Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 20 noiembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate(actualizată până la data de 21 iulie 2005*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 20 noiembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003; ORDONANTA nr. 12 din 29 ianuarie 2004; ORDONANTA nr. 44 din 29 ianuarie 2004; ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004; LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.-----------Conform variantei revizuite a CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, temeiul juridic al emiterii de către Guvernul României a Ordonanţelor de Urgenta este Art.115. alin.(4).-----------**) Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005, prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 1 şi 3, care intră în vigoare la 15 zile de la publicare. În consecinţa, aceasta forma actualizată include şi modificările determinate de punctele 1 şi 3 ale art. I.Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii şi promovării sănătăţii populaţiei care asigura acordarea unui pachet de servicii de baza. (2) Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, pe baza următoarelor principii: a) alegerea libera a casei de asigurări de sănătate; b) solidaritate şi subsidiaritate în colectarea şi utilizarea fondurilor; c) alegerea libera de către asiguraţi a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu şi a unităţii sanitare; d) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; e) participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; f) acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, oricărui asigurat; g) transparenta activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate. (3) Pot funcţiona şi alte forme de asigurare a sănătăţii în diferite situaţii speciale. Aceste asigurări nu sunt obligatorii. Articolul 2 (1) Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fondul, este un fond special care se constituie şi se utilizează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Constituirea fondului se face din contribuţia de asigurări sociale de sănătate, denumita în continuare contribuţie, suportată de asiguraţi, de persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat, din subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din alte surse - donaţii, sponsorizări, dobânzi, potrivit legii. (3) Administrarea fondului se face, în condiţiile legii, de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, denumita în continuare CNAS, şi, respectiv, prin casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări. (4) CNAS poate propune Ministerului Sănătăţii proiecte de acte normative care au incidenţa asupra constituirii şi utilizării fondului. Articolul 3 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel: a) serviciile medicale sunt acele servicii şi produse furnizate de către persoane fizice şi juridice, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; b) furnizorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate oficial şi recunoscute de către Ministerul Sănătăţii pentru a furniza servicii sau produse medicale; c) pachetul de servicii de baza cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii şi produse la care au dreptul asiguraţii şi se suporta din fond, în condiţiile contractului-cadru; d) autorizarea reprezintă un control al calificării şi al respectării legislaţiei existente în domeniu, efectuat pentru toate tipurile de furnizori, necesar pentru a obţine permisiunea de a furniza servicii medicale în România; e) acreditarea este un proces de evaluare externa a calităţii serviciilor de sănătate, care conferă dreptul de a putea intră în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, fiind o condiţie obligatorie pentru încheierea contractului; f) contractarea este procedura care reglementează condiţiile furnizarii serviciilor de către furnizori pentru cei asiguraţi de casele de asigurări; g) preţ de referinţa este preţul utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru plata medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale, potrivit politicii de preţuri a Ministerului Sănătăţii; h) dispozitivele medicale cuprind materialele sanitare pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor, respectiv proteze, orteze, dispozitive de mers şi alte materiale specifice, necesare în scopul recuperării unor deficiente organice sau fiziologice. i) preţul de decontare este preţul suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru unele medicamente la care nu se stabileşte preţ de referinţa. Lista acestora se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Definiţiile care pot exista în alte legi şi care sunt diferite de cele prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazul prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Litera i) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005. Capitolul 2 Asiguraţii Secţiunea 1 Persoanele asigurate Articolul 4 (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţara, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează o dată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de reşedinţa în România. (3) Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea CNAS.--------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 5 (1) Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ - adeverinta sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei la care este înscris asiguratul. Aceste documente justificative vor fi înlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond. (2) Metodologia şi modalităţile de gestionare şi de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de către CNAS. (3) Datele minime care vor fi înregistrate şi accesate pe cardul de asigurat sunt: a) datele de identitate şi codul numeric personal; b) dovada achitării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate; c) înregistrarea numărului de solicitări de servicii medicale, prin codul furnizorului; d) diagnostice medicale cu risc vital; e) consimţământul referitor la donarea de tesuturi şi organe; f) grupa sanguina şi Rh.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004. Articolul 6 (1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei: a) toţi copiii până la vârsta de 18 ani, ţinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din munca; b) soţul, sotia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate; c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961, precum şi persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii; d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din munca, pensie sau alte surse şi se afla în îngrijirea familiei; e) pensionării de asigurări sociale, pensionării militari, pensionării I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari, numai pentru veniturile obţinute din pensii; f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte resurse; g) femeile însărcinate sau lauzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe ţara; h) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; i) persoanele care se afla în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 şi 114 din Codul penal; persoanele care se afla în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri. (2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă: a) satisfac serviciul militar în termen; b) se afla în concediu medical, în concediu medical pentru sarcina şi lauzie, în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani sau în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani; c) executa o pedeapsă privativă de libertate sau se afla în arest preventiv; d) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alocaţie de sprijin. e) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii.-----------Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.Litera b) a alin. (2) a fost modificată de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Litera e) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.Litera e) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 7 (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai altor state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele încheiate între România şi ţara respectiva. (2) Asigurarea socială de sănătate este facultativă pentru următoarele categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. (1): a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; b) cetăţenii străini şi apatrizii care se afla temporar în ţara; c) cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se afla temporar în ţara.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 8 (1) Obligaţia virarii contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază de contract individual de muncă sau în baza unui statut special prevăzut de lege, precum şi persoanelor fizice, după caz. (2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări alese în mod liber de asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin faţă de fond şi dovada plăţii contribuţiilor. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care exercită profesii liberale sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi independente.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003. Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor Articolul 10 (1) Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de baza care cuprinde servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaborează de CNAS pe baza consultării Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiului Farmacistilor din România, denumit în continuare CFR, şi Ordinului Asistentilor Medicali din România, denumit în continuare OAMR, până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătăţii, cu consultarea obligatorie a ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. În cazul nefinalizarii elaborării contractului-cadru în termenul prevăzut, Ministerul Sănătăţii elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectul contractului-cadru până la data de 30 noiembrie. (3) Contractul-cadru reglementează, în principal, condiţiile acordării asistenţei medicale cu privire la: a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate; b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asiguraţi aferente pachetului de servicii de baza prevăzut la lit. a); c) criteriile şi standardele calităţii pachetului de servicii; d) alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului; e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare şi actele necesare în acest scop; f) internarea şi externarea bolnavilor; g) criteriile de internare în spital; h) asigurarea tratamentului spitalicesc, măsuri de îngrijire la domiciliu sau de recuperare; i) condiţiile generale de acordare a tratamentului ambulatoriu; j) prescrierea şi eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor şi a ortezelor, a dispozitivelor de mers şi de autoservire; k) modul de informare a asiguraţilor; l) coplata pentru unele servicii medicale. (4) Ministerul Sănătăţii împreună cu CNAS sunt abilitate sa organizeze licitaţii numai în vederea derulării programelor naţionale. (5) Abrogat. (6) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR şi OAMR, până la 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS. (7) În cazul nefinalizarii normelor metodologice, Ministerul Sănătăţii le va elabora şi le va aproba prin ordin în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (6). (8) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor elabora, cu avizul CNAS, norme proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale, care se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrilor şi conducătorilor instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii.-------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (4^1) al art. 10 a fost introdus de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Alin. (4^1) al art. 10 a fost eliminat prin abrogarea pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004, de către pct. 3 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Alin. (5) al art. 10 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 11 (1) Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de baza în caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Asiguraţii au următoarele drepturi: a) sa aleagă medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, unitatea spitaliceasca ce le va acorda servicii medicale, precum şi casa de sănătate la care se asigura; b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicita, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, suportand cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din alta localitate; c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 3 luni de la data înscrierii pe listele acestuia; d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii; e) sa li se efectueze cel puţin un control profilactic în fiecare an, în funcţie de sex şi de grupa de vârsta căreia îi aparţin; f) sa beneficieze de servicii de asistenţa medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; g) sa beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi spitale acreditate; h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta; i) sa beneficieze de unele servicii de asistenţa stomatologica; j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare; k) sa beneficieze de dispozitive medicale şi alte materiale specifice; l) sa beneficieze de servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu; m) sa beneficieze de asistenţa medicală în mod prioritar în cazul gravidelor şi lauzelor.-------------Litera m) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004. Articolul 12Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 11 sunt următoarele: a) să se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii; b) sa anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru; d) sa anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi; e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; f) să aibă o conduita civilizata faţă de personalul medico-sanitar; g) sa achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând diferenţa dintre tarifele acceptate la plata de sistemul de asigurări sociale de sănătate şi cele practicate pe piaţa, denumita în continuare coplata, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat. Articolul 13Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. Articolul 14Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârsta de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap de gradul I internate se suporta de către casele de asigurări numai dacă, potrivit criteriilor stabilite de comun acord de către CNAS şi de CMR, medicul considera necesară prezenta lor pentru o perioadă determinata. Articolul 15Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contribuţie şi a modalitatii de plată, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale. Capitolul 3 Servicii medicale suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate Secţiunea 1 Servicii medicale profilactice Articolul 16 (1) În scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii, asiguraţii vor fi informati permanent de către casele de asigurări asupra mijloacelor de păstrare a sănătăţii, de reducere şi de evitare a cauzelor de imbolnavire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool şi tutun. (2) Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt următoarele: a) monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lauzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii; b) urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a sugarului şi a copilului; c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate; d) servicii medicale din cadrul programului naţional de imunizari; e) servicii de planificare familială, indiferent de statutul de asigurat al femeii. (3) Detalierea serviciilor prevăzute la alin. (2) şi modalităţile de acordare se stabilesc în contractul-cadru. Articolul 17Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta de către casele de asigurări, astfel: a) trimestrial, pentru copiii până la vârsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la grădiniţa, fie la instituţiile de învăţământ preuniversitar; b) de doua ori pe an, pentru ţinerii în vârsta de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din munca. Articolul 18 (1) Asiguraţii în vârsta de peste 18 ani au dreptul la un control medical în fiecare an pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate, stabilite prin contractul-cadru. (2) Neefectuarea în mod nejustificat de către asiguraţi a controalelor medicale periodice preventive poate atrage obligaţia de a suporta, după caz, unele costuri ale tratamentului curativ şi de recuperare pentru afectiunea nedepistata în timp. Prin contractul-cadru vor fi prevăzute situaţiile în care aceste costuri se suporta de asiguraţi, precum şi stimulentele pentru asiguraţii care efectuează controalele medicale periodice preventive. Secţiunea a 2-a Servicii medicale curative Articolul 19 (1) Asiguraţii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel puţin pentru ameliorarea suferintei, după caz. (2) Tratamentul medical se aplică de către medici sau asistenţi medicali şi de alt personal sanitar acreditat, la indicaţia şi sub supravegherea medicului. Articolul 20 (1) Serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond sunt: a) serviciile medicale de urgenta; b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afectiunii: anamneza, examen clinic, examene paraclinice şi de laborator; c) tratamentul medical, chirurgical şi unele proceduri de recuperare; d) prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indicaţiile privind regimul de viaţa şi munca, precum şi igieno-dietetic. (2) Asiguraţii beneficiază de activităţi de suport constând în acordarea de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă sau îngrijirea copilului bolnav. (3) Detalierea serviciilor prevăzute la alin. (1) şi modalităţile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru. Articolul 21 (1) Asiguraţii au dreptul la asistenţa medicală primara şi de specialitate ambulatorie, la indicaţia medicului de familie. (2) Asiguraţii primesc asistenţa medicală de specialitate în spitale acreditate. (3) Serviciile spitaliceşti se acordă prin spitalizare integrală sau parţială şi cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratament medical şi/sau tratament chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masa. (4) Asistenţa medicală de recuperare se acordă pentru o perioadă şi după un ritm stabilite de medicul curant în unităţi sanitare acreditate. (5) Servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de personal acreditat. Articolul 22Serviciile medicale stomatologice se acordă de către medicul din cabinetul stomatologic şi din serviciul buco-maxilo-facial. Articolul 23 (1) Tratamentele stomatologice se suporta din fond în condiţiile stabilite prin contractul-cadru. (2) În cazul copiilor în vârsta de până la 18 ani tratamentele stomatologice se suporta din fond în condiţiile stabilite în contractul-cadru. Secţiunea a 3-a Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice Articolul 24Asiguraţii beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală. Modalităţile de prescriere şi eliberare a medicamentelor se prevăd în contractul-cadru. Articolul 25 (1) Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală se elaborează anual de către Ministerul Sănătăţii şi CNAS, cu consultarea CFR, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) În lista se pot include numai medicamente prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman. Articolul 26 (1) Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi g) se suporta din fond, la nivelul preţului de referinţa sau al preţului de decontare. (2) Valoarea medicamentelor prevăzute la art. 25 alin. (1), prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor care beneficiază de asistenţa medicală gratuita, în cazul categoriilor de persoane prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) se suporta din fond, la nivelul preţului de referinţa. (3) Asiguraţii au dreptul la materiale sanitare şi dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate, în scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioadă determinata sau nedeterminată, pe baza prescripţiilor medicale, cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile prevăzute în contractulcadru. (4) Asiguraţii beneficiază de tratamente fizioterapeutice, pe baza prescripţiilor medicale, cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru. (5) Asiguraţii beneficiază de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi de alte mijloace terapeutice prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.