Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 12 decembrie 2002 (*actualizată*)privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională(actualizată până la data de 12 noiembrie 2009*)

------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 12 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003; LEGEA nr. 146 din 5 mai 2004; ORDONANŢĂ nr. 30 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2006; LEGEA nr. 381 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei s) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: s) sintagma "Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială" se înlocuieşte cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială";În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Secţiunea 1 Scop. Principii. Obiective Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurilor pentru derularea operaţiunilor compensatorii, constând în compensaţii economice, stabilite prin contractul de achiziţie ca o condiţie pentru achiziţionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piaţa externa, în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu condiţia ca aceste achiziţii să depăşească pragul valoric stabilit la art. 5. Articolul 2Derularea operaţiunilor compensatorii se realizează pe bază de acorduri şi contracte economice, a căror încheiere este guvernata de următoarele principii: a) stabilitatea preţului - obligaţia de a introduce clauze compensatorii pentru contractele de achiziţie prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o creştere a preţului de cumpărare; b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cat şi pentru economia României; c) dezvoltarea - propunerile trebuie să induca o creştere a unei afaceri sau a unei tranzacţii noi;---------Lit. d) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligaţii ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligaţia compensatorie este îndeplinită de către o persoană fizica sau juridică desemnată de contractant.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 3Prin introducerea şi derularea operaţiunilor compensatorii se urmăresc promovarea semnificativă a intereselor economice ale României şi crearea unor instrumente eficiente pentru îmbunătăţirea situaţiei balanţei comerciale prin: a) recuperarea, integrală sau parţială, a fondurilor investite în achiziţiile de tehnica militară; b) susţinerea industriei româneşti, în general, şi a celei de apărare, în special;---------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. c) creşterea aportului de valută prin vânzarea pe piaţa externă de produse ale industriei de apărare şi a altor produse şi servicii ale economiei româneşti şi/sau prin investiţii de capital străin;----------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. d) obţinerea de tehnologie moderna;---------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. e) crearea de noi oportunitati de afaceri şi promovarea investiţiilor şi a colaborării în activitatea de cercetare ştiinţifică;---------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. f) creşterea calităţii şi productivitatii în industrie; g) creşterea competitivitatii internaţionale a economiei româneşti. Secţiunea a 2-a Definiţii Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) operaţiuni compensatorii - un set de compensaţii economice utilizate în practica comercială internationala sub denumirea de offset, ca o condiţie pentru achiziţionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piaţa externa, în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) operaţiuni compensatorii directe - participarea agenţilor economici români la realizarea de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achiziţie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea şi exploatarea în bune condiţii a echipamentelor şi produselor achiziţionate. Operaţiunile compensatorii directe se pot realiza în următoarele forme:- producţia sub licenta - producţia de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informaţie tehnica de la contractant către agenţi economici români;- subcontractarea - acea formă de compensare prin care un operator economic român produce o parte sau o componentă a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziţie şi/sau prestează servicii care contribuie la implementarea şi/sau exploatarea în bune condiţii a echipamentelor, produselor sau serviciilor achiziţionate;----------Liniuţa a 2-a a lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obliga ca în contul obligaţiei compensatorii sa cumpere de la agenţi economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele şi materialele livrate;- transferul de tehnologie - transferarea de cunoştinţe, asistenţa tehnica sau alte activităţi de transfer tehnologic, care să permită obţinerea de noi capacităţi sau creşterea competitivitatii pieselor de schimb şi a componentelor;- asistenţă în marketing - activităţi de promovare a produselor, lucrărilor sau serviciilor prestate de operatorii economici români, utilizate şi pentru realizarea obiectului contractului de achiziţie, pe terţe pieţe;--------Liniuţa a 5-a a lit. b) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.- asistenţă financiară - activităţi legate de furnizarea sau de sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea participării acestuia la realizarea obiectului contractului de achiziţie;-------Liniuţa a 6-a a lit. b) a art. 4 fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.- alte activităţi care sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziţionată, precum: cooperare în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenţă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;-------Liniuţa a 7-a a lit. b) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.