Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 28 decembrie 2002 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 202 din 18 decembrie 2002 (*actualizata*)privind gospodarirea integrată a zonei costiere(actualizată până la data de 22 ianuarie 2004*)

---------------ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2004 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Gospodărirea, protecţia, punerea în valoare, dezvoltarea durabilă a zonei costiere şi, unde este posibil, restaurarea acesteia reprezintă acţiuni de interes general, având în vedere varietatea resurselor naturale, comerciale, ecologice, industriale şi estetice, de valoare imediata şi potenţiala pentru bunăstarea prezenta şi viitoare a naţiunii, pe care aceasta le deţine. (2) Gospodărirea integrată a zonei costiere se supune dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi prevederilor din convenţiile internaţionale la care România este parte. (3) Sunt, de asemenea, supuse dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi altor reglementări specifice amenajările care au legătura cu zona costiera şi care, direct sau indirect, produc modificări temporare ori definitive asupra calităţii mediului costier. Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop: a) stabilirea zonei costiere şi a măsurilor ce se impun pentru asigurarea integrităţii acesteia; b) garantarea utilizării publice a zonei costiere româneşti, cu excepţia situaţiilor privind siguranţa naţionala; c) reglementarea utilizării durabile a zonei costiere pe baza principiilor care asigura protecţia mediului, peisajului, moştenirii culturale, istorice şi arheologice; d) reconstructia şi conservarea zonei costiere prin adoptarea de măsuri adecvate; e) integrarea în cadrul zonei costiere a politicilor de mediu în politicile sectoriale privind agricultura şi silvicultura, energia, resursele minerale, industria, turismul, pescuitul şi acvacultura marina, transporturile şi dezvoltarea zonelor locuite, precum şi a politicilor de gospodărire a apelor; f) asigurarea accesului publicului la informaţie şi a participării acestuia la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi integrate a zonei costiere româneşti. Articolul 3Protecţia zonei costiere presupune apărarea integrităţii şi a scopurilor generale de utilizare ale acesteia, conservarea trasaturilor şi elementelor sale naturale şi prevenirea efectelor negative generate de lucrările şi instalaţiile existente sau care urmează a fi executate. Articolul 4Termenii folosiţi în prezenta ordonanţă de urgenţă au semnificaţia stabilită în anexa nr. 1. Articolul 5 (1) Gospodărirea integrată a zonei costiere şi dezvoltarea sa durabilă se bazează pe respectarea principiilor generale şi specifice. (2) Principiile generale sunt următoarele: a) principiul dezvoltării durabile: gospodărirea integrată a zonei costiere trebuie realizată astfel încât sa satisfacă atât necesităţile generaţiilor prezente, cat şi ale celor viitoare, toate cu garantarea menţinerii caracteristicilor ecologice esenţiale şi a diversitatii biologice, peisagistice şi culturale; b) principiul prevenirii: activităţile economice din zona costiera se vor desfăşura numai în baza unui act tehnico-juridic emis de autorităţile competente, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul împiedicării degradării condiţiilor ambientale, bunurilor naturale, a ecosistemelor acvatice şi a condiţiilor de viaţa a locuitorilor; c) principiul precautiei: în lipsa certitudinilor ştiinţifice autorităţile competente vor interzice sau vor autoriza temporar, până la întocmirea studiilor, activităţile ce ar putea avea drept consecinţa producerea de pagube majore sau ireversibile în zonele de coasta; d) principiul previziunii: previziunea trebuie făcuta avându-se în vedere în special schimbările şi tendintele pe termen scurt şi lung în materie de meteorologie şi oceanografie; e) principiul restaurarii: bunurile naturale degradate vor face obiectul unei restabiliri şi restaurari în vederea regenerarii ecosistemelor naturale; f) principiul "poluatorul plăteşte": degradările mediului din zona costiera fac obiectul unei remedieri din partea celor care le-au cauzat; g) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici în domeniul mediului pentru atingerea unui nivel general ridicat de protecţie a mediului din zona costiera; h) principiul asigurării accesului publicului la informaţia de mediu şi a participării la luarea deciziilor; i) principiul cooperării internaţionale pentru a asigura gestionarea şi protecţia zonei costiere. (3) Principiile specifice sunt următoarele: a) resursele minerale şi biologice marine şi terestre din zona costiera vor fi utilizate durabil şi gestionate ţinându-se cont de fragilitatea ecosistemelor; b) amenajarea în profunzime a teritoriului, ceea ce presupune favorizarea prin programele de amenajare şi dezvoltare a amenajărilor din spatele zonei costiere, atât pentru construcţii, cat şi pentru infrastructuri - transporturi, circulaţie -, în vederea evitării concentrării de activităţi pe fasia de teritoriu din vecinătatea imediata a marii; c) protecţia ariilor fragile ale ecosistemelor, habitatelor şi speciilor protejate şi periclitate; d) compatibilitatea dintre diversi utilizatori din zona costiera, ceea ce se realizează printr-o zonare adecvată în planurile de amenajare, care să permită exercitarea de activităţi compatibile sau separarea celor care sunt incompatibile; e) acordarea de prioritati activităţilor care depind de zona costiera, în special turismului; f) asigurarea accesului liber la mare. (4) Principiile generale şi specifice enunţate vor fi avute în vedere atât în momentul elaborării planurilor şi programelor de acţiune, cat şi cu ocazia adoptării de decizii de orice natura în domeniul care face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 6 (1) Litoralul şi aria maxima costiera aparţin domeniului public al statului şi includ: a) zona dintre limita minima şi maxima de inaintare a valurilor în cazul celor mai puternice furtuni înregistrate.Aceasta zona include toate porţiunile de ţărm inundate periodic prin acţiunea valurilor; b) zona de depozite neconsolidate, formate din nisip, pietriş şi roci, incluzând şi dunele, indiferent dacă sunt sau nu acoperite cu vegetaţie, formate prin acţiunea marii, vanturilor dinspre mare sau altor cauze naturale sau artificiale. (2) De asemenea, aparţin domeniului public al statului: a) depozitele sedimentare la linia ţărmului sau formate prin retragerea marii, indiferent de cauze; b) avansarea uscatului, cauzată direct sau indirect de orice fel de lucrare costiera; c) uscatul invadat de mare, din orice cauza, devenind o parte a fundului marii; d) falezele care sunt în contact cu marea sau cu proprietatea publică a statului până la 10 m în spatele crestei falezei; e) uscatul, delimitat la punctele anterioare, care din orice cauza a pierdut calitatea sa de plaja sau faleza; f) insulele formate în marea interioară/teritorială; g) lucrările şi instalaţiile situate în zona costiera, care constituie asemenea bunuri; h) lucrările şi instalaţiile de semnalizare ce constituie bunuri aparţinând proprietăţii publice a statului, precum şi uscatul aferent funcţionarii acestora; i) incintele portuare şi lucrările de protecţie a acestora. (3) Marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice exclusive şi ale platoului continental aparţin proprietăţii publice a statului, iar gospodărirea acestora se integreaza în gospodărirea de ansamblu a zonei costiere. Articolul 7 (1) Pe domeniul public al statului din zona costiera se recunoaşte numai dreptul de exploatare sau utilizare. Nici un drept privat nu se poate opune proprietăţii publice din zona costiera. (2) Guvernul este împuternicit sa verifice, prin autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, statutul legal al proprietăţii în zona costiera şi sa acţioneze în consecinţa pentru respectarea dreptului proprietăţii publice. (3) Orice hotărâre sau decizie a autorităţilor publice locale care încalcă prevederile alin. (1) şi (2) este nulă de drept. Articolul 8 (1) Stabilirea regimului de folosire a zonei costiere este un drept exclusiv al Guvernului şi se exercită prin autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, care va elabora norme şi metodologii specifice. Zonele portuare, zonele militare şi de securitate sunt supuse atât prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cat şi celor specifice. (2) Desfăşurarea în zona costiera a activităţilor cu impact asupra mediului se va face în baza actelor tehnico-juridice emise conform legii. La elaborarea avizelor/acordurilor şi autorizaţiilor pentru evacuarea în mediul marin de deşeuri conţinând substanţe şi materiale din grupa celor precizate în anexa nr. 2 se va tine cont de factorii menţionaţi în anexa nr. 3. (3) Evacuarea substanţelor şi materialelor precizate în anexa nr. 2 se restrictioneaza ţinându-se cont de: a) concentraţia limita admisă a substanţelor şi materialelor avută la evacuare; b) cantitatea maxima admisă, ţinând cont de încărcare şi debit, a substanţelor şi materialelor pe o perioadă de un an sau o perioadă de timp limitată. Articolul 9 (1) Delimitarea domeniului public al statului definit la art. 6 se va realiza în baza metodologiei elaborate de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) La delimitarea domeniului public în zona costiera, atât în zona marina, cat şi în cea terestra, se va tine cont de asigurarea echilibrului mediului, de necesităţile locale specifice, de natura economică a colectivităţilor locale, precum şi de statutul Deltei Dunării ca rezervatie a biosferei. (3) Pentru delimitarea domeniului public în zona costiera, Guvernul, prin autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate să execute sau sa autorizeze, inclusiv pe proprietatea privată, lucrări pentru colectarea datelor necesare delimitării pe uscat a proprietăţii publice în zona costiera, în condiţiile legii. (4) În cazul în care prin exercitarea acţiunilor prevăzute la alin. (3) proprietatea privată este afectată, deţinătorul proprietăţii acesteia are dreptul la despăgubiri potrivit legii. Fondurile pentru aceste despăgubiri se asigura din alocaţii bugetare. (5) Dacă configuraţia proprietăţii publice în zona costiera se va modifica ulterior, indiferent din ce cauza, noile delimitări vor fi stabilite conform prevederilor alin. (1)-(3). (6) În scopul delimitării zonei costiere şi stabilirii măsurilor pentru protecţia mediului zonei costiere, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor şi autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a Statului Major al Forţelor Navale, vor clasifica zona costiera în zone functionale, pe baza unor criterii omogene de utilizare şi de gestiune a spaţiului. (7) Delimitarea zonei costiere se va realiza potrivit planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prin grija autorităţilor