-------------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Alin. (1) şi (2) ale art. 26 au fost modificate de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005. Secţiunea a 4-a Servicii medicale şi de îngrijiri la domiciliu Articolul 27 (1) Asiguraţii au dreptul sa primească unele servicii medicale şi îngrijiri la domiciliu din partea unui medic şi/sau cadru mediu sanitar, dacă este necesar şi indicat de medic. (2) Condiţiile acordării serviciilor medicale şi a ingrijirilor la domiciliu se stabilesc prin contractul-cadru. Secţiunea a 5-a Alte servicii speciale Articolul 28Cheltuielile de transport sanitar, necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suporta din fond. Asiguraţii au dreptul la transport sanitar în următoarele situaţii: a) urgente medicale; b) cazurile prevăzute în contractul-cadru. Secţiunea a 6-a Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate Articolul 29 (1) Serviciile medicale care nu sunt decontate din fond, costul acestora fiind suportat de asigurat sau de unităţile care le solicita, după caz, sunt: a) servicii de sănătate acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţa medicală la locul de muncă, asistenţa medicală a sportivilor; b) unele servicii medicale de înaltă performanta; c) unele servicii de asistenţa stomatologica; d) servicii hoteliere cu grad înalt de confort; e) corectii estetice efectuate persoanelor peste 18 ani; f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport; g) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoască starea de sănătate a asiguraţilor; h) fertilizare în vitro; i) transplantul de organe şi tesuturi, cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul-cadru; j) asistenţa medicală la cerere; k) costul unor materiale necesare corectării vazului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere; l) cota-parte din costul protezelor şi ortezelor; m) serviciile medicale legate de eliberarea actelor medicale solicitate de asigurat; n) unele tratamente de recuperare şi de fizioterapie. (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), f), i) şi n) şi cota-parte prevăzută la alin. (1) lit. l) se stabilesc prin contractul-cadru. Secţiunea a 7-a Asigurarea calităţii Articolul 30Asigurarea calităţii pachetului de servicii de baza pentru asiguraţi revine CNAS prin respectarea următoarelor măsuri: a) acceptarea încheierii de contracte numai cu furnizori acreditaţi conform legii, precum şi a medicilor, asistentilor medicali şi altor categorii de personal acreditat; b) existenta unui sistem informaţional corespunzător asigurării unei evidente primare privind diagnosticul şi terapia aplicată; c) respectarea de către furnizori a criteriilor de calitate a asistenţei medicale şi stomatologice, elaborate de către CMR şi OAMR; d) utilizarea pentru tratamentul afectiunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman; e) utilizarea materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale autorizate, conform legii. Articolul 31 (1) Criteriile privind calitatea asistenţei medicale acordate asiguraţilor se elaborează de comisiile de specialitate ale CMR, se negociaza cu CNAS şi se referă la: a) tratamentul medical; b) tratamentul stomatologic; c) acţiunile de depistare precoce a imbolnavirilor; d) procedeele medicale de recuperare eficace; e) prescrierea de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi transportul bolnavilor; f) eliberarea de certificate medicale necesare asiguraţilor pentru a beneficia de ajutoare de boala şi de rapoarte necesare caselor de asigurări pentru îndeplinirea atribuţiilor lor. (2) Criteriile sunt obligatorii pentru toţi furnizorii de servicii medicale care au încheiat contracte cu casele de asigurări. Articolul 32În vederea respectării calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, CNAS şi casele de asigurări organizează controlul activităţii medicale împreună cu comisiile de specialitate ale CMR, CFR şi ale OAMR. Controlul are la baza criteriile prevăzute la art. 30 şi 31. Secţiunea a 8-a Acţiuni comune pentru sănătate Articolul 33 (1) Ministerul Sănătăţii proiectează, implementeaza şi coordonează programe naţionale de sănătate în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică, cu participarea instituţiilor cu răspundere în domeniul realizării politicii sanitare a statului. (2) Obiectivele se stabilesc în colaborare cu CNAS, CMR, CFR, cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ştiinţifice medicale, ai clinicilor universitare, unităţilor de cercetare, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, precum şi cu reprezentanţi ai populaţiei. Articolul 34Unele activităţi de învăţământ şi cercetare din cadrul spitalelor, din unităţile ambulatorii de specialitate şi din cabinetele medicale sunt suportate de la bugetul de stat, în condiţiile legii. Articolul 35 (1) Ministerul Sănătăţii organizează împreună cu CNAS licitaţii la nivel naţional pentru achiziţionarea medicamentelor şi materialelor specifice pentru consumul în spitale şi în ambulatoriu, în vederea realizării programelor de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitaţie electronică. (2) Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor de sănătate se asigura prin farmaciile aparţinând unităţilor sanitare prin care acestea se derulează sau prin cabinete medicale acreditate, după caz. (3) CNAS este autorizata sa încheie şi sa deruleze contracte de achiziţii publice pentru medicamente şi materiale sanitare, componente ale programelor naţionale de sănătate, precum şi servicii medicale de dializa. (4) Ministerul Sănătăţii poate sprijini unităţile sanitare cu paturi din reţeaua proprie în achiziţionarea unor medicamente, materiale sanitare şi reactivi, altele decât cele necesare consumului pentru realizarea programelor de sănătate, precum şi pentru achiziţia de servicii privind reabilitarea şi modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 şi a instalaţiilor de tip ISM. (5) Modalitatea de implicare a Ministerului Sănătăţii în activităţile prevăzute la alin. (4) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.--------------Alin. (4) şi (5) ale art. 35 au fost introduse de ORDONANTA nr. 12 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de pct. 5 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Secţiunea a 9-a Atribuţiile Colegiului Medicilor din România în domeniul asigurărilor sociale de sănătate Articolul 36CMR are în domeniul asigurărilor sociale de sănătate următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) elaborează criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor şi participa la controlul respectării acestora; b) elaborează ghiduri şi protocoale de practica medicală; c) elaborează criteriile privind calitatea asistenţei stomatologice acordate asiguraţilor şi urmăreşte respectarea acestora; d) participa la acreditarea personalului medical. Secţiunea a 10-a Acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare Articolul 37 (1) Pot intră în relaţie contractuală cu casele de asigurări numai furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, acreditaţi conform legii. (2) Procesul de acreditare cuprinde cabinetele medicale, ambulatoriile de specialitate, spitalele, farmaciile, furnizorii de îngrijiri la domiciliu, furnizorii de dispozitive medicale, furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar, precum şi alte persoane fizice sau juridice autorizate în acest sens de Ministerul Sănătăţii. (3) Acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevăzuţi la alin. (2), se face la nivel naţional sau judeţean, cu excepţia spitalelor, care vor fi acreditate conform reglementărilor prevăzute în legea proprie de organizare şi funcţionare. (4) Comisiile de acreditare la nivel naţional sunt formate din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi CNAS, ai structurilor naţionale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din România şi Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaşelor din România, iar la nivel judeţean comisiile de acreditare sunt formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ai caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din reprezentanţi ai direcţiilor medicale ori reprezentanţi ai structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele sanitare proprii şi reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din România şi Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaşelor din România. (5) Regulamentul de funcţionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevăzuţi la alin. (2), se elaborează de comisiile naţionale de acreditare şi se aproba de Ministerul Sănătăţii. Standardele de acreditare elaborate de comisiile naţionale de acreditare se avizează de Ministerul Sănătăţii. (6) Metodologia şi nivelul de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevăzuţi la alin. (2), se elaborează şi se stabilesc de către comisiile organizate la nivel naţional şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii.-------------Art. 37 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (1), (4) şi (5) ale art. 37 au fost modificate de pct. 6 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Capitolul 4 Relaţiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente Articolul 38Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări, sunt: a) cabinetele medicale, centrele de diagnostic şi tratament, spitalele şi alte unităţi sanitare, medicii, personalul mediu sanitar şi alte categorii de personal, personalul sanitar din serviciile conexe actului medical; b) farmaciile, distribuitorii şi producătorii de medicamente şi materiale sanitare; c) persoanele fizice şi juridice autorizate de Ministerul Sănătăţii. Articolul 39 (1) Relaţiile dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări sunt de natura civilă, se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract care se încheie anual. În situaţia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate şi stipulate în acte adiţionale. (2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să prezinte, la încheierea contractului cu casa de asigurări, asigurări de răspundere civilă în domeniul medical în concordanta cu tipul de furnizor. Societăţile de asigurări care oferă asigurări de răspundere civilă în domeniul medical trebuie să fie autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi sa posede un contract de reasigurare. (3) CNAS poate stabili relaţii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale de dializa. Durata acestor contracte este de un an şi poate fi prelungită prin acte adiţionale pentru anii următori în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.