Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 9 decembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 27 noiembrie 2002 (*actualizată*)privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor blocuri de locuinţe-condominii***)(actualizată până la data de 2 decembrie 2008*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 9 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 2 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005; LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, în tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, sintagma "clădiri de locuit multietajate" se înlocuieşte cu sintagma "clădiri de locuit".Pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, în sensul următor:"În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, sintagma «clădiri de locuit multietajate» se înlocuieşte cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»."***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă sintagmele "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" şi "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţelor" se înlocuiesc cu sintagma "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe-condominii, realizate în perioada 1950-1990, în vederea creşterii performanţei energetice a acestora. (2) Reabilitarea termică a unei clădiri de locuit, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă operaţiunile realizate în scopul creşterii eficienţei energetice a clădirii, prin reducerea consumurilor şi a pierderilor energetice.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006. Articolul 2 (1) Blocurile de locuinţe-condominii se includ în programe anuale de acţiuni pentru reabilitarea termică, denumite în continuare programe anuale. (2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în baza propunerilor stabilite de consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi se aprobă prin ordin al ministrului, în limita resurselor bugetare alocate în acest scop.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". (3) Condiţiile de eligibilitate luate în considerare la stabilirea programelor anuale sunt următoarele: a) existenţa hotărârii consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de includere a blocurilor de locuinţe-condominii în programele anuale; b) existenţa convenţiei încheiate de autoritatea administraţiei publice locale cu asociaţia de proprietari, întocmită în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; c) alte criterii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. d) alte condiţii stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.--------------Litera d) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. (4) Principalele criterii avute în vedere la includerea în programele anuale sunt următoarele: a) vechimea construcţiei, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare; b) sistemul constructiv al anvelopei clădirii, prioritate având clădirile realizate din prefabricate din beton armat; c) pierderile termice ale construcţiei în raport cu un consum specific de energie maxim acceptabil, stabilit prin normele metodologice; d) zona climatică de amplasare; e) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai mare de apartamente; f) alte criterii stabilite prin normele metodologice. (5) Pentru locuinţele din blocurile de locuinţe-condominii, aflate în proprietatea/administrarea consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, opţiunea privind reabilitarea termică aparţine proprietarului. (6) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sunt obligate, după caz: a) să constituie comisii pentru eficienţă energetică care coordonează activităţile ce decurg din obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; b) să inventarieze, în vederea includerii în programe anuale, toate blocurile de locuinţe-condominii, pe care le grupează după acelaşi tip de secţiune/proiect-tip sau proiecte unicate;--------------Litera b) a alin. (6) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. c) să execute expertiza şi auditul energetic, aferente fiecărui tip de secţiune/proiect-tip inventariat.--------------Litera c) a alin. (6) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.c^1) să elaboreze proiectul de reabilitare termică, pentru clădirea reprezentativă, aferentă fiecărui tip de secţiune/proiect-tip inventariat;--------------Litera c^1) a alin. (6) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. d) să notifice asociaţiilor de proprietari condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie, etapele de intervenţie, costul estimat al reabilitării termice, condiţiile de rambursare a costurilor care revin asociaţiei şi modul de finanţare a lucrărilor, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; e) să obţină din partea asociaţiei de proprietari hotărârea adunării generale privind acceptul de a include clădirea în programul de reabilitare termică şi dovada existenţei resurselor financiare pentru începerea lucrărilor; f) să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor datele şi documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Litera f) a alin. (6) al art. 2 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". (7) În vederea fundamentării soluţiilor tehnico-economice privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor iniţiază studii, audit şi realizarea de prototipuri, finanţate din fondul constituit potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi din alte surse constituite în condiţiile legii.-------------Alin. (7) al art. 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului. Articolul 3 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă măsurile speciale pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii cuprind următoarele: a) izolarea termică a pereţilor exteriori, a terasei, a planşeului peste subsol/spaţii comerciale situate la parterul/mezaninul clădirii, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, realizarea şarpantelor şi a acoperişurilor ori repararea sau înlocuirea acestora, repararea şi zugrăvirea pereţilor exteriori, inclusiv a parapeţilor, aticelor, pervazelor, soclurilor şi a altor asemenea elemente exterioare clădirii.--------------Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. b) înlocuirea conductelor de distribuţie pe orizontală şi verticală, a armăturilor cu pierderi, repararea/înlocuirea coşurilor/canalelor de fum, precum şi repararea/înlocuirea cazanelor/arzătoarelor, ce constituie părţi comune ale blocului de locuinţe-condominiu.