Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 decembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 12 decembrie 2002 - (*actualizată*)privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică(actualizata până la data de 25 noiembrie 2004)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. nr. 951 din 24 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 25 noiembrie 2004 cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 191 din 12 decembrie 2002; LEGEA nr. 220 din 22 mai 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 16 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004 .În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) În anul 2003, salariile personalului contractual din sectorul bugetar stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizatiile personalului care ocupa functii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, avute la 31 decembrie 2002, se majoreaza în doua etape, astfel: a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003; b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 faţă de nivelul din luna septembrie. (2) Pentru personalul contractual din sectorul bugetar, salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, salariile de baza avute se majoreaza în doua etape, astfel: a) cu 3% începând cu data de 1 ianuarie 2003; b) cu 4,5% începând cu data de 1 octombrie 2003 faţă de nivelul din luna septembrie.-----------NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Conform art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, salariile de baza prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2003, la limita minima şi la limita maxima, se majoreaza cu:- 6% faţă de nivelul din 31 decembrie 2003, începând cu data de 1 ianuarie 2004, şi- 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, faţă de nivelul din 30 septembrie 2004.Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul functiilor pentru care în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este prevăzut un singur nivel de salarizare. Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1), limita minima şi limita maxima a salariilor de baza prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar, aprobata şi modificata prin Legea nr. 387/2001, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 342/2002, se majoreaza începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% şi începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9%. (2) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) limita maxima se majoreaza începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 3% şi începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 4,5%. (3) Prevederile alin. (1) şi alin. (2) se aplică şi pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza. Articolul 3 (1) Salariile de baza majorate potrivit art. 2 sunt prevăzute în anexele nr. I a - VI a, pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, şi în anexele nr. I b - VI b, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, la prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate publică alese şi numite, precum şi ale celor care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1 a, VII/2 a şi VIII a, pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, şi, respectiv, în anexele nr. VII/1 b, VII/2 b şi VIII b, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, la prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) În salariile de baza corespunzătoare limitei maxime, precum şi în cele corespunzătoare unui singur nivel, prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, este inclusa şi majorarea de până la 8,29%, acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Articolul 4 (1) Salariile de baza individuale, care se situeaza între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicarii prezentei ordonante de urgenta, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% şi începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% faţă de nivelul din luna septembrie, iar pentru personalul salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu 3% începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi cu 4,5% începând cu data de 1 octombrie 2003. (2) În cazul în care salariul de baza majorat cu 6% de la 1 ianuarie 2003 se situeaza sub limita minima stabilita în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă salariul de baza prevăzut pentru limita minima. Articolul 5 (1) În anul 2003, personalul salarizat între limitele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit art. 1, şi de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2002, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2003. (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se va desfăşura până la finele lunii mai 2003. Articolul 6Salariile de baza calculate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului. Articolul 7 (1) Promovarea personalului în anul 2003, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza să fie promovata persoana şi cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate într-un post de nivel superior.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat prin LEGEA nr. 220 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. Articolul 8Absolventii învăţământului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigura o crestere de până la 20% a salariului de baza avut. Articolul 9În vederea stabilirii salariului de baza, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar aflate în concediu platit pentru ingrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi persoanele angajate din instituţiile publice ale caror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi persoanele care revin în functia publică din care au fost suspendate, în condiţiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale avute, organizat în acest scop de angajator: a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în acelasi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs; b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al functiei avute anterior. Articolul 10 (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, în limita numarului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002 şi cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior prin reducerea corespunzătoare a unui numar de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveste calitatea acestor posturi, de functionar public sau contractual, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce priveste calitatea posturilor se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor principali de credite din administratia publică locala, numai cu avizul Ministerului Administraţiei Publice, prin Agentia Naţionala a Functionarilor Publici.-----------Art. 10 a fost modificat prin LEGEA nr. 220 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. Articolul 11 (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de functii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. Salariile de merit se vor acorda personalului incadrat pe functii de execuţie în proportie de două treimi din numărul total stabilit în condiţiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un numar redus de posturi pot aproba ca incadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proportiile stabilite pentru functiile de execuţie să se faca la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Personalul care beneficiaza de salariu de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor. (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (4) Personalul incadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit pe perioada respectiva. (5) Personalul cu indemnizatie lunara ca unica forma de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinarii numarului de beneficiari ai salariului de merit. Articolul 12 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, cu încadrare în fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinatie. Premiile se pot acorda în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmatoare, în cadrul aceluiasi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unitatile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. Articolul 13Personalul din sectorul bugetar necuprins în prezenta ordonanţă de urgenţă, salarizat potrivit legilor speciale, va beneficia de cresteri salariale în anul 2003 prin modificarea în mod corespunzător a prevederilor din actele normative respective. Articolul 14 (1) Anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a şi VI/2a*) la prezenta ordonanţă de urgenţă inlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi până la 30 septembrie 2003, anexele nr. I, II, III/3, IV/1-IV/11, V/1, V/2, VI/1, VI/2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Anexele nr. VII/1a, VII/2a şi VIIIa*) la prezenta ordonanţă de urgenţă inlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi până la 30 septembrie 2003, anexele nr. II/1, II/2 şi III la Legea nr. 154/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Anexele nr. Ib, IIb, IIIb, IV/1b-IV/11b, V/1b, V/2b, VI/1b şi VI/2b*) la prezenta ordonanţă de urgenţă inlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 şi până la 31 decembrie 2003, anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a, VI/2a din aceeasi ordonanţa. (4) Anexele nr. VII/1b, VII/2b şi VIIIb*) la prezenta ordonanţă de urgenţă inlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 şi până la 31 decembrie 2003, anexele nr. VII/1a, VII/2a şi VIIIa din aceeasi ordonanţa.-----------Art. 14 a fost modificat prin LEGEA nr. 220 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şisolidaritatii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 191. Anexa 1    (valabil la 01.01.2003)              ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE       (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului        ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale*1),       aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)    I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)    A. Functii de conducere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Secretar general S 16.375.000 2. Secretar general adjunct S 14.740.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.    B. Functii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil;    gradul IA S 3.400.000 8.112.000 2. Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil;    gradul I S 3.100.000 7.095.000 3. Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil;    gradul II S 2.850.000 6.427.000 4. Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul III S 2.750.000 5.761.000 5. Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul IV S 2.700.000 5.177.000 6. Referent, inspector, revizor contabil;    debutant S 2.650.000 - 7. Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relatii, interpret    profesional, subinginer; gradul IA SSD 2.800.000 7.095.000 8. Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relatii, interpret    profesional, subinginer; gradul I SSD 2.750.000 5.761.000 9. Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relatii, interpret    profesional, subinginer; gradul II SSD 2.700.000 5.177.00010. Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relatii, interpret    profesional, subinginer; gradul III SSD 2.650.000 4.676.00011. Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relatii, interpret    profesional, subinginer; debutant SSD 2.600.000 -    b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios12. Consilier juridic gradul IA S 3.400.000 8.112.00013. Consilier juridic gradul I S 3.100.000 7.095.00014. Consilier juridic gradul II S 2.850.000 6.427.00015. Consilier juridic gradul III S 2.750.000 5.761.00016. Consilier juridic gradul IV S 2.700.000 5.177.00017. Consilier juridic debutant S 2.650.000 -    c) Functii de execuţie pe trepte profesionale18. Referent IA M 2.800.000 4.131.00019. Referent I M 2.750.000 3.593.00020. Referent II M 2.700.000 3.341.00021. Referent III M 2.650.000 2.926.00022. Referent IV M 2.600.000 2.672.00023. Referent debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I lit. Bse utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului dinaparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din anexanr. IIa.-----------    Asteriscul de la Capitolul I din ANEXA 1a a fost modificat prin LEGEA nr. 220 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.         II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Curtii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului-----------    Titlul Capitolului II din ANEXA 1a a fost modificat prin LEGEA nr. 220 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.    A. Functii de conducere specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Sef departament, director general S 16.375.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Functii de execuţie de specialitate specifice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia*) studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Sef birou senatorial, sef cabinet S 3.100.000 7.095.000 3. Sef birou senatorial, stenodactilograf,    sef cabinet, referent SSD 2.600.000 5.927.000 4. Sef birou senatorial, stenodactilograf,    sef cabinet, referent M 2.550.000 5.177.000 5. Sef birou senatorial, stenodactilograf,    sef cabinet, referent PL 2.550.000 5.927.000 6. Director de cabinet S 5.263.000 12.684.000 7. Consilier S 5.263.000 12.684.000 8. Expert S 5.100.000 11.600.000 9. Consultant S 3.486.000 7.930.00010. Secretar cabinet, secretar dactilograf M 2.550.000 4.342.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului.    *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin    analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri,    indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili,    în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri,    cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în    cheltuielile de personal aprobate prin buget.    III. Functii specifice unor ministere                     1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE    a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritoriale               Garda financiară - personal militarizat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Comisar general S 14.904.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Functii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Comisar principal IA S 3.400.000 8.112.000 2. Comisar principal I S 3.100.000 7.095.000 3. Comisar principal II S 2.850.000 6.262.000 4. Comisar principal III S 2.750.000 5.761.000 5. Comisar principal IV S 2.700.000 5.593.000 6. Comisar debutant S 2.650.000 - 7. Comisar principal I SSD 2.750.000 6.427.000 8. Comisar principal II SSD 2.700.000 5.761.000 9. Comisar principal III SSD 2.650.000 5.177.00010. Comisar debutant SSD 2.600.000 -    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11. Comisar IA M 2.800.000 4.342.00012. Comisar I M 2.700.000 3.841.00013. Comisar II M 2.650.000 3.508.00014. Comisar III M 2.600.000 3.175.00015. Comisar debutant M 2.550.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Audit intern───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Auditor-ofiter S 7.900.000 11.641.000 2. Auditor-expert S 5.500.000 9.139.000 3. Auditor-inspector S 3.900.000 7.470.000 4. Auditor-asistent S 3.100.000 6.637.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate    Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor    subordonate Ministerului Finanţelor Publice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Casier trezorier I M 2.650.000 3.341.000 2. Casier trezorier II; agent fiscal,    operator rol, numarator bani; I M; G 2.600.000 2.926.000 3. Casier trezorier, agent fiscal,    operator rol, numarator bani;    debutant M; G 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Ministru consilier S 3.400.000 13.017.000*) 2. Consilier economic S 3.200.000 7.095.000 3. Secretar economic I S 2.900.000 6.428.000 4. Secretar economic II S 2.700.000 5.761.000 5. Secretar economic III S 2.650.000 5.177.000------    *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 1. Referent transmitere I M 2.700.000 3.593.000 2. Referent transmitere II M 2.650.000 3.258.000 3. Referent transmitere III M 2.600.000 2.926.000 4. Referent debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             3. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI    Functii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul I SSD 2.750.000 5.761.000 2. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul II SSD 2.700.000 5.177.000 3. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul III SSD 2.650.000 4.676.000 4. Instructor sportiv, referent sportiv;    debutant SSD 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     4. MINISTERUL DE INTERNE    Functii specifice Arhivelor Naţionale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Arhivist gradul IA S 3.400.000 8.081.000 2. Arhivist gradul I S 3.100.000 7.095.000 3. Arhivist gradul II S 2.850.000 6.428.000 4. Arhivist gradul III S 2.750.000 5.761.000 5. Arhivist gradul IV S 2.700.000 5.177.000 6. Arhivist debutant S 2.650.000 - 7. Arhivist gradul IA SSD 2.800.000 7.095.000 8. Arhivist gradul I SSD 2.750.000 5.761.000 9. Arhivist gradul II SSD 2.700.000 5.177.00010. Arhivist gradul III SSD 2.650.000 4.676.00011. Arhivist debutant SSD 2.600.000 -    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale12. Arhivar IA M 2.800.000 4.131.00013. Arhivar I M 2.750.000 3.593.00014. Arhivar II M 2.700.000 3.341.00015. Arhivar III M 2.650.000 2.926.00016. Arhivar debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    IV. Functii specifice unor organe din subordinea Ministerului        Finanţelor Publice                    OFICIUL CONCURENTEI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Inspector de concurenta gradul I S 3.400.000 8.112.000 2. Inspector de concurenta gradul II S 3.200.000 7.095.000 3. Inspector de concurenta gradul III S 2.900.000 6.428.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            *                         * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998. Anexa 2    (valabil la 01.01.2003)                       ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA            Prefecturi, consilii, primarii şi servicii publice din                          subordinea acestora    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate    Functii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect; gradul IA S 2.850.000 5.929.000 2. Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect; gradul I S 2.800.000 5.241.000 3. Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil, arhitect;    gradul II S 2.750.000 4.553.000 4. Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil, arhitect;    gradul III S 2.700.000 4.125.000 5. Referent, inspector, revizor contabil,    arhitect; debutant S 2.650.000 - 6. Conductor arhitect IA, referent IA,    subinginer IA SSD 2.750.000 4.212.000 7. Conductor arhitect I, referent I,    subinginer I SSD 2.700.000 3.700.000 8. Conductor arhitect II, referent II,    subinginer II SSD 2.650.000 3.300.000 9. Conductor arhitect, referent, subinginer;    debutant SSD 2.600.000 -    b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10. Consilier juridic gradul IA S 3.400.000 6.615.00011. Consilier juridic gradul I S 3.100.000 5.929.00012. Consilier juridic gradul II S 2.800.000 5.241.00013. Consilier juridic gradul III S 2.750.000 4.553.00014. Consilier juridic gradul IV S 2.700.000 3.953.00015. Consilier juridic debutant S 2.650.000 -    c) Functii de execuţie pe trepte profesionale16. Referent, inspector; IA M 2.750.000 3.868.00017. Referent, inspector; I M 2.700.000 3.610.00018. Referent, inspector; II M 2.650.000 3.267.00019. Referent, inspector; III M 2.600.000 3.011.00020. Referent, inspector; debutant M 2.550.000 -21. Agent agricol I M 2.650.000 3.180.00022. Agent agricol II M; G 2.600.000 3.011.00023. Agent agricol III M; G 2.550.000 2.752.00024. Agent agricol debutant M; G 2.500.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Salarii de baza pentru functii din aparatul prefecturilor şi al        consiliilor    1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului       Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Salariul de bazacrt. Functia - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Secretar general al prefecturii 16.011.000 2. Secretar 16.011.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2. Prefecturi şi consilii judetene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Salariul de bazacrt. Functia - lei -                                               ───────────────────────────                                                Categoria I Categoria II────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Secretar general al prefecturii 15.001.000 13.988.000 4. Secretar 15.001.000 13.988.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                Salariul de baza Nr. - lei -crt. Functia ────────────────────────────────────────────────────                            Cu peste Categoria                          320.000 de ──────────────────────────────────────                          locuitori*) I II III────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Municipii    - secretar 12.472.000 11.293.000 10.282.000 9.270.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Oraşe    - secretar - 7.754.000 6.998.000 5.902.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                Salariul de baza Nr. - lei -crt. Functia ────────────────────────────────────────────────────                            Cu peste Categoria                           15.000 de ──────────────────────────────────────                           locuitori I II III                                          între între până la                                      7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                        locuitori locuitori locuitori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Comune    - secretar 5.564.000 5.059.000 4.638.000 4.385.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face    prin hotărâre a Guvernului.    2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care, în    mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza    prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se diminueaza cu 10%.                               *                            * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998. Anexa 3    (valabil la 01.01.2003)                          CONSILIUL CONCURENTEI         Salarii de baza pentru functiile de execuţie de specialitate                  specifice ale Consiliului Concurentei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Inspector de concurenta gradul I S 5.150.000 11.680.000 2. Inspector de concurenta gradul II S 4.650.000 10.563.000 3. Inspector de concurenta gradul III S 4.150.000 9.448.000 4. Inspector de concurenta asistent S 3.000.000 6.789.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               *                            * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/1    (valabil la 01.01.2003)                            SĂNĂTATE    I. Unităţi sanitare şi de asistenţa sociala, altele decat cele clinice    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Medic primar S 4.144.000 8.442.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 5.100.000 12.662.000 2. Medic specialist S 3.547.000 6.045.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 4.144.000 7.887.000 3. Medic S 2.700.000 5.299.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 3.264.000 7.326.000 4. Medic stagiar S 2.650.000 -    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 3.052.000 - 5. Farmacist primar*) S 3.547.000 6.332.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 4.020.000 9.767.000 6. Farmacist specialist S 3.080.000 5.299.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 3.547.000 7.003.000 7. Farmacist S 2.700.000 4.182.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 2.880.000 6.458.000 8. Farmacist stagiar S 2.650.000 -    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 2.833.000 - 9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical; principal S 2.800.000 6.293.00010. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical; specialist S 2.750.000 4.971.00011. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical S 2.700.000 4.142.00012. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical; debutant S 2.650.000 -13. Dentist principal S.S.D. 2.700.000 4.639.00014. Dentist S.S.D. 2.650.000 4.101.00015. Dentist debutant S.S.D. 2.600.000 -16. Asistent medical principal*****) S.S.D. 2.700.000 4.708.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S.S.D. 3.100.000 5.853.00017. Asistent medical*****) S.S.D. 2.650.000 4.211.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S.S.D. 2.850.000 4.941.00018. Asistent medical debutant*****) S.S.D. 2.600.000 -    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S.S.D. 2.700.000 -19. Asistent medical principal**) PL 2.650.000 4.639.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) PL 2.700.000 5.714.00020. Asistent medical**) PL 2.600.000 4.142.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) PL 2.650.000 4.802.00021. Asistent medical debutant**) PL 2.550.000 -    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) PL 2.600.000 -22. Asistent medical principal**) M 2.650.000 4.308.