- donarea de utilaje, echipamente, standuri de probă, piese şi subansambluri de schimb pentru realizarea sau întreţinerea produselor contractate în România sau care să permită întreţinerea, exploatarea şi/sau dezvoltarea obiectului contractului de achiziţie;----------Liniuţa a 8-a a lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.- donarea de simulatoare pentru instruirea personalului autorităţilor contractante, precum şi efectuarea de cursuri de pregătire gratuite atât pentru personalul autorităţilor contractante, cât şi pentru cel al operatorilor economici autohtoni;--------Liniuţa a 9-a a lit. b) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.- investiţii - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăţi comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de la o persoană fizică sau juridică română, de acţiuni la o societate comercială, persoană juridică română, care să realizeze şi să furnizeze, ca obiect principal de activitate, produse sau servicii legate de obiectul contractului de achiziţie şi integrarea în producţie a respectivelor produse sau servicii, cu condiţia ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puţin poziţia de acţionar semnificativ, potrivit legii şi eventualelor cerinţe ale autorităţii contractante sau Agenţiei.-----------Liniuţa a 10-a a lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 381 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. c) operaţiuni compensatorii indirecte - compensaţiile economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziţie. Operaţiunile compensatorii indirecte se pot realiza în următoarele forme:- vânzarea pe piaţa externă de produse şi servicii ale economiei româneşti care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziţii;- asistenţă în marketing - activităţi de sprijinire a operatorilor economici români în pătrunderea pe pieţele externe;- asistenţă financiară - activităţi legate de furnizarea sau sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea efectuării de vânzări pe piaţa externă;- alte activităţi în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziţionată, precum: transferul de tehnologie şi know-how, cooperare în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenţă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;- investiţii - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăţi comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de la o persoană fizică sau juridică română, de acţiuni la o societate comercială, persoană juridică română, cu condiţia ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puţin poziţia de acţionar semnificativ, potrivit legii şi eventualelor cerinţe ale Agenţiei;----------Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. d) contract de achiziţie - contractul de achiziţie de produse şi/sau servicii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, semnat între o autoritate contractantă şi un contractant şi care depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 5;----------Lit. d) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.d^1) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;----------Lit. d^1) a art. 4 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. e) contractant - orice ofertant care poate fi persoană juridică străină, reprezentant al unei persoane juridice străine în România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări, provenind de pe piaţa externă, căruia i se atribuie contractul de achiziţie în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislaţia română în vigoare;----------Lit. e) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. f) autoritate contractantă - autoritate publică sau instituţie publică, de interes naţional sau local, astfel cum este definită în legislaţia română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achiziţie; g) Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru executarea operaţiunilor compensatorii;---------Lit. g) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. h) entitate eligibilă - orice persoană juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligaţia de compensare; i) tranzacţie prin compensare - orice acord încheiat între contractant şi un agent economic român, avizat de Agenţie pentru executarea obligaţiei de compensare; j) obligaţie de compensare - obligaţia contractantului de a face compensaţii economice în proporţie de cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie; k) valoarea obligaţiei de compensare - valoarea totală a compensatiei oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achiziţie în România; aceasta valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligaţie de compensare la valoarea contractului de achiziţie; l) valoarea efectivă a unei tranzacţii prin compensare valoarea adăugată local a tranzacţiei prin compensare, respectiv valoarea nominală probată de către contractant, confirmată de operatorul economic sau de instituţia publică din România cu care s-a derulat operaţiunea compensatorie şi acceptată de Agenţie, din care se scad, dacă este cazul:- valoarea acceptată a materiilor prime, materialelor, produselor, subansamblelor sau serviciilor achiziţionate de pe piaţa externă şi încorporate în produsul finit;- profitul corespunzător realizat de contractant, beneficiarul român şi/sau de entitatea eligibilă, transferat în afara ţării după plata impozitelor şi taxelor legale;- alte plăţi aferente tranzacţiei, de tipul redevenţelor sau licenţelor, transferate în afara ţării, după plata impozitelor şi taxelor legale;----------Lit. l) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. m) valoarea