Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 decembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 12 decembrie 2002 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002(actualizată până la data de 28 martie 2004*)

-----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 martie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 martie 2003; LEGEA nr. 289 din 27 iunie 2003; LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Titlul IModificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Articolul ILegea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Ministerele, celelalte instituţii publice ale statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi cele privatizate potrivit legii, nu au calitatea de persoane îndreptăţite şi nu fac obiectul prezentei legi."------------Pct. 2 al art. I [referitor la alin. (4) al art. 16 din Legea nr. 10/2001] din Titlul I a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004.------------Pct. 3 al art. I [referitor la alin. (5) al art. 16 din Legea nr. 10/2001] din Titlul I a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004.4. La articolul 34 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) În vederea asigurării surselor pentru acordarea măsurilor reparatorii în echivalent sub forma de titluri de valoare nominală şi prin acţiuni, se rezerva o cota de până la 20% din capitalul social de la societăţile sau companiile naţionale rezultate din reorganizarea regiilor autonome. Stabilirea cotelor şi alocarea titlurilor de valoare nominală sau, după caz, a acţiunilor se fac potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."5. La articolul 51 se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Cererile sau acţiunile în justiţie privind restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru. (3) Restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile se face de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.------------Alin. (3) al art. 51 [din Legea nr. 10/2001] de la pct. 5 al art. I din Titlul I a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004.6. După articolul 51 se introduce articolul 51^1 cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - În vederea organizării executării prevederilor prezentei legi, Guvernul este abilitat sa emita norme metodologice de aplicare unitară a acesteia."------------Art. II din Titlul I a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004. Titlul IIMăsuri pentru accelerarea aplicării Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002 Articolul I (1) Pentru actualizarea despăgubirilor acordate în perioada cuprinsă între 6 martie 1945 şi 22 decembrie 1989 se va utiliza un coeficient de actualizare aferent fiecărui an prin raportarea cursului leu/dolar S.U.A. din anul preluării, la cursul leu/dolar S.U.A. din anul emiterii deciziei/dispoziţiei prin care se soluţionează notificarea. Acest coeficient de actualizare se va utiliza şi pentru calculul valorii estimative a construcţiilor şi terenurilor preluate în mod abuziv în intervalul de referinţa al legii. (2) Plata sumei reprezentând valoarea despăgubirii primite se efectuează pe baza comunicării autorităţii publice sau a altei persoane juridice care are, potrivit legii, obligaţia de restituire, în care se va consemna în mod explicit suma rezultată în urma aplicării coeficientului de actualizare stabilit potrivit prevederilor alin. (1) sau, după caz, a indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. (3) Plata acestor sume se face într-un cont deschis prin ordin al ministrului finanţelor publice la trezoreria statului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Banca Naţionala a României împreună cu Institutul Naţional de Statistica vor stabili şi vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cursul oficial leu/dolar S.U.A. pentru fiecare an din intervalul 1945-1989, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001. Articolul II (1) Cetăţenii străini şi apatrizii care au calitatea de persoane îndreptăţite potrivit Legii nr. 10/2001 la restituirea în natura a unor terenuri, situate în intravilanul localităţilor, pot opta pentru dobândirea unui drept de folosinţa special care conferă titularului drepturile şi obligaţiile conferite de lege proprietarului, cu excepţia dreptului de dispoziţie. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), la transmiterea dreptului de folosinţa către terţi, statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, are un drept de preemţiune la cumpărarea acestuia. Dreptul de preemţiune se va exercita în termen de 30 de zile de la notificarea expresă a intenţiei de înstrăinare a dreptului special de folosinţa şi a preţului acestuia. (3) În cazul în care terţ dobanditor al dreptului de folosinţa este cetăţean român sau persoana juridică română, dreptul de folosinţa astfel dobândit se converteste în drept de proprietate. (4) În situaţia cetăţenilor străini şi apatrizilor care au dobândit un drept de folosinţă special asupra unor terenuri în condiţiile alin. (1), dreptul de folosinţă astfel dobândit se converteşte, la cerere, în drept de proprietate, după obţinerea cetăţeniei române de către persoanele respective.------------Alin. (4) al art. II din Titlul II a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004. (5) Dispoziţiile alin. (1), (2) şi (3) nu se aplică în cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, cu modificările ulterioare.------------Alin. (5) al art. II din Titlul II a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004. Articolul IIIÎn cazul în care statul şi persoanele îndreptăţite au obligaţii reciproce de plată şi, respectiv, restituire, a unor despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 şi, respectiv, a Legii nr. 10/2001 cu modificările şi completările ulterioare, se poate dispune compensarea acestora cu avizul autorităţii administrative constituite în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Articolul IVTermenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu 30 de zile, respectiv până la data de 14 martie 2003.*)------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003, termenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut la art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu doua luni, respectiv până la data de 14 mai 2003.În toate cazurile, actele depuse sau invocate de persoana indreptatita după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu mai pot fi admise ca probe pentru soluţionarea cauzei.Conform articolului unic din LEGEA nr. 289 din 27 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 iunie 2003, care modifică alin. (1) al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003, termenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut la art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 1 iulie 2003. Articolul V (1) Controlul aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se exercită de către autoritatea administrativă constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 şi, după caz, de către prefecţi. (2) Începând cu anul 2003 salariaţii instituţiilor publice implicaţi în mod direct în aplicarea Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de 6 luni. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a cuantumului sporului ce se acordă se face de către conducătorul instituţiei implicate în aplicarea dispoziţiilor legale privind restituirea, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor. Articolul VI (1) Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor aparţinând cultelor religioase, prevăzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, se prelungeşte cu 30 de zile. (2) În cazul în care imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, au fost înstrăinate legal după data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea celorlalte măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare. La stabilirea cuantumului măsurilor reparatorii evaluabile în lei se va avea în vedere coeficientul de actualizare stabilit potrivit art. I alin. (4). (3) Actele juridice de înstrăinare a imobilelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării. (4) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la acţiune se prescrie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru soluţionarea acestor cauze instanţele judecătoreşti competente vor avea în vedere dispoziţiile art. 46 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare.*) (5) Cererile sau acţiunile în justiţie, precum şi transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt scutite de taxe de timbru.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004, dreptul la acţiune prevăzut la titlul II art. VI alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 se poate exercita şi în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 184.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 165 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 470 din 4 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare
 • LEGE nr. 249 din 5 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 437 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala
 • LEGE nr. 4.215 din 10 decembrie 1938 pentru crearea zonelor militare şi pentru măsurile necesare apărării tarii
 • LEGE nr. 255 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 345 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 208 din 25 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 432 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 266 din 7 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • LEGE nr. 439 din 27 noiembrie 2006 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 98 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 25 din 5 noiembrie 1976 privind încadrarea într-o munca utila a persoanelor apte de muncă
 • LEGE nr. 303 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 315 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 39 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 51^1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 27 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 25 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 93 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 20 martie 2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 29 iunie 2000 privind finanţarea Centrului editorial şi a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 43 din 6 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 178 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 147 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 19 octombrie 1999 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital majoritar românesc
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • LEGE nr. 75 din 6 iulie 1995 *** Republicată privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • LEGE nr. 69 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucureşti la 11 martie 2011
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021