │   508   │    55   │     23   ││12.│Depozitul de armăsari   │    263  │   257 │   257   │     6   │      5   ││   │Ramnicelu               │         │       │         │         │          ││13.│Herghelia Rușețu        │    668  │   634 │   630   │    34   │     13   ││14.│Herghelia Sâmbata       │    526  │   424 │   249   │   102   │     32   ││   │de Jos                  │         │       │         │         │          ││15.│Herghelia Slatina       │    594  │   575 │   567   │    19   │     14   ││16.│Depozitul de armăsari   │     25  │    19 │    19   │     6   │      4   ││   │Târgu Mureș             │         │       │         │         │          ││17.│Herghelia Tulucești     │    600  │   591 │   590   │     9   │      7   │├───┼────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤│   │TOTAL GENERAL:          │  9.178  │ 8.184 │ 5.894   │   994   │    274   │└───┴────────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┘ Notă
  Conform art. 4 din ORDONANȚA nr. 65 din 13 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 20 august 2004, pct. 16 din anexa nr. 4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, se modifică corespunzator.
  Anexa nr. 5SUBUNITĂȚILESocietății Naționale "Cai de Rasă" - S.A.┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│Nr.             Denumirea      │                  Sediul                      ││crt.                           │                                              │├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 1. Depozitul de armasari Arad │  Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie nr. 5, ││                               │  județul Arad                                ││ 2. Herghelia Balc             │  Comuna Balc, Str. Garii nr. 1,              ││                               │  județul Bihor                               ││ 3. Herghelia Cislău           │  Comuna Cislău, județul Buzau                ││ 4. Herghelia Beclean          │  Orașul Beclean, Str. Bistritei nr. 45,      ││                               │  județul Bistrita-Nasaud                     ││ 5. Herghelia Dor Mărunt       │  Comuna Dor Marunt, județul Calarasi         ││ 6. Depozitul de armăsari      │  Comuna Timișești, județul Neamț             ││    Dumbrava                   │                                              ││ 7. Herghelia Izvin            │  Comuna Recas, județul Timiș                 ││ 8. Herghelia Jegălia          │  Comuna Perișoru, județul Călărași           ││ 9. Herghelia Lucina           │  Comuna Moldova-Sulița, județul Suceava      ││10. Herghelia Mangalia         │  Municipiul Mangalia, județul Constanța      ││11. Herghelia Rădăuți          │  Municipiul Rădăuți, str. Bogdan Vodă        ││                               │  nr. 114, județul Suceava                    ││12. Herghelia Rușețu           │  Comuna Rușețu, județul Buzau                ││13. Depozitul de armăsari      │  Comuna Râmnicelu, județul Brăila            ││    Râmnicelu                  │                                              ││14. Herghelia Slatina          │  Municipiul Slatina, str. Recea, județul Olt ││15. Herghelia Sâmbăta de Jos   │  Comuna Voila, județul Brașov                ││16. Depozitul de armăsari      │  Municipiul Târgu Mureș, str. Parcul Sportiv ││    Târgu Mureș                │  Municipal nr. 11, județul Mureș             ││17. Herghelia Tulucești        │  Comuna Tulucești, județul Galați            │└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 163 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 14 octombrie 1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 39 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bolivia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995
 • LEGE nr. 7 din 18 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 146 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 509 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 40 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat
 • LEGE nr. 131 din 8 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 12 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 281 din 20 decembrie 2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • LEGE nr. 146 din 22 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 45 din 4 aprilie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 473 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 5 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 120 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 358 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 septembrie 2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • LEGE nr. 65 din 12 aprilie 2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 599 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 572 din 14 decembrie 2004 privind Ordinul Meritul Diplomatic şi Medalia Meritul Diplomatic
 • LEGE nr. 100 din 23 septembrie 1996 pentru aderarea României la Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.), încheiat la Geneva la 31 mai 1985
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • LEGE nr. 34 din 31 martie 1936 pentru modificarea unor dispoziţiuni din legea timbrului şi a impozitului pe acte şi fapte juridice, precum şi art. 27 din legea contractului de consignaţie
 • LEGE nr. 23 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 11 mai 2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 8 decembrie 1998 pentru modificarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 322 din 27 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 11 octombrie 2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021