de compensare a unei tranzacţii prin compensare - valoarea rezultată prin aplicarea multiplicatorului de compensare la valoarea efectivă a tranzacţiei;----------Lit. m) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. n) multiplicator de compensare - coeficientul utilizat pentru calcularea valorii de compensare a unei tranzacţii prin compensare. Valorile coeficienţilor şi modul de aplicare a acestora se stabilesc, la propunerea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, prin hotărâre a Guvernului;----------Lit. n) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. o) credit de compensare - partea din valoarea obligaţiei de compensare realizată de contractant la un moment dat, direct sau indirect; p) creditare - procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligaţiei de compensare, stabilită prin acordul de compensare;----------Lit. p) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. r) contul contractantului - înregistrarea facuta de Agenţie a stadiului în care se afla îndeplinirea obligaţiilor de compensare ale contractantului, prin urmărirea şi înregistrarea creditului curent. s) cumpărare de pe piaţa externă - totalitatea operaţiunilor comerciale de import şi/sau achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii dintr-un stat membru în România;----------Lit. s) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. t) vânzare pe piaţa externă - totalitatea operaţiunilor comerciale de export şi/sau livrările intracomunitare de bunuri şi servicii din România către un stat membru.----------Lit. t) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Secţiunea a 3-a Domeniul de aplicare Articolul 5 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare rezultate din atribuirea unui contract de achiziţie de pe piaţa externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a cărui valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui contract de achiziţie în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare rezultate din încheierea unui acord-cadru privind achiziţia de pe piaţa externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro. (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui acord-cadru în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. Articolul 5^1Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul achiziţiilor finanţate din fonduri externe nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finanţată.--------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Articolul 6 (1) Valoarea obligaţiei de compensare trebuie să fie cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie.(1^1) Valoarea obligaţiei de compensare în cazul contractului de achiziţie semnat cu un operator economic român se calculează la valoarea fără taxa pe valoarea adăugată (TVA) a contractului de achiziţie.----------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.(1^2) Valoarea obligaţiei de compensare în cazul acordului-cadru trebuie să fie cel puţin 80% din valoarea cumulată a contractelor de achiziţie atribuite în baza acordului-cadru.----------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. (2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achiziţie atrage revizuirea valorii obligaţiei de compensare, modificările apărute urmând a fi consemnate în scris, prin acordul părţilor. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica Agenţiei eventualele modificări ale valorii contractului de achiziţie. (4) Valoarea obligaţiei de compensare se exprima în moneda stabilită prin contractul de achiziţie. (5) Pentru achiziţii în caz de urgenţă sau stare de necesitate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii contractante prevăzute la art. 4 lit. f), obligaţia de compensare poate fi modificată.---------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.---------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 7*)Perioada în care obligaţia de compensare trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în funcţie de valoarea obligaţiei şi de complexitatea acesteia, dar fără să depăşească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziţie. Preşedintele Agenţiei poate propune prelungirea oricăreia dintre perioadele de mai sus, perioada de îndeplinire a obligaţiei de compensare respective fiind stabilită prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006.----------Alin. (2) al art. II din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 şi prevede:"(2) Data de referinţă pentru aplicarea termenelor prevăzute la art. 7 şi la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este a 30-a zi de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe." Capitolul II Cadrul instituţional Articolul 8 (1) Oficiul este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.----------Alin. (1^1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.(1^2) Structura activităţilor şi nivelul tarifelor, al cotelor procentuale şi al preţurilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.---------Alin. (1^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.(1^3) Veniturile încasate de Agenţie conform prevederilor alin. (1^1), inclusiv în perioada când Agenţia este finanţată de la bugetul de stat, se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia Agenţiei şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.-------Alin. (1^3) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.----------Alin. (1^4) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.----------Alin. (1^5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.(1^6) Fondurile necesare finanţării activităţii Agenţiei pentru perioada martie-decembrie 2006 se asigură prin hotărâre a Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.