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) M 2.700.000 5.133.00023. Asistent medical**) M 2.600.000 3.645.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) M 2.650.000 4.142.00024. Asistent medical debutant**) M 2.550.000 -    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) M 2.600.000 -25. Tehnician dentar principal***) M 2.650.000 4.474.00026. Tehnician dentar***) M 2.600.000 3.811.00027. Tehnician dentar debutant***) M 2.550.000 -28. Sora medicală principala****) M 2.650.000 3.975.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) M 2.700.000 4.971.00029. Sora medicală****) M 2.600.000 3.314.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) M 2.650.000 3.645.00030. Sora medicală debutanta****) M 2.550.000 -    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) M 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **)Se aplica şi functiilor de asistent farmacie, asistent social şi    educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din    profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare    auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi functiilor de tehnician sanitar din profilurile:    utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva.    ****) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul    sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier,    registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor    de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social,    educator-puericultor.    *****) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist;    tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi    radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical    specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;    asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente    medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat,    asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet    stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele       paraclinice medico-sanitare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31. Biolog, biochimist, chimist,    fizician; principal S 3.547.000 6.293.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 4.020.000 9.767.00032. Biolog, biochimist, chimist,    fizician; specialist S 3.080.000 4.971.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 3.547.000 7.003.00033. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2.700.000 4.142.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 2.880.000 4.971.00034. Biolog, biochimist, chimist, fizician;    debutant S 2.650.000 -    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 2.833.000 -35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M.,    kinetoterapeut, asistent social; principal S 2.750.000 4.887.00036. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M.,    kinetoterapeut, asistent social S 2.700.000 4.474.00037. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M.,    kinetoterapeut, asistent social; debutant S 2.650.000 -38. Profesor C.F.M., biolog, chimist;    principal*) SSD 2.700.000 4.639.00039. Profesor C.F.M., biolog, chimist*) SSD 2.650.000 4.101.00040. Profesor C.F.M., biolog, chimist;    debutant*) SSD 2.600.000 -    C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar41. Infirmiera, agent D.D.D. G 2.550.000 2.650.00042. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 2.500.000 -43. Brancardier, baies, namolar,    spalatoreasa, ingrijitoare G 2.500.000 2.650.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) G 2.550.000 3.479.00044. Ambulantier**) 2.600.000 3.645.00045. Sofer autosanitara I***) 2.600.000 3.314.00046. Sofer autosanitara II***) 2.550.000 2.982.00047. Sofer autosanitara III***) 2.500.000 2.650.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se aplica şi functiilor de educator-puericultor, asistent social şi    cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul    superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi    sau de 3-4 ani invatamant seral ori fără frecventa.    **) Se ocupa prin concurs de către personalul care indeplineste condiţiile    de încadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de    absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii    nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în functia de sofer autosanitara I.    ***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea soferilor    autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene, respectiv al    municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, soferilor    autosanitarelor din alte unităţi sanitare.    II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Medic primar S 4.728.000 10.214.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 5.675.000 13.966.000 2. Medic specialist S 4.144.000 7.947.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 4.728.000 9.603.000 3. Medic rezident anul VI-VII S 5.915.000 - 4. Medic rezident anul IV-V S 5.529.000 -    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 6.172.000 - 5. Medic rezident anul III S 4.886.000 -    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 5.529.000 - 6. Medic rezident anul II S 4.244.000 -    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 4.886.000 - 7. Medic rezident anul I S 3.600.000 -    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 4.244.000 - 8. Farmacist primar*) S 3.547.000 8.277.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 4.375.000 10.678.000 9. Farmacist specialist S 2.957.000 6.622.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 3.312.000 8.526.00010. Farmacist rezident anul III S 4.244.000 -11. Farmacist rezident anul II S 3.858.000 -12. Farmacist rezident anul I S 3.472.000 -13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical; principal S 2.800.000 8.277.00014. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical; specialist S 2.700.000 6.622.00015. Asistent medical principal****) SSD 2.700.000 6.196.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) SSD 3.160.000 7.591.00016. Asistent medical****) SSD 2.650.000 5.533.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) SSD 2.750.000 6.099.00017. Asistent medical principal**) PL 2.650.000 6.126.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) PL 3.150.000 7.452.00018. Asistent medical**) PL 2.600.000 5.465.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) PL 2.700.000 5.961.00019. Asistent medical principal**) M 2.650.000 5.299.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) M 2.933.000 6.622.00020. Asistent medical**) M 2.600.000 4.802.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) M 2.650.000 5.299.00021. Sora medicală principala***) M 2.650.000 4.802.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) M 2.750.000 6.126.00022. Sora medicală***) M 2.600.000 4.142.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) M 2.650.000 4.802.000    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele       paraclinice medico-sanitare23. Biolog, biochimist, chimist, fizician;    principal S 3.547.000 8.277.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 4.375.000 10.678.00024. Biolog, biochimist, chimist, fizician;    specialist S 2.957.000 6.622.000    - din anatomia patologica şi      medicina legala*2) S 3.312.000 8.526.00025. Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    principal S 2.750.000 7.947.00026. Profesor C.F.M. principal S.S.D. 2.700.000 6.126.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din    unitatile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este    confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-12 şi    lit. B nr. crt. 23-25.    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai    mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului    nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina    legala, care lucreaza în morgi, prosecturi şi histopatologie.    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi functiilor de asistent farmacie, asistent social şi    educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din    profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi    protezare auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu    sanitar.    ****) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist;    tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi    radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical    specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;    asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente    medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar    specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist    pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au    studii de acest nivel.    NOTĂ:    1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi    sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut    la art. 8 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu modificările    şi completările ulterioare.    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul)    de igiena radiatiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate    publică, din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi    în unităţi sanitare clinice, se stabileste pe baza salariilor de baza    din cap. II "Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.                               *                            * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr.154/1998. Anexa 4/2    (valabil la 01.01.2003)                              CERCETARE    UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARE    Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de    cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Cercetator ştiinţific principal gradul I S 3.934.000 11.974.000 2. Cercetator ştiinţific principal gradul II S 3.150.000 11.202.000 3. Cercetator ştiinţific principal gradul III S 2.800.000 8.735.000 4. Cercetator ştiinţific S 2.750.000 6.753.000    b) Functii de execuţie de specialitate neatestate 5. Asistent de cercetare stiintifica S 2.700.000 5.313.000 6. Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 2.650.000 -    c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare       stiintifica, pe trepte profesionale 7. Asistent I M 2.700.000 4.247.000 8. Asistent II M 2.650.000 3.615.000 9. Asistent III M 2.600.000 3.346.00010. Asistent stagiar M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1-4, utilizate în unitatile de    cercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile    didactice din învăţământul superior, după cum urmeaza: cercetator    ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator    ştiinţific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator    ştiinţific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar)    şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar.                               *                            * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/3    (valabil la 01.01.2003)                             CULTURA                         UNITATI DE CULTURA    I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale,       muzicale şi de cinematografie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal,    balet, concertist, instrumentist), actor,    pictor scenograf, consultant artistic,    coregraf, concertmaistru*),    artist instrumentist I; S    gradul I 2.900.000 7.450.000    gradul II 2.850.000 5.547.000    gradul III 2.800.000 4.970.000    gradul IV 2.750.000 4.389.000    gradul V 2.700.000 4.059.000    debutant 2.650.000 - 2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),    dirijor cor, producător delegat,    impresar artistic; S    gradul I 2.750.000 6.127.000    gradul II 2.700.000 5.133.000    gradul III 2.650.000 4.389.000 3. Sef orchestra, artist instrumentist II,    maestru de studii (balet, canto),    secretar literar (muzical, public    relations), operator imagine (sunet), sufleor    opera, artist liric opera; S    gradul I 2.850.000 5.547.000    gradul II 2.800.000 4.970.000    gradul III 2.750.000 4.389.000    gradul IV 2.700.000 4.059.000    debutant 2.650.000 - 4. Artist liric, balerin, dansator,    acompaniator, corepetitor, actor    manuitor papusi, sculptor papusi,    sufleor teatru, artist plastic, machior,    peruchier, montor imagine, editor imagine; S    gradul I 2.800.000 4.722.000    gradul II 2.750.000 4.307.000    gradul III 2.700.000 4.059.000    debutant 2.650.000 --------    *) La salarizarea functiei de concertmaistru se utilizeaza gradele    profesionale I, II şi III.    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5. Dirijor, sef orchestra, maestru   (balet-dans, corepetitor), concertmaistru,    maestru de studii balet, maestru    lumini-sunet;    I 2.700.000 4.059.000    II 2.650.000 3.478.000    III 2.600.000 3.066.000    debutant 2.550.000 - 6. Solist (vocal, balet, concertist,    instrumentist), actor, instrumentist,    sufleor opera, corist opera;    I 2.700.000 4.059.000    II 2.650.000 3.478.000    III 2.600.000 3.066.000    debutant 2.550.000 - 7. Maestru artist circ, artist circ,    maestru (acordor pian-clavecin, lutier),    specialist (orga, instrumente de suflat);    I 2.800.000 4.970.000    II 2.750.000 4.389.000    III 2.700.000 4.059.000    IV 2.650.000 3.478.000    V 2.600.000 3.151.000    debutant 2.550.000 - 8. Corist, balerin, dansator, corepetitor,    actor manuitor papusi, sculptor papusi,    sufleor teatru, artist plastic, machior,    peruchier, montor imagine, operator    imagine, editor imagine, regizor scena    (culise), secretar platou;    I 2.700.000 3.561.000    II 2.650.000 3.314.000    III 2.600.000 2.981.000    debutant 2.550.000 - 9. Regizor scena (culise), secretar platou; M    I 2.700.000 3.561.000    II 2.650.000 3.314.000    III 2.600.000 2.981.000    debutant 2.550.000 -10. Supraveghetor sala, controlor bilete,    garderobier, plasator M; G 2.500.000 2.817.000    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale11. Muncitor calificat    I 2.750.000 3.520.000    II 2.700.000 3.314.000    III 2.650.000 3.066.000    IV 2.600.000 2.817.000    V 2.550.000 2.650.000    VI 2.500.000 2.600.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri,        informare documentara───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Redactor de rubrica, redactor, lector,    publicist comentator, corespondent    în strainatate; S    gradul I 2.800.000 4.970.000    gradul II 2.750.000 4.389.000    gradul III 2.700.000 4.059.000    debutant 2.650.000 - 2. Sef agentie publicitate, administrator    (publicatii, editura), reporter   (fotoreporter, corespondent local); S    gradul I*) 2.800.000 4.802.000    gradul II 2.750.000 4.307.000    gradul III 2.700.000 3.975.000    debutant 2.650.000 - 3. Secretar (tehnic) de redactie,    documentarist, traducator,    caricaturist, desenator artistic,    corector, tehnoredactor; S    gradul I 2.800.000 4.722.000    gradul II 2.750.000 4.307.000    gradul III 2.700.000 4.059.000    debutant 2.650.000 - 4. Redactor, secretar de redactie; SSD    gradul I 2.750.000 4.389.000    gradul II 2.700.000 4.059.000    gradul III 2.650.000 3.478.000    debutant 2.600.000 -    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5. Redactor, secretar (tehnic) de    redactie, documentarist, traducator,    caricaturist, desenator artistic,    corector, tehnoredactor; M    treapta IA 2.700.000 4.059.000    treapta I 2.650.000 3.561.000    treapta II 2.600.000 3.314.000    debutant 2.550.000 - 6. Laborant foto, retusor foto, fotograf; M; G    treapta I 2.700.000 3.478.000    treapta II 2.650.000 3.066.000    treapta III 2.600.000 2.817.000    debutant 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator       (publicatii, editura).    III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee         şi biblioteci    Functii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Muzeograf, restaurator, conservator,    bibliograf, bibliotecar; S    gradul IA 2.800.000 6.623.000    gradul I 2.750.000 4.553.000    gradul II 2.700.000 4.142.000    debutant 2.650.000 - 2. Muzeograf, restaurator, conservator,    bibliograf, bibliotecar-arhivist; SSD    gradul I 2.750.000 4.970.000    gradul II 2.700.000 4.059.000    gradul III 2.650.000 3.478.000    debutant 2.600.000 -    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 3. Restaurator*), conservator, trezorier,    gestionar, custode sala; M    treapta I 2.700.000 4.059.000    treapta II 2.650.000 3.561.000    treapta III 2.600.000 3.314.000    debutant 2.550.000 - 4. Bibliotecar M    treapta IA 2.700.000 4.059.000    treapta I 2.650.000 3.561.000    treapta II 2.600.000 3.314.000    debutant 2.550.000 - 5. Supraveghetor muzeu, manuitor carte M; G 2.550.000 2.817.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati       şi absolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.    IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura,        camine culturale şi alte institutii de cultura───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Referent S    gradul I 2.800.000 4.722.000    gradul II 2.750.000 4.307.000    gradul III 2.700.000 4.059.000    debutant 2.650.000 - 2. Referent SSD    gradul I 2.750.000 4.389.000    gradul II 2.700.000 4.059.000    gradul III 2.650.000 3.478.000    debutant 2.600.000 -    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 3. Referent    treapta IA 2.700.000 4.059.000    treapta I 2.650.000 3.561.000    treapta II 2.600.000 3.314.000    debutant 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultate    valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, cu    aprobarea nominala a ministrului culturii şi cultelor, functii de    specialitate fără a avea studiile necesare postului.    2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, operelor    naţionale, muzeelor naţionale, bibliotecilor naţionale şi ai Bibliotecii    Academiei Române, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti,    pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste    institutii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii    aprobat prin bugetul de stat.                            *                         * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/4    (valabil la 01.01.2003)                        CULTE        Salarii de baza pentru personalul clerical*)    Functii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Preot    gradul I S 2.800.000 5.960.000    gradul II S 2.750.000 4.970.000    definitiv S 2.700.000 4.472.000    debutant S 2.650.000 - 2. Preot    gradul I M 2.650.000 4.307.000    definitiv M 2.600.000 4.142.000    debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatile       bugetare.    Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre    a Guvernului.    Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea    functiilor de la alte culte cu cea de preot.                                *                             * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/5    (valabil la 01.01.2003)                            SPORT                      UNITATI SPORTIVE    I. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii       sportive───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor*) - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul IA 2.800.000 6.173.000 2. Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul I 2.750.000 5.280.000 3. Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul II 2.700.000 4.712.000 4. Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**); gradul III,    instructor sportiv gradul I 2.650.000 4.307.000 5. Secretar federatie, antrenor federal;    gradul IV, instructor sportiv gradul II 2.600.000 3.983.000 6. Instructor sportiv debutant 2.550.000 -    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 7. Instructor sportiv I, referent I 2.700.000 3.983.000 8. Instructor sportiv II, referent II 2.650.000 3.575.000 9. Instructor sportiv III, referent III 2.600.000 3.331.00010. Instructor sportiv debutant 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc    prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului    tineretului şi sportului.     II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din alte unităţi         sportive───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor*) - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Functii de execuţie pe categorii de clasificare**) 1. Antrenor categoria I, expert sportiv    gradul I 2.800.000 4.875.000 2. Antrenor categoria II, expert sportiv    gradul II 2.750.000 4.307.000 3. Antrenor categoria III, referent sportiv    gradul III 2.700.000 3.983.000 4. Antrenor categoria IV, referent sportiv    gradul IV 2.650.000 3.659.000 5. Antrenor categoria V 2.600.000 3.331.000 6. Antrenor debutant, referent sportiv    debutant 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc    prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.                                   *                                * *    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/6    (valabil la 01.01.2003)                      AUTORITATEA VAMALA                 DIRECTIA GENERALĂ A VAMILOR    Salarii de baza pentru functiile de specialitate                          CAPITOLUL I                       Aparatul central───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Salariul de bazacrt. Functia studiilor - lei -                                                         ──────────────────────                                                         minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert vamal S 4.646.000 10.881.000 2. Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 3.954.000 9.257.000 3. Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 3.676.000 8.610.000 4. Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 3.399.000 7.959.000 5. Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 3.123.000 7.309.000 6. Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 3.082.000 6.660.000 7. Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 3.031.000 - 8. Referent gradul I SSD 3.190.000 7.472.000 9. Referent gradul II SSD 2.915.000 6.822.00010. Referent gradul III SSD 2.858.000 6.173.00011. Referent debutant SSD 2.814.000 -    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale12. Referent IA M 2.983.000 6.985.00013. Referent I M 2.750.000 6.336.00014. Referent II M 2.700.000 5.686.00015. Referent III M 2.650.000 5.038.00016. Referent IV M 2.600.000 4.387.00017. Referent debutant M 2.550.000 -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 4/6(valabil la 01.01.2003)                               CAPITOLUL II                            Directia Generală a Vamilor    Directia de supraveghere şi control vamal, Directia de supraveghere pentru                           zonele vamale speciale        Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ─────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 5.547.000 12.178.000 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 4.716.000 11.044.000 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul 1 S 4.438.000 10.394.000 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 4.092.000 9.582.000 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 3.745.000 8.771.000 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 3.684.000 7.959.000 7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 3.634.000 - 8 Referent gradul I S.S.D. 3.884.000 9.095.000 9 Referent gradul II S.S.D. 3.538.000 8.283.00010 Referent gradul III S.S.D. 3.458.000 7.472.00011 Referent debutant S.S.D. 3.407.000 -           b) Functii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 3.676.000 8.610.00013 Referent I M 3.329.000 7.798.00014 Referent II M 3.051.000 7.147.00015 Referent III M 2.750.000 6.498.00016 Referent IV M 2.600.000 5.847.00017 Referent debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           CAPITOLUL III                      Directia regionala vamala              Salarii de baza pentru activitatea de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ─────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 4.092.000 9.582.000 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 3.684.000 7.959.000 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 3.123.000 7.309.000 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 2.750.000 6.498.000 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 2.700.000 5.847.000 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 2.650.000 - 7 Referent gradul I S.S.D. 2.750.000 6.336.000 8 Referent gradul II S.S.D. 2.700.000 5.686.000 9 Referent gradul III S.S.D. 2.650.000 5.199.00010 Referent debutant S.S.D. 2.600.000 -            b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Referent I A M 2.750.000 5.686.00012 Referent I M 2.700.000 5.199.00013 Referent II M 2.650.000 4.712.00014 Referent III M 2.600.000 4.063.00015 Referent debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             CAPITOLUL IV                             Birouri vamale               Salarii de baza pentru activitatea de specialitate               A. Functii de execuţie de categoria A─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S sau 3.676.000 8.610.000                                          şcoala vamala 2 Inspector vamal principal S sau 2.982.000 6.985.000                                          şcoala vamala 3 Inspector vamal gradul I S sau 2.800.000 6.336.000                                          şcoala vamala 4 Inspector vamal gradul II S sau 2.750.000 5.686.000                                          şcoala vamala 5 Inspector vamal gradul III S sau 2.700.000 5.038.000                                          şcoala vamala 6 Inspector vamal debutant S sau 2.650.000 -                                          şcoala vamala 7 Inspector vamal Şcoala vamala 2.750.000 5.766.000                                           sau SSD 8 Controlor vamal gradul I Şcoala vamal 2.700.000 5.038.000                                           sau SSD 9 Controlor vamal gradul II Şcoala vamala 2.650.000 4.387.000                                           sau SSD10 Agent vamal debutant Şcoala vamala 2.600.000 -                                           sau SSD                   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Controlor vamal I M 2.700.000 5.199.00012 Controlor vamal II M 2.650.000 4.712.00013 Controlor vamal III M 2.600.000 4.063.00014 Controlor vamal debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Functii de execuţie de categoria B─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Inspector pentru datoria vamala principal S 2.982.000 6.985.000 2 Inspector pentru datoria vamala gradul I S 2.800.000 6.336.000 3 Inspector pentru datoria vamala gradul II S 2.750.000 5.686.000 4 Inspector pentru datoria vamala gradul III S 2.700.000 5.038.000 5 Inspector pentru datoria vamala debutant S 2.650.000 - 6 Inspector pentru datoria vamala Şcoala vamala 2.750.000 5.766.000                                                sau SSD 7 Controlor pentru datoria vamala    gradul I Şcoala vamala 2.700.000 5.038.000                                                sau SSD 8 Controlor pentru datoria vamala    gradul II Şcoala vamala 2.650.000 4.387.000                                                sau SSD 9 Controlor pentru datoria vamala    debutant Şcoala vamala 2.600.000 -                                                sau SSD          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10 Controlor pentru datoria vamala I M 2.700.000 5.199.00011 Controlor pentru datoria vamala II M 2.650.000 4.712.00012 Controlor pentru datoria vamala III M 2.600.000 4.063.00013 Controlor pentru datoria vamala debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/7 la Legea nr.154/1998. Anexa 4/7(valabil la 01.01.2003)                             NAVIGATIE                UNITATI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI            Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comandant instructor S 2.800.000 6.498.000 2 Sef mecanic instructor S 2.750.000 4.712.000         a) Functii de execuţie pe nave maritime 3 Comandant S 2.800.000 5.930.000 4 Sef mecanic S 2.750.000 4.794.000 5 Capitan secund, sef mecanic secund,   sef electrician S 2.700.000 4.063.000 6 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter   electrician S 2.700.000 3.821.000 7 Ofiter aspirant S 2.650.000 -         b) Functii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale 8 Capitan dragor M 2.650.000 3.983.000 9 Capitan M 2.650.000 3.659.00010 Sef mecanic M 2.650.000 3.575.00011 Dragor-sef M 2.650.000 3.496.00012 Ofiter punte M 2.600.000 3.331.00013 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 2.600.000 3.252.00014 Dragor M 2.550.000 3.010.00015 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter   electrician, dragor; aspirant M 2.550.000 -         c) Functii de execuţie comune pe nave16 Sef statie RTG M 2.650.000 3.496.00017 Ofiter RTG I M 2.600.000 3.170.00018 Ofiter RTG II M 2.550.000 2.926.00019 Sef echipaj 2.550.000 3.413.00020 Conducator şalupă, sef timonier, ajutor   ofiter mecanic 2.500.000 3.170.00021 Electrician, motorist, motopompist, timonier,   marinar 2.500.000 3.010.00022 Electrician, motorist, motopompist, timonier,   marinar; debutant 2.500.000 -23 Scafandru autonom 2.600.000 3.821.00024 Scafandru greu 2.550.000 3.496.00025 Scafandru debutant 2.500.000 -        d) Functii de execuţie de specialitate din activitatea           capitaniilor de porturi            - Functii de execuţie pe grade profesionale26 Capitan de port specialist S 2.750.000 4.794.00027 Capitan de port gradul I S 2.700.000 4.035.000            - Functii de execuţie pe trepte profesionale28 Capitan de port gradul II M 2.600.000 3.659.00029 Ofiter de port gradul I M 2.650.000 3.496.00030 Ofiter de port gradul II M 2.600.000 3.170.00031 Ofiter de port debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi functiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexa, în functie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea functiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi se utilizeaza de către toate unitatile, indiferent de subordonare,xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/8 la Legea nr.154/1998. Anexa 4/8(valabil la 01.01.2003)                            AGRICULTURA  LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU  CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL  ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL  PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU  CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITATI CU ŞI FARA PERSONALITATE  JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI       ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE           Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,    pedolog); expert S 2.850.000 6.498.000 2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,    pedolog); gradul I S 2.800.000 4.549.000 3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,    pedolog); gradul II S 2.750.000 3.983.000 4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,    pedolog); gradul III S 2.700.000 3.821.000 5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,    pedolog); debutant S 2.650.000 - 6. Medic primar veterinar**) S 2.850.000 7.309.000 7. Medic veterinar gradul I S 2.800.000 5.199.000 8. Medic veterinar gradul II S 2.750.000 4.549.000 9. Medic veterinar gradul III S 2.700.000 3.821.00010. Medic veterinar debutant S 2.650.000 -11. Subinginer,asistent veterinar,conductor    tehnic; I S.S.D. 2.750.000 4.549.00012. Subinginer,asistent veterinar,conductor    tehnic; II S.S.D. 2.700.000 3.659.00013. Subinginer,asistent veterinar,conductor    tehnic; III S.S.D. 2.650.000 3.413.00014. Subinginer, asistent veterinar,conductor    tehnic; debutant S.S.D. 2.600.000 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale15. Tehnician***), observator meteorolog    (hidrolog,hidrogeolog); IA M 2.700.000 3.901.00016. Tehnician***), observator meteorolog    (hidrolog, hidrogeolog); I M 2.650.000 3.331.00017. Tehnician***), observator meteorolog    (hidrolog, hidrogeolog); II M 2.600.000 3.010.00018. Tehnician***), observator meteorolog    (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 2.550.000 -19. Asistent veterinar I, tehnician    veterinar I A M 2.700.000 3.901.00020. Asistent veterinar II, tehnician    veterinar I M 2.650.000 3.496.00021. Asistent veterinar III, tehnician    veterinar II M 2.600.000 3.170.00022. Asistent veterinar, tehnician veterinar;    debutant M 2.550.000 -23. Agent veterinar I Şcoala 2.600.000 3.010.000                                          profesionala24. Agent veterinar II Şcoala 2.550.000 2.683.000                                          profesionala25. Agent veterinar debutant Şcoala 2.500.000 -                                          profesionala─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie,horticultura,zootehnie şi altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate şi functiile de biolog (chimist), dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.**) În functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/9 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/9(valabil la 01.01.2003)                   OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI         Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Inginer cadastru gradul IA S 2.850.000 6.498.000 2 Inginer cadastru gradul I S 2.800.000 4.549.000 3 Inginer cadastru gradul II S 2.750.000 4.144.000 4 Inginer cadastru gradul III S 2.700.000 3.821.000 5 Inginer cadastru debutant S 2.650.000 - 6 Subinginer cadastru I S.S.D. 2.750.000 4.549.000 7 Subinginer cadastru II S.S.D. 2.700.000 3.901.000 8 Subinginer cadastru III S.S.D. 2.650.000 3.413.000 9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 2.600.000 -        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10 Tehnician cadastru I A M 2.700.000 3.901.00011 Tehnician cadastru I M 2.650.000 3.331.00012 Tehnician cadastru II M 2.600.000 3.010.00013 Tehnician cadastru debutant M 2.550.000 -14 Operator cadastru I M;G 2.650.000 3.010.00015 Operator cadastru II M;G 2.600.000 2.683.00016 Operator cadastru debutant M;G 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/10 la Legea nr.154/1998. Anexa 4/10(valabil la 01.01.2003)                             PROTECTIA MEDIULUI         AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI                        BIOSFEREI "DELTA DUNARII"             Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Inspector de specialitate expert,   inginer expert*) S 2.850.000 6.498.000 2 Inspector de specialitate, inginer*);   gradul I S 2.800.000 4.549.000 3 Inspector de specialitate, inginer*);   gradul II S 2.750.000 3.983.000 4 Inspector de specialitate, inginer*);   gradul III S 2.700.000 3.821.000 5 Inspector, inginer*); debutant S 2.650.000 - 6 Subinginer I S.S.D. 2.750.000 4.549.000 7 Subinginer II S.S.D. 2.700.000 3.659.000 8 Subinginer III S.S.D. 2.650.000 3.413.000 9 Subinginer debutant S.S.D. 2.600.000 -                b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10 Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 2.700.000 3.901.00011 Tehnician, observator condiţii mediu; I **) M 2.650.000 3.331.00012 Tehnician, observator condiţii mediu; II **) M 2.600.000 3.010.00013 Tehnician, observator condiţii mediu;   debutant**) M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi functiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.**) Specialitatea functiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/11 la Legea nr.154/1998. Anexa 4/11(valabil la 01.01.2003)                           AVIATIA SPORTIVA                          AEROCLUBUL ROMÂNIEI       I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate       1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist                          Functii de execuţie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor*)──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist  clasa I 2.800.000 6.498.000  clasa a II-a 2.750.000 4.633.000  clasa a III-a 2.700.000 4.062.000  clasa a IV-a 2.650.000 3.821.000  clasa a V-a 2.600.000 -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin    ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei                 2. Personal tehnic aeronautic─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe clase profesionale 1 Inginer de aviatie S clasa I 2.850.000 6.498.000 clasa a II-a 2.800.000 4.633.000 clasa a III-a 2.750.000 4.062.000 clasa a IV-a 2.700.000 3.821.000 debutant 2.650.000 - 2 Tehnician de aviatie M clasa I 2.750.000 3.901.000 clasa a II-a 2.700.000 3.575.000 clasa a III-a 2.650.000 3.252.000 clasa a IV-a 2.600.000 3.010.000 debutant 2.550.000 - 3 Mecanic de aviatie Şcoala tehnica clasa I de aviatie sau 2.800.000 4.144.000 clasa a II-a echivalenta 2.750.000 3.575.000 clasa a III-a 2.700.000 3.170.000 clasa a IV-a 2.600.000 3.010.000 debutant 2.550.000 - 4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de M; lansare la zbor (turn de parasutism, automosor, Şcoala plior parasute, deltaplanism, etc.) profesionala clasa I 2.750.000 3.901.000 clasa a II-a 2.700.000 3.413.000 clasa a III-a 2.650.000 3.170.000 clasa a IV-a 2.600.000 3.010.000 debutant 2.550.000 - 5 Maistru de aviatie Şcoala de maistri    clasa I aviatie 2.700.000 4.224.000    clasa a II-a 2.650.000 3.901.000    clasa a III -a 2.600.000 3.331.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             3. Personal operativ aeronautic                Functii de execuţie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Meteorolog aeronautic specialist S   gradul I 2.850.000 6.498.000   gradul II 2.800.000 4.633.000   gradul III 2.750.000 4.063.000   gradul IV 2.700.000 3.821.000   debutant 2.650.000 -         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 2 Meteorolog aeronautic M+curs         I de calificare 2.650.000 3.496.000        II 2.600.000 3.170.000        debutant 2.550.000 - 3 Controlor trafic dirijare M+curs         I de calificare 2.650.000 3.901.000        II 2.600.000 3.496.000       III 2.550.000 3.170.000 4 Controlor trafic operaţiuni auxiliare M+curs         I de calificare 2.700.000 3.575.000        II 2.650.000 3.252.000       III 2.600.000 3.010.000       debutant 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA1 Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.2 În cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine incadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/12 la Legea nr.154/1998. Anexa 5/1(valabil la 01.01.2003)            FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE             CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,              FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILE               CUPRINSE IN ANEXELE IV/1-IV/11 ŞI DIN UNITATILE                                 DE INVATAMANT         I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, expert, inspector de specialitate;   gradul I, inginer, economist; specialist IA S 2.850.000 5.624.000 2 Referent de specialitate, inspector de   specialitate; gradul II, economist, referent,   inginer; gradul I S 2.800.000 4.499.000 3 Referent de specialitate, inspector de   specialitate; gradul III, economist, referent,   inginer; gradul II S 2.750.000 4.183.000 4 Referent de specialitate, inspector de   specialitate; gradul IV, economist, referent,   inginer; gradul III S 2.700.000 3.868.000 5 Referent, inspector, inginer, economist;   debutant S 2.650.000 - 6 Referent, subinginer, conductor arhitect,   arhivist, tehnician-economist ; I SSD 2.750.000 4.219.000 7 Referent, subinginer, conductor arhitect,   arhivist, tehnician-economist; II SSD 2.700.000 3.903.000 8 Referent, subinginer, conductor arhitect,   arhivist, tehnician-economist; III SSD 2.650.000 3.482.000 9 Referent, subinginer, conductor arhitect,   arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 2.600.000 -     b) Functii de execuţie pe grade profesionale        din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 2.850.000 5.624.00011 Consilier juridic gradul I S 2.800.000 4.499.00012 Consilier juridic gradul II S 2.750.000 4.183.00013 Consilier juridic gradul III S 2.700.000 3.868.00014 Consilier juridic debutant S 2.650.000    c) Functii de execuţie pe trepte profesionale15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 2.750.000 3.482.00016 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 2.700.000 3.233.00017 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 2.650.000 2.921.00018 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 2.600.000 2.675.00019 Tehnician, merceolog, contabil, referent;   debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioara                 Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert-consultant IA S 2.800.000 5.624.000 2 Expert-consultant I S 2.750.000 4.922.000 3 Expert-consultant II S 2.700.000 4.360.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       III Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire medie               şi centre de calificare şi recalificare           Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert gradul I S 2.800.000 4.922.000 2 Expert gradul II S 2.750.000 4.219.000 3 Expert gradul III S 2.700.000 3.868.000 4 Expert debutant S 2.650.000 -    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Instructor I M 2.700.000 3.868.000 6 Instructor II M 2.650.000 3.307.000 7 Instructor III M 2.600.000 3.025.000 8 Instructor debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  NOTA  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi functiilor de  specialitate din şcoala populara de arta.                         IV. Proiectare           Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Proiectant gradul I S 2.850.000 5.485.000 2. Proiectant gradul II S 2.800.000 4.782.000 3. Proiectant gradul III S 2.750.000 4.148.000 4. Proiectant gradul IV S 2.700.000 3.798.000 5. Proiectant debutant S 2.650.000 - 6. Subinginer cartograf I S.S.D. 2.750.000 4.219.000 7. Subinginer cartograf II S.S.D. 2.700.000 3.868.000 8. Subinginer cartograf III S.S.D. 2.650.000 3.377.000 9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 2.600.000 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10. Tehnician proiectant I M 2.700.000 3.868.00011. Tehnician proiectant II*) M 2.650.000 3.307.00012. Tehnician proiectant III*) M 2.600.000 3.025.00013. Tehnician proiectant debutant*) M 2.550.000 -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta functie se utilizeaza şi la    functia de desenator tehnic cartograf.                           V. Unităţi de informatica              Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Analist, programator, inginer de sistem ; IA S 2.900.000 5.624.000 2 Analist, programator, inginer de sistem ; I S 2.850.000 5.343.000 3 Analist, programator, inginer de sistem ; II S 2.800.000 4.782.000 4 Analist, programator, inginer de sistem ; III S 2.750.000 4.148.000 5 Analist, programator, inginer de sistem ; IV S 2.700.000 3.798.000 6 Analist, programator, inginer de sistem ;   debutant S 2.650.000 - 7 Informatician, conductor tehnic I SSD 2.750.000 4.219.000 8 Informatician, conductor tehnic II SSD 2.700.000 3.868.000 9 Informatician, conductor tehnic III SSD 2.650.000 3.377.00010 Informatician, conductor tehnic debutant SSD 2.600.000 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11. Analist (programator) ajutor IA M 2.750.000 3.868.00012. Analist (programator) ajutor I M 2.700.000 3.586.00013. Analist (programator) ajutor II M 2.650.000 3.235.00014. Analist (programator) ajutor III M 2.600.000 2.956.00015. Analist (programator) debutant M 2.550.000 -16. Operator, controlor date ; I M 2.750.000 3.586.00017. Operator, controlor date ; II M 2.700.000 3.235.00018. Operator, controlor date ; III M 2.650.000 2.956.00019. Operator, controlor date ; IV M 2.600.000 2.700.00020. Operator, controlor date ; debutant M 2.550.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/1 la Legea nr. 154/1998. Anexa 5/2(valabil la 01.01.2003)                   ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR            Salarii de baza pentru personalul din activitatea de            secretariat-administrativ, gospodarire, întreţinere-reparatii                               şi de deservire*1)               Functii de execuţie pe trepte profesionale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ──────────────────────                                                           minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Stenodactilograf IA*) M 2.700.000 3.688.000 2 Stenodactilograf I M 2.650.000 3.124.000 3 Stenodactilograf II M 2.600.000 2.862.000 4 Stenodactilograf debutant M 2.550.000 - 5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 2.650.000 3.462.000 6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 2.600.000 3.051.000 7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 2.550.000 2.784.000 8 Secretar-dactilograf, dactilograf;   debutant M;G 2.500.000 - 9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M;G 2.600.000 2.936.00010 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M;G 2.550.000 2.675.00011 Secretar, secretar-dactilograf;   debutant**) M;G 2.500.000 -12 Administrator I M 2.650.000 3.725.00013 Administrator II M 2.600.000 3.386.00014 Administrator III M 2.550.000 3.051.00015 Sef depozit I M 2.600.000 3.352.00016 Sef depozit II M 2.550.000 3.051.00017 Casier, magaziner; I M 2.600.000 3.274.00018 Casier, magaziner; II M;G 2.550.000 2.936.00019 Casier, magaziner; debutant M;G 2.500.000 -20 Functionar, arhivar; I M 2.700.000 3.201.00021 Functionar, arhivar; II M 2.650.000 2.936.00022 Functionar, arhivar; III M 2.600.000 2.675.00023 Functionar, arhivar; debutant M 2.550.000 -24 Sef formatie paza, pompieri 2.500.000 2.936.00025 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,   bufetier, manipulant bunuri, curier; I 2.550.000 2.650.00026 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,   bufetier, manipulant bunuri, curier; II 2.500.000 2.600.00027 Maistru I 2.600.000 3.614.00028 Maistru II 2.550.000 3.352.00029 Sofer IA***) 2.650.000 4.214.00030 Sofer I ***) 2.600.000 3.688.00031 Sofer II****) 2.550.000 3.537.00032 Muncitor calificat I 2.800.000 3.537.00033 Muncitor calificat II 2.750.000 3.352.00034 Muncitor calificat III 2.700.000 3.124.00035 Muncitor calificat IV 2.650.000 2.936.00036 Muncitor calificat V 2.600.000 2.711.00037 Muncitor calificat VI 2.550.000 2.650.00038 Muncitor necalificat 2.500.000 2.600.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*1) Se utilizeaza în administratia publică şi în unitatile subordonate acesteia, finantate parţial sau integral de la bugetul de stat.*) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale administraţiei publice.**) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere şi în celelalte institutii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu.****) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.NOTAÎn unitatile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte institutii ale administraţiei publice, incadrarea soferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborata de Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/2 la Legea nr.154/1998. Anexa 6/1(valabil la 01.01,2003)                        INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Indemnizatia de Nr. Functia conducere în crt, procente din salariul                                                              de baza - % -                                                        ──────────────────────                                                            limita maxima─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director general, inspector de stat sef 55 2 Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct 50 3 Director, inspector-sef 50 4 Director adjunct, inspector sef adjunct 40 5 Contabil sef 40 6 Inginer sef 40 7 Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios 30 8 Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu 25 9 Sef formatie muncitori 15─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 6/2(valabil la 01.01.2003)                    INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Indemnizatia de Nr. Functia conducere în procente crt. din salariul de baza                                                               - % -                                                        ──────────────────────                                                            limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei          Prezidentiale, Guvernului, Curtii Supreme          de Justiţie, Parchetului de pe lângă          Curtea Suprema de Justiţie,          Curtii Constitutionale, Consiliul          Legislativ, Avocatului Poporului şi                 Curtii de Conturi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef departament, director general 55─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Director, sef sector, sef compartiment 50─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment adjunct 40─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Sef serviciu, sef secţie 30─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 Sef birou, sef oficiu, sef atelier 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi          unitatile teritoriale de specialitate din                 subordinea acestora───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) aparatul propriu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Ministerul Finanţelor Publice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1.1. Garda Financiară - aparatul central─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comisar general adjunct 50─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Comisar sef divizie 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Indemnizatia de Nr. Functia*) conducere în procente crt. din salariul de baza                                                               - % -                                                        ──────────────────────                                                          minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Inspector general 45 55─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Inspector principal de specialitate 45 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se calculeaza conform art.51 alin.(1) din Legea nr.128/1997.