Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 15 noiembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 15 noiembrie 2002

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului României și în coordonarea directa a primului-ministru, cu autoritate la nivel național în domeniul securității informațiilor clasificate.(2) ORNISS asigura implementarea unitară, la nivel național, a măsurilor de securitate a informațiilor naționale clasificate, precum și a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, înțelegerilor și acordurilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte.(3) ORNISS reprezintă organismul național de legătură pentru informațiile clasificate cu Oficiul de Securitate al NATO (NOS), cu structurile de securitate similare din statele membre și partenere ale Alianței Nord-Atlantice, ale Uniunii Europene, ale altor organizații internaționale, precum și cu cele ale statelor cu care România a încheiat tratate, înțelegeri sau acorduri care prevăd protecția informațiilor clasificate.------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 343 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005.(4) ORNISS exercita atribuții de reglementare, autorizare, evidenta și control în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, scop în care:a) organizează evidenta listelor și a informațiilor secrete de stat, a termenelor de menținere în nivelul de clasificare, a personalului verificat și avizat pentru lucrul cu informațiile secrete de stat și a registrelor de autorizari de la instituțiile care dețin sau care utilizează informații clasificate;b) elaborează norme, instrucțiuni și proceduri pentru protecția informațiilor naționale clasificate și, respectiv, a informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, denumita în continuare NATO;c) asigura respectarea standardelor naționale și, respectiv, ale NATO privind gestionarea documentelor clasificate;d) cooperează cu instituțiile publice, inclusiv cu cele care au atribuții privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;e) aproba eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informații naționale clasificate;f) eliberează certificate de securitate pentru acces la informații NATO clasificate și pentru participarea la activități organizate în cadrul Aliantei Nord-Atlantice;g) stabilește cerințele de securitate pentru încăperile și containerele speciale, mecanismele de închidere, sistemele de cifru și încuietori și autorizează utilizarea lor pentru păstrarea informațiilor secrete de stat, potrivit legii;h) organizează și coordonează activitățile de pregătire a structurilor și funcționarilor de securitate la persoanele juridice care gestionează informații clasificate;i) eliberează, în condițiile prevăzute de standardele naționale, autorizații speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în obiective sau locuri de importanța deosebită pentru protecția informațiilor clasificate;j) asigura, prin intermediul agențiilor specializate, implementarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și a Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, referitoare la protecția informațiilor stocate în cadrul sistemelor de prelucrare și transmitere automată a datelor;k) coordonează implementarea unitară la nivel național a măsurilor de protecție a informațiilor clasificate din domeniul industrial;l) eliberează autorizații și certificate de securitate industriala în conformitate cu standardele în domeniu;m) organizează evidenta autorizațiilor și a certificatelor de securitate industriala la nivel național;n) organizează și controlează Sistemul Național de Registre (SNR) a cărui baza este Registrul Central;o) efectuează constatări în cazurile de nerespectare a prevederilor legale de securitate, ce pot induce riscuri pentru securitatea informațiilor clasificate, îl informează operativ pe primul-ministru și ia măsurile legale ce se impun;p) avizează acordurile internaționale departamentale care privesc protecția informațiilor clasificate;q) coordonează, la dispoziția primului-ministru, activitățile necesare negocierii și încheierii acordurilor internaționale în domeniul protecției informațiilor clasificate;r) acreditează și reacrediteaza sistemele de protecție a informațiilor clasificate.(5) Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește protecția informațiilor U.E. clasificate.------------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 343 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005. Articolul 2(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin ORNISS este abilitat să solicite informațiile necesare de la conducătorii autorităților și ai instituțiilor publice, ai agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și ai altor persoane juridice de drept public ori privat.(2) Conducătorii autorităților și ai instituțiilor publice, ai agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligația de a pune la dispoziție ORNISS datele și informațiile referitoare la protecția informațiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Articolul 3(1) ORNISS este condus de un director general asimilat funcției de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.(2) Salarizarea directorului general se face potrivit poziției nr. 5 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare.(3) Directorul general prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, anual și ori de câte ori este nevoie, informări privind activitatea desfășurata de ORNISS.(4) Directorul general prezintă primului-ministru, anual și ori de câte ori este nevoie, informări, evaluări și analize ale situației din domeniul de responsabilitate, precum și propuneri concrete de remediere a deficiențelor constatate și de perfecționare a cadrului de activitate specifică.