----------Alin. (1^6) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006. (2) Agenţia are următoarele atribuţii principale:--------Lit. a) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operaţiunilor de compensare şi a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultaţi ca urmare a analizei priorităţilor de dezvoltare a României; supunerea spre aprobare Guvernului a condiţiilor de angajare, acceptare, derulare, creditare, a restricţiilor, cotelor şi limitărilor aplicabile operaţiunilor compensatorii, operaţiunilor compensatorii în avans şi transferului de credite de compensare;---------Lit. b) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. c) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în străinătate; d) urmărirea tranzacţiilor unde pot fi luate în considerare operaţiuni compensatorii;---------Lit. d) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. e) furnizarea de informaţii contractanţilor cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor compensatorii şi executarea obligaţiilor de compensare, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate;--------Lit. e) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. f) colaborarea cu autorităţile contractante, pentru a asigura o buna corelare între prevederile contractului de achiziţie şi cele ale acordurilor compensatorii;---------Lit. f) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. g) stabilirea reglementărilor privind derularea operaţiunilor compensatorii şi a tuturor documentelor conexe acestora;----------Lit. g) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. h) asigurarea de asistenţa potenţialilor contractanţi în identificarea de oportunitati pentru executarea obligaţiilor de compensare;---------Lit. h) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. i) elaborarea, întreţinerea şi actualizarea permanenta a unei baze de date cu privire la agenţii economici români, la produsele şi serviciile româneşti care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a României, pot beneficia de programe de compensare;---------Lit. i) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. j) analizarea documentelor înaintate de către contractant şi calcularea valorii creditului curent;-------Lit. j) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.j^1) analizarea rapoartelor trimestriale, anuale şi a oricăror alte documente referitoare la operaţiunile compensatorii, depuse de contractanţi, şi elaborarea de sinteze pe baza acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate ca urmare a situaţiilor identificate, transmiterea de notificări contractantului pentru îndeplinirea/neîndeplinirea obligaţiilor de compensare;--------Lit. j^1) a alin. (2) al art. 8 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. k) evaluarea, la sfârşitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligaţiei de compensare;----------Lit. k) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.----------Lit. l) a alin. (2) a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.---------Lit. m) a alin. (2) a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.---------Lit. n) a alin. (2) a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. o) elaborarea unui raport anual cu privire la activitatea proprie, incluzând căile şi măsurile de atingere a obiectivelor propuse, raport prezentat spre aprobare primului-ministru;---------Lit. o) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. (3) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.--------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.-------Art. 9 a fost abrogat de pct. 11 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Capitolul IIIProcedura de atribuire a contractului de achiziţie, de semnare a acordului de compensare şi de executare a obligaţiei de compensare--------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Secţiunea 1 Procedura de atribuire a contractului de achiziţie---------Art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.---------Art. 11 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Articolul 12Pentru contractele de achiziţie prevăzute la art. 5, autoritatea contractantă are obligaţia ca, în anunţul de intenţie pe care îl transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, să facă menţiunea necesităţii introducerii clauzei de compensare. De asemenea, notifica Agenţiei intenţia de a realiza achiziţii care intra sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 13Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie, candidaţii sau ofertanţii contacteaza Agenţia pentru o corecta informare asupra condiţiilor şi procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor de compensare şi executarea obligaţiilor de compensare.---------Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 14La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă include şi specificaţii cu privire la clauza de compensare.--------Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Articolul 15 (1) Autoritatea contractantă notifica participanţilor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie, care, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, trebuie să cuprindă o clauza de compensare, despre aceasta obligaţie.(1^1) În cazul în care procedura de atribuire a contractului nu implică publicarea anunţului de intenţie, autoritatea contractantă va informa firmele participante despre obligativitatea introducerii clauzei de compensare.---------Alin. (1^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. (2) Nici un contractant căruia i-a fost atribuit un contract de achiziţie prin una dintre procedurile legale nu poate invoca necunoaşterea obligaţiei de a derula operaţiuni compensatorii şi nu poate refuza îndeplinirea acestei obligaţii.