publice locale. (8) Autorităţile administraţiei publice locale şi administratorul proprietăţii publice a statului din zona costiera pot executa lucrări pentru a preveni/repara pagubele cauzate de acţiunea marii. Articolul 10Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, cu sprijinul autorităţilor publice locale, va efectua o inventariere a componentelor mediului în zona costiera. Datele şi informaţiile obţinute vor fi actualizate anual şi vor fi ţinute la dispoziţia publicului, în condiţiile legii. Capitolul 2 Regimul de folosire a zonei costiere proprietate publică Secţiunea 1 Regimul de folosire libera, de servituţi şi de expropriere Articolul 11 (1) Utilizarea zonei costiere aflate în proprietatea publică a statului se va face în mod liber pentru imbaiere şi plaja, plimbare, sporturi nautice, pescuit sportiv şi recreativ, navigaţie, în cazurile în care acestea nu necesita lucrări şi/sau instalaţii de orice fel. (2) Utilizarile zonei costiere pentru activităţi care implica pericole, obţinerea de profit sau care necesita lucrări şi instalaţii sunt permise numai în limitele prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale unor legi speciale. (3) Administraţia publică locală şi autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor pot limita sau interzice circulaţia publicului în zona costiera, în anumite perioade sau în anumite zone vulnerabile din punct de vedere al protecţiei mediului. Articolul 12Pentru protecţia unor zone de mare valoare ecologica sau peisagistica ori a zonelor de habitat al speciilor protejate, precum şi pentru asigurarea accesului liber la ţărm pot fi expropriate cu justa şi prealabilă despăgubire terenuri şi clădiri, în condiţiile legii. Articolul 13 (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate administra terenurile proprietate publică a statului situate în zona costiera, plajele, cheiurile şi zonele de imbaiere, în condiţiile legii. (2) Autoritatea publică centrala pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţa poate administra zonele libere, în condiţiile legii. (3) Autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri poate concesiona terenurile proprietate publică şi privată a statului şi fondul forestier proprietate publică a statului, aflate în administrarea sa, situate în zona costiera, în condiţiile legii. (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) bunurile aparţinând domeniului public, aflate în porturi delimitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. (5) Acordarea concesiunilor se va putea face numai în cazul în care nu sunt afectate interesele apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale sau drepturile existente. Acordarea concesiunilor pentru interesul apărării naţionale, protecţiei ţărmului sau pentru alte cazuri bine justificate care afectează terţi se va face prin plata unei juste despăgubiri în condiţiile legii. (6) Concesionarul plajelor utilizate în scop turistic şi al zonelor de imbaiere se poate asocia cu agenţi economici având ca profil de activitate agrementul sau alimentaţia publică, pentru desfăşurarea unor activităţi sezoniere pe plaja sau în zona de imbaiere, cu acordul concedentului zonelor costiere şi cu avizul autorităţii publice centrale pentru turism. Agenţii economici proprietari ai unor unităţi de agrement sau cazare şi alimentaţie publică, limitrofe zonei costiere de plaja, au prioritate la aceste contracte cu obligaţia expresă de a asigura salubrizarea zonei de plaja. Aceşti agenţi economici pot ocupa zona costiera proprietate publică cu instalaţii demontabile care: a) necesita fundaţii punctuale şi nu depăşesc nivelul solului; b) sunt constituite din prefabricate, module şi nu necesita turnarea de betoane sau de materiale de construcţie similare; c) sunt asamblate şi dezasamblate în mod secvenţial, fără a necesita demolări.------------Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003. (7) Valabilitatea actului tehnico-juridic emis pentru astfel de instalaţii nu va putea depăşi 3 ani. După expirarea acestui termen deţinătorul actului tehnico-juridic are dreptul şi obligaţia de a solicita un nou act tehnico-juridic. În cazul în care cererea sa este respinsă motivat sau nu depune cerere, deţinătorul are obligaţia de a demonta instalaţiile în termenul prevăzut în actul respectiv şi de a reface caracteristica arealului.------------Alin. (7) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003. (8) Când utilizarea zonei costiere aflate în proprietate publică poate afecta sănătatea populaţiei sau proprietatea privată, concedentul are dreptul sa ceara utilizatorilor garanţii financiare, în scopul prevenirii aspectelor negative şi al acordării de compensaţii băneşti în beneficiul celor afectaţi. Modul de stabilire a cuantumului garanţiilor financiare va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului. (9) Cei îndreptăţiţi prin autorizare/concesionare sa desfăşoare activităţi în zona costiera proprietate publică sunt obligaţi sa informeze concedentul asupra oricărui incident ce poate afecta în sens negativ proprietatea publică. (10) În cazul furtunilor, prabusirii falezelor, altor dezastre naturale sau al altor situaţii de forta majoră, autorităţile administraţiei publice locale şi concesionarul vor lua măsurile necesare pentru evitarea prejudiciilor, fără a se considera o încălcare a drepturilor proprietăţii publice. Articolul 14 (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi sezoniere pe plaja vor putea funcţiona numai după obţinerea actelor tehnico-juridice prevăzute de lege, iar în cazul agenţilor economici de turism, după obţinerea clasificării acestora potrivit prevederilor legale. (2) Construcţiile pentru asigurarea serviciilor de plaja vor fi dispuse, de regula, în afară limitelor plajei. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ocuparea plajei cu instalaţii de orice fel, inclusiv cele privind serviciile sezoniere, nu va putea depăşi o pătrime din lăţimea plajei în secţiunea de amplasare, iar acestea vor fi distribuite în mod raţional. (3) Pe plaja se vor autoriza numai construcţiile prevăzute în normele emise de autoritatea publică centrala pentru turism. (4) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de pescuit marin vor fi autorizaţi sa desfăşoare activităţi specifice pe plaja de autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Articolul 15 (1) Accesul pietonilor şi al vehiculelor speciale pentru persoane cu handicap va fi asigurat pe o fasie de circa 6 m laţime. Aceasta fasie va fi în permanenta libera de orice fel de construcţie sau instalatie. (2) Lăţimea fasiei de acces poate fi extinsă până la 20 m în cazul necesităţii asigurării protecţiei utilizatorilor ei. (3) Fasia de acces poate fi ocupată temporar, în cazuri de excepţie, pentru lucrări în legătura cu zona costiera proprietate publică. În acest caz se va stabili o alta cale de acces. (4) Accesul la mare al persoanelor fizice va fi asigurat prin teritoriul adiacent zonei costiere proprietate publică pe o lungime şi o laţime corespunzătoare vocaţiei zonei şi gradului sau de utilizare pentru turism, sporturi nautice, pescuit sportiv. (5) Lucrările şi instalaţiile care împiedica accesul la mare fără a oferi soluţii alternative garantate şi viabile sunt interzise. Articolul 16 (1) În scopul conservării condiţiilor ambientale şi valorii patrimoniale şi peisagistice din zonele situate în aproprierea ţărmului, se delimitează pe toată lungimea litoralului o fasie de teren lata de 50-150 m masurati de la linia cea mai înaintată a marii, în funcţie de lăţimea zonei costiere, în care sunt interzise orice fel de construcţii definitive. Aceasta interdicţie se aplică, de asemenea, construcţiilor provizorii sau transportabile, cu excepţia celor pescaresti, precum şi caravanelor sau structurilor de primire turistice cu funcţii de cazare.------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003. (2) Construcţiile indispensabile securităţii sau serviciilor publice pot face excepţie de la prevederile alin. (1), în baza unui studiu de impact. Realizarea acestor construcţii pe fasia de teren delimitata conform prevederilor alin. (1) se va face numai cu avizul prealabil al autorităţii publice centrale pentru turism, al autorităţii publice centrale pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţa şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor.------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003. (3) Responsabilităţile, criteriile şi modul de delimitare a fasiei stabilite în alin. (1) se vor reglementa prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţa şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Articolul 17 (1) În planurile de amenajare a teritoriului se vor prevedea cai de acces, locuri de parcare, cu luarea în considerare a arealelor special protejate. (2) Terenul necesar pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), dacă nu aparţine proprietăţii publice a statului, va fi declarat de interes public în scopul exproprierii pentru cauza de utilitate publică sau impunerii dreptului de acces. (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa marcheze în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism suprafaţa neconstruibila de pe coasta marii. (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) terenurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului de Interne. Secţiunea a 2-a Regimul activităţilor agricole Articolul 18Autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri, precum şi autorităţile administraţiei publice locale vor promova dezvoltarea în zona costiera numai a activităţilor agricole care respecta normele de protecţie a mediului. Articolul 19Apele subterane pot fi utilizate pentru irigaţii prin picurare, în condiţiile legii. Limita dinspre uscat a zonei costiere este cumpăna apelor bazinului hidrografic al litoralului, cod cadastral XV. Articolul 20 (1) Pe suprafeţele de teren din zona costiera este permisă utilizarea ingrasamintelor naturale sau a tratamentelor fitosanitare, cu respectarea următoarelor condiţii: a) aplicarea ingrasamintelor pe un teren acoperit de zăpada este interzisă; b) dejectiile lichide se vor aplica numai prin injectare directa sau cu un alt echipament eficient; c) gunoiul de grajd se va incorpora în sol după aplicare. (2) Gunoiul de grajd şi dejectiile lichide vor fi stocate în incinte corespunzătoare, impermeabilizate. Articolul 21 (1) În zona costiera, de-a lungul cursurilor de apa sau al Marii Negre, pentru a se evita spalarea nutrientilor, se instituie zone de protecţie necultivate, potrivit legii. (2) În zonele de protecţie necultivate se pot planta numai arbori, arbuşti, gazon şi flori. (3) În zonele supuse eroziunii este obligatorie înfiinţarea de perdele de protecţie din arbori sau arbuşti, în funcţie de condiţiile locale. Secţiunea a 3-a Activităţile militare Articolul 22 (1) În timp de pace activităţile militare