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Indemnizatia de Nr. Functia conducere în procente crt. din salariul de baza                                                               - % -                                                        ──────────────────────                                                            limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       b) servicii publice descentralizate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Ministerul Finanţelor Publice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comisar sef secţie 40─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Comisar sef secţie adjunct 30─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Comisar sef secţie divizie 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - Administratia finanţelor publice a municipiului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director administratie financiară 40─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Director adjunct administratie financiară 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - Administratia finanţelor publice a orasului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Sef administratie 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - Administratia finanţelor publice a comunei─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Sef administratie 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Indemnizatia de Nr. Functia conducere în procente crt. din salariul de baza                                                               - % -                                                        ──────────────────────                                                          minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii           2.1 Inspectoratul scolar*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Inspector scolar general 45 55 2 Inspector solar general adjunct 35 45 3 Inspector scolar de specialitate 30 40 4 Inspector scolar 25 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se calculeaza conform art.51 alin.(1) din Legea nr. 128/1997.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Indemnizatia de Nr. Functia conducere în procente crt. din salariul de baza                                                               - % -                                                        ──────────────────────                                                            limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       3. Ministerul Sănătăţii şi Familiei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.1. Directia de sănătate publică───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi    şi responsabilităţii suplimentare functiei de baza,    care fac parte din salariul de baza─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Medic inspector 25─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Farmacist inspector 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       c) aparatul propriu al administraţiei publice locale          şi serviciile publice din subordinea acesteia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului        Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti        şi la sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la          sectoarele municipiului Bucureşti,           la municipiile de categoria I─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef departament*), arhitect sef **) 55─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Arhitect - sef adjunct***) 50─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Sef filiala, sef corp control comercial I 30─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Sef corp control comercial II 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de          categoria I şi la oras─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef corp control comercial I, arhitect - sef ****) 30─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Sef corp control comercial II 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1.3. La nivel de comuna─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef perceptie 25─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Sef birou 15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini,          activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei          de baza, care fac parte din salariul de baza─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi   amenajarii teritoriului şi al autorizarii executarii lucrărilor   de constructii*****) 15─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. **) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucureşti,     la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate     categoriile. ***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti ****) Se utilizeaza la oraşe. *****) Se utilizeaza la comune.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor          organe de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Indemnizatia de Nr. Functia conducere în procente crt. din salariul de baza                                                               - % -                                                        ──────────────────────                                                            limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       1. Ministerul Culturii şi Cultelor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1.1. Functiile de conducere din activitatea          redactionala─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Redactor - sef 40─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Redactor - sef adjunct 30─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Sef redactie, secretar general de redactie 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini          sau activităţi suplimentare functiei de baza,          care fac parte din salariul de baza─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, coristii, 10   balerinii, artistii instrumentisti, instrumentistii, dansatorii,   care desfăşoară activitate solistica. 2 Artistii instrumentisti şi instrumentistii care desfăşoară   activitate de sef de partida. 10───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       2. Ministerul Sănătăţii şi Familiei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     2.1. Unităţi sanitare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2.1.1. Functiile de conducere medico - sanitare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Medic (farmacist) director 50─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Medic (farmacist) director adjunct 40─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Medic sef (policlinica, statie salvare, centru transfuzie   sanguina şi altele similare) 40─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog,   sef secţie, sef laborator şi altele similare) 25─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 Asistent medical sef 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Indemnizatia de Nr. Functia conducere în procente crt. din salariul de baza                                                               - % -                                                        ──────────────────────                                                            limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       2.12. Indemnizatii pentru indeplinirea unor             sarcini, activităţi şi responsabilităţii             suplimentare functiei de baza, care fac             parte din salariul de baza─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Farmacist sef serviciu 15─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 10─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicală,   oficiant medical, moasa, laborant şi altele similare) sef 10─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Spalatoreasa cu gestiune; Sef echipa 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       2.1.3. Indemnizatii pentru activităţi prestate în afara              obligaţiilor functiei de baza şi care nu fac parte              din salariul de baza─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Membrii comisiilor de avizare medico - legala, ai cel mult 25 % în   comisiilor de expertiza şi recuperare a capacităţii cursul unei luni,   de muncă şi ai comisiilor medicale din salariul de                                                               baza al functiei                                                               de execuţie                                                               indeplinite───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       3. Ministerul Tineretului şi Sportului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     3.1 Functii de conducere din federatii sportive─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Presedinte federatie 30─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Secretar general federatie 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     3.2. Functii de conducere din alte unităţi sportive───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     3.2.1 Cluburi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Presedinte club 20─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Vicepresedinte club 10───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     3.2.2. Complex sportiv─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef complex sportiv 10───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       4. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     4.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Functiile de conducere din unitatile navale şi capitaniile de porturi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Capitan sef port 20─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Sef grup scafandri 10───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     4.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată          potrivit prevederilor art.8 lit. f) din Hotărârea          Guvernului nr.281/1993, se acordă o indemnizatie          de 15.000 lei/ora de scufundare.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     4.3. Aviatie sportiva───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     4.3.1. Functiile de conducere specifice activităţii de zbor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comandant detasament zbor 50─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Comandant aeroclub teritorial 50─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Sef sector zbor aeroclub teritorial 15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     4.3.2. Functiile de conducere specifice activităţii            tehnic aeronautice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef grupa lucrari - reparatii (LR) 30─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Sef sector tehnic 15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    4.3.3. Functiile de conducere specifice activităţii operativ- aeronautice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director zbor 40─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Director tehnic 40─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    4.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic,           navigant profesionist, precum şi indemnizatia de exploatare           pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Activitatea pentru care se acordă : Indemnizatia până la: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Misiuni prevăzute în Codul aerian 14.000 lei/ora de zbor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Misiuni prevăzute în Codul aerian 9.000 lei /start─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Salturi cu parasuta 51.000 lei /salt─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari 8.000 lei/aterizare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:  1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă     acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel :          1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal          1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normal          Zborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.  2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic     navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie     baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport     cu acesta .  3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare     pe functii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu     până la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii     deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Indemnizatia de Nr. Functia conducere în procente crt. din salariul de baza                                                               - % -                                                        ──────────────────────                                                            limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       5. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        5. 1. Functii de conducere din activitatea specifică─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef oficiu*), inspector sef*) 40─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  *) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridica,     după caz.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        5.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi             şi responsabilităţii suplimentare functiei de baza,             care fac parte din salariul de baza:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - Medicii veterinari incadrati în activităţile 10 % din salariul    prevăzute în Anexa nr.IV/8 la prezenta ordonanţă, de baza al    autorizati sa exercite atribuţii de inspector al functiei de execuţie    politiei sanitar - veterinare. indeplinite───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Marimea concreta a sporului se stabileste de organul care îl autorizeaza.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       6. Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     6.1. Functii de conducere din activitatea specifică─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Inspector sef*) 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  *) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       7. Academia Română───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     7.1. Functii de conducere specifice din activitatea          de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica          şi proiectare.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director institut 50─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut 40─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Secretar ştiinţific, director centru 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       8. Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     8.1 Functii de conducere specifice în unitatile         de perfectionare a personalului cu pregatire         medie şi centre de calificare şi recalificare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director centru de perfectionare 30─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Director adjunct centru de perfectionare 25─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Director centru de calificare şi recalificare 30─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Sef centru de calificare 15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             C. Autoritatea vamala─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef birou vamal 30 2 Sef adjunct birou vamal 25 3 Sef tura, sef sector 20─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 7/1    (valabil la 01.01.2003)                       FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE          Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii     publice, alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr Functia Indemnizatiacrt - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Presedintia României  1 Preşedintele României 42.764.000              Parlamentul României  2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei    Deputatilor 39.459.000  3 Vicepresedintii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 36.349.000  4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei    Deputatilor 34.211.000  5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului    şi Camerei Deputatilor 34.211.000  6 Presedintii grupurilor parlamentare ale Senatului    şi Camerei Deputatilor 34.211.000  7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului şi    Camerei Deputatilor 32.073.000  8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi    Camerei Deputatilor 31.684.000  9 Senatori, deputati 31.295.000              Primarii şi consilii 10 Primar general al Capitalei 29.935.000 11 Viceprimar al Capitalei 27.019.000 12 Presedinte al consiliului judetean (categoria I) 28.768.000 13 Presedinte al consiliului judetean (categoria II) 27.019.000 14 Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) 25.853.000 15 Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) 24.103.000 16 Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 25.270.000 17 Primar de municipiu (categoria I) 23.520.000 18 Primar de municipiu (categoria II) 21.576.000 19 Primar de municipiu (categoria III) 19.827.000 20 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 22.160.000 21 Viceprimar de municipiu (categoria I) 20.410.000 22 Viceprimar de municipiu (categoria II) 18.661.000 23 Viceprimar de municipiu (categoria III) 16.911.000 24 Primar de oras (categoria I) 18.078.000 25 Primar de oras (categoria II) 16.523.000 26 Primar de oras (categoria III) 14.968.000 27 Viceprimar de oras (categoria I) 14.968.000 28 Viceprimar de oras (categoria II) 13.607.000 29 Viceprimar de oras (categoria III) 12.052.000 30 Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 12.052.000 31 Primar de comuna (categoria I) 10.886.000 32 Primar de comuna (categoria II) 9.719.000 33 Primar de comuna (categoria III) 8.553.000 34 Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 9.719.000 35 Viceprimar de comuna (categoria I) 8.553.000 36 Viceprimar de comuna (categoria II) 7.192.000 37 Viceprimar de comuna (categoria III) 6.026.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  CAPITOLUL M             Indemnizatia membrilor consiliilor judetene sau locale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr Functia Indemnizatiacrt - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Consilier:    - la Consiliul General al Municipiului Bucureşti 4.535.000    - la consilii judetene (categoria I) 4.389.000    - la consilii judetene (categoria II) 4.096.000    - la consilii locale municipale (cu peste      320.000 locuitori) 3.804.000    - la consilii locale municipale (categoria I) 3.657.000    - la consilii locale municipale (categoria II) 3.365.000    - la consilii locale municipale (categoria III) 3.072.000    - la consilii locale orăşeneşti (categoria I) 2.780.000    - la consilii locale orăşeneşti (categoria II) 2.487.000    - la consilii locale orăşeneşti (categoria III) 2.341.000    - la consilii locale comunale (cu peste 15.000      locuitori) 1.902.000    - la consilii locale comunale (categoria I) 1.756.000    - la consilii locale comunale (categoria II) 1.463.000    - la consilii locale comunale (categoria III) 1.317.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    Indemnizatia se acordă proportional cu numărul de şedinţe ordinare sauextraordinare ale consiliilor judetene sau locale, precum şi ale comisiilorde specialitate sau ale delegatilor permanenti, la care persoana a participat,din numărul total al sedintelor organizate.                                       x                                      x x    Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care afost salarizat potrivit anexei nr.II/1 la Legea nr.154/1998. Anexa 7/2    (valabil la 01.01.2003)                      FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE      Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice,                        numite în functii potrivit legii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr Functia Indemnizatiacrt - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Guvernul României  1 Prim-ministru 39.459.000  2 Ministru 34.211.000  3 Secretar de stat membru al Guvernului 31.295.000  4 Secretar de stat 29.935.000  5 Subsecretar de stat 25.270.000               Curtea Suprema de Justiţie  6 Presedinte 39.459.000  7 Vicepresedinte 34.794.000  8 Presedinte de secţie 32.073.000  9 Judecator 31.295.000               Curtea Constituţională 10 Presedinte 39.459.000 11 Judecator 34.794.000               Consiliul Legislativ 12 Presedinte consiliu 34.211.000 13 Presedinte de secţie 32.073.000               Avocatul poporului 14 Avocatul poporului 34.211.000 15 Adjunct al avocatului poporului 29.935.000               Curtea de Conturi 16 Presedinte 39.459.000 17 Vicepresedinte 34.794.000 18 Presedinte de secţie 32.073.000 19 Consilier conturi 31.295.000 20 Procuror financiar general 34.017.000               Prefecturi 21 Prefect al municipiului Bucureşti 29.935.000 22 Prefect (la judet categoria I) 28.768.000 23 Prefect (la judet categoria II) 27.019.000 24 Subprefect al municipiului Bucureşti 27.019.000 25 Subprefect (la judet categoria I) 25.853.000 26 Subprefect (la judet categoria II) 24.103.000               Secretariatul general al Guvernului 27 Secretar general al Guvernului 31.295.000 28 Secretar general adjunct al Guvernului 29.935.000 29 Consilier de stat 29.935.000               Administratia Prezidentiala 30 Consilier prezidential 34.211.000 31 Consilier de stat 29.935.000               Parlamentul României 32 Secretar general la Camera Deputatilor şi la Senat 31.295.000 33 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor    şi la Senat 29.935.000               Consiliul Concurentei 34 Presedinte 34.211.000 35 Vicepresedinte 29.935.000 36 Consilier de concurenta 25.270.000               Consiliului Naţional al Audiovizualului 37 Presedinte 34.211.000 38 Membri 29.935.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    Nr. crt. 37 din ANEXA 7/2a a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 191 din 12 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 5 februarie 2003.    Nr. crt. 38 din ANEXA 7/2a a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 191 din 12 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 5 februarie 2003.                                       x                                      x x    Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care afost salarizat potrivit anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998. Anexa 8    (valabil la 01.01.2003)               FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA             Indemnizatii pentru personalul din institutii publice                           din subordinea Guvernului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr Functia Indemnizatiacrt - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Institutii publice din subordinea Guvernului*)  1 Conducatorul institutiei (presedinte, director    general, sef oficiu etc.) 21.771.000  2 Adjunctul conducătorului institutiei (vicepresedinte,    director general adjunct etc.) 18.466.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate       se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.                                       x                                      x x    Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr.III la Legea nr.154/1998. Anexa 1    (valabil la 01.10.2003)                 ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE    (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a       ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale*1), aparatul           de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)              I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)                            A. Functii de conducere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariulcrt. studiilor de baza                                                                     - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Secretar general S 17.370.000  2 Secretar general adjunct S 15.384.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA : Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de           specialitate.                             B. Functii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil;    gradul IA S 3.706.000 8.470.000  2 Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil;    gradul I S 3.379.000 7.405.000  3 Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil;    gradul II S 3.107.000 6.707.000  4 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul III S 2.998.000 6.013.000  5 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil;    gradul IV S 2.943.000 5.403.000  6 Referent, inspector, revizor contabil;    debutant S 2.800.000 -  7 Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relatii, interpret    profesional, subinginer; gradul IA SSD 3.052.000 7.405.000  8 Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relatii, interpret    profesional, subinginer; gradul I SSD 2.998.000 6.014.000  9 Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relatii, interpret    profesional, subinginer; gradul II SSD 2.943.000 5.403.000 10 Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relatii, interpret    profesional, subinginer; gradul III SSD 2.889.000 4.880.000 11 Tehnician-economist, secretar superior,    referent, interpret relatii, interpret    profesional, subinginer; debutant SSD 2.650.000 -    b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 12 Consilier juridic gradul I A S 3.706.000 8.470.000 13 Consilier juridic gradul I S 3.379.000 7.405.000 14 Consilier juridic gradul II S 3.107.000 6.707.000 15 Consilier juridic gradul III S 2.998.000 6.013.000 16 Consilier juridic gradul IV S 2.943.000 5.403.000 17 Consilier juridic debutant S 2.800.000 -    c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 18 Referent IA M 3.052.000 4.311.000 19 Referent I M 2.998.000 3.750.000 20 Referent II M 2.943.000 3.487.000 21 Referent III M 2.889.000 3.053.000 22 Referent IV M 2.834.000 2.900.000 23 Referent debutant M 2.600.