---------Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 16În contractul de achiziţie se menţionează expres obligaţia contractantului de a executa operaţiuni compensatorii.---------Art. 16 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 17Ofertele depuse de participanţii la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie trebuie să conţină următoarele informaţii cu privire la operaţiunile compensatorii: a) informaţii cu privire la experienta contractantului referitoare la operaţiuni compensatorii; b) declaraţie privind acceptarea obligaţiei de compensare şi a penalitatilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în cazul neîndeplinirii obligaţiilor;b^1) valoarea obligaţiei de compensare asumate;--------Lit. b^1) a art. 17 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. c) tipurile de operaţiuni compensatorii ce vor fi utilizate; d) alte informaţii pe care contractantul le considera utile.--------Art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 17^1În contractul de achiziţie se menţionează expres: a) obligaţia contractantului de a perfecta cu Agenţia acordul de compensare, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1); b) valoarea obligaţiei de compensare asumate; c) angajamentul contractantului de a pune la dispoziţie Agenţiei o scrisoare de garanţie de bună execuţie conform prevederilor art. 35; d) acceptarea de către contractant a penalităţilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru cazul în care obligaţia asumată nu se realizează conform acordului de compensare.--------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Articolul 18Obligaţia de compensare devine efectivă de la data semnării contractului de achiziţie.--------Art. 18 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Secţiunea a 2-a Semnarea acordului-cadru de offsetSemnarea acordului de compensare---------Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. III a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Articolul 19 (1) În termen de cel mult 90 de zile de la semnarea contractului de achiziţie, contractantul semnează acordul de compensare.-----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 381 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (2) Acordul de compensare se semnează de contractant şi de Agenţie. (3) Acordul de compensare cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: valoarea obligaţiei de compensare, perioada în care obligaţia de compensare trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operaţiune compensatorie - directă sau indirectă, domeniile care vor beneficia de operaţiuni compensatorii, garanţiile bancare de bună execuţie a acordului, declaraţia privind acceptarea necondiţionată a penalităţilor şi a prevederilor stipulate în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi oricare alte informaţii considerate utile.--------Art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.--------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005 prevede:"Art. II (1) Acordurile de compensare aferente contractelor de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, semnate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, vor fi perfectate de către Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială.-----------Alin. (1) al art. II din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005 a fost modificat de art. III din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006. (2) Data de referinţă pentru aplicarea termenelor prevăzute la art. 7 şi la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este a 30-a zi de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."----------Alin. (2) al art. II din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. Secţiunea a 3-a Aprobarea planului de afaceri-------Art. 20 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.---------Art. 21 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.---------Art. 22 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Secţiunea a 4-a Executarea obligaţiei offsetExecutarea obligaţiei de compensare----------Titlul Secţiunii a 4-a a Cap. III a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 23 (1) Executarea obligaţiei de compensare începe efectiv din momentul semnării acordului de compensare cu contractantul.---------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006.(1^1) Executarea obligaţiei de compensare poate începe după semnarea contractului de achiziţie şi înainte de semnarea acordului de compensare cu contractantul, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.---------Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. (2) Executarea obligaţiei de compensare se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligaţiei de compensare.---------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. (3) Este permisă acumularea unor credite de compensare în avans, aceasta neputând constitui nici un fel de obligaţie din partea unei autorităţi contractante de a atribui contracte de achiziţie pe această bază sau de a le folosi ca element de punctare în cadrul procedurii de atribuire a contractului.--------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. (4) Angajarea şi creditarea operaţiunilor compensatorii realizate în avans se fac în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.--------Alin. (4) al art. 23 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. (5) Creditele acumulate în avans se menţin în contul firmei care le-a realizat pe o perioadă de maximum 3 ani de la creditare.--------Alin. (5) al art. 23 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.