desfăşurate în zona costiera se supun reglementărilor civile privind protecţia mediului, unităţile militare respective având responsabilitatea eventualelor poluari şi a altor pagube pe care le pot cauza aceste activităţi mediului. (2) Ministerul Apărării Naţionale are următoarele responsabilităţi: a) să asigure reconstructia ecologica necesară în cazul dezafectarii de baze, unităţi şi/sau poligoane militare sau închiderii acestora; b) sa depoziteze reziduurile provenite din activităţi militare în mediul costier în astfel de condiţii încât sa nu afecteze mediul; c) sa reducă la minimum efectele negative asupra naturii sau zonelor de importanţă pentru specii în pericol sau rare, în cazul manevrelor şi exerciţiilor militare desfăşurate în zonele şi habitatele protejate, în parcurile naturale terestre sau maritime; d) sa elaboreze instrucţiuni/recomandări pentru exploatarea obiectivelor militare în astfel de condiţii încât sa reducă la minimum pagubele aduse mediului. (3) Durata, amploarea şi perioada din an în care se vor desfăşura manevre şi exerciţii militare în zonele şi habitatele protejate, în parcurile naturale terestre sau maritime vor fi stabilite împreună cu autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor. (4) Prevederile alin. (1) şi (3) se aplică şi formatiunilor militare străine ce sunt temporar dislocate în zona costiera română. Secţiunea a 4-a Producerea de energie electrica şi exploatarea resurselor naturale Articolul 23 (1) Construcţia şi punerea în funcţiune de instalaţii de producere a energiei electrice se vor face numai în condiţiile legii, cu utilizarea tehnologiilor nepoluante sau a celor care respecta normele legale de emisie a oxizilor de azot [NO(x)], oxizilor de sulf [SO(2)], bioxidului de carbon [CO(2)] şi a metanului [CH(4)]. (2) Cercetarea şi exploatarea zăcămintelor de gaze naturale şi de petrol din zonele marine se vor face în condiţiile legii şi numai după evaluarea impactului asupra mediului. (3) În scopul menţinerii integrităţii zonei de coasta şi al protecţiei calităţii apei marine, sunt interzise extragerea de nisip, pietriş şi roci din zona costiera sau zona-tampon. (4) Săpăturile şi prospectiunile submarine în scopuri miniere sau arheologice, care au ca efect extragerea de nisip sau pietriş din zona costiera, se pot face numai pe baza unui act tehnico-juridic acordat în prealabil în baza studiului de impact asupra mediului. Secţiunea a 5-a Activităţi de pescuit şi acvacultura marina Articolul 24 (1) Pescuitul comercial în mediul marin se efectuează numai în condiţiile legii. (2) Autorizaţiile pentru pescuitul în scop comercial se eliberează de autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri, în condiţiile legii. (3) Metodele de pescuit care deteriorează sau degradeaza ecosistemul costier şi marin sunt interzise. Articolul 25 (1) Activităţile de acvacultura marina se pot desfăşura numai în zone limitate şi cu respectarea următoarelor condiţii: a) obţinerea unei autorizaţii eliberate de autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri, în condiţiile legii; b) autorizarea activităţilor de acvacultura marina în baza reglementărilor de protecţie a mediului şi a celor sanitar-veterinare; c) evitarea degradării calităţii apei marine şi a biodiversitatii. (2) Unităţile de acvacultura se amplasează în mod obligatoriu la o distanta corespunzătoare de alte habitate sensibile, de zonele de agrement şi de pescuit. Instalaţiile logistice, de tratament şi de ambalare se vor amplasa pe sol, pe cat posibil în zonele industriale existente. (3) Pentru înlăturarea riscurilor epidemiilor agenţii economici cu activităţi de acvacultura marina au obligaţia de a întocmi un plan de urgenta specific pentru fiecare zona, pentru a limita consecinţele evadării pestilor din zona crescatoriei şi ale introducerii de specii străine, exotice. (4) Planul de urgenta prevăzut la alin. (3) va fi vizat de autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri. (5) Utilizarea produselor chimice toxice în unităţile de acvacultura marina este interzisă. (6) Introducerea de specii exotice se va face numai cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Secţiunea a 6-a Activităţile silvice Articolul 26 (1) Vegetatia forestieră din zona costiera se gospodareste în conformitate cu reglementările emise de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. (2) Pădurea din zona costiera va fi încadrată în grupa I funcţională-păduri cu funcţii speciale de protecţie. Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor şi autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura vor stabili de comun acord pădurile din zona costiera. (3) Zonele de vegetaţie forestieră din zona costiera vor fi cuprinse în planurile de urbanism şi vor fi protejate printr-un regim restrictiv al amplasării construcţiilor. (4) Deţinătorii cu orice titluri de păduri în zona costiera sunt obligaţi să le gospodareasca conform funcţiilor atribuite şi normelor regimului silvic. (5) Utilizarea pesticidelor şi a ingrasamintelor pe bază de azotaţi în pădurile din zona costiera este interzisă. (6) Desecarea zonelor umede cuprinse în zona costiera, pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere, este interzisă. Secţiunea a 7-a Activităţile industriale Articolul 27 (1) Promovarea de noi investiţii industriale în zona costiera va fi limitată pe cat posibil şi se va face în condiţii stricte, impuse în scopul asigurării protecţiei mediului, reducerii riscului, conservării habitatului costier şi menţinerii zonelor umede. (2) Stabilirea investiţiilor industriale care vor fi dezvoltate în zona industriala se va face prin planurile de gospodărire integrată a zonei costiere, avizate de Comitetul naţional al zonei costiere. (3) Emiterea de acte tehnico-juridice pentru depozitarea pe zona uscata sau în mediul acvatic din zona costiera a substanţelor şi materialelor periculoase prevăzute în anexa nr. 2 este interzisă. (4) Autorităţile pentru protecţia mediului vor analiza, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, actele tehnico-juridice existente şi vor stabili măsurile necesare conform legii. Secţiunea a 8-a Activităţile de turism Articolul 28 (1) Pentru localităţile riverane Marii Negre planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi activităţile de turism se avizează de autoritatea publică centrala pentru turism. (2) Actele tehnico-juridice pentru construirea de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, ansambluri de locuinţe, case şi alte folosinţe utilizatoare de apa se emit numai dacă se prevede conectarea lor la o reţea de canalizare existenta, dotată cu staţie de epurare având o capacitate corespunzătoare. (3) Utilizarea în zona costiera a materialelor de construcţii neecologice şi a adezivilor toxici este interzisă. (4) Arhitectura noilor construcţii din zona costiera trebuie să se încadreze în arhitectura locală şi sa nu afecteze peisajul. (5) Instalaţiile edilitare din zona costiera se vor proiecta şi se vor realiza astfel încât sa nu afecteze deplasarea sedimentelor, geomorfologia terenului, linia ţărmului sau calitatea apelor. Articolul 29Camparea se va face numai în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate. Articolul 30Actele tehnico-juridice pentru construirea de terenuri de sport, inclusiv de golf, vor fi emise numai în condiţiile în care nu se afectează vegetatia naturala, speciile sălbatice şi relieful. Articolul 31 (1) Zonele de navigaţie pentru barci cu motor şi jet-skiuri vor fi strict delimitate şi amenajate în zone unde nu este afectat habitatul marin şi securitatea turistilor. Aceste zone vor fi identificate în mod corespunzător în planurile de gospodărire integrată a zonei costiere. (2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor împreună cu autoritatea publică centrala pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţa şi cu autoritatea publică centrala pentru turism vor elabora regulamente speciale privind utilizarea diverselor construcţii de pe plaja specifice navigaţiei şi a barcilor cu motor. Aceste regulamente vor fi aprobate prin ordin comun al conducătorilor celor 3 autorităţi. Articolul 32Porturile destinate navigaţiei de agrement şi activităţile conexe trebuie să se realizeze astfel încât să se integreze în mediul natural şi să se asigure reconstructia elementelor specifice zonei litorale. Articolul 33Utilizarea zonelor umede ca zone de ancorare se poate face numai cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor şi cu plata unei redevenţe stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Articolul 34Sezonul turistic pe litoralul românesc al Marii Negre începe la data de 1 mai şi se încheie la data de 30 septembrie a fiecărui an. Secţiunea a 9-a Activităţile de transport Articolul 35 (1) Autorizarea de construire de noi şosele în banda litorala, de 50-150 m, paralela cu linia ţărmului sau în zonele protejate este interzisă.------------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003. (2) Circulaţia şi staţionarea în afară spaţiilor special amenajate a vehiculelor cu motor, inclusiv a motocicletelor şi a motoretelor, pe dune şi plaje şi în zona habitatelor sensibile este interzisă. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) autovehiculele pentru aprovizionare şi intervenţie. (4) Se poate autoriza construcţia de promenade în banda litorala de 50-150 m, dar nu mai late de 6 m.