--------------Litera b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. (2) Măsurile speciale de reabilitare termică se fundamentează prin expertiză şi audit energetic şi se realizează cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare şi a reglementărilor tehnice în domeniu.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului. Articolul 4 (1) Coordonarea unitară a programelor privind reabilitarea termică a blocurilor de locuit-condominii se realizează prin Unitatea de management al proiectului, constituită prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.--------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. (2) Unitatea de management al proiectului va coordona: a) programele anuale de acţiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii;--------------Litera a) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. b) Programul operaţional pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare; c) programele anuale de acţiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.--------------Litera c) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Unităţii de management al proiectului se asigură din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, iar numărul personalului Unităţii de management al proiectului se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ministerului.--------------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului. Articolul 5Asociaţiile de proprietari vor acţiona pentru: a) aprobarea în adunarea generală a proprietarilor a solicitării privind includerea clădirii în programul de reabilitare termică şi pentru a primi documentaţia prevăzută la art. 2 alin. (6) lit. d); b) aprobarea în adunarea generală a proprietarilor a demarării lucrărilor de reabilitare termică a clădirii; c) încheierea convenţiei cu autoritatea administraţiei publice locale privind includerea în programele anuale; d) participarea, la solicitarea autorităţii administraţiei publice locale, în comisiile de recepţie a lucrărilor de reabilitare termică, stabilite prin hotărâre a consiliului local.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006. Articolul 6 (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare coordonatori locali.--------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. (2) Coordonatorii locali iau măsurile necesare pentru: a) efectuarea expertizei tehnice a structurii de rezistenţă a clădirii prin metoda de evaluare calitativă, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, şi a auditului energetic al clădirii, respectiv elaborarea proiectului de reabilitare termică pe baza proiectului tehnic elaborat în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (6) lit. c) şi c^1); b) încheierea convenţiilor cu asociaţiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale pentru continuarea acţiunilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică a acestora; c) notificarea Inspectoratului de Stat în Construcţii privind data începerii execuţiei lucrărilor de reabilitare termică, respectiv data recepţiei la terminarea lucrărilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.--------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. (3) Conţinutul-cadru al convenţiilor prevăzute la alin. (2), etapele de derulare a acţiunilor privind reabilitarea termica a clădirilor, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor contractante se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Contractarea execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii locali, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice, pe baza proiectelor elaborate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. Articolul 7Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a clădirilor şi a auditului energetic, precum şi pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuit-condominii se asigură din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, în limita prevederilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. Articolul 8Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii nominalizate în programele anuale se asigură astfel: a) 37% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi din alte surse legal constituite;--------------Litera a) a art. 8 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi din alte surse legal constituite;--------------Litera b) a art. 8 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. c) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite.--------------Litera c) a art. 8 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Partea introductivă a art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului. Articolul 9Asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe-condominii incluse în programele anuale beneficiază de finanţarea cheltuielilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică, potrivit art. 7 şi 8, în condiţiile în care aprobă, cu votul majorităţii membrilor adunării generale a proprietarilor, decizia de intervenţie şi semnează convenţia-cadru cu coordonatorul programului anual pentru derularea, în condiţiile legii, a acţiunilor pentru reabilitarea termică a clădirii.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului. Articolul 9^1 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 8 lit. b) şi c), fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a locuinţelor/blocurilor de locuinţe-condominii aflate în proprietatea/ administrarea autorităţilor publice, nominalizate în programele anuale, se asigură astfel: a) 37% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;--------------Litera a) a art. 9^1 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. b) 63% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi din alte surse legal constituite.--------------Litera b) a art. 9^1 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 8, fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din blocurile de locuinţe-condominii se asigură din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice sau juridice.--------------Alin. (2) al art. 9^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.-------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Partea introductivă a art. 9^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului. Articolul 9^2Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în afară de cuantumul prevăzut la art. 8 lit. b), pot hotărî şi preluarea finanţării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaţiilor de proprietari, în funcţie de starea tehnică a clădirii şi de situaţia materială a proprietarilor.