-------------Alin. (3) al art. 39 a fost introdus de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 7 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 40Furnizorii de servicii medicale încheie cu casele de asigurări contracte anuale pe baza modelelor de contracte prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, în cuprinsul cărora pot fi prevăzute şi alte clauze suplimentare, negociate. Articolul 41Refuzul caselor de asigurări de a încheia contracte cu furnizorii pentru serviciile medicale din pachetul de baza, denunţarea unilaterala a contractului, precum şi răspunsurile la cererile şi la sesizările furnizorilor se vor face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal, în termen de 30 de zile. Articolul 42 (1) Casele de asigurări încheie cu furnizorii de servicii medicale contracte anuale pentru furnizarea de servicii şi pentru plata acestora, urmărind realizarea echilibrului financiar. (2) La încheierea contractelor părţile vor avea în vedere interesul asiguraţilor şi vor tine seama de economicitatea, eficienta şi calitatea serviciilor oferite pe baza criteriilor elaborate de CNAS, CMR, CFR şi OAMR. Articolul 43 (1) Prevederile contractului-cadru sunt date publicităţii pentru informarea asiguraţilor şi a furnizorilor de servicii medicale. (2) Contractele de furnizare de servicii medicale cuprind şi obligaţiile părţilor legate de buna gestionare a fondurilor, precum şi clauze care să reglementeze condiţiile de plată a serviciilor furnizate până la definitivarea unui nou contract între părţi, pentru perioada următoare celei acoperite prin contract. (3) Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului următor. Articolul 44Casele de asigurări controlează modul în care furnizorii de servicii medicale respecta clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii având obligaţia să permită accesul la evidentele referitoare la derularea contractului. Articolul 45 (1) Plata furnizorilor de servicii medicale poate fi: a) în asistenţa medicală primara şi de specialitate ambulatorie prin tarif pe persoana asigurata, tarif pe serviciu medical, suma fixa negociata pe pachet de servicii medicale, după caz; b) în asistenţa medicală din spitale şi alte unităţi sanitare publice, în afară celor ambulatorii, prin tarif pe caz rezolvat, tarif pe zi de spitalizare, tarif pe serviciu medical sau pe bază de buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli, la propunerea acestora, pentru servicii medicale pe bază de indicatori specifici, după caz; c) prin tarife pentru anumite servicii, stabilite prin contractul-cadru; d) prin preţ de referinţa prevăzut în lista medicamentelor cu sau fără contribuţie personală;d^1) prin preţ de decontare, pentru medicamentele la care nu se stabileşte preţ de referinţa, din lista aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii; e) prin preţ de referinţa prevăzut în lista de materiale sanitare şi de dispozitive medicale sau, după caz, prin suma de închiriere pentru cele acordate pentru o perioadă determinata. (2) Modalitatea de decontare a serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale se stabileşte prin contractul-cadru.-----------Litera b) a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.Litera e) a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Litera d^1) a alin. (1) al art. 45 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005. Articolul 46Decontarea serviciilor medicale se face în baza contractelor încheiate între casele de asigurări şi furnizorii de servicii medicale, indiferent de casa de asigurări la care s-a virat contribuţia asiguratului, pe baza documentelor justificative stabilite prin contractul-cadru. Articolul 47Asigurarea asistenţei medicale şi a îngrijirii la domiciliul bolnavului se contractează de casele de asigurări cu unităţi specializate, persoane fizice sau juridice acreditate. Articolul 48Asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca se acordă prin servicii medicale specializate, acreditate. Articolul 49Serviciile de transport medical se contractează cu unităţi specializate acreditate. Capitolul 5 Finanţarea serviciilor medicale Secţiunea 1 Constituirea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Articolul 50 (1) Fondul se formează din: a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; b) subvenţii de la bugetul de stat; c) dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului CNAS şi CAS, precum şi alte venituri, în condiţiile legii. (2) Abrogat. (3) În mod excepţional, în situaţii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului fondului, după epuizarea fondului de rezerva veniturile bugetului fondului se completează cu sume care se aloca de la bugetul de stat.-----------Alin. (2) al art. 50 a fost abrogat de LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003.Litera c) a alin. (1) al art. 50 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 51 (1) Persoana asigurata are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1). (2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra: a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit; b) veniturilor din activităţi desfăşurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii sa desfăşoare activităţi independente, dar nu mai puţin de un salariu de baza minim brut pe ţara, lunar, dacă este singurul venit asupra căruia se calculează contribuţia. c) veniturilor din agricultura şi silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b); d) indemnizaţiilor de şomaj şi alocaţiilor de sprijin; e) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi şi altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d). (3) În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) sub nivelul salariului de baza minim brut pe ţara şi care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, contribuţia lunară de 6,5% datorată se calculează asupra sumei reprezentând o treime din salariul de baza minim brut pe ţara. (4) Contribuţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se plătesc astfel: a) lunar, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi d); b) trimestrial, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) şi la alin. (3); c) anual, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. e).--------------Literele a) şi b) ale alin. (2) al art. 51 au fost modificate de pct. 8 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 52 (1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii au obligaţia sa calculeze şi sa vireze casei de asigurări o contribuţie de 7% datorată pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectiva; acestea au obligaţia sa anunţe casei de asigurări orice schimbare care are loc în nivelul veniturilor; (2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia plăţii contribuţiei de 7% raportat la fondul de salarii realizat. Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala. Structura acestuia pe categorii de venituri este detaliată prin normele de încasare aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie. (3) Nerespectarea prevederilor art. 51 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de baza, potrivit prevederilor art. 13. Diminuarea pachetului de servicii de baza are loc după 3 luni de la ultima plata a contribuţiei.--------------Alin. (2) al art. 52 a fost completat de pct. 9 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.Alin. (3) al art. 52 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 53 (1) Pentru beneficiarii indemnizaţiei de şomaj şi ai alocaţiei de sprijin contribuţia se calculează şi se virează, o dată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează, de către cei care efectuează plata acestor drepturi. (2) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligaţia să îşi asigure sănătatea potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurări alese veniturile, pe baza declaraţiei de asigurare, în vederea stabilirii şi achitării contribuţiei de 6,5%. Modelul declaraţiei de asigurare se aproba prin ordin al preşedintelui CNAS.(2^1) Pentru lucrătorii migranti care îşi păstrează domiciliul sau reşedinţa în România, contribuţia lunară la fond se calculează prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile impozabile realizate în România, iar în situaţia în care nu realizează astfel de venituri, la valoarea unui salariu de baza minim brut pe ţara. (3) Pentru persoanele care se asigura facultativ în condiţiile art. 7 alin. (2) contribuţia lunară la fond se calculează prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe ţara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru. (4) Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate, pentru a obţine calitatea de asigurat, sa achite contribuţia legală lunară pe ultimii 3 ani, începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, calculată la salariul de baza minim brut pe ţara în vigoare la data plăţii. (5) Străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligaţi, pentru a obţine calitatea de asigurat, sa plătească contribuţia legală începând cu data obţinerii respectivei forme de protecţie. (6) Străinii cărora li s-a acordat, anterior intrării în vigoare a ordonanţei privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligaţi, pentru a obţine calitatea de asigurat, sa plătească contribuţia legală începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România.--------------Alin. (5) şi (6) ale art. 53 au fost introduse de ORDONANTA nr. 44 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2004.Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.Alin. (2^1) al art. 53 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.Alin. (3) al art. 53 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.Alin. (4) al art. 53 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 54 (1) Contribuţia datorată pentru persoanele prevăzute la art. 6 se suporta astfel: a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi e); b) de către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b); c) de către bugetul asigurărilor de şomaj, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. d). (2) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea a doua salarii de baza minime brute pe ţara. (3) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra indemnizaţiei de şomaj sau, după caz, asupra alocaţiei de sprijin.