(5) Directorul general este ordonator principal de credite bugetare și reprezintă ORNISS în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele juridice și fizice, române sau străine.(6) În exercitarea conducerii ORNISS directorul general emite ordine și decizii, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Articolul 4(1) Pe lângă directorul general funcționează Consiliul de coordonare ca organ consultativ.(2) Consiliul de coordonare funcționează potrivit regulamentului aprobat prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.(3) Membrii Consiliului de coordonare sunt numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general. Articolul 5(1) Structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale ORNISS, până la nivelul direcțiilor inclusiv, se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general, în limita numărului de posturi aprobat.(2) În cadrul direcțiilor se pot organiza sectoare, servicii sau birouri, după caz, cu aprobarea directorului general.(3) Numărul maxim de posturi din structura ORNISS este de 125, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia. Articolul 6Salarizarea personalului de conducere și de execuție din cadrul ORNISS se face potrivit cap. II din anexa nr. I, anexei nr. V/2 și anexei nr. VI la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 7 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 4, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) Articolul 8În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin ORNISS administrează și folosește spații corespunzătoare, echipamente și sisteme de receptionare, prelucrare, stocare și transmitere a informațiilor. Articolul 9Numărul de autoturisme și consumul lunar de carburanți pentru parcul auto din dotarea ORNISS se stabilesc potrivit prevederilor legale în vigoare. Articolul 10(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ORNISS se asigura de la bugetul de stat.(2) Fondurile necesare în anul 2002 pentru finanțarea cheltuielilor privind organizarea și funcționarea ORNISS se asigura din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2002, în limita sumei de 3.800.000 mii lei.(3) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2002. Articolul 11Atribuțiile Autorității Naționale de Securitate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Securitate, vor fi preluate de ORNISS în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 12(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga Hotărârea Guvernului nr. 845/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 23 august 2002.(2) La data încheierii procesului de preluare a atribuțiilor prevăzute la art. 11 se abroga Hotărârea Guvernului nr. 864/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Securitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 10 octombrie 2000, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Directorul general al
  Oficiului Registrului Național
  al Informațiilor Secrete de Stat,
  Marius Petrescu
  p. Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Ion Giurescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 7 noiembrie 2002.Nr. 153.-----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 81 din 12 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 514 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
 • LEGE nr. 108 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 25 din 9 martie 2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 26 februarie 2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit acordat Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 342 din 3 decembrie 2007 privind modificarea alin. (2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 134 din 8 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 328 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea statului
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 286 din 29 octombrie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 296 din 7 iunie 2001 privind extrădarea
 • LEGE nr. 256 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 583 din 22 decembrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Sântana, judeţul Arad
 • LEGE nr. 312 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • LEGE nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
 • LEGE nr. 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 43 din 6 martie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 372 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE din 8 mai 1934 pentru modificarea art. 27 din legea de organizare a Ministerului Instrucţiunii, al cultelor şi Artelor (relativ la consiliul permanent)*)
 • LEGE nr. 37 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei fata de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 13 martie 2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 15 din 24 februarie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
 • LEGE nr. 162 din 1 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 367 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 207 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga
 • LEGE nr. 53 din 7 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
 • LEGE nr. 1.051 din 19 august 1864 pentru Dreptul acordat strainilor de a cumpara imobile
 • LEGE nr. 140 din 18 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 145 din 30 aprilie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului
 • LEGE nr. 3 din 12 noiembrie 1982 privind participarea, cu părţi sociale, a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020