-------------Art. 9^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006. Articolul 9^3Autorizaţia de construire pentru execuţia lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe-condominii nominalizate în programele anuale se eliberează, prin exceptare de la prevederile legale, cu scutire de taxă.-------------Art. 9^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Art. 9^3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului.-------------Art. 10 este menţinut ca abrogat şi de către pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005. Articolul 11 (1) Costurile reabilitării termice pe care le suportă asociaţia de proprietari sunt cele stabilite prin prevederile art. 8 lit. c), din care se scad: a) costul reabilitării termice a teraselor, dacă pe acestea se construiesc locuinţe prin mansardare odată cu lucrările de reabilitare termică, aceste costuri fiind incluse în costul mansardelor respective; b) costul reabilitării termice a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit, deţinute de operatori economici, instituţii sau alte organisme. (2) Costurile reabilitării termice pe care le suportă asociaţia de proprietari, conform alin. (1), se repartizează pe fiecare proprietar, care va suporta: a) costul lucrărilor de reabilitare termică aferente locuinţei proprii; b) cotă-parte din costul celorlalte lucrări de reabilitare termică corespunzătoare proprietăţii indivize, proporţional cu suprafaţa deţinută în proprietate. (3) Costurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) vor fi suportate de către proprietarii locuinţelor sau spaţiilor respective. (4) Sumele rezultate din vânzarea locuinţelor realizate prin mansardare de către autoritatea administraţiei publice locale se constituie venit la bugetul local.-------------Art. 11 a fost reintrodus în această formă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005. Articolul 11^1*)În caz de nerespectare a prevederilor convenţiei încheiate între coordonatorii locali şi asociaţiile de proprietari, convenţiile constituie titlu executoriu, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008, prevederile art. 11^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se includ în convenţiile pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică ce se încheie între coordonatorii locali şi asociaţiile de proprietari după data intrării în vigoare a prezentului act normativ. Articolul 11^2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se pot aplica şi părţilor din blocurile de locuit-condominii - tronsoane, scări - delimitate în acest scop prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari.--------------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008. Articolul 12În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţelor" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 174.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 208 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 253 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 80 din 11 mai 1999 privind reorganizarea comunei Barcani şi înfiinţarea comunei Valea Mare, judeţul Covasna
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 430 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 87 din 1 iulie 2014 privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
 • LEGE nr. 380 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 83 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 376/1971 privind modificarea alineatului 2 al articolului 18 din Decretul nr. 14/1971
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 27 septembrie 1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, aprobată şi modificată prin Legea nr. 62/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto
 • LEGE nr. 7 din 21 aprilie 1972 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 7 din 25 ianuarie 1991 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice, vizind abolirea pedepsei cu moartea
 • LEGE nr. 12 din 11 martie 1993 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 6 iunie 2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 13 decembrie 2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 februarie 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 iunie 2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 252 din 16 iunie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 146 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 69 din 31 martie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 54 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 73 din 10 iunie 2014 privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect Ferentari"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 331 din 27 mai 2002 privind înfiinţarea comunei Şieu, judeţul Maramureş
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 7 mai 2008 pentru abrogarea art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 31 din 31 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Naţionala a României şi FINNISH EXPORT CREDIT LTD - Finlanda
 • LEGE nr. 88 din 28 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • LEGE nr. 65 din 21 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 137 din 12 iulie 2019 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi la 17 octombrie 2018
 • LEGE nr. 121 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 354 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE nr. 114 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 114 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
 • LEGE nr. 41 din 29 martie 2017 pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 596 din 29 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • LEGE nr. 877 din 21 februarie 1948 pentru retragerea naţionalităţii române acelora care în străinătate au purtări potrivnice îndatoririi de fidelitate fata de ţara, cu modificările survenite pînă la data republicării
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 597 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 373 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 115 din 16 mai 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 60 din 12 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 105 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021