------------Alin. (4) al art. 35 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003. Articolul 36Realizarea sau amenajarea de noi construcţii şi instalaţii portuare de agrement se va face numai dacă cele deja existente nu mai pot fi utilizate şi numai în zone deja degradate, clasificate ca atare şi care nu mai pot face obiectul unei reconstructii. Secţiunea a 10-a Gospodărirea apelor Articolul 37 (1) Deţinătorii cu orice titlu ai reţelelor de distribuţie a apei potabile sunt obligaţi sa ia toate măsurile pentru reducerea pierderilor în reţelele de distribuţie şi la beneficiari. (2) Sistemele de canalizare, staţiile de epurare şi modalităţile de evacuare a apelor uzate, existente sau propuse a se construi, vor avea la baza tehnologii care să asigure o epurare corespunzătoare a acestor ape. (3) Orice fel de deversare în apele litorale a apelor neepurate sau a apelor uzate care prin epurare nu ajung la calitatea cerută în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare este interzisă. (4) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate sa construiască sau sa extindă sisteme de canalizare şi staţii de epurare sau alte variante ecologice locale în toate localităţile zonei costiere, pentru a stopa impurificarea apelor subterane şi a apei marii. Articolul 38Exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfata dintre apele dulci şi cele sarate se face în baza instrucţiunilor elaborate de autoritatea publică centrala pentru gospodărirea apelor şi protecţia mediului, aprobate prin hotărâre a Guvernului. Secţiunea a 11-a Gestionarea deşeurilor Articolul 39 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi agenţii economici din cuprinsul zonei costiere au obligaţia colectării selective şi a tratarii deşeurilor şi substanţelor periculoase în vederea reciclarii sau neutralizarii acestora în instalaţii corespunzătoare, potrivit legii. (2) Deversarea, depozitarea sau aruncarea deşeurilor în mare poate fi autorizata numai în condiţiile prevăzute de lege. Capitolul 3 Interdicţii şi restricţii Articolul 40În zonele delimitate în planurile de amenajare a teritoriului ca zone de risc natural la alunecări de teren, inundatii şi eroziuni datorate marii sau cursurilor de apa, se interzice executarea de orice fel de construcţii, cu excepţia celor pentru protejarea zonei în scopul indepartarii riscului natural. Articolul 41Pentru protecţia zonei costiere, a habitatelor specifice, a zonelor umede, mlastinilor sarate şi siturilor arheologice, prin planurile de gospodărire a zonei costiere se pot impune măsuri şi restricţii în folosirea terenurilor, indiferent de forma de proprietate, în condiţiile legii. Articolul 42Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va elabora reglementări generale şi specifice în scopul protecţiei şi utilizării durabile a zonei costiere proprietate publică. Aceste reglementări vor viza în principal următoarele aspecte: a) încadrarea părţii de uscat în diferite tipuri de utilizare; b) executarea proiectelor privind protecţia, utilizarea, îmbunătăţirea facilităţilor şi conservarea zonei costiere; c) stabilirea prioritatilor pentru a îndeplini cerinţele de utilizare, existente şi viitoare, în special privind serviciile de plaja şi depozitarea deşeurilor solide; d) localizarea pe proprietatea publică a infrastructurii şi instalaţiilor, inclusiv a celor referitoare la eliminarea deşeurilor solide şi a deversarilor de ape uzate; e) acordul pentru concesiuni. Articolul 43 (1) În scopul menţinerii integrităţii zonei costiere şi protecţiei calităţii apei marii, se interzic: a) autorizarea executării oricăror lucrări pe zona costiera, care afectează sau duc la modificarea ecosistemului acesteia; b) extragerea de nisip, pietriş şi roci din zona costiera sau zona-tampon; c) evacuările în mare, din surse situate pe uscat, la bordul navelor, aeronavelor, platformelor şi instalaţiilor marine, a substanţelor şi materialelor prevăzute în anexa nr. 2, care duc la depăşirea indicatorilor prevăzuţi în standardele pentru apa de mare, precum şi a deşeurilor, în mod special a celor petroliere. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. c) evacuarea în mare a pământurilor dragate, dacă acestea conţin urme ale substanţelor prevăzute în anexa nr. 2 sub limitele de concentraţie maxima admisă. (3) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplică în cazul descarcarilor de la bordul navelor, aeronavelor sau al platformei maritime, dacă acestea sunt amenintate de distrugere completa ori pierdere totală sau în orice alta situaţie când exista pericol pentru viaţa umană. (4) Lucrările de redistribuire a nisipului acumulat în unele porţiuni, indiferent de cauze, se vor aproba pe baza unor studii de specialitate, elaborate de instituţii abilitate. (5) Fac excepţie lucrările de dragaj pentru asigurarea şi menţinerea adancimilor de navigaţie şi de operare în porturi, cai şi canale navigabile. Articolul 44 (1) În scopul prevenirii, reducerii şi controlului poluarii mediului marin al Marii Negre din surse de pe uscat, evacuările în mediul marin ale compusilor organohalogenati sunt interzise. (2) Evacuarea în mare a substanţelor şi materialelor prevăzute în anexa nr. 2 se va face în baza actelor tehnico-juridice eliberate conform prevederilor legale şi având în vedere factorii prevăzuţi în anexa nr. 3. (3) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va elabora normative privind obiectivele de referinţa în efluenţi ale substanţelor şi materialelor prevăzute în anexa nr. 2, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul 45 (1) Evacuarea în mediul marin a apei uzate epurate se va putea face numai în baza actelor tehnico-juridice emise pentru protecţia calităţii apei de mare şi în condiţiile stabilite prin studii de specialitate. (2) Autorităţile administraţiei publice locale, în colaborare cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi cele de gospodărire a apelor, vor lua măsuri pentru reamplasarea punctelor existente de evacuare a apelor uzate la distanţe suficient de mari fata de zonele de imbaiere şi la izobate corespunzătoare, astfel încât prin procesele de diluţie, dispersie-difuzie şi degradare să se asigure respectarea normelor de calitate impuse pentru apa de mare. (3) Pentru evitarea poluarii apelor subterane, realizarea caselor de vacanta în zona costiera este permisă numai dacă acestea sunt prevăzute cu fose septice sau cu instalaţii individuale de epurare ori sunt conectate la un sistem de canalizare. Articolul 46 (1) Guvernul, prin autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, se va preocupa de refacerea zonelor afectate de eroziune sau inundatii şi de amenajarea plajelor în locuri în care acestea nu au existat anterior. (2) Proprietarii cu orice titlu ai terenurilor amenintate de invazia marii ca urmare a unor cauze naturale/artificiale pot sa construiască lucrări de apărare, după obţinerea actelor tehnico-juridice prevăzute de lege, în condiţiile în care aceste lucrări nu produc efecte negative asupra zonelor limitrofe. Articolul 47 (1) Exploatarea apelor subterane se va realiza în baza actelor tehnico-juridice eliberate conform legislaţiei în vigoare. (2) Pentru prevenirea intruziunii apei marii, supraexploatarea apelor subterane este interzisă. Articolul 48 (1) În vederea menţinerii stării naturale a ţărmului marii, indiguirile, excavarile sau desecarile sunt permise numai în situaţiile reclamate de apărarea militară, protecţia împotriva valurilor sau de realizarea de lucrări de importanţă deosebită, pentru interesul general. (2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, împreună cu administraţia publică locală, va lua măsuri pentru încadrarea în zone vulnerabile a părţilor din zona costiera supuse eroziunii. În aceste zone critice este permisă numai construcţia de lucrări de apărare. (3) Executarea de construcţii de orice alt tip, amenajări de recreere, drumuri, precum şi parcarea autovehiculelor sunt interzise. Articolul 49Desfăşurarea de activităţi sau servicii publice care sunt dependente de mare ori necesita o apropiere imediata de mare poate avea prioritate fata de alte activităţi. Aceste activităţi sau servicii publice pot beneficia de derogări individuale, prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, şi de la măsurile de interdicţie, dacă sunt justificate printr-un important interes public şi pe baza studiului de impact asupra mediului. Articolul 50Transportul pe mare al deşeurilor radioactive şi al combustibilului nuclear uzat este permis numai cu respectarea prevederilor conţinute în acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte. Capitolul 4 Gospodărirea integrată a zonei costiere Articolul 51În zona costiera autorităţile administraţiei publice locale şi concesionarul falezei şi plajei marii sunt obligaţi sa ia măsurile ce se impun pentru conservarea: a) vieţii sălbatice; b) structurilor geologice şi geomorfologice de interes special; c) construcţiilor, siturilor şi obiectivelor de interes arheologic, arhitectural şi istoric; d) zonelor umede. Secţiunea 1 Parcuri şi rezervaţii din zona costiera Articolul 52 (1) În scopul asigurării protecţiei durabile a zonei costiere, a diversitatii biologice şi peisagistice, a productivitatii speciilor şi a habitatului marin şi terestru se instituie rezervaţii sau parcuri costiere ori marine, în condiţiile legii. (2) Studiile de impact al lucrărilor prevăzute în interiorul perimetrului parcului sau rezervatiei ori la exteriorul acestora, care sunt susceptibile de a afecta direct sau indirect obiectivele protejate prin actele care au instituit parcul sau rezervatia, vor fi elaborate cu consultarea obligatorie a administraţiei parcului sau rezervatiei. Secţiunea a 2-a Protecţia zonelor umede Articolul 53 (1) Zonele umede, declarate arii protejate, nu pot face obiectul vreunei schimbări de destinaţie care se întreprinde pentru îmbunătăţirea calităţii mediului. (2) Zonele umede care prezintă interes deosebit din punct de vedere al mediului vor face obiectul încadrării în rezervaţii naturale, pe baza unui studiu de specialitate, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, cu avizul Academiei Române. (3) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va lua măsuri pentru încadrarea dunelor în zone vulnerabile sau rezervaţii naturale, după caz. (4) În funcţie de situaţia locală, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor împreună cu administraţia locală vor lua măsuri de interzicere a accesului în anumite zone şi vor întreprinde acţiuni specifice de stabilizare a solului prin metode biologice şi de menţinere a vegetaţiei forestiere şi erbacee. Secţiunea a 3-a Supraveghere şi control Articolul 54 (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va organiza sistemul de control integrat şi supraveghere a mediului zonei costiere. (2) Datele şi informaţiile obţinute se constituie în Fondul naţional de date privind mediul zonei costiere, gestionat de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor. (3) Modul de organizare şi ţinere la zi a fondului de date prevăzut la alin. (2) se realizează în baza unei metodologii elaborate de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Articolul 55Concesionarul plajei va organiza şi va asigura serviciul de salubrizare a plajei şi a celorlalte instalaţii corespunzătoare. Secţiunea a 4-a Planul de gospodărire integrată a zonei costiere Articolul 56 (1) În baza principiilor enunţate la art. 5, pentru protecţia zonei costiere şi aplicarea strategiei de dezvoltare a acesteia, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, în colaborare cu administraţia publică locală, autoritatea publică centrala pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţa, autoritatea publică centrala pentru turism, autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri şi cu Statul Major al Forţelor Navale, vor elabora planul de gospodărire integrată a zonei costiere, care va stabili: a) orientările de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a diverselor activităţi economice şi a infrastructurii, astfel cum sunt prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism; b) priorităţile şi obiectivele în acord cu potenţialul de suportabilitate a mediului din zona costiera; c) strategia de protecţie împotriva degradării prin eroziune marina şi de reabilitare ambientala a zonei de coasta; d) zonele protejate din punct de vedere al protecţiei mediului; e) zonele