Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 9 decembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 27 noiembrie 2002 (*actualizată*)privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate(actualizată până la data de 22 mai 2003*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 9 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 mai 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate şi a instalaţiilor aferente, realizate după proiecte-tip în perioada 1950-1985, amplasate în zone urbane şi racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice ale unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul reducerii consumului energetic.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003. Articolul 2 (1) Clădirile de locuit multietajate se includ în programe anuale de acţiuni pentru reabilitarea termica, denumite în continuare programe anuale. (2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pe baza prioritatilor stabilite pe criterii şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003. (3) Condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor de locuit multietajate ce se includ în programele anuale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.(3^1) Principalele criterii luate în considerare la stabilirea prioritatilor prevăzute la alin. (2) sunt următoarele: a) vechimea construcţiei; b) zona climatica de amplasare; c) densitatea populaţiei din zona de amplasare; d) pierderile termice ale construcţiei.-------------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003. (4) Consiliile judeţene şi locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sunt obligate sa pună la dispoziţie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei datele şi documentele necesare fundamentarii programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) În vederea fundamentarii soluţiilor tehnico-economice privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei iniţiază studii, audit şi realizarea de prototipuri, finanţate din fondul constituit potrivit prevederilor art. 40 lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi din alte surse constituite în condiţiile legii. Articolul 3 (1) Măsurile pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate cuprind, de regula, intervenţii la: a) pereţi exteriori, inclusiv ferestre şi uşi exterioare, terasa, planseul peste subsol şi alte elemente structurale şi nestructurale care constituie anvelopa clădirii; b) instalaţiile de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, aferente clădirii. (2) Măsurile speciale de reabilitare termica se realizează cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 325/2002, şi reglementările tehnice în domeniu. Articolul 4Coordonarea din punct de vedere tehnic a acţiunilor privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care va acţiona, în principal, pentru: a) analiza documentelor necesare fundamentarii programelor anuale transmise de consiliile judeţene şi locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a clădirilor de locuit multietajate ce necesita reabilitarea termica şi clasificarea clădirilor pe tipuri de proiecte utilizate la realizarea acestora; b) elaborarea şi promovarea programelor anuale pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate, în vederea aprobării conform prevederilor art. 2 alin. (2). Articolul 5Proprietarii clădirilor de locuit multietajate, persoane fizice şi/sau juridice, şi asociaţiile de proprietari/locatari, precum şi persoanele juridice care au în administrare spaţii în aceste clădiri vor acţiona pentru: a) efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii; b) aprobarea în adunarea generală a proprietarilor/locatarilor a deciziei pentru reabilitarea termica a clădirii; c) proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termica a anvelopei clădirii şi/sau a instalaţiilor de încălzire şi de producere a apei calde menajere, aferente clădirii. Articolul 6 (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primării municipiilor şi oraşelor, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Consiliile judeţene, locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti iau măsuri necesare pentru încheierea convenţiilor cu persoanele fizice şi/sau juridice şi asociaţiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit multietajate nominalizate în programele anuale şi pentru derularea acţiunilor privind reabilitarea termica a clădirilor, cuprinzând auditul energetic, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie. (3) Conţinutul-cadru al convenţiilor prevăzute la alin. (2), etapele de derulare a acţiunilor privind reabilitarea termica a clădirilor, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor contractante se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) După încheierea convenţiilor prevăzute la alin. (2) contractarea expertizării şi auditului energetic, proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii programelor anuale, împreună cu persoanele fizice şi/sau juridice şi asociaţiile de proprietari/locatari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. Articolul 7Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea şi auditul energetic, precum şi pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare termica a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se asigura din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Articolul 8Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate se asigura astfel: a) din credite şi/sau alocaţii de la bugetul de stat, care vor acoperi 85% din cheltuieli, din care 30% se constituie în subvenţie de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, şi din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari/locatari, care va acoperi 15% din cheltuieli, pentru locuinţele proprietate a persoanelor fizice; b) din bugetele locale, pentru locuinţele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea statului, date în administrare unităţilor administrativ-teritoriale;-------------Litera b) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003. c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri proprii, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinaţie, pentru locuinţele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituţii publice, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective; d) din fondurile proprii ale agenţilor economici, pentru locuinţele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, existente în proprietatea sau în administrarea acestora. Articolul 9 (1) Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clădirile de locuit multietajate incluse în programele anuale beneficiază de finanţarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de reabilitare termica, potrivit art. 7 şi art. 8 lit. a), în condiţiile în care: a) aproba cu acordul majorităţii proprietarilor din imobilul supus reabilitării decizia de intervenţie şi semnează convenţia-cadru cu consiliile judeţene, locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru derularea, în condiţiile legii, a acţiunilor pentru reabilitarea termica a clădirii;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003. b) se instituie în favoarea statului ipoteca legală asupra locuinţei; c) se obliga sa restituie la terminarea lucrărilor de reabilitare termica a clădirii sumele alocate din bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenţie, mai puţin subvenţia prevăzută la art. 8 lit. a), în rate lunare egale, cu o dobânda de 5% pe an şi cu o durată de rambursare de 10 ani de la data recepţiei terminării lucrărilor; în cazul întârzierii la plata a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.(1^1) Ratele se pot plati şi în avans faţă de programul de rambursare stabilit de comun acord cu coordonatorii programelor pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate.-------------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003. (2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind restituirea integrală a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat pentru executarea lucrărilor pentru reabilitarea termica a locuinţei, mai puţin subvenţia. (3) Înscrierea şi radierea ipotecii sunt scutite de taxa de timbru. Articolul 10Înstrăinarea clădirilor de locuit multietajate incluse în programele anuale, pe durata rambursarii creditelor acordate pentru lucrări de reabilitare termica, finanţate din credite şi/sau alocaţii de la bugetul de stat, este condiţionată de acordul prealabil al coordonatorilor programelor anuale, în condiţiile preluării obligaţiilor contractuale de către noul proprietar. Articolul 11Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 10 sunt lovite de nulitate absolută, buna-credinţa neputând fi invocată în astfel de cazuri. Articolul 12În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 174.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 17 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 170 din 16 mai 2006 privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 28 august 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • LEGE nr. 166 din 22 mai 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 105 din 24 noiembrie 1994 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Lima la 16 mai 1994
 • LEGE nr. 195 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 126 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 400 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 94 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 78 din 19 decembrie 1991 pentru ratificarea Protocolului privind desfiinţarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
 • LEGE nr. 385 din 30 septembrie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 29 iunie 2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor
 • LEGE nr. 56 din 10 aprilie 2017 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 21 din 22 februarie 2001 privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferinţei generale a acesteia la 1 octombrie 1999
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 135 din 13 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 455 din 6 decembrie 2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 6 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 86 din 23 aprilie 1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 183 din 12 noiembrie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru reprimarea infracţiunilor rutiere, adoptată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 41 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 141 din 14 aprilie 2003 privind acordarea gratuita a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
 • LEGE nr. 26 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 236 din 28 noiembrie 2016 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977
 • LEGE nr. 161 din 30 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • LEGE nr. 188 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 113 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 44 din 30 iunie 1993 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Polona, semnată la Bucureşti la 25 ianuarie 1993
 • LEGE nr. 25 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021