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat celespecifice din cadrul altor institutii centrale, precum şi pentru salarizareapersonalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şial Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilorprevăzuţi la cap. II din anexa nr. IIa.-----------    Asteriscul de la Capitolul I din ANEXA 1 b, a fost modificat prin LEGEA nr. 220 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.          II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie despecialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă ÎnaltăCurte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ,Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi ConsiliuluiNaţional al Audiovizualului-----------    Titlul Capitolului II din ANEXA 1 b, a fost modificat prin LEGEA nr. 220 din 22 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003.    Titlul Capitolului II din ANEXA 1 b, a fost modificat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.103 din 25 noiembrie 2004.                       A. Functii de conducere specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariulcrt. studiilor de baza                                                                     - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Sef departament, director general S 17.112.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                B. Functii de execuţie de specialitate specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia*) Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 3.379.000 7.405.000  3 Sef birou senatorial, stenodactilograf,    sef cabinet, referent SSD 2.834.000 6.194.000  4 Sef birou senatorial, stenodactilograf,    sef cabinet, referent M 2.780.000 5.403.000  5 Sef birou senatorial, stenodactilograf,    sef cabinet, referent PL 2.780.000 6.194.000  6 Director de cabinet S 5.737.000 13.238.000  7 Consilier S 5.737.000 13.238.000  8 Expert S 5.559.000 12.120.000  9 Consultant S 3.800.000 8.280.000 10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 2.780.000 4.530.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului.    *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin        analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri,        indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili,        în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri,        cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea        în cheltuielile de personal aprobate prin buget.                     III. Functii specifice unor ministere                        1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                a) Functii specifice din aparatul propriu şi din                             unitatile teritoriale                    Garda financiară - personal militarizat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariulcrt. studiilor de baza                                                                     - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Comisar general S 15.555.000                              Functii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Comisar principal I A S 3.706.000 8.470.000  2 Comisar principal I S 3.379.000 7.405.000  3 Comisar principal II S 3.107.000 6.707.000  4 Comisar principal III S 2.998.000 6.013.000  5 Comisar principal IV S 2.943.000 5.845.000  6 Comisar debutant S 2.800.000 -  7 Comisar principal I SSD 2.998.000 6.707.000  8 Comisar principal II SSD 2.943.000 6.013.000  9 Comisar principal III SSD 2.889.000 5.403.000 10 Comisar debutant SSD 2.650.000 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Comisar I A M 3.052.000 4.532.000 12 Comisar I M 2.943.000 4.010.000 13 Comisar II M 2.889.000 3.661.000 14 Comisar III M 2.834.000 3.314.000 15 Comisar debutant M 2.600.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Audit intern──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Auditor - ofiter S 8.611.000 12.149.000  2 Auditor - expert S 5.995.000 9.538.000  3 Auditor - inspector S 4.251.000 7.796.000  4 Auditor - asistent S 3.379.000 6.927.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate.        Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor                  subordonate Ministerului Finanţelor Publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Casier trezorier I M 2.889.000 3.492.000  2. Casier trezorier II; agent fiscal,     operator rol, numarator bani; I M; G 2.834.000 3.058.000  3. Casier trezorier, agent fiscal,     operator rol, numarator bani;     debutant M; G 2.600.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Ministru consilier S 3.706.000 13.603.000*)  2. Consilier economic S 3.488.000 7.415.000  3. Secretar economic I S 3.161.000 6.718.000  4. Secretar economic II S 2.943.000 6.013.000  5. Secretar economic III S 2.889.000 5.403.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  1 Referent transmitere I M 2.943.000 3.755.000  2 Referent transmitere II M 2.889.000 3.405.000  3 Referent transmitere III M 2.834.000 3.058.000  4 Referent debutant M 2.600.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    3. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI                              Functii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Instructor sportiv, referent sportiv;     gradul I SSD 2.998.000 6.013.000  2. Instructor sportiv, referent sportiv;     gradul II SSD 2.943.000 5.403.000  3. Instructor sportiv, referent sportiv;     gradul III SSD 2.889.000 4.880.000  4. Instructor sportiv, referent sportiv;     debutant SSD 2.650.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            4. MINISTERUL DE INTERNE                     Functii specifice Arhivelor Naţionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Arhivist gradul IA S 3.706.000 8.470.000  2. Arhivist gradul I S 3.379.000 7.405.000  3. Arhivist gradul II S 3.107.000 6.707.000  4. Arhivist gradul III S 2.998.000 6.013.000  5. Arhivist gradul IV S 2.943.000 5.403.000  6. Arhivist debutant S 2.800.000 -  7. Arhivist gradul IA SSD 3.052.000 7.405.000  8. Arhivist gradul I SSD 2.998.000 6.013.000  9. Arhivist gradul II SSD 2.943.000 5.403.000 10. Arhivist gradul III SSD 2.889.000 4.880.000 11. Arhivist debutant SSD 2.650.000 -                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12. Arhivar IA M 3.052.000 4.311.000 13. Arhivar I M 2.998.000 3.750.000 14. Arhivar II M 2.943.000 3.487.000 15. Arhivar III M 2.889.000 3.053.000 16. Arhivar debutant M 2.600.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    Functii specifice din aparatul propriu şi din serviciile descentralizate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei - crt. studiilor ────────────────────────────────────────────                                           minim maxim                                  ────────────────────────────────────────────                                  1.01.2004 1.10.2004 1.01.2004 1.10.2004────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistent-sef SSD 3.286.000 3.484.000 7.102.000 7.529.000 2. Asistent-sef M 3.000.000 3.180.000 5.708.000 6.051.000"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Pct. 5 din Capitolul III al ANEXEI 1 b a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.IV. Functii specifice unor organe din subordineaMinisterul Finanţelor PubliceOFICIUL CONCURENTEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Functii de execuţie pe grade profesionale1. Inspector de concurenta gradul I S 3.706.000 8.470.0002. Inspector de concurenta gradul II S 3.488.000 7.405.0003. Inspector de concurenta gradul III S 3.161.000 6.707.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului carea fost salarizat potrivit anexei nr.V la Legea nr. 154/1998 Anexa 2    (valabil la 01.10.2003)                          ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA               Prefecturi, consilii, primarii şi servicii publice                            din subordinea acestora             I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate                              Functii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect; gradul IA S 3.107.000 6.432.000  2 Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect; gradul I S 3.052.000 5.685.000  3 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil, arhitect;    gradul II S 2.998.000 4.940.000  4 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil, arhitect;    gradul III S 2.943.000 4.475.000  5 Referent, inspector, revizor contabil,    arhitect; debutant S 2.800.000 -  6 Conductor arhitect IA, referent IA    inspector IA, subinginer IA SSD 2.998.000 4.569.000  7 Conductor arhitect I, referent I,    inspector I, subinginer I SSD 2.943.000 3.947.000  8 Conductor arhitect II, referent II,    inspector II, subinginer II SSD 2.889.000 3.559.000  9 Conductor arhitect, referent, subinginer,    inspector; debutant SSD 2.650.000 -                  b) Functii de execuţie pe grade profesionale                          din serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul I A S 3.706.000 7.176.000 11 Consilier juridic gradul I S 3.379.000 6.432.000 12 Consilier juridic gradul II S 3.052.000 5.685.000 13 Consilier juridic gradul III S 2.998.000 4.940.000 14 Consilier juridic gradul IV S 2.943.000 4.289.000 15 Consilier juridic debutant S 2.800.000 -                 c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 16 Referent, inspector; IA M 2.998.000 4.197.000 17 Referent, inspector; I M 2.943.000 3.916.000 18 Referent, inspector; II M 2.889.000 3.545.000 19 Referent, inspector; III M 2.834.000 3.266.000 20 Referent, inspector; debutant M 2.600.000 - 21 Agent agricol I M 2.889.000 3.467.000 22 Agent agricol II M; G 2.834.000 3.266.000 23 Agent agricol III M; G 2.780.000 3.000.000 24 Agent agricol debutant M; G 2.550.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                II. Salarii de baza pentru functii din aparatul                        prefecturilor şi al consiliilor  1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General     al Municipiului Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariulcrt. de baza                                                                 - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Secretar general al prefecturii 17.090.000  2. Secretar 17.090.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       2. Prefecturi şi consilii judetene──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de baza - lei -crt. --------------------------------                                              Categoria I Categoria II──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3 Secretar general al prefecturii 16.274.000 15.176.000  4 Secretar 16.274.000 15.176.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             3. Consilii locale : municipale, orăşeneşti, comunale.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de baza -lei-crt. ---------------------------------------------------                            Cu peste Categoria                            320.000 -------------------------------------                            locuitori*) I II III──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5 Municipii    - secretar 13.531.000 12.251.000 11.155.000 10.056.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6 Oraşe    - secretar - 9.000.000 8.600.000 8.400.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de baza -lei-crt. ---------------------------------------------------                            Cu peste Categoria                             15.000 -------------------------------------                            locuitori I II III                                              între între până la                                           7001-15000 3001-7000 3000                                            locuitori locuitori locuitori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7 Comune    - secretar 8.362.000 6.700.000 6.300.000 6.100.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face       prin hotărâre a Guvernului.    2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care, în       mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza       prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se diminueaza cu 10%.                                       x                                      x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr.VI la Legea nr. 154/1998. Anexa 3/b    (Valabil la 01.10.2003)                             CONSILIUL CONCURENTEI          Salarii de baza pentru functiile de execuţie de specialitate                     specifice ale Consiliului Concurentei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Inspector de concurenta gradul I S 5.614.000 12.732.000  2 Inspector de concurenta gradul II S 5.069.000 11.514.000  3 Inspector de concurenta gradul III S 4.524.000 10.299.000  4 Inspector de concurenta asistent S 3.270.000 7.401.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                       x                                      x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personaluluicare a fost salarizat potrivit anexei nr.IV/3 la Legea nr.154/1998. Anexa 4/1    (valabil la 01.10.2003)                                    SĂNĂTATE                  1. Unităţi sanitare şi de asistenţa sociala,                           altele decat cele clinice     A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Medic primar S 4.517.000 9.202.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 5.559.000 13.802.000  2 Medic specialist S 3.867.000 6.590.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 4.517.000 8.597.000  3 Medic S 2.943.000 5.776.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 3.558.000 7.986.000  4 Medic stagiar S 2.800.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 3.327.000 -  5 Farmacist primar*) S 3.867.000 6.902.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 4.382.000 10.647.000  6 Farmacist specialist S 3.358.000 5.776.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 3.867.000 7.634.000  7 Farmacist S 2.943.000 4.559.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 3.140.000 7.040.000  8 Farmacist stagiar S 2.800.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 3.088.000 -  9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    principal S 3.052.000 6.860.000 10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    specialist S 2.998.000 5.419.000 11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2.943.000 4.515.000 12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    debutant S 2.800.000 - 13 Dentist principal SSD 2.943.000 5.057.000 14 Dentist SSD 2.889.000 4.471.000 15 Dentist debutant SSD 2.650.000 - 16 Asistent medical principal*****) SSD 2.943.000 5.132.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) SSD 3.379.000 6.380.000 17 Asistent medical*****) SSD 2.889.000 4.590.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) SSD 3.107.000 5.386.000 18 Asistent medical debutant*****) SSD 2.650.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) SSD 2.943.000 - 19 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 5.057.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) PL 2.943.000 6.229.000 20 Asistent medical**) PL 2.834.000 4.515.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) PL 2.889.000 5.235.000 21 Asistent medical debutant**) PL 2.600.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) PL 2.834.000 - 22 Asistent medical principal**) M 2.889.000 4.696.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) M 2.943.000 5.595.000 23 Asistent medical**) M 2.834.000 3.974.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) M 2.889.000 4.515.000 24 Asistent medical debutant**) M 2.600.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) M 2.834.000 - 25 Tehnician dentar principal***) M 2.889.000 4.877.000 26 Tehnician dentar***) M 2.834.000 4.154.000 27 Tehnician dentar debutant***) M 2.600.000 - 28 Sora medicală principala****) M 2.889.000 4.333.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) M 2.943.000 5.419.000 29 Sora medicală****) M 2.834.000 3.613.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) M 2.889.000 3.974.000 30 Sora medicală debutanta****) M 2.600.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) M 2.834.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi functiilor de asistent farmacie, asistent social şi       educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din       profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi       protezare auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi functiilor de tehnician sanitar din profilurile:       utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva.    ****) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul       sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar,       autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor       C.F.M, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent       social, educator-puericultor.    *****) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist;       tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi       radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical       specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;       asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente       medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar       specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist       pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au       studii de acest nivel.    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele                          paraclinice medico-sanitare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    principal S 3.867.000 6.860.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 4.382.000 10.647.000 32 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    specialist S 3.358.000 5.419.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 3.867.000 7.634.000 33 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2.943.000 4.515.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 3.140.000 5.419.000 34 Biolog, biochimist, chimist, fizician;    debutant S 2.800.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 3.088.000 - 35 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    principal. S 2.998.000 5.327.000 36 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 2.943.000 4.877.000 37 Psiholog, logoped, sociolog, profesor    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    debutant.. S 2.800.000 - 38 Profesor C.F.M., biolog, chimist;    principal*) SSD 2.943.000 5.057.000 39 Profesor C.F.M., biolog, chimist;*) SSD 2.889.000 4.471.000 40 Profesor C.F.M. biolog, chimist;    debutant*) SSD 2.650.000             C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar 41 Infirmiera, agent D.D.D. G 2.780.000 2.889.000 42 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 2.550.000 43 Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa,    ingrijitoare G 2.725.000 2.889.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) G 2.780.000 3.793.000 44 Ambulantier**) 2.834.000 3.974.000 45 Sofer autosanitara I***) 2.834.000 3.613.000 46 Sofer autosanitara II***) 2.780.000 3.251.000 47 Sofer autosanitara III***) 2.725.000 2.889.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se aplica şi functiilor de educator-puericultor, asistent social şi       cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma       învăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani       invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fără frecventa.    **) Se ocupa prin concurs de către personalul care indeplineste condiţiile       de încadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de       absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii       nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în functia de sofer autosanitara I.    ***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea soferilor       autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene şi al municipiului       Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, soferilor       autosanitarelor din alte unităţi sanitare.              II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)      A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Medic primar S 5.154.000 11.134.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 6.186.000 15.223.000  2 Medic specialist S 4.517.000 8.663.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 5.154.000 10.468.000  3 Medic rezident anul VI-VII S 6.448.000 -  4 Medic rezident anul IV-V S 6.027.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 6.728.000 -  5 Medic rezident anul III S 5.326.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 6.027.000 -  6 Medic rezident anul II S 4.626.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 5.326.000 -  7 Medic rezident anul I S 3.924.000 -    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 4.626.000 -  8 Farmacist primar*) S 3.867.000 9.022.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 4.769.000 11.640.000  9 Farmacist specialist S 3.224.000 7.218.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 3.611.000 9.294.000 10 Farmacist rezident anul III S 4.626.000 - 11 Farmacist rezident anul II S 4.206.000 - 12 Farmacist rezident anul I S 3.785.000 - 13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    principal S 3.052.000 9.022.000 14 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    specialist S 2.943.000 7.218.000 15 Asistent medical principal****) SSD 2.943.000 6.754.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) SSD 3.445.000 8.275.000 16 Asistent medical****) SSD 2.889.000 6.031.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) SSD 2.998.000 6.648.000 17 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 6.678.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) PL 3.434.000 8.123.000 18 Asistent medical**) PL 2.834.000 5.957.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) PL 2.943.000 6.498.000 19 Asistent medical principal**) M 2.889.000 5.776.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) M 3.197.000 7.218.000 20 Asistent medical**) M 2.834.000 5.235.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) M 2.889.000 5.776.000 21 Sora medicală principala***) M 2.889.000 5.235.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) M 2.998.000 6.678.000 22 Sora medicală***) M 2.834.000 4.515.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) M 2.889.000 5.235.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    B. Salarii de baza pentru personalul de          specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 3.867.000 9.022.000    principal    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 4.769.000 11.640.000 24 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S    specialist S 3.224.000 7.218.000    - din anatomia patologica şi medicina    legala*2) S 3.611.000 9.294.000 25 Psiholog, logoped, sociolog, profesor S 2.998.000 8.663.000    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;    principal 26 Profesor C. F. M. principal SSD 2.943.000 6.678.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din        unitatile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este        confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-12        şi lit. B nr. crt. 23-25    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai        mare, prevăzut la pct.2 din Nota la anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului        nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina        legala, care lucreaza în morgi, prosecturi şi histopatologie.    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi functiilor de asistent farmacie, asistent social şi       educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din       profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi       protezare auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu       sanitar.    ****) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist;       tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi       radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical       specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;       asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente       medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar       specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist       pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au       studii de acest nivel.    NOTĂ:    1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul       pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la       art. 8 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu modificările şi       completările ulterioare.    2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de       igiena radiatiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică,       din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi în unităţi       sanitare clinice, se stabileste pe baza salariilor de baza din cap. II       "Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.                                       