--------Art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 23^1Condiţiile de angajare, acceptare, derulare, creditare, restricţiile, cotele şi limitările aplicabile operaţiunilor compensatorii, operaţiunilor compensatorii în avans şi transferului de credite de compensare se stabilesc, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului.--------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Articolul 24Executarea obligaţiei de compensare se poate realiza şi prin intermediul unei asocieri între contractant şi o persoană fizica sau juridică română, care vizează unul sau mai multe dintre domeniile în care România promovează operaţiunile compensatorii.---------Art. 24 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 25 (1) Pentru fiecare operaţiune compensatorie, contractantul va transmite la Agenţie o cerere de tranzacţie eligibilă.--------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. (2) După executarea tranzacţiei aprobate de Agenţie ca fiind eligibilă, contractantul va transmite o cerere de creditare însoţită de documentaţia stabilită de Agenţie ca fiind necesară pentru stabilirea/creditarea valorii efective şi, respectiv, a valorii de compensare a acesteia.--------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. (3) Contractantul şi beneficiarul român al operaţiunii compensatorii răspund de veridicitatea datelor prezentate Agenţiei.----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.Art. 27 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.---------Art. 28 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Capitolul IVEvaluarea şi raportarea stadiului executării obligaţiilor de compensare---------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 29Evaluarea stadiului executării obligaţiei de compensare se face trimestrial şi anual.---------Art. 29 a fost modificat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 30Contractantul elaborează şi supune spre analiza Agenţiei: a) raportul trimestrial, care trebuie prezentat în termen de 15 zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit;--------Lit. a) a art. 30 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. b) raportul anual, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit.--------Lit. b) a art. 30 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Articolul 31 (1) Determinarea creditului acumulat pentru fiecare tranzacţie se face prin înmulţirea valorii efective a tranzacţiei cu multiplicatorul de compensare aferent; suma creditelor obţinute pentru fiecare tranzacţie reprezintă creditul curent. (2) După aprobarea de către Agenţie, creditul curent, calculat conform alin. (1), se trece în contul contractantului, iar obligaţia de compensare se va reduce în mod corespunzător. (3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligaţiei de compensare, contractantul şi-a îndeplinit în totalitate obligaţia, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. (4) Valoarea creditului curent se exprimă în moneda de plată stabilită prin contractul de achiziţie. Transformarea dintr-o altă monedă sau din lei în moneda contractului de achiziţie se realizează prin aplicarea cursului de referinţă al Băncii Naţionale a României valabil la data încasării facturilor de către operatorii economici români pentru produsele, serviciile sau lucrările realizate în cadrul operaţiunilor compensatorii.-------Art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Articolul 32 (1) Îndeplinirea obligaţiilor contractantului se urmăreşte separat pe categorii de operaţiuni compensatorii. (2) În cazul în care valoarea totală obţinută în final în cadrul uneia dintre cele două categorii de operaţiuni compensatorii depăşeşte valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord pentru respectiva categorie, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operaţiuni compensatorii. (3) Depăşirile obligaţiilor de compensare se menţin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la încetarea acordului de compensare.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. Articolul 33 (1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligaţiei de compensare, Agenţia evaluează stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordului de compensare. (2) Situaţia rezultată din evaluare este supusă aprobării preşedintelui Agenţiei, care decide dacă contractantul şi-a îndeplinit obligaţiile, dacă acordă un nou termen, sau se procedează la executarea scrisorii de garanţie de bună execuţie.---------Art. 33 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Capitolul V Răspunderea contractuală Articolul 34 (1) Dacă obligaţiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen şi în modul cerut, contractantul va plăti părţii române penalităţi de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobţinută prin operaţiunea compensatorie. Limita penalităţilor va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.---------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. (2) Plata penalitatilor prevăzute la alin. (1) nu scuteşte contractantul de răspunderea ce îi revine pentru pierderile cauzate părţii române din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale. Articolul 35În termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul va emite către Agenţie o scrisoare de garanţie bancară de buna execuţie a acordului, în valoare de minimum 10% din valoarea obligaţiei asumate, care va fi valabilă pe toată durata de executare a acordului-cadru de compensare.---------Art. 35 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 36Valoarea nerealizată a obligaţiei de compensare, corespunzătoare unui an, se reportează pentru anul următor.