-------------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (2^1) al art. 54 a fost introdus de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 8 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Alin. (2^1) al art. 54 a fost eliminat prin abrogarea pct. 14 al art. I din ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004, de către pct. 9 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Litera a) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005. Articolul 55 (1) Angajatorii şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu o respecta datorează majorări pentru perioada de întârziere, egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării debitelor către bugetul de stat. (2) Abrogat. (3) Abrogat. (4) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune la banca sau la trezorerie, după caz, o dată cu documentaţia pentru plata salariilor şi a altor venituri pentru salariaţi, documentele pentru plata contribuţiilor datorate fondului, plăţile efectuandu-se simultan sub control bancar, respectiv trezorerie. (5) În cazul neachitarii în termen a contribuţiilor datorate fondului de către persoanele fizice, CNAS, prin casele de asigurări, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate şi a dobânzilor şi penalitatilor de întârziere, potrivit procedurilor instituite de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală şi normelor de încasare aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie.-----------Alin. (2) şi (3) ale art. 55 au fost abrogate de LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003.Alin. (5) al art. 55 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Secţiunea a 2-a Utilizarea şi administrarea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Articolul 56Veniturile fondului colectate de casele de asigurări se utilizează pentru: a) plata serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; d) cheltuieli de administrare, funcţionare şi de capital în limita a maximum 3% din sumele colectate; c) fondul de rezerva în cota de 1% din sumele constituite la nivelul CNAS. Articolul 57 (1) Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru: a) investiţii pentru construirea şi consolidarea de unităţi sanitare; b) achiziţionarea aparaturii medicale de înaltă performanta; c) persoanele fără venituri sau cu venituri sub salariul de baza minim brut pe economie, care necesita activităţi de prevenire, de diagnostic, de terapie şi de reabilitare în cazul afectiunilor transmisibile, prevăzute în programele naţionale elaborate de Ministerul Sănătăţii; d) măsuri profilactice şi tratamente instituite obligatoriu prin norme legale. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat. Articolul 58 (1) Bugetul fondului se aproba de către Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexa la legea bugetului de stat. (2) Repartizarea pe domenii de asistenţa se aproba conform legii. (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări se aproba de ordonatorul principal de credite în condiţiile legii şi, după caz, cu avizul ministerelor şi al instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii. Articolul 59 (1) Disponibilităţile caselor de asigurări la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se virează în contul CNAS. (2) Sumele rămase neutilizate la nivelul caselor de asigurări la sfârşitul fiecărui an se virează în contul CNAS şi se utilizează pentru destinatiile prevăzute la art. 56. (3) Sumele rămase la nivelul CNAS la sfârşitul anului se reportează în anul următor şi se utilizează potrivit art. 56. (4) Fondul de rezerva rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (5) Utilizarea fondului de rezerva se stabileşte prin legile bugetare anuale. Capitolul 6 Organizarea caselor de asigurări de sănătate Secţiunea 1 Constituirea caselor de asigurări de sănătate Articolul 60 (1) CNAS este instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar şi are sediul în municipiul Bucureşti, calea Calarasi nr. 248, sectorul 3. (2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România şi are în subordine casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (3) CNAS funcţionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administraţie şi aprobat prin ordin al preşedintelui CNAS. Casele de asigurări funcţionează pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, avizat de Consiliul de administraţie al CNAS şi aprobat prin ordin al preşedintelui CNAS. (4) Statutele prevăzute la alin. (3) trebuie să conţină prevederi referitoare la: a) denumirea şi sediul casei de asigurări respective; b) relaţiile CNAS cu alte case de asigurări şi cu oficiile teritoriale, precum şi cu asiguraţii; c) structura, drepturile şi obligaţiile organelor de conducere; d) modul de adoptare a hotărârilor în consiliul de administraţie şi relaţia dintre acesta şi conducerea executivă a casei de asigurări; e) alte prevederi.--------------Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005.Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 61 (1) Casele de asigurări sunt instituţii publice, cu personalitate juridică, cu bugete proprii, în subordinea CNAS. (2) Casele de asigurări colectează contribuţiile şi gestionează bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. Articolul 62Pe lângă CNAS funcţionează consilii de experţi pentru elaborarea proiectelor de acte normative, cu consultarea obligatorie a ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii, precum şi pentru implementarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finanţate din fond.-------------Art. 62 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Secţiunea a 2-a Organizarea administrativă Articolul 63Casele de asigurări pot înfiinţa oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. Secţiunea a 3-a Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate Articolul 64 (1) Atribuţiile CNAS sunt următoarele: a) administrează fondul prin preşedintele CNAS, împreună cu casele de asigurări, şi prezintă Ministerului Sănătăţii rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară; b) elaborează, implementeaza şi gestionează procedurile şi formularele unitare, avizate de Ministerul Sănătăţii, pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; c) elaborează şi actualizează Registrul unic de evidenta a asiguraţilor; d) elaborează şi publică raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor; e) îndrumă metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele de asigurări; f) răspunde pentru activităţile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în faţa Parlamentului, Guvernului, Ministerului Sănătăţii şi faţă de asiguraţi; g) elaborează proiectul contractului-cadru, care se prezintă de către Ministerul Sănătăţii spre aprobare Guvernului; h) negociaza împreună cu CMR criteriile privind acordarea asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; i) participa anual la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fără contribuţie personală, pe baza prescripţiilor medicale, pentru persoanele asigurate; j) administrează şi întreţine bunurile imobile şi baza materială din patrimoniu, în condiţiile legii; k) asigura organizarea sistemului informatic şi informaţional unic integrat pentru înregistrarea asiguraţilor şi pentru gestionarea şi administrarea fondului. Indicatorii folosiţi în raportarea datelor în sistemul de asigurări de sănătate sunt unitari şi se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii, la propunerea CNAS şi CMR; l) negociaza şi contractează cu instituţii abilitate de lege colectarea şi prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguraţilor, în vederea contractării şi decontării acestora de către casele de asigurări; m) acorda gratuit informaţii, consultanţa şi asistenţa în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale; n) participa la licitaţii naţionale organizate de Ministerul Sănătăţii pentru achiziţia de medicamente şi materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate; o) încheie şi derulează contracte de achiziţii publice pentru medicamente şi materiale sanitare pentru derularea programelor de sănătate, precum şi contracte de furnizare de servicii medicale de dializa; p) reglementează în mod unitar sistemul de asigurări de răspundere civilă;p^1) asigura logistica şi baza materială necesare activităţii de pregătire şi formare profesională a personalului, din cheltuielile de administrare a fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. r) alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii. s) iniţiază, negociaza şi încheie cu instituţii similare documente de cooperare internationala în domeniul sau de activitate. (2) Realizarea atribuţiilor ce revin CNAS, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, este supusă controlului Ministerului Sănătăţii.--------------Literele j) şi o) ale alin. (1) al art. 64 au fost modificate de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Litera p^1) a art. 64 a fost introdusă de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Litera o) a alin. (1) al art. 64 a fost modificată de pct. 10 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Litera p^1) a alin. (1) al art. 64 a fost modificată de pct. 11 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Litera s) a alin. (1) al art. 64 a fost introdusă de pct. 19 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 65Atribuţiile caselor de asigurări sunt următoarele: a) Abrogat; b) sa administreze bugetele proprii; c) sa înregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS; d) sa elaboreze şi sa publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor. Acestea se avizează de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv de direcţiile medicale ale ministerelor cu reţele sanitare proprii, după caz; e) Abrogat; f) sa furnizeze gratuit informaţii, consultanţa, asistenţa în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale; g) sa administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale; h) sa negocieze, sa contracteze şi sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru; i) să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora; j) sa organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru; k) alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.