x                                      x x      Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului      care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/2 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/2    (valabil la 01.10.2003)                                   CERCETARE            UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA                                 ŞI PROIECTARE        Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea               de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale   1 Cercetator ştiinţific principal gradul I S 4.289.000 13.052.000   2 Cercetator ştiinţific principal gradul II S 3.434.000 12.211.000   3 Cercetator ştiinţific principal gradul III S 3.052.000 9.522.000   4 Cercetator ştiinţific S 2.998.000 7.361.000               b) Functii de execuţie de specialitate neatestate   5 Asistent de cercetare stiintifica S 2.943.000 5.792.000   6 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 2.800.000 -         c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare                      stiintifica, pe trepte profesionale   7 Asistent I M 2.943.000 4.630.000   8 Asistent II M 2.889.000 3.941.000   9 Asistent III M 2.834.000 3.648.000  10 Asistent stagiar M 2.600.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate în unitatile decercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiiledidactice din învăţământul superior, după cum urmeaza: cercetator ştiinţificprincipal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principalgradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradulIII cu sef de lucrari(lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistentuniversitar                                       x                                      x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului carea fost salarizat potrivit anexei nr.VII/3 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/3    (valabil la 01.10.2003)                                    CULTURA                               UNITATI DE CULTURA       1. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile                    teatrale, muzicale şi de cinematografie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Regizor artistic, dirijor, solist    (vocal, balet, concertist,    instrumentist), actor, pictor    scenograf, consultant artistic,    coregraf, concertmaistru*), artist    instrumentist I; S    gradul I A 4.517.000 9.202.000    gradul I 3.161.000 8.121.000    gradul II 3.107.000 6.047.000    gradul III 3.052.000 5.418.000    gradul IV 2.998.000 4.785.000    gradul V 2.943.000 4.425.000    debutant 2.800.000 -  2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),    dirijor cor, producător delegat,    impresar artistic; S    gradul I 2.998.000 6.679.000    gradul II 2.943.000 5.595.000    gradul III 2.889.000 4.785.000  3 Sef orchestra, artist instrumentist    II, maestru de studii (balet, canto),    secretar literar (muzical, public    relations), operator imagine (sunet),    sufleor opera, artist liric opera; S    gradul I 3.107.000 6.047.000    gradul II 3.052.000 5.418.000    gradul III 2.998.000 4.785.000    gradul IV 2.943.000 4.425.000    debutant 2.800.000 -  4 Artist liric, balerin, dansator,    acompaniator, corepetitor, actor    manuitor papusi, sculptor papusi,    sufleor teatru, artist plastic,    machior, peruchier, montor imagine,    editor imagine; S    gradul I 3.052.000 5.147.000    gradul II 2.998.000 4.695.000    gradul III 2.943.000 4.425.000    debutant 2.800.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) La salarizarea functiei de concertmaistru se utilizeaza gradele    profesionale I, II şi III.-----------    Gradul I A al pozitiei 1 din Capitolul I al ANEXEI 4/3 b a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale   5 Dirijor, sef orchestra, maestru     (balet-dans, corepetitor),     concertmaistru, maestru de studii     balet, maestru lumini-sunet;     I 2.943.000 4.425.000     II 2.889.000 3.792.000     III 2.834.000 3.342.000     debutant 2.600.000 -   6 Solist (vocal, balet, concertist,     instrumentist), actor, instrumentist,     sufleor opera, corist opera;     I 2.943.000 4.425.000     II 2.889.000 3.792.000     III 2.834.000 3.342.000     debutant 2.600.000   7 Maestru artist circ, artist circ, maestru     (acordor pian-clavecin, lutier), specialist     (orga, instrumente de suflat);     I 3.052.000 5.418.000     II 2.998.000 4.785.000     III 2.943.000 4.425.000     IV 2.889.000 3.792.000     V 2.834.000 3.435.000     debutant 2.600.000   8 Corist, balerin, dansator, corepetitor,     actor manuitor papusi, sculptor papusi,     sufleor teatru, artist plastic, machior,     peruchier, montor imagine, operator imagine,     editor imagine, regizor scena (culise),     secretar platou;     I 2.943.000 3.882.000     II 2.889.000 3.613.000     III 2.834.000 3.250.000     debutant 2.600.000   9 Regizor scena (culise), secretar platou; M     I 2.943.000 3.882.000     II 2.889.000 3.613.000     III 2.834.000 3.250.000     debutant 2.600.000 -  10 Supraveghetor sala, controlor bilete,     garderobier, plasator M;G 2.725.000 3.071.000   c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale  11 Muncitor calificat I 2.998.000 3.837.000                        II 2.943.000 3.613.000                        III 2.889.000 3.342.000                        IV 2.834.000 3.071.000                        V 2.780.000 2.889.000                        VI 2.725.000 2.834.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate                   din presa, edituri, informare documentara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Redactor de rubrica, redactor, lector,     publicist comentator, corespondent în     strainatate; S     gradul I A 3.107.000 7.219.000     gradul I 3.052.000 5.418.000     gradul II 2.998.000 4.785.000     gradul III 2.943.000 4.425.000     debutant 2.800.000 -  2. Sef agentie publicitate, administrator     (publicatii, editura), reporter     (fotoreporter, corespondent local); S     gradul I*) 3.052.000 5.235.000     gradul II 2.998.000 4.695.000     gradul III 2.943.000 4.333.000     debutant 2.800.000 -  3. Secretar (tehnic) de redactie,     documentarist, traducator, caricaturist,     desenator artistic, corector,     tehnoredactor; S     gradul I 3.052.000 5.147.000     gradul II 2.998.000 4.695.000     gradul III 2.943.000 4.425.000     debutant 2.800.000 -  4. Redactor, secretar de redactie; SSD     gradul I 2.998.000 4.785.000     gradul II 2.943.000 4.425.000     gradul III 2.889.000 3.792.000     debutant 2.650.000 -                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  5. Redactor, secretar (tehnic) de redactie,     documentarist, traducator, caricaturist,     desenator artistic, corector,     tehnoredactor; M     treapta I A 2.943.000 4.425.000     treapta I 2.889.000 3.882.000     treapta II 2.834.000 3.613.000     debutant 2.600.000 -  6. Laborant foto, retusor foto, fotograf; M;G     treapta I 2.943.000 3.792.000     treapta II 2.889.000 3.342.000     treapta III 2.834.000 3.071.000     debutant 2.600.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator(publicatii, editura).-----------    Gradul I A al pozitiei 1 din Capitolul II al ANEXEI 4/3 b a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.             III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate                            din muzee şi biblioteci                     Functii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Muzeograf, restaurator, conservator,    bibliograf, bibliotecar; S    gradul I A 3.052.000 7.219.000    gradul I 2.998.000 4.963.000    gradul II 2.943.000 4.515.000    debutant 2.800.000 -  2 Muzeograf, restaurator, conservator,    bibliograf, bibliotecar-arhivist ; SSD    gradul I 2.998.000 5.418.000    gradul II 2.943.000 4.425.000    gradul III 2.889.000 3.792.000    debutant 2.650.000 -                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  3 Restaurator*), conservator, trezorier,    gestionar custode sala; M    treapta I 2.943.000 4.425.000    treapta II 2.889.000 3.882.000    treapta III 2.834.000 3.613.000    debutant 2.600.000 -  4 Bibliotecar M    treapta 1 A 2.943.000 4.425.000    treapta I 2.889.000 3.882.000    treapta II 2.834.000 3.613.000    debutant 2.600.000 -  5 Supraveghetor muzeu, manuitor carte M;G 2.780.000 3.071.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fiincadrati şi absolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.              IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate      din case de cultura, camine culturale şi alte institutii de cultura──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Referent; S    gradul I 3.052.000 5.147.000    gradul II 2.998.000 4.695.000    gradul III 2.943.000 4.425.000    debutant 2.800.000 -  2 Referent; S.S.D.    gradul I 2.998.000 4.785.000    gradul II 2.943.000 4.425.000    gradul III 2.889.000 3.792.000    debutant 2.650.000 -                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  3 Referent;    treapta I A 2.943.000 4.425.000    treapta I 2.889.000 3.882.000    treapta II 2.834.000 3.613.000    debutant 2.600.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultatevaloroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, cu aprobareanominala a ministrului culturii, functii de specialitate fără a avea studiilenecesare postului.    2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, operelornaţionale, muzeelor naţionale, bibliotecilor naţionale şi ai BiblioteciiAcademiei Române, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"-Bucureşti, pentruactivitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste institutii, pot ficu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetulde stat.                                       x                                      X X    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului carea fost salarizat potrivit anexei nr.VII/4 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/4    (valabil la 01.10.2003)                                     CULTE               Salarii de baza pentru personalul clerical*)           Functii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Preot    gradul I S 3.052.000 6.497.000    gradul II S 2.998.000 5.418.000    definitiv S 2.943.000 4.875.000    debutant S 2.800.000  2 Preot    gradul I M 2.889.000 4.695.000    definitiv M 2.834.000 4.515.000    debutant M 2.600.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatilebugetare.    Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărârea Guvernului. Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certificeasimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.                                       x                                      x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului carea fost salarizat potrivit anexei nr.VII/5 la Legea nr.154/1998. Anexa 4/5    (valabil la 01.10.2003)                                     SPORT                                UNITATI SPORTIVE              1. Salariul de baza pentru functiile de specialitate                             din federatii sportive──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor*) ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul I A 3.052.000 6.729.000  2 Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul I 2.998.000 5.756.000  3 Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul II 2.943.000 5.137.000  4 Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**); gradul III,    instructor sportiv gradul I 2.889.000 4.695.000  5 Secretar federatie, antrenor federal;    gradul IV, instructor sportiv gradul II 2.834.000 4.342.000  6 Instructor sportiv debutant 2.600.000 -                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  7 Instructor sportiv I, referent I 2.943.000 4.342.000  8 Instructor sportiv II, referent II 2.889.000 3.897.000  9 Instructor sportiv III, referent III 2.834.000 3.631.000 10 Instructor sportiv debutant 2.600.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilescprin ordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministruluitineretului şi sportului.             II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate                           din alte unităţi sportive──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor*) ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Functii de execuţie pe categorii de clasificare**)  1 Expert sportiv gradul I A 3.572.000 6.916.000  2 Antrenor categoria I, expert sportiv 3.052.000 5.314.000    gradul I  3 Antrenor categoria II, expert sportiv    gradul II 2.998.000 4.695.000  4 Antrenor categoria III, referent    sportiv gradul III 2.943.000 4.342.000  5 Antrenor categoria IV, referent    sportiv gradul IV 2.889.000 3.989.000  6 Antrenor categoria V 2.834.000 3.631.000  7 Antrenor debutant, referent sportiv    debutant 2.600.000 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilescprin ordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.-----------    Pozitia 1 (Expert sportiv gradul I A) din Capitolul II al ANEXEI 4/5 b a fost introdusa prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.-----------    NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:    Conform alin. (1) al art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003 " pentru functiile de antrenor categoria I-V, expert sportiv gradul I-II şi referent sportiv gradul III-IV, salariile de baza la limita minima şi maxima vor fi cele stabilite pentru functiile de antrenor categoria I-V poz. 222-226 din anexa nr. III b la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 196/2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 315/2003.".                                       x                                      x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului carea fost salarizat potrivit anexei nr.VII/6 la Legea nr.154/1998. Anexa 4/6    (valabil la 01.10.2003)                               AUTORITATEA VAMALA                          DIRECTIA GENERALĂ A VAMILOR                Salarii de baza pentru functiile de specialitate                                  CAPITOLUL 1                                Aparatul central──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ----------------------                                                          minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 5.065.000 11.861.000  2 Inspector vamal, referent de    specialitate; gradul IA S 4.310.000 10.091.000  3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 4.007.000 9.385.000  4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 3.705.000 8.676.000  5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 3.405.000 7.967.000  6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 3.360.000 7.260.000  7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 3.304.000 -  8 Referent gradul I SSD 3.478.000 8.145.000  9 Referent gradul II SSD 3.178.000 7.436.000 10 Referent gradul III SSD 3.116.000 6.729.000 11 Referent debutant SSD 3.068.000 -                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Referent I A M 3.252.000 7.614.000 13 Referent I M 2.998.000 6.907.000 14 Referent II M 2.943.000 6.198.000 15 Referent III M 2.889.000 5.492.000 16 Referent IV M 2.834.000 4.782.000 17 Referent debutant M 2.600.000 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 4/6(valabil la 01.10.2003)                          CAPITOLUL II                 Directia Generală a Vamilor         Directia de supraveghere şi control vamal, Directia de             supraveghere pentru zonele vamale speciale              Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -li - crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 6.047.000 13.275.000  2 Inspector vamal, referent de specialitate;     gradul IA S 5.141.000 12.038.000  3 Inspector vamal, referent de specialitate;     gradul I S 4.838.000 11.330.000  4 Inspector vamal, referent de specialitate;     gradul II S 4.461.000 10.445.000  5 Inspector vamal, referent de specialitate;     gradul III S 4.083.000 9.561.000  6 Inspector vamal, referent de specialitate;     gradul IV S 4.016.000 8.676.000  7 Inspector vamal, referent de specialitate;     debutant S 3.962.000 -  8 Referent gradul I S.S.D. 4.234.000 9.914.000  9 Referent gradul II S.S.D. 3.857.000 9.029.000  10 Referent gradul III S.S.D. 3.770.000 8.145.000  11 Referent debutant S.S.D. 3.714.000 -                    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  12 Referent IA M 4.007.000 9.385.000  13 Referent I M 3.629.000 8.500.000  14 Referent II M 3.326.000 7.791.000  15 Referent III M 2.998.000 7.083.000  16 Referent IV M 2.834.000 6.374.000  17 Referent debutant M 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               CAPITOLUL III                            Directia regionala vamala              Salarii de baza pentru activitatea de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 4.461.000 10.445.000  2 Inspector vamal, referent de specialitate;     gradul IA S 4.016.000 8.676.000  3 Inspector vamal, referent de specialitate;     gradul I S 3.405.000 7.967.000  4 Inspector vamal, referent de specialitate;     gradul II S 2.998.000 7.083.000  5 Inspector vamal, referent de specialitate;     gradul III S 2.943.000 6.374.000  6 Inspector vamal, referent de specialitate;     debutant S 2.800.000 -  7 Referent gradul I S.S.D. 2.998.000 6.907.000  8 Referent gradul II S.S.D. 2.943.000 6.198.000  9 Referent gradul III S.S.D. 2.889.000 5.667.000 10 Referent debutant S.S.D. 2.650.000 -                  b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  11 Referent I A M 2.998.000 6.198.000  12 Referent I M 2.943.000 5.667.000  13 Referent II M 2.889.000 5.137.000  14 Referent III M 2.834.000 4.429.000  15 Referent debutant M 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          CAPITOLUL IV                         Birouri vamale             Salarii de baza pentru activitatea de specialitate                        A. Functii de execuţie de categoria A─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S sau 4.007.000 9.385.000                                                   şcoala                                                   vamala  2 Inspector vamal principal S sau 3.251.000 7.614.000                                                   şcoala                                                   vamala  3 Inspector vamal gradul I S sau 3.052.000 6.907.000                                                   şcoala                                                   vamala  4 Inspector vamal gradul II S sau 2.998.000 6.198.000                                                   şcoala                                                   vamala  5 Inspector vamal gradul III S sau 2.943.000 5.492.000                                                   şcoala                                                   vamala  6 Inspector vamal debutant S sau 2.800.000 -                                                   şcoala                                                   vamala  7 Inspector vamal Şcoala 2.998.000 6.285.000                                                   vamala                                                   sau SSD  8 Controlor vamal gradul I Şcoala 2.943.000 5.492.000                                                   vamala                                                   sau SSD  9 Controlor vamal gradul II Şcoala 2.889.000 4.782.000                                                   vamala                                                   sau SSD 10 Agent vamal debutant Şcoala 2.650.000 -                                                   vamala                                                   sau SSD             b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Controlor vamal I M 2.943.000 5.667.000 12 Controlor vamal II M 2.889.000 5.137.000 13 Controlor vamal III M 2.834.000 4.429.000 14 Controlor vamal debutant M 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               B. Functii de execuţie de categoria B─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Inspector pentru datoria vamala principal S 3.251.000 7.614.000  2 Inspector pentru datoria vamala gradul I S 3.052.000 6.907.000  3 Inspector pentru datoria vamala gradul II S 2.998.000 6.198.000  4 Inspector pentru datoria vamala gradul III S 2.943.000 5.492.000  5 Inspector pentru datoria vamala debutant S 2.800.000 -  6 Inspector pentru datoria vamala Şcoala 2.998.000 6.285.000                                                 vamala                                                 sau SSD  7 Controlor pentru datoria vamala gradul I Şcoala 2.943.000 5.492.000                                                 vamala                                                 sau SSD  8 Controlor pentru datoria vamala gradul II Şcoala 2.889.000 4.782.000                                                 vamala                                                 sau SSD  9 Controlor pentru datoria vamala debutant Şcoala 2.650.000 -                                                 vamala                                                 sau SSD             b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Controlor pentru datoria vamala I M 2.943.000 5.667.000 11 Controlor pentru datoria vamala II M 2.889.000 5.137.000 12 Controlor pentru datoria vamala III M 2.834.000 4.429.000 13 Controlor pentru datoria vamala debutant M 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     x                                 x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/7(valabil la 01.10.2003)                            NAVIGATIE               UNITATI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI          Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Comandant instructor S 3.052.000 7.083.000  2 Sef mecanic instructor S 2.998.000 5.137.000               a) Functii de execuţie pe nave maritime  3 Comandant S 3.052.000 6.464.000  4 Sef mecanic S 2.998.000 5.226.000  5 Capitan secund, sef mecanic secund,      sef electrician S 2.943.000 4.429.000  6 Ofiter punte, ofiter mecanic,      ofiter electrician S 2.943.000 4.165.000  7 Ofiter aspirant S 2.800.000 -            b) Functii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale  8 Capitan dragor M 2.889.000 4.342.000  9 Capitan M 2.889.000 3.989.000 10 Sef mecanic M 2.889.000 3.897.000 11 Dragor - sef M 2.889.000 3.811.000 12 Ofiter punte M 2.834.000 3.631.000 13 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 2.834.000 3.545.000 14 Dragor M 2.780.000 3.281.000 15 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter     electrician, dragor; aspirant M 2.600.000 -                 c) Functii de execuţie comune pe nave 16 Sef statie RTG M 2.889.000 3.811.000 17 Ofiter RTG I M 2.834.000 3.456.000 18 Ofiter RTG II M 2.780.000 3.190.000 19 Sef echipaj 2.780.000 3.721.000 20 Conducator şalupă, sef timonier,    ajutor ofiter mecanic 2.725.000 3.456.000 21 Electrician, motorist, motopompist,    timonier, marinar 2.725.000 3.281.000 22 Electrician, motorist, motopompist, timonier,    marinar; debutant 2.550.000 - 23 Scafandru autonom 2.834.000 4.165.000 24 Scafandru greu 2.780.000 3.811.000 25 Scafandru debutant 2.550.000 -              d) Functii de execuţie de specialitate din activitatea                          capitaniilor de porturi               - Functii de execuţie pe grade profesionale -  26 Capitan de port specialist S 2.998.000 5.226.000  27 Capitan de port gradul I S 2.943.000 4.399.000               - Functii de execuţie pe trepte profesionale -  28 Capitan de port gradul II M 2.834.000 3.989.000  29 Ofiter de port gradul I M 2.889.000 3.811.000  30 Ofiter de port gradul II M 2.834.000 3.456.000  31 Ofiter de port debutant M 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi functiile prevăzute lalit. a) - c) din prezenta anexa, în functie de dotare şi de atribuţiileacestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea functiilor prevăzute în prezentaanexa se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei şi se utilizeaza de către toateunitatile, indiferent de subordonare.