---------Art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Articolul 37Contractantul care nu îşi executa angajamentele de compensare este exclus de la o alta procedura de atribuire a unui contract de achiziţie ce implica şi executarea unei obligaţii de compensare pe o perioadă de 5 ani, calculată de la momentul expirării acordului de compensare executat necorespunzător.---------Art. 37 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 38 (1) Contractantul este exonerat de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a angajamentelor contractuale, dacă aceste situaţii sunt determinate de forta majoră. (2) Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu fi afectat de evenimente de forta majoră. Articolul 39 (1) Contractantul înştiinţează Agenţia despre cazul de forţă majoră în termen de 15 zile şi va putea face dovada producerii evenimentului şi a efectelor sale în termen de 30 de zile, ambele termene curgând de la apariţia cazului de forţă majoră; în caz contrar, contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executări necorespunzătoare sau neexecutări datorate acestor factori, ca şi când culpa ar fi a sa.-----------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 381 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (2) Agenţia are dreptul să facă investigaţiile necesare referitoare la intervenţia cazului de forta majoră, precum şi a întârzierii, executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor contractuale. (3) Dacă Agenţia constata ca a avut loc un eveniment de forta majoră, aceasta prelungeşte durata programului de compensare cu o perioadă rezonabila de timp, în funcţie de circumstanţe.---------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 45 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (4) În cazul prevăzut la alin. (3) nu se aplică penalităţi pentru perioada extinsă. Articolul 40Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă, în scopul executării obligaţiei de compensare, persoane care fac parte din Agenţie ori care au făcut parte în momentul analizării acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sancţiunea nulităţii contractului individual de muncă.--------Art. 40 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Articolul 41Agenţia are obligaţia de a întocmi dosarul operaţiunilor compensatorii, cuprinzând toate documentele relevante din cadrul procedurii de încheiere-derulare a acordurilor de compensare, precum şi documentele ce atesta modul de executare a obligaţiilor de compensare, inclusiv rapoartele trimestriale şi anuale.--------Art. 41 a fost modificat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 42Dosarul se păstrează de către Agenţie atât timp cat executarea obligaţiei de compensare este în derulare, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii executării obligaţiei respective.---------Art. 42 a fost modificat de pct. 48 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 43La cerere, dosarul operaţiunilor compensatorii este pus la dispoziţie oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, cu condiţia ca nici o informaţie sa nu fie divulgată, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenta, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, a contravenţiilor sau infracţiunilor.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 49 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Capitolul VIInfracţiuni, contravenţii şi sancţiuni---------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 50 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 43^1 (1) Furnizarea de informaţii contractantului, care s-au dovedit de natura sa îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzacţii prin compensare, precum şi în cadrul executării obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) Înţelegerea contractantului cu membri ai Agenţiei sau cu agenţi economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.---------Alin. (2) al art. 43^1 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006.---------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 51 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 44Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) reducerea, în mod intentionat, de către autoritatea contractantă a valorii contractului de achiziţie, astfel încât să se sustragă obligaţiei aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) efectuarea unei achiziţii de produse, servicii sau lucrări în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a căror valoare depăşeşte 3 milioane de euro, cu eludarea sau încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Lit. b) a art. 44 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.---------Lit. c) a art. 44 a fost abrogată de pct. 52 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.---------Lit. d) a art. 44 a fost abrogată de pct. 52 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 45 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 44 se sancţionează cu amendă de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei.---------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 53 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 44 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cat şi persoanelor juridice. Articolul 46 (1) În cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute la art. 43^1 alin. (2), precum şi al contravenţiei prevăzute la art. 44 lit. b) din vina contractantului, acestuia i se va interzice participarea la orice alta achiziţie în România pe o durată de 5 ani.