-----------Literele a) şi e) ale art. 65 au fost abrogate de LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003. Secţiunea a 4-a Organele de conducere Articolul 66 (1) CNAS are următoarele organe de conducere: a) adunarea reprezentanţilor; b) consiliul de administraţie; c) preşedintele; d) 2 vicepreşedinţi; e) directorul general. (2) Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României; b) să aibă calitatea de asigurat; c) sa nu aibă cazier judiciar sau fiscal. Articolul 67 (1) Adunarea reprezentanţilor se constituie pe o perioadă de 4 ani şi cuprinde: a) reprezentanţi ai asiguraţilor delegaţi de consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în număr de unu pentru fiecare judeţ şi doi pentru municipiul Bucureşti. Desemnarea acestor reprezentanţi se face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) 29 de membri numiţi astfel: 2 de către Preşedintele României, 3 de către primul-ministru, la propunerea ministrului sănătăţii, 3 de către Senat, la propunerea comisiei de specialitate, 3 de către Camera Deputaţilor, la propunerea comisiei de specialitate, 5 de către asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, 5 de către organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, 7 reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, şi un reprezentant al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată. (3) Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei, revocării din cauze prevăzute de lege sau a decesului se numesc noi membri, aleşi în aceleaşi condiţii, până la expirarea mandatului în curs. Articolul 68 (1) Adunarea reprezentanţilor se întruneşte în şedinţa o dată pe an, la convocarea consiliului de administraţie, sau în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui CNAS, a consiliului de administraţie sau a unui număr de cel puţin 30 de membri ai adunării reprezentanţilor. (2) Adunarea reprezentanţilor poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor. Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi. Articolul 69Adunarea reprezentanţilor are următoarele atribuţii: a) propune modificarea Statutului CNAS; b) îi alege şi îi revoca pe cei doi membri în consiliul de administraţie; c) analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomanda ordonatorului principal de credite cu delegaţie luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia, în condiţiile legii; d) analizează modul de utilizare a fondului, costurile sistemului, serviciile acordate şi tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de baza şi recomanda măsurile legale pentru folosirea cu eficienta a fondurilor şi de respectare a drepturilor asiguraţilor. Articolul 70 (1) Consiliul de administraţie al CNAS se constituie din 19 membri, cu un mandat pe 4 ani, după cum urmează: a) 5 reprezentanţi ai statului, dintre care unul este numit de Preşedintele României şi 4 de primul-ministru, la propunerea ministrului sănătăţii, a ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, a ministrului finanţelor publice şi a ministrului justiţiei; b) 5 membri numiţi prin consens de către asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiţi prin consens de către confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; d) 2 membri aleşi de către adunarea reprezentanţilor din rândul membrilor săi. e) 2 membri numiţi de primul-ministru, cu consultarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. (2) Prevederile art. 67 alin. (3) se aplică şi în cazul consiliului de administraţie.--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 70 a fost modificată de pct. 12 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Litera e) a alin. (1) al art. 70 a fost introdusă de pct. 12 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 71 (1) Preşedintele consiliului de administraţie este preşedintele CNAS şi are rang de secretar de stat. Preşedintele CNAS are dreptul la organizarea cabinetului demnitarului în structura CNAS şi în limita numărului de posturi prevăzut de lege pentru funcţia de secretar de stat. Preşedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administraţie, la propunerea ministrului sănătăţii. (2) Consiliul de administraţie are 2 vicepreşedinţi aleşi de consiliul de administraţie prin vot secret. Vicepreşedinţii consiliului de administraţie sunt şi vicepreşedinţii CNAS. (3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi directorul general al CNAS se suspenda de drept din funcţiile deţinute anterior, pe perioada executării mandatului, cu excepţia celor prevăzute la art. 75 alin. (1).---------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 72 (1) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenta a cel puţin 13 membri. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.(2^1) În condiţiile în care la prima convocare a unei şedinţe a consiliului de administraţie nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alin. (1), preşedintele CNAS, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, are dreptul sa convoace o noua şedinţa în termen de maximum 7 zile, în cadrul căreia hotărârile sunt luate cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. (3) Principalul rol al consiliului de administraţie este de a elabora şi a realiza strategia naţionala în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.----------------Alin. (1) al art. 72 a fost modificat de pct. 12 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Alin. (2^1) al art. 72 a fost introdus de pct. 21 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 73Preşedintele CNAS este ordonator principal de credite pentru administrarea şi gestionarea fondului şi reprezintă CNAS în relaţiile cu terţii şi pe asiguraţi în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, componente ale sistemului asigurărilor sociale de sănătate.---------------Art. 73 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 74 (1) Conducerea executivă a CNAS este asigurata de către directorul general. (2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, pe o perioadă de 4 ani, şi se numeşte prin ordin al preşedintelui CNAS. (3) Organizarea concursului şi criteriile de selecţie sunt stabilite de preşedintele CNAS, cu avizul consiliului de administraţie.---------------Alin. (2) şi (3) ale art. 74 au fost modificate de pct. 23 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 75 (1) Pe timpul executării mandatului preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani. Aceştia nu pot exercita pe durata mandatului nici o alta funcţie sau demnitate publică, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. (2) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS, pe perioada exercitării mandatului, nu sunt salariaţi ai CNAS, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedinţilor, şi nu pot ocupa funcţii în structurile executive ale caselor de asigurări. Aceştia nu pot exercita activităţi la societăţi comerciale sau la alte unităţi care se afla în relaţii contractuale cu casele de asigurări. (3) Salarizarea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor CNAS se stabileşte după cum urmează: a) pentru preşedinte, la nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat; b) pentru vicepreşedinţi, la nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege pentru funcţia de subsecretar de stat. (4) Indemnizaţia prevăzută la alin. (3) reprezintă unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei respective şi constituie baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial. (5) Salariul şi celelalte drepturi de personal ale directorului general al CNAS se stabilesc la nivelul corespunzător prevăzut de lege pentru funcţia de secretar general din minister. (6) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS, cu excepţia preşedintelui şi vicepreşedinţilor, beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 20% din indemnizaţia preşedintelui CNAS, în condiţiile prezentei efective la şedinţele consiliului de administraţie. Articolul 76 (1) Consiliul de administraţie al CNAS are următoarele atribuţii: a) avizează statutul propriu al CNAS şi statutul-cadru al caselor de asigurări; b) avizează propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al preşedintelui CNAS; c) stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor, la propunerea preşedintelui; d) avizează strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea şi utilizarea fondului; e) avizează proiectul bugetului fondului şi îl supune aprobării ordonatorului principal de credite cu delegaţie, în condiţiile legii; f) avizează, în condiţiile legii, repartizarea pe case de asigurări a bugetului fondului; g) avizează utilizarea fondului de rezerva; h) aproba programul de investiţii; i) aproba încheierea de convenţii de cooperare şi finanţare de programe cu organisme internaţionale; j) analizează semestrial stadiul derulării contractelor şi împrumuturilor; k) avizează rapoartele de gestiune anuale, prezentate de preşedintele CNAS, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi raportul anual de activitate; l) avizează în baza raportului Curţii de Conturi bilanţul contabil şi descărcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS şi pentru casele de asigurări; m) avizează proiectul contractului-cadru şi al normelor metodologice de aplicare a acestuia; n) avizează lista medicamentelor de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală; o) avizează criteriile privind calitatea asistenţei medicale acordate asiguraţilor; p) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de acreditare şi avizează criteriile de acreditare a personalului medical şi a furnizorilor de servicii medicale; q) aproba criteriile de recrutare şi modalităţile de formare a personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate; r) aproba planul anual de activitate pentru îndeplinirea prevederilor programului de asigurări sociale de sănătate; s) aproba programul anual de activitate pentru realizarea programului de asigurări sociale de sănătate; t) analizează structura şi modul de funcţionare ale caselor de asigurări; u) avizează organigrama CNAS şi organigramele caselor de asigurări teritoriale, care se aproba prin ordin al preşedintelui CNAS; v) alte atribuţii acordate prin acte normative în vigoare. (2) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, la convocarea preşedintelui CNAS. Consiliul de administraţie se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de administraţie al CNAS adopta hotărâri, în condiţiile prevăzute la art. 72 alin. (2).--------------Literele a), b) şi u) ale alin. (1) al art. 76 au fost modificate de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.Literele b) şi u) ale alin. (1) al art. 76 au fost modificate de pct. 24 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 77 (1) Atribuţiile principale ale preşedintelui CNAS sunt următoarele: a) exercita atribuţiile prevăzute de lege, în calitate de ordonator principal de credite cu delegaţie, pentru administrarea şi gestionarea fondului; b) organizează şi coordonează activitatea de audit în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit atribuţiilor specifice ale CNAS şi ale caselor de asigurări; c) participa ca invitat la şedinţele Guvernului în care sunt dezbătute aspecte referitoare la sănătatea populaţiei; d) numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul CNAS; e) prezidează şedinţele adunării reprezentanţilor; f) alte atribuţii stabilite prin Statutul CNAS. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie, preşedintele CNAS emite ordine care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor interesate. Ordinele cu caracter normativ emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 78 (1) Personalul CNAS şi al caselor de asigurări este constituit din funcţionari publici şi personal contractual în condiţiile legii. (2) Salariul şi celelalte drepturi ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt cele stabilite de actele normative în vigoare aplicabile instituţiilor publice. Articolul 79Organele de conducere ale caselor de asigurări sunt consiliul de administraţie şi preşedintele - director general. Articolul 80 (1) Consiliul de administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti este alcătuit din 11 membri, desemnaţi după cum urmează: a) unul de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti; b) unul de prefect, la propunerea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; c) 3 de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens; d) 3 de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens;d^1) 2 de consiliile judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti; e) preşedintele, care este directorul general al casei de asigurări. (2) Consiliul de administraţie al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este alcătuit din 5 membri, desemnaţi după cum urmează: a) unul de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) unul din partea confederatiilor reprezentative ale sindicatelor; c) unul din partea asociaţiilor reprezentative ale patronatelor; d) unul din partea Ministerului Sănătăţii; e) preşedintele Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) Consiliul de administraţie al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se constituie potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 56/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 458/2001. (4) Mandatul membrilor consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări este de 4 ani. Membrii consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 20% din salariul directorului general al casei de asigurări respective, în condiţiile prezentei efective la şedinţele consiliului de administraţie. (5) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi din funcţii de către cei care i-au numit, iar pe funcţiile rămase vacante sunt numiţi noi membri, până la expirarea mandatului în curs. (6) Atribuţiile consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări sunt stabilite de către CNAS, în concordanta cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (7) Consiliul de administraţie ia hotărâri prin vot, în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor. (8) Şedinţele consiliului de administraţie sunt publice, cu excepţia cazurilor în care membrii consiliului decid prin vot ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. Problemele legate de buget se vor discuta întotdeauna în şedinţe publice.--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 80 a fost modificată de pct. 12 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Litera d^1) a alin. (1) al art. 80 a fost introdusă de pct. 12 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 81 (1) Directorii generali ai caselor de asigurări sunt numiţi pe bază de concurs, prin ordin al preşedintelui CNAS sau, după caz, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, respectiv în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 458/2001. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administraţie al casei de asigurări şi preşedintele acestuia. Între CNAS şi directorul general al casei de asigurări - manager al sistemului la nivel local se încheie un contract de management. (2) Directorul general al casei de asigurări este ordonator de credite, în condiţiile legii. (3) Directorul general se numeşte pentru un mandat de 4 ani, după validarea concursului, şi se suspenda de drept din funcţiile deţinute anterior, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. Directorul general este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Atribuţiile principale ale directorului general sunt: a) aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare; b) organizează şi coordonează activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale; c) organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor la fond; d) propune programe de acţiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită, potrivit legii; e) stabileşte modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru; f) organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora; g) supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte, pe care le da publicităţii; h) numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul casei de asigurări.------------------Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Secţiunea a 5-a Serviciul medical al casei de asigurări Articolul 82 (1) În cadrul CNAS funcţionează serviciul medical, care este condus de un medic-şef. (2) La nivelul caselor de asigurări funcţionează un serviciu medical, în raport cu numărul asiguraţilor, care este condus de un medic-şef. (3) Funcţia de medic-şef al CNAS şi al caselor de asigurări se ocupa prin concurs organizat de CNAS, în condiţiile legii. (4) Funcţia de medic-şef al CNAS este echivalenta cu cea de director general adjunct. Funcţia de medic-şef al CNAS se salarizeaza potrivit legii. Articolul 83 (1) Serviciul medical al CNAS urmăreşte interesele asiguraţilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări. (2) Criteriile privind acordarea serviciilor medicale pentru asiguraţi se elaborează de către serviciul medical al CNAS împreună cu CMR, se actualizează ori de câte ori este nevoie şi se prevăd în clauzele contractelor de furnizare de servicii. (3) Atribuţiile serviciului medical sunt stabilite prin statut. Secţiunea a 6-a Obligaţiile caselor de asigurări Articolul 84Obligaţiile CNAS sunt următoarele: a) să asigure logistica funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate; b) sa urmărească colectarea şi folosirea cu eficienta a fondului; c) sa folosească mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor pe care îi reprezintă; d) sa acopere potrivit principiilor prezentei ordonanţe de urgenţă nevoile de servicii de sănătate ale persoanelor, în limita fondurilor disponibile. Articolul 85Obligaţiile caselor de asigurări sunt următoarele: a) sa verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale; b) sa deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând a suporta penalităţile prevăzute în contract; c) sa acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei; d) sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale; e) sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea modificării; f) să asigure confidenţialitatea datelor în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; g) sa verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare; h) sa transmită situaţiile statistice şi alte activităţi raportate de furnizorii de servicii medicale către instituţiile interesate, respectiv direcţiilor de sănătate publică şi centrelor de statistica, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. k); i) să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenta asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate; j) sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare.------------------Litera b) a art. 85 a fost modificată de pct. 27 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Capitolul 7 Controlul Secţiunea 1 Controlul de gestiune Articolul 86Controlul de gestiune al CNAS şi al caselor de asigurări se face anual de către Curtea de Conturi. Articolul 87Auditul intern se va exercita conform legii. Secţiunea a 2-a Controlul serviciilor Articolul 88CNAS împreună cu CMR, CFR şi OAMR organizează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Secţiunea a 3-a Controlul Ministerului Sănătăţii Articolul 89Ministerul Sănătăţii, ca autoritate naţionala în domeniul sănătăţii publice, are următoarele atribuţii: a) asigura, răspunde, coordonează şi controlează, după caz, organizarea activităţii de asistenţa medicală - primara, secundară şi tertiara -, asistenţa de urgenta, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medicală la domiciliu care se acordă prin unităţile sanitare publice şi private; b) stabileşte principalele obiective de etapa pe termen mediu şi lung în domeniul sănătăţii populaţiei şi al reformei în sistemul sanitar; c) asigura supravegherea şi controlul respectării legislaţiei de către toate unităţile publice şi private care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice, de personalul din sistemul sanitar, inclusiv de către sistemele de asigurări sociale şi private, colaborand în acest scop cu CNAS, CMR, CFR şi OAMR, cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate; d) aplica măsurile corespunzătoare în situaţiile în care se constata de către organele abilitate nerespectarea prevederilor legale; e) aproba şi dispune controlul bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătăţii, la care plata serviciilor medicale se face pe bază de buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli; f) poate institui controlul financiar preventiv exercitat prin reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate la instituţiile sanitare publice. Acest control se desfăşoară suplimentar faţă de controlul financiar preventiv exercitat conform reglementărilor legale în domeniu..