necesare pentru securitatea zonei costiere. (2) Planul de gospodărire integrată a zonei costiere, prevăzut la alin. (1), se va detalia prin planuri locale, elaborate de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, în colaborare cu administraţia publică locală. Planurile locale de gospodărire integrată a zonelor costiere pun în aplicare şi precizează orientările planificării integrate, determina destinaţia diverselor zone omogene de utilizare şi gestiune a spaţiului, conform principiilor prevăzute la art. 5, delimitează aceste zone şi regleaza modul de utilizare a zonelor naturale. (3) Pe baza planului de gospodărire integrată a zonei costiere vor fi reactualizate planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Programele şi deciziile administrative pentru zona costiera trebuie să fie în concordanta cu prevederile planurilor aprobate. (4) La elaborarea documentaţiilor tehnice pentru investiţiile ce urmează a fi promovate în zona costiera se va tine seama de prevederile planului de gospodărire integrată a zonei costiere. (5) Planul de gospodărire integrată a zonei costiere se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, iar planurile locale, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, la propunerea autorităţilor locale pentru protecţia mediului. (6) Activităţile social-economice, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului se vor realiza în stricta corelare cu prevederile planurilor menţionate la alin. (1) şi (2). Articolul 57Planul de gospodărire integrată a zonei costiere va cuprinde un capitol special referitor la tratamentul deşeurilor solide, cu menţionarea măsurilor necesare gestionării deşeurilor abandonate, în special a celor din plastic. Articolul 58 (1) Pentru situaţii de urgenta, în vederea combaterii poluarii mediului marin cu petrol şi alte substanţe nocive, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, în colaborare cu autoritatea publică centrala pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţa, va elabora Planul naţional de intervenţie în caz de poluare marina cu hidrocarburi, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Planul menţionat la alin. (1) va prevedea: a) înfiinţarea unui centru de transmitere şi primire a rapoartelor privind incidentele ce au avut sau ar putea avea ca rezultat o deversare de petrol sau alte substanţe nocive; b) modalităţile de coordonare a acţiunilor de intervenţie; c) locurile de depozitare a produselor retur pentru a nu perturba mediul. (3) Cheltuielile de finanţare a centrului prevăzut la alin. (2) lit. a) vor fi suportate de la bugetul de stat, având în vedere caracterul de serviciu public al intervenţiei în caz de poluare marina cu hidrocarburi. Articolul 59 (1) Evaluarea impactului este obligatorie pentru orice lucrare nou-propusă în zona costiera, precum şi pentru cele existente, în vederea determinării tuturor efectelor posibile asupra mediului şi stabilirii măsurilor ce se impun. (2) Bilanţurile de mediu pentru lucrările existente se vor efectua cu ocazia reînnoirii autorizaţiilor de mediu, în condiţiile legii. (3) Planul de gospodărire integrată a zonei costiere va avea la baza analize privind efectul cumulativ asupra mediului al amenajărilor din zona costiera. Secţiunea a 5-a Planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism Articolul 60 (1) La elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se va tine seama de resursele de apa, de habitatul costier şi marin, de posibilităţile reale de reciclare şi depozitare a deşeurilor, de protecţia zonelor vulnerabile şi de protecţia falezelor împotriva eroziunii. În planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se prevăd căile de acces în zona costiera, de preferinţa pietonale sau pentru biciclete. (2) Autorizaţiile de construcţie se vor acorda numai pentru exteriorul benzii litorale (de 50-150 m), care va fi stabilită în funcţie de geomorfologia terenului.-----------Alin. (2) al art. 60 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003. (3) Amplasarea oricăror construcţii pe terenuri acoperite de dune, terenuri mlăştinoase, grote, faleze, terenuri cu păduri cu funcţii speciale de protecţie, a altor habitate naturale în apropierea monumentelor culturale sau acolo unde afectează securitatea mediului este interzisă. Capitolul 5 Mecanisme financiare şi economice pentru gestiunea zonelor costiere Articolul 61 (1) Finanţarea investiţiilor privind lucrările declarate de utilitate publică, necesare pentru protecţia zonei costiere împotriva eroziunii datorate valurilor şi pentru refacerea/protecţia zonelor umede, se asigura astfel: a) din bugetul de stat; b) din credite interne şi/sau externe sau prin lansarea de obligaţiuni garantate de Guvern; c) din Fondul pentru mediu constituit potrivit legii; d) din alte surse: fonduri nerambursabile, donaţii, sponsorizări şi altele asemenea. (2) Finanţarea sistemului de control integrat şi de supraveghere a mediului zonei costiere, prevăzut la art. 54 alin. (1), se va realiza din Fondul pentru mediu, constituit conform legii. (3) În scopul urmăririi evoluţiei în timp a modului de dezvoltare a zonei costiere, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, prin institutele specializate aflate în coordonarea sa, va efectua cercetări şi studii ce vor fi finanţate de la bugetul de stat. Pe baza acestora, anual, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va prezenta un raport asupra stării zonelor costiere şi asupra măsurilor ce se impun. Capitolul 6 Atribuţii şi raspunderi Secţiunea 1 Atribuţii şi raspunderi ale autorităţilor pentru protecţia mediului Articolul 62Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) elaborează, împreună cu instituţiile prevăzute la art. 56, şi promovează strategia naţionala pentru gospodărirea integrată a zonei costiere şi planurile de acţiune pentru aplicarea acesteia; b) iniţiază crearea cadrului institutional-administrativ pentru parcurile şi rezervaţiile din zona costiera; c) aproba planuri de acţiune în scopul limitării emisiilor poluante emanate de surse difuze; d) coordonează şi controlează activitatea de gospodărire integrată a zonei costiere. Articolul 63Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţile locale pentru gospodărirea apelor au următoarele atribuţii: a) organizează sistemul de supraveghere integrată a mediului zonei costiere; b) elaborează planuri locale de acţiune pentru gospodărirea integrată a zonei costiere şi urmăreşte aplicarea acestora. Articolul 64Prin grija autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor se va elabora un inventar la nivel naţional cuprinzând informaţii privind elementele din patrimoniul natural al ecosistemelor de coasta, din patrimoniul cultural şi arheologic, precum şi lista centrelor naţionale şi locale de informaţii asupra zonei costiere şi a mediului. Articolul 65Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va organiza, prin autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, acţiuni de informare şi educaţie asupra gospodăririi integrate a zonelor costiere. Fondurile necesare pentru aceste acţiuni vor fi asigurate anual prin bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, precum şi din sponsorizări. Secţiunea a 2-a Atribuţiile şi răspunderile organelor administraţiei publice locale Articolul 66În domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă administraţia publică locală are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) asigura înscrierea în planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului a zonelor vulnerabile şi a celorlalte zone menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă; b) asigura întreţinerea falezei pe sectorul amenajat. Secţiunea a 3-a Atribuţiile altor autorităţi ale administraţiei publice centrale Articolul 67 (1) Ministerul Apărării Naţionale va elabora normele de protecţie a mediului pentru activităţile militare desfăşurate în zonele costiere, avizate de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor. (2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, în colaborare cu autoritatea publică centrala pentru sănătate, va elabora normele şi regulile de igiena şi sănătate privind gestiunea deşeurilor provenite ca urmare a navigaţiei de agrement. Autoritatea publică centrala pentru sănătate va elabora normele de calitate a apelor din zonele amenajate pentru imbaiere şi normele de igiena pentru încadrarea plajelor, în scopul protecţiei sănătăţii publicului. Aceste norme vor fi avizate de autoritatea publică centrala pentru turism. (3) Autoritatea publică centrala pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţa va asigura elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu includerea prescripţiilor de gestiune a zonei costiere în regulamentele aferente. (4) Autoritatea publică centrala pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţa va stabili nominal şi pe porţiuni apele navigabile şi traseele vapoarelor, astfel încât să se evite orice risc inutil şi să se protejeze ecosistemul zonei costiere. (5) Autoritatea publică centrala pentru turism va elabora sisteme de norme privind autorizarea, clasificarea, avizarea şi controlul activităţilor de turism în zona costiera. (6) Autoritatea publică centrala pentru turism împreună cu autoritatea publică centrala pentru sănătate vor stabili coduri pentru notarea zonelor de imbaiere, în scopul informării consumatorilor de servicii turistice asupra calităţii acestora. (7) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, împreună cu autoritatea publică centrala pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţa, autoritatea publică centrala pentru sănătate şi cu autoritatea publică centrala pentru turism, va elabora coduri de buna conduita pentru activităţile de recreere în zonele costiere. (8) Autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri va elabora un cod de conduita pentru un pescuit responsabil. (9) Normele prevăzute la alin. (2) vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Secţiunea a 4-a Comitetul naţional al zonei costiere Articolul 68 (1) În scopul asigurării gospodăririi integrate a zonei costiere, pe lângă autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor se organizează Comitetul naţional al zonei costiere, denumit în continuare Comitet. (2) Comitetul prevăzut la alin. (1) este format din următorii membri: a) doi reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor; b) câte un reprezentant al autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului din judeţele pe teritoriul cărora se afla zona costiera; c) un reprezentant al Direcţiei Apelor Dobrogea - Litoral; d) un reprezentant al Academiei Române; e) doi reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru transporturi, dintre care unul al Inspectoratului Navigaţiei Civile; f) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru lucrări publice; g) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru industrie; h) doi reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru sănătate; i) câte un reprezentant al consiliilor judeţene Constanta şi Tulcea; j) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru cercetare; k) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru turism; l) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru cultura; m) doi reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, dintre care un reprezentant al Statului Major al Forţelor Navale; n) doi reprezentanţi ai Ministerului de Interne, dintre care un reprezentant al Poliţiei de Frontiera Române; o) doi reprezentaţi ai autorităţii publice centrale pentru agricultura, alimentaţie şi păduri - din domeniul pescuitului şi, respectiv, al silviculturii, precum şi câte un reprezentant al autorităţii publice teritoriale pentru regim silvic şi cinegetic din judeţele pe teritoriul cărora se afla zona costiera; p) prefectii judeţelor pe teritoriul cărora se afla zona costiera; r) primării localităţilor amplasate de-a lungul ţărmului Marii Negre; s) doi reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile neguvernamentale, cu sediul în judeţele aferente zonei costiere, care au ca obiect de activitate protecţia mediului; t) un reprezentant al Administraţiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării"; u) trei reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în judeţele aferente zonei costiere, care au ca obiect de activitate agricultura, pescuitul şi acvacultura; v) preşedintele Comitetului de bazin Dobrogea-Litoral, înfiinţat conform legii; x) un reprezentant al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanta. (3) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului se asigura de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanta. (4) Comitetul are ca responsabilităţi: a) avizarea planurilor de gospodărire integrată a zonelor costiere şi a planurilor de urbanism locale şi zonale; b) avizarea studiilor de impact pentru activităţile cu impact semnificativ ce urmează a se desfăşura în zona costiera, precum şi a bilanţurilor de mediu ale lucrărilor existente; c) avizarea proiectelor de creare de parcuri şi rezervaţii naturale. (5) Pentru îndeplinirea mandatului sau Comitetul are acces la informaţiile şi resursele oricărei instituţii publice, potrivit legii. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Capitolul 7 Participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la informaţie Articolul 69 (1) Pentru protecţia zonei costiere, precum şi pentru asigurarea liberului acces, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor şi autorităţile administraţiei publice locale pot lua măsuri care afectează interesele utilizatorilor, riveranilor sau publicului, numai după consultarea acestora, cu excepţia unor situaţii de forta majoră, cum ar fi furtunile, inundatiile sau altele asemenea. (2) În vederea realizării consultării prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor şi, după caz, autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului vor informa publicul cu privire la măsurile propuse, cu cel puţin 30 de zile înainte de punerea lor în aplicare. (3) Măsurile propuse, precum şi orice documentaţie de fundamentare a acestora vor fi puse la dispoziţie publicului de către autorităţile prevăzute la alin. (2), la cererea acestuia. (4) Comentariile, observaţiile sau propunerile scrise asupra măsurilor propuse se vor transmite celui care a făcut informarea, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării acesteia. (5) În cazul propunerii unei măsuri speciale, importante sau controversate, emitentul informării va organiza o dezbatere publică a acesteia, în cel mult 45 de zile de la publicare. Articolul 70Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va elabora şi va aproba, prin ordin al conducătorului acesteia, metodologia privind accesul publicului la Fondul naţional de date privind mediul zonei costiere. Articolul 71 (1) Deţinătorii de informaţii referitoare la mediul zonei costiere pot refuza o solicitare de furnizare a unor informaţii dacă: a) nu deţin informaţiile solicitate; b) cererea este vizibil nerezolvabila sau formulată într-o maniera prea generală; c) cererea se referă la informaţii cuprinse în rapoarte în curs de elaborare; d) priveşte sistemul de comunicaţii intern al acestor informaţii, luându-se în considerare interesul public în cazul unei asemenea dezvaluiri. (2) Se poate refuza motivat şi furnizarea de informaţii privind mediul zonei costiere, în cazul în care dezvaluirea acestora ar afecta în mod negativ: a) confidenţialitatea procedurii de elaborare a unui act tehnico-juridic ce tine de siguranţă naţionala sau securitatea publică; b) relaţiile internaţionale, siguranţa naţionala sau securitatea publică; c) desfăşurarea unor acţiuni în curs de urmărire penală sau de judecată; d) confidenţialitatea industriala şi comercială. Prin aceasta se înţeleg situaţiile în care se dezvaluie şi se folosesc secrete de comerţ, într-o maniera contrară practicilor comerciale loiale. Articolul 72După ce a fost luată o decizie referitoare la zona costiera, aceasta va fi adusă la cunoştinţa publicului prin intermediul mass-media. În termen de 30 de zile de la data publicării acesteia orice persoană fizica sau juridică interesată poate contesta decizia printr-o acţiune în contencios administrativ. În cazul contestării unui proiect referitor la zona costiera, procedurile speciale de mediere, arbitraj sau conciliere, elaborate de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, pot fi aplicate înainte de luarea deciziei finale. Capitolul 8 Controlul activităţii de gospodărire integrată a zonei costiere Articolul 73 (1) Activitatea de gospodărire integrată a zonei costiere şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sunt supuse controlului de specialitate. (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor de control personalul împuternicit cu drept de control potrivit prevederilor legale specifice, după declinarea identităţii şi calităţii, are dreptul: a) de acces la ape, în zonele din lungul apelor, precum şi în orice alt loc, unitate sau instalatie, indiferent de deţinătorul sau proprietarul acestora, pentru a face constatări privind respectarea reglementărilor şi aplicarea măsurilor de gospodărire integrată a zonelor costiere; b) de a controla lucrările, construcţiile, instalaţiile sau activităţile care au legătura cu mediul zonelor costiere şi de a verifica dacă acestea sunt realizate şi exploatate în conformitate cu prevederile legale specifice şi cu respectarea actelor tehnico-juridice, după caz; c) de a verifica instalaţiile de măsurare a debitelor, de a recolta probe de apa, aer, sol, flora şi fauna şi de a examina, în condiţiile legii, orice date sau documente necesare controlului; d) de a constata faptele care constituie contravenţii sau infracţiuni în domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi de a încheia documentele, potrivit legii. (3) Împuterniciţii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor îşi vor exercita atribuţiile de control în incinta unităţilor militare, numai cu aprobarea ministerelor care coordonează unităţile respective şi în prezenta responsabilului militar cu activitatea de protecţie a mediului. Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va întocmi lista personalului împuternicit să efectueze activităţi de control în incinta unităţilor militare, care va fi transmisă spre avizare Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. (4) Pe căile navigabile, pe mare şi în porturi atribuţiile de cercetare, constatare, control şi sancţionare privind respectarea reglementărilor în domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă revin personalului împuternicit de autoritatea publică centrala pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţa, personalului împuternicit de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor şi personalului anume desemnat din Poliţia de Frontiera Română. (5) Controlul utilizării turistice a plajei litoralului Marii Negre revine imputernicitilor autorităţii publice centrale pentru turism. (6) În fondul forestier şi în vegetatia forestieră supusă regimului silvic din zona costiera, controlul, constatarea şi sancţionarea în domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă revin personalului împuternicit de autoritatea publică centrala care răspunde de silvilcultura şi personalului împuternicit de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Articolul 74Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să asigure sprijinul imputernicitilor cu efectuarea acţiunilor de control în domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi să asigure în perioadele critice, cum ar fi ape mari, inundatii sau fenomene meteorologice periculoase, sprijinul pentru efectuarea continua a observaţiilor, măsurătorilor şi transmiterea informaţiilor. Articolul 75 (1) Autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului din zona costiera vor prezenta autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, rapoarte periodice asupra stării mediului, cu evaluarea impactului asupra mediului al proiectelor avizate. (2) Pe baza rapoartelor prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate decide revizuirea actului tehnico-juridic iniţial, acordat unei lucrări sau activităţi, sau alte măsuri potrivit legii. Capitolul 9 Contravenţii şi infracţiuni Articolul 76Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 77Următoarele fapte constituie contravenţii în domeniul gospodăririi integrate a zonei costiere şi se sancţionează după cum urmează:1. cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice şi de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane fizice:------------Partea introd. a pct. 1 al art. 77 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003. a) executarea de lucrări şi activităţi fără respectarea actelor tehnico-juridice prevăzute de lege, precum şi a clauzelor şi restricţiilor din contractul de concesiune; b) redistribuirea nisipului acumulat fără documentaţia de specialitate; c) desfăşurarea de activităţi sezoniere în zona plajelor şi a zonelor de imbaiere fără autorizaţie sau cu nerespectarea clauzelor acesteia; d) neintretinerea corespunzătoare a plajelor, malurilor, falezelor de către cei cărora li s-a recunoscut un drept de folosinţa în zona sau de către deţinătorii de lucrări; e) nerespectarea de către persoanele fizice/juridice a regimului impus în zonele de protecţie; f) nerespectarea de către concesionarii terenurilor şi a activităţilor din zona costiera a obligaţiilor legale ce le revin privind întreţinerea şi repararea instalaţiilor proprii pentru a nu afecta ecosistemul din zona; g) folosirea, transportul, manipularea de reziduuri sau de substanţe chimice fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a zonelor costiere sau a