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personaluluicare a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/8(valabil la 01.10.2003)                               AGRICULTURA          LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR,      PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL       ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL       PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU     CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITATI CU ŞI FARA PERSONALITATE      JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI            ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE         Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,     pedolog); expert S 3.107.000 7.083.000  2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,     pedolog); gradul I S 3.052.000 4.959.000  3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,     pedolog); gradul II S 2.998.000 4.342.000  4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,     pedolog); gradul III S 2.943.000 4.165.000  5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,     pedolog); debutant S 2.800.000 -  6. Medic primar veterinar**) S 3.107.000 7.967.000  7. Medic veterinar gradul I S 3.052.000 5.667.000  8. Medic veterinar gradul II S 2.998.000 4.959.000  9. Medic veterinar gradul III S 2.943.000 4.165.000 10. Medic veterinar debutant S 2.800.000 - 11. Subinginer, asistent veterinar, conductor     tehnic; I S.S.D. 2.998.000 4.959.000 12. Subinginer, asistent veterinar, conductor     tehnic; II S.S.D. 2.943.000 3.989.000 13. Subinginer, asistent veterinar, conductor     tehnic; III S.S.D. 2.889.000 3.721.000 14. Subinginer, asistent veterinar, conductor     tehnic; debutant S.S.D. 2.650.000 -                b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 15. Tehnician***), observator meteorolog     (hidrolog, hidrogeolog); IA M 2.943.000 4.253.000 16. Tehnician***), observator meteorolog     (hidrolog, hidrogeolog); I M 2.889.000 3.631.000 17. Tehnician***), observator meteorolog     (hidrolog, hidrogeolog); II M 2.834.000 3.281.000 18. Tehnician***), observator meteorolog     (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 2.600.000 - 19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 2.943.000 4.253.000 20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 2.889.000 3.811.000 21. Asistent veterinar III, tehnician     veterinar II M 2.834.000 3.456.000 22. Asistent veterinar, tehnician veterinar;     debutant M 2.600.000 - 23. Agent veterinar I Şcoala 2.834.000 3.281.000                                                 profe-                                                 sionala 24. Agent veterinar II Şcoala 2.780.000 2.925.000                                                 profe-                                                 sionala 25. Agent veterinar debutant Şcoala 2.650.000 -                                                 profe-                                                 sionala───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în      activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi      altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate şi functiile de biolog      (chimist), dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară      activitate în specialitatea functiei.  **) În functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care      au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de      ministerele coordonatoare. ***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în      activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie      şi altele).                                      x                                   x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/9(valabil la 01.10.2003)                   OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI            Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Inginer cadastru gradul I A S 3.107.000 7.083.000  2 Inginer cadastru gradul I S 3.052.000 4.959.000  3 Inginer cadastru gradul II S 2.998.000 4.517.000  4 Inginer cadastru gradul III S 2.943.000 4.165.000  5 Inginer cadastru debutant S 2.800.000 -  6 Subinginer cadastru I S.S.D. 2.998.000 4.959.000  7 Subinginer cadastru II S.S.D. 2.943.000 4.253.000  8 Subinginer cadastru III S.S.D. 2.889.000 3.721.000  9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 2.650.000 -                   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician cadastru I A M 2.943.000 4.253.000 11 Tehnician cadastru I M 2.889.000 3.631.000 12 Tehnician cadastru II M 2.834.000 3.281.000 13 Tehnician cadastru debutant M 2.600.000 - 14 Operator cadastru I M;G 2.889.000 3.281.000 15 Operator cadastru II M;G 2.834.000 2.925.000 16 Operator cadastru debutant M;G 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  x                               x x   Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care   a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/10b(valabil la 01.10.2003)                       PROTECTIA MEDIULUI             AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA                REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"             Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Inspector de specialitate expert,    inginer expert*) S 3.107.000 7.083.000  2 Inspector de specialitate, inginer*);    gradul I S 3.052.000 4.959.000  3 Inspector de specialitate, inginer*);    gradul II S 2.998.000 4.342.000  4 Inspector de specialitate, inginer*);    gradul III S 2.943.000 4.165.000  5 Inspector, inginer*); debutant S 2.800.000 -  6 Subinginer I S.S.D. 2.998.000 4.959.000  7 Subinginer II S.S.D. 2.943.000 3.989.000  8 Subinginer III S.S.D. 2.889.000 3.721.000  9 Subinginer debutant S.S.D. 2.650.000 -                   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician, observator condiţii mediu; I A**) M 2.943.000 4.253.000 11 Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 2.889.000 3.631.000 12 Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 2.834.000 3.281.000 13 Tehnician, observator condiţii mediu;    debutant**) M 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în       activitatea de baza a unităţii       Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi functiile       de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe       aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.    **)Specialitatea functiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu       este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.                                     x                                  x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998. Anexa 4/11(valabil la 01.10.2003)                              AVIATIA SPORTIVA                             AEROCLUBUL ROMÂNIEI             I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate            1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist                      Functii de execuţie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studi- ───────────────────────                                                ilor*) minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist      clasa I 3.052.000 7.083.000      clasa a II-a 2.998.000 5.083.000      clasa a III-a 2.943.000 4.428.000      clasa a IV-a 2.889.000 4.165.000      clasa a V-a 2.834.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc       prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor       şi locuinţei                           2. Personal tehnic aeronautic─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                a) Functii de execuţie pe clase profesionale  1 Inginer de aviatie S      clasa I 3.107.000 7.083.000      clasa a II-a 3.052.000 5.050.000      clasa a III-a 2.998.000 4.428.000      clasa a IV-a 2.943.000 4.165.000      debutant 2.800.000 -  2 Tehnician de aviatie M      clasa I 2.998.000 4.253.000      clasa a II-a 2.943.000 3.897.000      clasa a III-a 2.889.000 3.545.000      clasa a IV-a 2.834.000 3.281.000      debutant 2.600.000 -  3 Mecanic de aviatie Şcoala      clasa I tehnica 3.052.000 4.517.000      clasa a II-a de aviatie 2.998.000 3.897.000      clasa a III-a sau 2.943.000 3.456.000      clasa a IV-a echivalenta 2.834.000 3.281.000      debutant 2.600.000 -  4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de M    lansare la zbor (turn de parasutism, Şcoala    automosor, plior parasute, deltaplanism profe-    etc.) sionala      clasa I 2.998.000 4.253.000      clasa a II-a 2.943.000 3.721.000      clasa a III-a 2.889.000 3.456.000      clasa a IV-a 2.834.000 3.281.000      debutant 2.600.000 -  5 Maistru de aviatie Şcoala de      clasa I maistri 2.943.000 4.605.000      clasa a II-a aviatie 2.889.000 4.253.000      clasa a III-a 2.834.000 3.631.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     3. Personal operativ aeronautic                         Functii de execuţie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Meteorolog aeronautic specialist S      gradul I 3.107.000 7.083.000      gradul II 3.052.000 5.050.000      gradul III 2.998.000 4.428.000      gradul IV 2.943.000 4.165.000      debutant 2.800.000 -              b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  2 Meteorolog aeronautic M+curs         I de cali- 2.889.000 3.811.000         II ficare 2.834.000 3.456.000        debutant 2.600.000 -  3 Controlor trafic dirijare M+curs         I de cali- 2.889.000 4.253.000         II ficare 2.834.000 3.811.000         III 2.780.000 3.456.000  4 Controlor trafic operaţiuni auxiliare M+curs         I de cali- 2.943.000 3.897.000         II ficare 2.889.000 3.545.000         III 2.834.000 3.281.000         debutant 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA    1 Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant,      tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte      profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin      al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.    2 În cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea deţinută, din      cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi      menţine incadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.                                     x                                   x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 5/1(valabil la 01.10.2003)         FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE          CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,            FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILE             CUPRINSE IN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI DIN UNITATILE                            DE INVATAMANT           I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, expert, inspector de specialitate;    gradul I,    inginer, economist; specialist IA S 3.107.000 6.131.000  2 Referent de specialitate, inspector de    specialitate; gradul II, economist,    referent, inginer; gradul I S 3.052.000 4.904.000  3 Referent de specialitate, inspector de    specialitate; gradul III, economist, referent,    inginer; gradul II S 2.998.000 4.560.000  4 Referent de specialitate, inspector de    specialitate; gradul IV, economist, referent,    inginer; gradul III S 2.943.000 4.217.000  5 Referent, inspector, inginer, economist;    debutant S 2.800.000 -  6 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; I SSD 2.998.000 4.599.000  7 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; II SSD 2.943.000 4.255.000  8 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; III SSD 2.889.000 3.796.000  9 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 2.650.000 -            b) Functii de execuţie pe grade profesionale din                        serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul IA S 3.107.000 6.131.000 11 Consilier juridic gradul I S 3.052.000 4.904.000 12 Consilier juridic gradul II S 2.998.000 4.560.000 13 Consilier juridic gradul III S 2.943.000 4.217.000 14 Consilier juridic debutant S 2.800.000 -                  c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 2.998.000 3.795.000 16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 2.943.000 3.524.000 17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 2.889.000 3.184.000 18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 2.834.000 2.916.000 19 Tehnician, merceolog, contabil, referent;    debutant M 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioara               Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert-consultant IA S 3.052.000 6.131.000  2 Expert-consultant I S 2.998.000 5.365.000  3 Expert-consultant II S 2.943.000 4.753.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             III. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire                 medie şi centre de calificare şi recalificare             Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert gradul I S 3.052.000 5.365.000  2 Expert gradul II S 2.998.000 4.599.000  3 Expert gradul III S 2.943.000 4.217.000  4 Expert debutant S 2.800.000 -                b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  5 Instructor I M 2.943.000 4.217.000  6 Instructor II M 2.889.000 3.605.000  7 Instructor III M 2.834.000 3.298.000  8 Instructor debutant M 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi functiilor de    specialitate din şcoala populara de arta.                            IV. Proiectare               Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Proiectant gradul I S 3.107.000 5.979.000  2. Proiectant gradul II S 3.052.000 5.213.000  3. Proiectant gradul III S 2.998.000 4.522.000  4. Proiectant gradul IV S 2.943.000 4.140.000  5. Proiectant debutant S 2.800.000 -  6. Subinginer cartograf I S.S.D. 2.998.000 4.599.000  7. Subinginer cartograf II S.S.D. 2.943.000 4.217.000  8. Subinginer cartograf III S.S.D. 2.889.000 3.681.000  9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 2.650.000 -                  b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician proiectant I M 2.943.000 4.217.000 11. Tehnician proiectant II*) M 2.889.000 3.605.000 12. Tehnician proiectant III*) M 2.834.000 3.298.000 13. Tehnician proiectant debutant*) M 2.600.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta functie se utilizeaza şi la      functia de desenator tehnic cartograf.                    V. Unităţi de informatica            Salarii de baza pentru functiile de specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Analist, programator, inginer de sistem ; IA S 3.161.000 6.131.000  2 Analist, programator, inginer de sistem ; I S 3.107.000 5.824.000  3 Analist, programator, inginer de sistem ; II S 3.052.000 5.213.000  4 Analist, programator, inginer de sistem ; III S 2.998.000 4.522.000  5 Analist, programator, inginer de sistem ; IV S 2.943.000 4.140.000  6 Analist, programator, inginer de sistem ;    debutant S 2.800.000 -  7 Informatician, conductor tehnic ; I SSD 2.998.000 4.599.000  8 Informatician, conductor tehnic ; II SSD 2.943.000 4.217.000  9 Informatician, conductor tehnic ; III SSD 2.889.000 3.681.000 10 Informatician, conductor tehnic ;    debutant SSD 2.650.000 -              b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11. Analist (programator) ajutor IA M 2.998.000 4.217.000 12. Analist (programator) ajutor I M 2.943.000 3.909.000 13. Analist (programator) ajutor II M 2.889.000 3.527.000 14. Analist (programator) ajutor III M 2.834.000 3.223.000 15. Analist (programator) debutant M 2.600.000 - 16. Operator, controlor date; I M 2.998.000 3.909.000 17. Operator, controlor date; II M 2.943.000 3.527.000 18. Operator, controlor date; III M 2.889.000 3.223.000 19. Operator, controlor date; IV M 2.834.000 2.943.000 20. Operator, controlor date; debutant M 2.600.000 -                   VI. Administratia publică locala             Servicii publice de salvamont din subordinea                     consiliilor judetene şi locale    Salarii de baza pentru functiile specifice din serviciile publice de salvamont ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza crt. studiilor*) minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Salvator montan gradul I 3.107.000 6.131.000  2. Salvator montan gradul II 2.998.000 4.599.000  3. Salvator montan gradul III 2.998.000 3.795.000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor.-----------Pct. VI din ANEXA 5/1 b a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 17 martie 2004.*)-----------*) NOTA la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 17 martie 2004:" 1. Salariile prevăzute la limita minima şi la limita maxima vor fi majorate potrivit art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar.2. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de incordare psihică foarte ridicata, personalul incadrat în functia de salvator montan beneficiaza de un spor de până la 25% din salariul de baza.3. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi marimea concreta a sporului pentru incordare psihică, în limita prevăzută la pct. 2, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat."───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului carea fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998. Anexa 5/2(valabil la 01.10.2003)                     ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR            Salarii de baza pentru personalul din activitatea de                   secretariat-administrativ, gospodarire,                   întreţinere-reparatii şi de deservire*1)             Functii de execuţie pe trepte profesionale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei- crt. studiilor ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Stenodactilograf IA*) M 2.943.000 4.020.000  2 Stenodactilograf I M 2.889.000 3.406.000  3 Stenodactilograf II M 2.834.000 3.120.000  4 Stenodactilograf debutant M 2.600.000 -  5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 2.889.000 3.774.000  6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 2.834.000 3.326.000  7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 2.780.000 3.035.000  8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M;G 2.550.000 -  9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M;G 2.834.000 3.201.000 10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M;G 2.780.000 2.916.000 11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M;G 2.550.000 - 12 Administrator I M 2.889.000 4.061.000 13 Administrator II M 2.834.000 3.691.000 14 Administrator III M 2.780.000 3.326.000 15 Sef depozit I M 2.834.000 3.654.000 16 Sef depozit II M 2.780.000 3.326.000 17 Casier, magaziner; I M 2.834.000 3.569.000 18 Casier, magaziner; II M;G 2.780.000 3.201.000 19 Casier, magaziner; debutant M;G 2.550.000 - 20 Functionar, arhivar; I M 2.889.000 3.490.000 21 Functionar, arhivar; II M 2.834.000 3.201.000 22 Functionar, arhivar; III M 2.780.000 2.916.000 23 Functionar, arhivar; debutant M 2.600.000 - 24 Sef formatie paza, pompieri 2.725.000 3.201.000 25 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,    bufetier, manipulant bunuri, curier; I 2.780.000 2.889.000 26 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,    bufetier, manipulant bunuri, curier; II 2.725.000 2.834.000 27 Maistru I 2.834.000 3.940.000 28 Maistru II 2.780.000 3.654.000 29 Sofer IA***) 2.889.000 4.594.000 30 Sofer I***) 2.834.000 4.020.000 31 Sofer II****) 2.780.000 3.856.000 32 Muncitor calificat I 3.052.000 3.856.000 33 Muncitor calificat II 2.998.000 3.654.000 34 Muncitor calificat III 2.943.000 3.406.000 35 Muncitor calificat IV 2.889.000 3.201.000 36 Muncitor calificat V 2.834.000 2.955.000 37 Muncitor calificat VI 2.780.000 2.889.000 38 Muncitor necalificat 2.725.000 2.834.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Se utilizeaza în administratia publică şi în unitatile subordonate    acesteia, finantate parţial sau integral de la bugetul de stat.    *) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale     administraţiei publice.   **) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din    unitatile bugetare.   ***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere şi în celelalte institutii     centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu.   ****) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale     administraţiei publice, în parcul comun.    NOTA    În unitatile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte    institutii ale administraţiei publice, incadrarea soferilor se face    ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit    echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborata    de Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale.                                       x                                    x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998. Anexa 6/1(valabil la 01.10.2003)                   INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizatia de Nr. Functia conducere în crt. procente din                                                                  salariul                                                                  de baza                                                                   - % -                                                               ───────────────                                                                limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Director general, inspector de stat sef 55   2 Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct 50   3 Director, inspector sef 50   4 Director adjunct, inspector sef adjunct 40   5 Contabil sef 40   6 Inginer sef 40   7 Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios 30   8 Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu 25   9 Sef formatie muncitori 15─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 6/2(valabil la 01.10.2003)                  INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizatia de Nr. Functia conducere în crt. procente din                                                                 salariul                                                                 de baza                                                                  - % -                                                               ───────────────                                                                limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei       Prezidentiale, Guvernului, Curtii Supreme de       Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema       de Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliul     Legislativ, Avocatului Poporului şi Curtii de Conturi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Sef departament, director general 55───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Director, sef sector, sef compartiment 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment     adjunct 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Sef serviciu, sef secţie 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5 Sef birou, sef oficiu, sef atelier 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi     unitatile teritoriale de specialitate din subordinea acestora───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   a) aparatul propriu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           1. Ministerul Finanţelor Publice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          1.1. Garda Financiară - aparatul central───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Comisar general adjunct 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Comisar sef divizie 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizatia de Nr. Functia*) conducere în crt. procente din                                                                 salariul                                                                 de baza                                                                  - % -                                                               ───────────────                                                               minim maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Inspector general 45 55───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Inspector principal de specialitate 45 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizatia de Nr. Functia conducere în crt. procente din                                                                 salariul                                                                 de baza                                                                  - % -                                                               ───────────────                                                                limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    b) servicii publice descentralizate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     1. Ministerul Finanţelor Publice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Comisar sef secţie 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Comisar sef secţie adjunct 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Comisar sef secţie divizie 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          - Administratia finanţelor publice a municipiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Director administratie financiară 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Director adjunct administratie financiară 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          - Administratia finanţelor publice a orasului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Sef administratie 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          - Administratia finanţelor publice a comunei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Sef administratie 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizatia de Nr. Functia conducere în crt. procente din                                                                 salariul                                                                 de baza                                                                  - % -                                                               ───────────────                                                               minim maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  2.1 Inspectoratul scolar*)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Inspector scolar general 45 55───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Inspector solar general adjunct 35 45───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Inspector scolar de specialitate 30 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Inspector scolar 25 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     *) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizatia de Nr. Functia conducere în crt. procente din                                                                 salariul                                                                 de baza                                                                  - % -                                                               ───────────────                                                                limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     3. Ministerul Sănătăţii şi Familiei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      3.1. Directia de sănătate publică───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi      şi responsabilităţii suplimentare functiei de baza, care                 fac parte din salariul de baza───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Medic inspector 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Farmacist inspector 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi        serviciile publice din subordinea acesteia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului        Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti        şi la sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele       municipiului Bucureşti, la municipiile de categorial I───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Sef departament*), arhitect sef**) 55───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Arhitect - sef adjunct***) 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Sef filiala, sef corp control comercial I 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Sef corp control comercial II 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de        categoria I şi la oras───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Sef corp control comercial I, arhitect - sef****) 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Sef corp control comercial II 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1.3. La nivel de comuna───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Sef perceptie 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Sef birou 15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini,          activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei          de baza, care fac parte din salariul de baza───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi     amenajarii teritoriului şi al autorizarii executarii     lucrărilor de constructii*****) 15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     *) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.    **) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucureşti,        la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate        categoriile.    ***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti    ****) Se utilizeaza la oraşe.    *****) Se utilizeaza la comune.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizatia de Nr. Functia conducere în crt. procente din                                                                 salariul                                                                 de baza                                                                  - % -                                                               ───────────────                                                                limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   1. Ministerul Culturii şi Cultelor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Redactor - sef 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Redactor - sef adjunct 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Sef redactie, secretar general de redactie 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau        activităţi suplimentare functiei de baza, care fac parte        din salariul de baza───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera,     coristii, balerinii, artistii instrumentisti, instrumentistii,     dansatorii, care desfăşoară activitate solistica. 10   2 Artistii instrumentisti şi instrumentistii care desfăşoară     activitate de sef de partida. 10   3 Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist     instrumentist, dirijor cor academic, 15.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    2. Ministerul Sănătăţii şi Familiei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    2.1 Unităţi sanitare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              2.1.1. Functiile de conducere medico - sanitare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Medic (farmacist) director 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Medic (farmacist) director adjunct 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Medic sef (policlinica, statie salvare, centru transfuzie     sanguina şi altele similare) 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog,     sef secţie, sef laborator şi altele similare) 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5 Asistent medical sef 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          2.1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini,          activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei          de baza, care fac parte din salariul de baza───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Farmacist sef serviciu 15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 10───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicală, oficiant     medical, moasa, laborant şi altele similare) sef 10───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Spalatoreasa cu gestiune; Sef echipa 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          2.1.3. Indemnizatii pentru activităţi prestate în afara          obligaţiilor functiei de baza şi care nu fac parte din          salariul de baza───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Membrii comisiilor de avizare medico - legala, cel mult 25 %     ai comisiilor de expertiza şi recuperare a capacităţii de în cursul     munca şi ai comisiilor medicale unei luni,                                                                  din salariul                                                                   de baza al                                                                  functiei de                                                                    execuţie                                                                  indeplinite-----------    Pct. 3 din pozitia 1.2 a literei d) a Capitolul B al ANEXEI 6/2b, a fost introdus prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  3. Ministerul Tineretului şi Sportului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.1. Functii de conducere din federatii sportive───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Presedinte federatie 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Secretar general federatie 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.2. Functii de conducere din alte unităţi sportive───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.2.1. Cluburi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Presedinte club 20───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Vicepresedinte club 10───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.2.2. Complex sportiv───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Sef complex sportiv 10───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 4. Ministerul Lucrărilor Publice,                    Transporturilor şi Locuinţei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        4.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Functiile de conducere din unitatile navale şi             capitaniile de porturi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Capitan sef port 20───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Sef grup scafandri 10───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       4.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit        prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului        nr. 281/1993, se acordă o indemnizatie de 17.000 lei/ora        de scufundare.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        4.3. Aviatie sportiva───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      4.3.1. Functiile de conducere specifice activităţii de zbor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Comandant detasament zbor 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Comandant aeroclub teritorial 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Sef sector zbor aeroclub teritorial 15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      4.3.2. Functiile de conducere specifice activităţii tehnic            aeronautice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Sef grupa lucrari - reparatii (LR) 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Sef sector tehnic 15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      4.3.3. Functiile de conducere specifice activităţii            operativ-aeronautice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Director zbor 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Director tehnic 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       4.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant        şi tehnic, navigant profesionist, precum şi       indemnizatia de exploatare pentru personalul tehnic        aeronautic din Aeroclubul României───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Activitatea pentru care se acordă: Indemnizatia                                                                 până la:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Misiuni prevăzute în Codul aerian 16.000 lei/ora                                                                  de zbor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Misiuni prevăzute în Codul aerian 10.000 lei/                                                                     start───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Salturi cu parasuta 56.000 lei/                                                                     salt───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari 9.000 lei/                                                                  aterizare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă    acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:           1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal           1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normal           Zborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.    2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic    navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie    baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.    3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe    functii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu până    la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii    deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           5. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            5.1. Functii de conducere din activitatea specifică───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Sef oficiu*), inspector sef*) 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     *) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridica,        după caz.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         5.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi         şi responsabilităţii suplimentare functiei de baza, care fac parte         din salariul de baza :───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     - Medicii veterinari incadrati în activităţile prevăzute 10 % din salariul       în Anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanţă, autorizati sa de baza al       exercite atribuţii de inspector al politiei sanitar - functiei de       veterinare. execuţie                                                                  indeplinite───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Marimea concreta a sporului se stabileste de organul        care îl autorizeaza.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 6. Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             6.1. Functii de conducere din activitatea specifică───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 inspector sef*) 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      *) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       7. Academia Română───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         7.1. Functii de conducere specifice din activitatea de          cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi           proiectare.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Director institut 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Secretar ştiinţific, director centru 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               8. Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        8.1. Functii de conducere specifice în unitatile de         perfectionare a personalului cu pregatire medie şi         centre de calificare şi recalificare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Director centru de perfectionare 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Director adjunct centru de perfectionare 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Director centru de calificare şi recalificare 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Sef centru de calificare 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizatia de Nr. Functia conducere în crt. procente din                                                                 salariul                                                                 de baza                                                                  - % -                                                               ───────────────                                                                limita maxima───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           C. Autoritatea vamala───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Sef birou vamal 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Sef adjunct birou vamal 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Sef tura, sef sector 20─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 7/1(valabil la 01.10.2003)                    FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE                              CAPITOLUL I           Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii       publice, alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Indemnizatia crt - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Presedintia României  1 Preşedintele României 46.613.000                          Parlamentul României  2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputatilor 43.011.000  3 Vicepresedintii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 39.621.000  4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 37.290.000  5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului    şi Camerei Deputatilor 37.290.000  6 Presedintii grupurilor parlamentare ale Senatului    şi Camerei Deputatilor 37.290.000  7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului şi    Camerei Deputatilor 34.960.000  8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi    Camerei Deputatilor 34.536.000  9 Senatori, deputati 34.112.000                      Primarii şi consilii 10 Primar general al Capitalei 47.663.000 11 Viceprimar al Capitalei 41.035.000 12 Presedinte al consiliului judetean (categoria I) 43.691.000 13 Presedinte al consiliului judetean (categoria II) 41.035.000 14 Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) 39.263.000 15 Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) 30.606.000 16 Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 37.140.000 17 Primar de municipiu (categoria I) 34.568.000 18 Primar de municipiu (categoria II) 31.711.000 19 Primar de municipiu (categoria III) 29.141.000 20 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 32.570.000 21 Viceprimar de municipiu (categoria I) 29.996.000 22 Viceprimar de municipiu (categoria II) 27.427.000 23 Viceprimar de municipiu (categoria III) 24.854.000 24 Primar de oras (categoria I) 26.572.000 25 Primar de oras (categoria II) 24.286.000 26 Primar de oras (categoria III) 22.000.000 27 Viceprimar de oras (categoria I) 22.000.000 28 Viceprimar de oras (categoria II) 19.999.000 29 Viceprimar de oras (categoria III) 18.748.000 30 Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 18.748.000 31 Primar de comuna (categoria I) 17.333.000 32 Primar de comuna (categoria II) 15.475.000 33 Primar de comuna (categoria III) 13.619.000 34 Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 15.475.000 35 Viceprimar de comuna (categoria I) 13.619.000 36 Viceprimar de comuna (categoria II) 11.450.000 37 Viceprimar de comuna (categoria III) 11.100.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    Pozitiile 10-37 din Cap. I al Anexei 7/1b au fost modificate prin alin. 1 al articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 16 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.103 din 25 noiembrie 2004.-----------    NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:    Alin. 2 al articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 16 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.103 din 25 noiembrie 2004, prevede că:    "(2) Indemnizatiile prevăzute în anexa sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie-decembrie 2005. În perioada ianuarie-septembrie 2005 se acordă 45% din suma aferenta cresterii totale a indemnizatiilor, calculată ca diferenţa între indemnizatiile cuvenite începând cu luna octombrie 2005, stabilite potrivit prezentei ordonante de urgenta, şi indemnizatiile avute în luna decembrie 2004."                        CAPITOLUL II       Indemnizatia membrilor consiliilor judetene sau locale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr Functia Indemnizatia crt -lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Consilier :    - la Consiliul General al Municipiului Bucureşti 4.944.000    - la consilii judetene (categoria I) 4.785.000    - la consilii judetene (categoria II) 4.465.000    - la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori) 4.147.000    - la consilii locale municipale (categoria I) 3.987.000    - la consilii locale municipale (categoria II) 3.668.000    - la consilii locale municipale (categoria III) 3.349.000    - la consilii locale orăşeneşti (categoria I) 3.031.000    - la consilii locale orăşeneşti (categoria II) 2.711.000    - la consilii locale orăşeneşti (categoria III) 2.552.000    - la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori) 2.074.000    - la consilii locale comunale (categoria I) 1.915.000    - la consilii locale comunale (categoria II) 1.595.000    - la consilii locale comunale (categoria III) 1.436.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    Indemnizatia se acordă proportional cu numărul de şedinţe ordinare sau    extraordinare ale consiliilor judetene sau locale, precum şi ale comisiilor    de specialitate sau ale delegatilor permanenti, la care persoana a    participat, din numărul total al sedintelor organizate.                                      x                                   x x    Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a    fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998. Anexa 7/2(valabil la 01.10.2003)                      FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE        Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii                   publice, numite în functii potrivit legii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Indemnizatia crt. - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Guvernul României  1 Prim-ministru 43.011.000  1^1 Ministru de stat 41.999.000  2 Ministru 37.290.000  3 Secretar de stat membru al Guvernului 34.112.000  4 Secretar de stat 32.630.000  5 Subsecretar de stat 27.545.000-----------    Pozitia 1^1 din Anexa 7/2 b a fost introdusa prin art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004.                     Curtea Suprema de Justiţie  6 Presedinte 43.011.000  7 Vicepresedinte 37.926.000  8 Presedinte de secţie 34.960.000  9 Judecator 34.112.000                      Curtea Constituţională  10 Presedinte 43.011.000  11 Judecator 37.926.000                       Consiliul Legislativ  12 Presedinte consiliu 37.290.000  13 Presedinte de secţie 34.960.000                      Avocatul poporului  14 Avocatul poporului 37.290.000  15 Adjunct al avocatului poporului 32.630.000                      Curtea de Conturi  16 Presedinte 43.011.000  17 Vicepresedinte 37.926.000  18 Presedinte de secţie 34.960.000  19 Consilier conturi 34.112.000  20 Procuror financiar general 37.079.000                          Prefecturi  21 Prefect al municipiului Bucureşti 32.630.000  22 Prefect (la judet categoria I) 31.358.000  23 Prefect (la judet categoria II) 29.451.000  24 Subprefect al municipiului Bucureşti 29.451.000  25 Subprefect (la judet categoria I) 28.180.000  26 Subprefect (la judet categoria II) 26.273.000                         Secretariatul general al Guvernului  27 Secretar general al Guvernului 34.112.000  28 Secretar general adjunct al Guvernului 32.630.000  29 Consilier de stat 32.630.000                      Administratia Prezidentiala  30 Consilier prezidential 37.290.000  31 Consilier de stat 32.630.000                         Parlamentul României  32 Secretar general la Camera Deputatilor şi la Senat 34.112.000  33 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor şi la Senat 32.630.000                         Consiliul Concurentei  34 Presedinte 37.290.000  35 Vicepresedinte 32.630.000  36 Consilier de concurenta 27.545.000                 Consiliului Naţional al Audiovizualului  37 Presedinte 37.290.000  38 Membri 32.630.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    Nr. crt. 37 din ANEXA 7/2b a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 191 din 12 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 5 februarie 2003.    Nr. crt. 38 din ANEXA 7/2b a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 191 din 12 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 5 februarie 2003.                                     x                                x x   Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a   fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998. Anexa 8(valabil la 01.10.2003)               FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA           Indemnizatii pentru personalul din institutii publice                          din subordinea Guvernului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Indemnizatia crt. -lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Institutii publice din subordinea Guvernului*)   1 Conducatorul institutiei 23.731.000     (presedinte, director general, sef oficiu, etc.)   2 Adjunctul conducătorului institutiei 20.128.000    (vicepresedinte, director general adjunct, etc,)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate       se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.                                 x                            x x    Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a    fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 74 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 8 decembrie 2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 51 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 107 din 18 mai 2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • LEGE nr. 97 din 10 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 269 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
 • LEGE nr. 553 din 18 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări*)
 • LEGE nr. 434 din 25 octombrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 226 din 24 noiembrie 2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră
 • LEGE nr. 225 din 27 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 129 din 16 octombrie 1996 privind transportul pe căile ferate române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 20 iunie 2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 69 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 274 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 73 din 28 martie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice
 • LEGE nr. 258 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 154 din 3 decembrie 2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) şi (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 164 din 15 mai 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 640 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 601 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 14 octombrie 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virarii lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 25 din 6 mai 1994 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România şi Republica Africa de Sud, încheiat la Pretoria la 20 octombrie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 110 din 13 martie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană instituind anumite condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 102 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 49 din 7 iulie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare semnat la Londra la 23 aprilie 1993
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000
 • LEGE nr. 69 din 3 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 551 din 17 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 6 decembrie 2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecţia mediului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021