-----------Partea introductivă a art. 89 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.Literele e) şi f) ale art. 89 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003. Secţiunea a 4-a Arbitrajul Articolul 90 (1) CNAS împreună cu CMR şi OAMR organizează Comisia centrala de arbitraj care soluţionează litigiile dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări. (2) Comisia centrala de arbitraj este formată din 4 arbitri, dintre care 2 delegaţi numiţi de către CNAS şi câte un delegat numit de CMR şi OAMR. (3) Preşedintele Comisiei centrale de arbitraj va fi un arbitru acceptat de părţi. Articolul 91 (1) Arbitrii pot fi medici, jurişti sau economişti, acreditaţi şi înregistraţi de Ministerul Sănătăţii. (2) Regulamentul de activitate al arbitrilor se elaborează de către CNAS, împreună cu CMR şi OAMR, şi se avizează de către Ministerul Justiţiei. (3) Pe lângă Comisia centrala de arbitraj funcţionează un secretariat tehnic format din 4 persoane, care va fi asigurat de CNAS. (4) Pentru activităţile desfăşurate în cadrul Comisiei centrale de arbitraj, arbitrii şi membrii secretariatului tehnic beneficiază de indemnizaţie de şedinţa. Indemnizaţia de şedinţa pentru arbitri este de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic este de 10% din indemnizaţia preşedintelui CNAS. (5) Totalul sumelor cuvenite lunar arbitrilor sau persoanelor din cadrul secretariatului tehnic nu poate depăşi 30%, respectiv 20% din indemnizaţia preşedintelui CNAS. (6) Cheltuielile reprezentând indemnizaţiile de şedinţa pentru arbitri, precum şi pentru membrii secretariatului tehnic se suporta din cheltuielile de administrare a fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (7) Celelalte cheltuieli rezultate din activitatea Comisiei Centrale de Arbitraj se suporta de către părţile aflate în litigiu, potrivit Regulamentului de activitate al arbitrilor.-------------Alin. (3) - (7) ale art. 91 au fost introduse de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 91 au fost modificate de pct. 13 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. Articolul 92Hotărârile Comisiei centrale de arbitraj sunt obligatorii pentru toate părţile ale căror litigii se soluţionează de către aceasta şi se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedura civilă. Capitolul 8 Raspunderi şi sancţiuni Articolul 93Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Secţiunea 1 Infracţiuni Articolul 94Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuţiei reţinute de la asiguraţi constituie infracţiunea de deturnare de fonduri şi se pedepseşte conform prevederilor art. 302^1 din Codul penal. Articolul 95Completarea declaraţiei prevăzute la art. 8 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asiguraţii, stadiul de cotizare sau contribuţiile faţă de fond, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform prevederilor art. 289 Cod penal. Secţiunea a 2-a Contravenţii Articolul 96Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 8 alin. (2); b) nevirarea contribuţiei datorate conform art. 52 alin. (1) de către persoanele fizice şi juridice angajatoare; c) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale caselor de asigurări documentele justificative şi actele de evidenta necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la fond; d) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale caselor de asigurări documentele financiar-contabile justificative şi actele de evidenta financiar-contabila privind modul de utilizare a sumelor decontate din fond. Articolul 97Contravenţiile prevăzute la art. 96 se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. a) şi c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) cele prevăzute la lit. b) şi d), cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei. Articolul 98Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale caselor de asigurări. Articolul 99Amenzile contravenţionale aplicate conform prezentei ordonanţe de urgenţă constituie venituri la fond. Articolul 100 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 96 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 97, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la obligaţiile faţă de fond se completează cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. Capitolul 9 Dispoziţii finale Articolul 101 (1) Organele de conducere ale CNAS şi ale caselor de asigurări se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi organizate concursurile pentru ocuparea funcţiei de director general al CNAS şi de preşedinte - director general al caselor de asigurări. (3) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor prevăzute la alin. (2) atribuţiile funcţiilor respective vor fi îndeplinite de cei aflaţi în funcţia de director general al CNAS, precum şi de director general al casei de asigurări respective la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 102 (1) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări, precum şi personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul CMR, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, CFR, colegiilor judeţene ale farmacistilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale OAMR sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatura medicală. (2) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări care, fie personal, fie prin soţ, sotie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administraţie şi nici la adoptarea hotărârilor. (3) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se afla în una dintre incompatibilităţile prevăzute la alin. (1) vor opta pentru una dintre funcţiile ocupate în termen de 30 de zile. (4) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, vor asigura numirea persoanelor desemnate în adunarea reprezentanţilor. La nivel naţional întrunirea adunării reprezentanţilor va fi asigurata de către CNAS. (5) În cazul în care consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, nu pot desemna prin vot delegaţi în adunarea reprezentanţilor, preşedinţii consiliilor judeţene numesc persoanele în cauza în termen de 5 zile de la data şedinţei organizate în acest scop de consiliul judeţean. Articolul 103 (1) CNAS gestionează şi administrează bunurile mobile şi imobile dobândite, în condiţiile legii, din activităţi proprii, subvenţii, donaţii sau din alte surse. (2) Autorităţile publice centrale sau locale pot transmite, în condiţiile prevăzute de lege, bunuri mobile şi imobile în administrarea CNAS şi a caselor de asigurări. Articolul 104Structurile actuale de asigurări de sănătate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii îşi adapteaza organizarea şi funcţionarea la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu păstrarea specificului activităţii acestor autorităţi publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. Articolul 105În teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar, pentru asigurarea serviciilor medicale consiliile locale pot acorda stimulente în natura şi în bani. Articolul 106 (1) Persoanele care prin faptele lor aduc prejudicii sau daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi sunt obligate sa suporte cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate prin grija caselor de asigurări şi constituie venituri ale fondului. (2) Furnizorii de servicii care acorda asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) realizează o evidenta distinctă a acestor cazuri şi au obligaţia sa comunice lunar casei de asigurări cu care se afla în relaţie contractuală documentele justificative care atesta cheltuielile efective realizate.------------------Art. 106 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. Articolul 107Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) şi h), art. 50 alin. (2) şi (3), art. 51 alin. (2) şi (3), art. 53 alin. (2) şi (3), art. 54 alin. (2) şi (3), art. 56 şi art. 59 alin. (1), referitoare la reducerea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi scutirea de la obligaţia plăţii acesteia de către unele categorii de persoane, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. Articolul 108 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Până la data de 1 ianuarie 2003 rămân aplicabile prevederile Legii nr. 145/1997 referitoare la colectarea şi utilizarea fondurilor de asigurări sociale de sănătate. Articolul 109CNAS poate organiza activităţi finanţate din venituri proprii.-------------Art. 109 a fost introdus de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Art. 109 a fost modificat de pct. 14 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.--------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistru de interne,Ioan Rusp. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul justiţiei,Alexe Ivanov Costache,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statBucureşti, 31 octombrie 2002.Nr. 150.--------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • LEGE nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 13 septembrie 2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 18 septembrie 1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 270 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
 • LEGE nr. 143 din 12 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 8 din 18 februarie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 137 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 48 din 31 martie 1999 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 septembrie 2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 196 din 9 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • LEGE nr. 252 din 30 iunie 2009 privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 544 din 18 decembrie 2003 pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 746 din 7 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind privilegiile şi imunităţile acordate Comisiei pentru protecţia mediului marin al Marii Negre, semnat la Istanbul la 28 aprilie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 258 din 19 decembrie 2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază
 • LEGE nr. 320 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 192 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 105 din 19 aprilie 2007 pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a părţilor la Gaborone la 30 aprilie 1983
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 28 martie 2002 privind modificarea şi completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
 • LEGE nr. 310 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 13 martie 2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 289 din 29 decembrie 2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 181 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 108 din 9 aprilie 1931 privind ratificarea Convenţiei de unificare a unor reguli relative la transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia la 31 ianuarie 1930
 • LEGE nr. 24 din 16 decembrie 1983 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 339/1983 pentru modificarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 628 din 19 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 35 din 3 aprilie 1991 privind regimul investiţiilor străine
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (*republicată*) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României*)
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 7 aprilie 2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021