---------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 54 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de reprezentanţii Agenţiei, desemnaţi de conducătorul acesteia. (3) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică cumulativ cu amendă prevăzută la art. 45. (4) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi sancţiunea aplicată se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, pe cheltuiala contravenientului; în acest scop Agenţia va dispune plata acestor cheltuieli. Articolul 47 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia celei prevăzute la art. 46 alin. (1). (2) Agenţii constatatori ai contravenţiilor vor notifica Agenţia în termen de 5 zile, în cazul constatării săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 44 lit. b), în vederea aplicării de către Agenţie a sancţiunii prevăzute la art. 46.---------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 55 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 48În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, se aplică dispoziţiile din dreptul comun. Articolul 49 (1) Acordurile de compensare şi tranzacţiile sunt interpretate, aplicate şi executate în conformitate cu legile române.--------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 56 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Litigiile decurgând din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de instanţele române competente, în conformitate cu legile române. Articolul 49^1 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul încheierii de către autoritatea contractantă de acorduri-cadru în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale cu unul sau mai mulţi contractanţi. (2) Condiţiile de semnare, derulare, creditare, stabilirea duratei, constituirea garanţiei de bună execuţie, restricţiile şi limitările aplicabile în cazul acordurilor de compensare aferente acordurilor-cadru se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Art. 49^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. Articolul 50Costurile pentru activităţile premergătoare operaţiunii compensatorii şi pentru executarea obligaţiei de compensare sunt suportate în întregime de către contractant.---------Art. 50 a fost modificat de pct. 57 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. Articolul 51Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei şi Comerţului răspund pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în străinătate.---------Art. 51 a fost modificat de pct. 58 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.---------Art. 52 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. Articolul 53În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor şi a Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia. Articolul 54Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 189.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 58 din 30 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012
 • LEGE nr. 19 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 46/1980 privind extragerea şi valorificarea aurului din nisipurile aluvionare
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 5 din 19 ianuarie 1948 pentru modificarea unor dispoziţiuni din codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 269 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 37 din 22 martie 2016 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
 • LEGE nr. 172 din 14 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • LEGE nr. 7 din 18 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 217 din 24 noiembrie 2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 73 din 3 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1999 pentru aprobarea Rezoluţiei nr. 53/2 din 30 ianuarie 1998, adoptată la Washington de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, privind majorarea cotelor membrilor fondului - cea de-a 11-a revizuire generală
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
 • LEGE nr. 268 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport
 • LEGE nr. 78 din 20 iulie 1992 pentru modificarea art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 5 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 150 din 20 mai 2005 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind călătoria cu metroul
 • LEGE nr. 69 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 27 decembrie 2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW"
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • LEGE nr. 122 din 29 mai 2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 56 din 25 martie 2015 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 184 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 139 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 502 din 17 noiembrie 2004 privind asociaţiile pensionarilor
 • LEGE nr. 31 din 28 noiembrie 1977 (*republicată*) privind Congresul Consiliului de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii ţărănimi, al Consiliului oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură şi gospodărirea apelor şi Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 84 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
 • LEGE nr. 163 din 4 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 598 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 30 iunie 2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
 • LEGE nr. 297 din 7 iulie 2006 pentru aprobarea preluării de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantităţii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în funcţiune a Unităţii 2 CNE Cernavodă
 • LEGE nr. 170 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
 • LEGE nr. 191 din 2 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, municipiu
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021