zonelor de protecţie; h) depozitarea pe faleze, plaje, maluri, diguri şi în zonele de protecţie a acestora a materialelor şi deşeurilor de orice fel; i) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a reglementărilor legale în vigoare în cazul poluarii apelor naţionale navigabile de către nave sau instalaţii plutitoare, sub orice pavilion; j) inexistenta la utilizatorii proprietăţii publice în zona costiera, potenţial poluatori, a planurilor proprii de prevenire a poluarilor accidentale sau neaplicarea acestora; k) neluarea de măsuri operative de către persoana fizica sau juridică care a produs poluarea accidentală, pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor acesteia; l) instalarea de conducte, cabluri, linii aeriene în zona costiera şi zona-tampon fără actele tehnico-juridice necesare sau cu nerespectarea prevederilor acestora; m) efectuarea de săpături pe maluri, faleze şi plaje fără avizul de gospodărire a apelor; n) refuzul persoanelor fizice şi juridice de a prezenta acordurile de concesiune, actele tehnico-juridice sau orice alte documente necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv de a participa la controlul efectuat de reprezentanţii organelor de specialitate; o) refuzul de a permite personalului cu atribuţii de serviciu şi celui cu drept de control accesul în zona, pe terenurile şi incintele utilizatorilor spaţiilor din zona costiera proprietate publică sau ale deţinătorilor de lucrări, precum şi în orice alt loc unde este necesar, pentru a efectua constatări, a monta aparatura şi a întreţine aparatura de măsura şi control, a preleva probe sau a interveni în aplicarea prevederilor legii; p) realizarea de case de vacanta fără execuţia de fose septice sau sisteme individuale de epurare ori fără conectarea la un sistem de canalizare; r) acordarea de acte tehnico-juridice pentru construirea de noi structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, locuinţe şi altele asemenea, fără racordarea acestora la o reţea de canalizare existenta, dotată cu staţie de epurare de capacitate corespunzătoare;2. cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice şi de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice:------------Partea introd. a pct. 2 al art. 77 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003. a) ocuparea proprietăţii publice din zona costiera fără contractul de concesiune; b) executarea în zona costiera a lucrărilor care nu respecta prevederile din planurile de gospodărire a zonelor costiere şi restricţiile prevăzute în acestea sau a unor lucrări care pot prezenta pericol pentru public; c) deversarea de ape uzate şi de reziduuri de orice fel, precum şi depozitarea materialelor în zona costiera, fără respectarea prevederilor legale în domeniu; d) neanuntarea unităţilor administraţiei publice locale, a autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi a celor pentru gospodărirea apelor cu privire la producerea unei poluari accidentale, de către cei care au produs-o; e) proiectarea instalaţiilor edilitare şi a altor lucrări în zona costiera, a căror realizare conduce la afectarea deplasării sedimentelor, geomorfologiei liniei ţărmului sau calităţii apelor; f) întreţinerea necorespunzătoare a lucrărilor de protecţie a malurilor, plajelor, falezelor şi a celor de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor; g) acordarea de acte tehnico-juridice pentru construirea de terenuri de golf, cu afectarea vegetaţiei naturale, a speciilor sălbatice şi a reliefului;3. cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice şi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice:------------Partea introd. a pct. 3 al art. 77 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003. a) obturarea sau blocarea, sub orice formă, a accesului în zona costiera şi în zonele protejate; b) circulaţia sau staţionarea vehiculelor pe plaje, diguri şi faleze, cu excepţia locurilor anume destinate în acest scop sau pentru intervenţii operative; c) camparea în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare ce nu au fost clasificate; d) autorizarea efectuării oricăror lucrări fără a fi îndeplinite condiţiile pentru prevenirea poluarii plajelor, falezelor, apelor marii sau a zonei de protecţie ori retragerea nejustificată a actului tehnico-juridic; e) neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse anterior, precum şi a solicitărilor legale ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, ale autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului, ale autorităţilor publice locale şi ale concesionarului domeniului public; f) inexistenta instalaţiilor de stocare, epurare şi a racordurilor de evacuare în instalaţii de mal sau plutitoare a apelor impurificate, de pe nave sau instalaţii plutitoare, sub orice pavilion; g) supraexploatarea apelor subterane şi utilizarea apelor de mare adâncime pentru irigaţii; h) aplicarea pesticidelor din avion; i) aplicarea ingrasamintelor pe teren inghetat, saraturat sau acoperit cu zăpada; j) utilizarea, pentru aplicarea dejectiilor lichide culturilor în creştere, a altor metode decât injectarea directa; k) neincorporarea balegarului în sol după aplicare; l) amplasarea zonelor de navigaţie pentru barci cu motor în zone în care perturba activitatea turistica; m) amplasarea zonelor de navigaţie pentru barci cu sau fără motor, jet-skiuri şi pentru hidrobiciclete în zone unde este afectat mediul marin. Articolul 78Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 77 se fac de către: a) inspectorii din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, precum şi de salariaţii împuterniciţi ai acestora; b) personalul administraţiei publice locale împuternicit de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor; c) inspectorii din cadrul autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului; d) alte persoane împuternicite de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor nominalizate de către concesionarul domeniului public al apelor şi de către conducătorii unităţilor de gospodărire comunală; e) inspectorii pe probleme de mediu din Inspectoratul Ministerului Apărării Naţionale şi Statul Major al Forţelor Navale; f) inspectorii din cadrul autorităţii publice centrale pentru agricultura, alimentaţie şi păduri, precum şi inspectorii din cadrul structurilor de control al regimului silvic şi cinegetic, centrale şi locale; g) inspectorii din cadrul instituţiilor teritoriale aflate în subordinea autorităţii publice centrale pentru agricultura, alimentaţie şi păduri; h) personalul anume desemnat din cadrul Poliţiei Române şi al Poliţiei de Frontiera Române; i) personalul de specialitate al autorităţii publice centrale pentru turism. Articolul 79Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 80Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani următoarele fapte: a) evacuarea, aruncarea sau injectarea în zona costiera şi zona de protecţie sau în apele marii teritoriale a apelor uzate, deşeurilor, reziduurilor sau produselor de orice fel, care conţin substanţe în stare solida, lichidă sau gazoasa, bacterii ori microbi în cantităţi sau concentraţii care pot schimba caracteristicile zonei, făcând-o astfel dăunătoare pentru sănătatea persoanelor, viaţa animalelor şi mediul înconjurător ori pentru fondul piscicol; b) poluarea în orice mod a zonei costiere proprietate publică, dacă are un caracter sistematic şi produce daune utilizării publice a marii şi ţărmului. Articolul 81Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei următoarele fapte:------------Partea introd. a art. 81 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003. a) exploatarea de agregate minerale în zona costiera şi în zonele de protecţie; b) tăierea ori distrugerea arborilor, arbuştilor, tufelor şi a culturilor perene din zona costiera; c) continuarea activităţilor după încetarea drepturilor obţinute în baza prezentei ordonanţe de urgenţă; d) utilizarea produselor chimice toxice în exploatările piscicole situate în zona costiera; e) introducerea în unităţile de acvacultura de specii exotice, fără avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor; f) utilizarea metodelor de pescuit care deteriorează sau degradeaza ecosistemul costier şi marin; g) utilizarea pesticidelor şi ingrasamintelor pe bază de azotaţi pentru îngrijirea pădurilor din zona costiera; h) desecarea zonelor umede din zona costiera pentru înfiinţarea de plantaţii; i) acordarea de acte tehnico-juridice pentru depozitarea, evacuarea sau introducerea în mediul din zona costiera a substanţelor prevăzute în anexa nr. 2; j) utilizarea în zona costiera a materialelor de construcţii neecologice, precum şi a adezivilor toxici; k) accesul tuturor tipurilor de autovehicule, cu excepţia celor pentru aprovizionare şi întreţinere, în zona dunelor, plajelor şi a habitatelor vulnerabile; l) construcţia şi ocuparea de terenuri în zonele delimitate în planurile de amenajare a teritoriului ca zone cu risc natural de inundatii şi eroziuni; m) transportul pe mare al materialelor şi al deşeurilor radioactive, fără obţinerea actelor de însoţire, conform legii. Articolul 82Infracţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se constata de către organele abilitate, precum şi de către personalul prevăzut la art. 78, care înaintează actul de constatare la organul competent de cercetare penală. Capitolul 10 Dispoziţii finale Articolul 83Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, autoritatea publică centrala pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţa, autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri şi autoritatea publică centrala pentru turism sunt în drept sa emita norme, normative şi ordine cu caracter obligatoriu în domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 84În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile publice centrale implicate vor elabora reglementările specifice prevăzute în aceasta, cu excepţia celor pentru care au fost stabilite alte termene în cuprinsul ordonanţei de urgenta. Articolul 85Zonele costiere care sunt calificate în mod expres ca fiind de interes pentru securitatea şi apărarea naţionala, precum şi zonele portuare se supun atât prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cat şi legislaţiei specifice. Articolul 86Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 87Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 202. Anexa 1 DEFINIŢIILEtermenilor folosiţi în cuprinsul ordonanţei de urgenta1. Ape interioare - ape situate între linia de baza a marii teritoriale şi ţărm.2. Ape costiere - apele situate în partea dinspre uscat a unei linii al carei fiecare punct este la o distanta de 1 mila marina, în partea dinspre mare, de la cel mai apropiat punct al liniei de baza de la care se măsoară întinderea apelor teritoriale, cu extindere, unde este posibil, până la limita exterioară a apelor tranzitorii.3. Ape tranzitorii - ape de suprafaţa situate în vecinătatea gurilor de vărsare ale râurilor, care sunt parţial saline, ca rezultat al apropierii de apele costiere, dar care sunt puternic influentate de cursurile de apa dulce.4. Bioacumulare - procesul prin care un produs este preluat de către un organism viu, atât în apa, cat şi prin hrana.5. Cod de buna conduita - principii directoare sau norme pentru desfăşurarea unor activităţi cu impact asupra mediului astfel încât să se reducă la minimum riscul de poluare.6. Eroziuni ale zonei costiere - mutarea, în detrimentul uscatului, a liniei de coasta.7. Gospodărirea integrată - amenajarea şi utilizarea durabilă a zonei costiere luând în considerare dezvoltarea economică şi socială în strânsă interdependenta cu marea, în vederea menţinerii, pentru generatiile prezente şi viitoare, a echilibrului biologic şi ecologic fragil al zonei de coasta şi a peisajului.8. Habitat - locul sau tipul de loc în care un organism sau o populaţie exista în mod natural.9. Scufundare: a) orice deversare deliberata de deşeuri sau alte materiale de pe nave, aeronave sau alte lucrări plasate pe mare; b) orice sabordare pe ape a unor nave, aeronave, platforme sau alte lucrări.Termenul de scufundare nu vizează: a) evacuarea de deşeuri sau alte materiale care rezultă în mod direct sau indirect din exploatarea normală a navelor, aeronavelor, platformelor şi a altor lucrări plasate pe mare, precum şi a echipamentului acestora, cu excepţia deşeurilor sau altor materiale transportate de mare sau transbordate pe nave sau aeronave, platforme sau alte lucrări plasate pe mare care sunt folosite în scopul deversarii unor asemenea materiale sau derivate din tratarea unor asemenea deşeuri sau altor materiale la bordul acestor nave, aeronave, platforme sau lucrări; b) orice depozitare de materiale pentru un alt scop decât simpla lor eliminare, cu condiţia ca aceasta depozitare sa nu fie contrară scopurilor acestei legi.10. Incident - un eveniment care implica evacuarea efectivă sau probabila în mare a unei substanţe nocive sau efluenţi conţinând o astfel de substanţa.11. Instalaţii plutitoare - construcţiile plutitoare care în mod normal nu sunt destinate deplasării sau efectuării lucrărilor speciale pe căile navigabile, cum ar fi docuri, debarcadere, pontoane, hangare pentru nave şi altele asemenea.12. Nava - mijlocul de navigaţie utilizat pentru realizarea activităţii de transport şi a altor servicii pe apa. Acest termen include navele maritime, fluviale şi alte nave de navigaţie interioară, inclusiv ambarcatiunile mici, precum şi echipamente plutitoare, cum ar fi drage, elevatoare, macarale plutitoare şi altele asemenea, cu sau fără propulsie.13. Mediu: a) resursele naturale abiotice şi biotice cum sunt aerul, apele subterane şi de suprafaţa, solul, clima, fauna şi flora şi habitatul acestora; b) bunurile care fac parte din mediul construit şi din patrimoniul cultural; c) aspectele caracteristice ale peisajului; d) calitatea vieţii şi a mediului de viaţa, în măsura în care au sau pot avea influenţa asupra bunastarii şi sănătăţii omului; e) interactiunea factorilor de la lit. a)-d).14. Act tehnico-juridic - act prevăzut în legislaţia specifica domeniilor protecţiei mediului şi gospodăririi apelor care reglementează amplasamentele provizorii pe plaja, emisiile/deversarile.15. Persistenta - procesul care nu este supus descompunerii, degradării, transferării, volatilizarii, hidrolizei sau fotolizei.16. Poluarea apei - orice alterare fizica, chimica, biologica sau bacteriologica a apei, peste o limita admisibilă stabilită, inclusiv depăşirea nivelului natural de radioactivitate produsă direct sau indirect de activităţi umane, care o fac improprie pentru o folosire normală în scopurile în care aceasta folosire era posibila înainte de a interveni alterarea.17. Poluarea mediului marin - introducerea de către om, direct sau indirect, de substanţe sau energie în mediul marin, inclusiv în estuare, care are sau poate avea ca rezultate efecte dăunătoare cum sunt vătămarea resurselor vii şi a ecosistemului acvatic, pericole pentru sănătatea omului, obstacole pentru activităţile pe mare, inclusiv pescuitul şi alte folosinţe legitime ale marii, degradarea calităţii de folosinţa a apei marii şi deteriorarea condiţiilor de agrement.18. Public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice, sau asociaţiile acestora, recunoscute legal.19. Substanţe periculoase - substanţele sau grupurile de substanţe care sunt toxice, persistente şi supuse bioacumularii sau alte substanţe sau grupuri de substanţe care conduc la un nivel echivalent ridicat de interes.20. Substanţe prioritare - substanţe care prezintă un risc important direct asupra mediului acvatic sau indirect, prin acesta, pe baza riscului asupra mediului acvatic sau prin intermediul acestuia.21. Zona costiera - spaţiul geografic situat la contactul marii cu uscatul, incluzând apele de coasta de suprafaţa şi subterane şi terenurile adiacente, inclusiv apele de suprafaţa şi subterane aferente acestora, puternic interconditionate şi în imediata apropiere a liniei ţărmului, insule şi lacuri sarate, zone umede în contact cu marea, plaja şi faleza.22. Zone umede - intinderi de bălţi, mlastini, turbarii, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastra sau sărată.23. Zone degradate - terenuri afectate de eroziuni, soluri poluate sau zone care şi-au pierdut însuşirile naturale.24. Habitate sensibile - zone în care viaţa plantelor sau a animalelor sau a habitatelor lor sunt fie rare sau foarte valoroase.25. Supraexploatarea apelor subterane - extragerea din subteran a unor cantităţi de apa care depăşesc rata medie anuală, pe termen lung, de realimentare a acviferului respectiv.26. Ape subterane de mare adâncime - ape subterane cantonate în acviferul Jurasic superior-Cretacic inferior al Dobrogei de Sus. Anexa 2 SUBSTANŢE SI MATERIALEprioritare/periculoase pentru mediul marinUrmătoarele substanţe sau grupuri de substanţe sau materiale nu sunt trecute în ordinea priorităţii, fiind selectate, în principal, pe baza toxicitatii lor şi a caracteristicilor de persistenta şi bioacumulare:1. alaclor2. antracen3. atrazin4. benzen5. difenileteri bromuraţi6. cadmiu şi compuşi7. cloralcani C10-C138. clorfenvinfos9. clorpirifos10. 1,2-dicloretan11. diclormetan12. 2-etilhexil-diftalat13. diuron14. endosulfan (alfa)15. hexaclorbenzen16. hexaclorbutadiena17. hexaclorciclohexan (gama)18. isoproturon19. plumb şi compuşi20. mercur şi compuşi21. naftalina22. nichel şi compuşi23. nonil-fenoli(4-para-nonil-fenol)24. octil-fenoli(para-terţ-octilfenol)25. pentaclorbenzen26. pentaclorfenol27. hidrocarburi poliaromatice:- benz-a-piren- benz-b-fluorantren- benz-g,h,i-perilen- benz-k-fluorantren- fluorantren- indeno-1,2,3-cd-piren28. simazin29. compuşi tributilstanici:- cation tributilstaniu30. triclorbenzeni:- 1,2 4-triclorbenzen31. triclormetan (cloroform)32. trifluralin33. DDT(pp-DDT)34. PCB-uri (28,52,101,118,138,153,180)35. drinuri:- aldrin- dieldrin- endrin- isodrin36. substanţe radioactive37. cianuri38. fluoruri39. microorganisme şi bacterii patogene40. descărcări termice41. metale şi compuşi ai acestora:- zinc- cupru- nichel- crom- seleniu- arseniu- antimoniu- molibden- titan- staniu- bariu- beriliu- bor- uraniu- vanadiu- cobalt- taliu- telur42. ţiţei brut şi hidrocarburi petroliere43. namoluri de la staţii de epurare44. materiale sintetice care pot flota, se pot scufunda sau pot rămâne în suspensie45. substanţe active din detergenti (surfactanti)46. substanţe de condiţionare (aditivi) Anexa 3 FACTORIde care se va tine seama la eliberarea actelor tehnico-juridice pentru evacuarea din surse de pe uscat a deşeurilor/apelor uzate care conţin substanţe şi materiale aparţinând categoriilor incluse în anexa nr. 21. Caracteristicile şi compoziţia deşeurilor: a) tipul şi mărimea sursei de deşeuri - de exemplu, proces industrial; b) tipul deseului - origine, compoziţie medie; c) starea deseului - solida, lichidă, namol, noroi; d) cantitatea totală - volum descărcat ex. pe an; e) modul de evacuare - continuu, intermitent, sezonier, variabil; f) concentraţiile, avându-se în vedere majoritatea constituenţilor, substanţelor prevăzute în anexa nr. 2 şi ale altor substanţe periculoase; g) proprietăţile fizice, chimice şi biochimice ale deşeurilor.2. Caracteristicile constituenţilor deşeurilor referitoare la caracterul periculos al acestora: a) persistenta fizica, chimica, biochimica în mediul marin; b) toxicitatea şi alte efecte periculoase; c) acumularea în materiale biologice şi în sedimente; d) transformări biochimice producătoare de compuşi periculosi; e) efecte negative asupra conţinutului şi bilanţului oxigenului; f) susceptibilitatea la schimbări fizice, chimice şi biochimice şi interactiunea în mediul marin cu alţi constituenţi ai apei de mare, care pot produce efecte biologice periculoase sau alte efecte asupra oricăror utilizări prezentate la pct. 5.3. Caracteristicile locului de evacuare şi ale mediului marin receptor: a) caracteristicile hidrografice, meteorologice, geologice şi topografice ale zonei costiere; b) locul şi tipul evacuării (gura de scurgere, canal, evacuare) şi relaţia acestuia cu celelalte zone - zone de agrement, locuri de depunere a icrelor, pepiniere, zone de pescuit, crescătorii de scoici - şi alte evacuări; c) dilutia iniţială realizată la punctul de evacuare în mediul marin receptor; d) caracteristicile dispersiei, cum sunt: efectul curenţilor, mareelor şi vantului, transportul orizontal şi amestecarea verticala; e) caracteristicile apelor receptoare referitoare la condiţiile fizice, chimice, biologice şi ecologice în zona de evacuare; f) capacitatea mediului marin receptor de a primi deşeurile evacuate fără efecte nedorite.4. Posibilităţile tehnologiilor de reducere a deşeurilorMetodele de reducere a deşeurilor şi a evacuării atât a efluenţilor industriali, cat şi a celor orăşeneşti trebuie selectate avându-se în vedere posibilitatea de obţinere şi fezabilitatea unor: a) procese de epurare alternative; b) metode de reciclare, reutilizare sau eliminare; c) metode alternative de dispunere pe camp; d) tehnologii curate - puţin poluante.5. Potenţialul de deteriorare a ecosistemului marin şi a utilizarilor apei de mare: a) efectele activităţii antropice prin impactul poluarii asupra organismelor marine şi a apelor pentru imbaiere, precum şi efectul estetic; evacuările de deşeuri conţinând substanţele prevăzute în anexa nr. 2 vor fi urmărite prin sistemul de supraveghere şi control al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor; b) efectele asupra ecosistemelor marine, în mod deosebit asupra resurselor vii, speciilor în primejdie şi habitatelor vulnerabile; c) efectele asupra altor utilizări legitime ale marii.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 29 martie 2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
 • ORDONANŢA URG. nr. 46 din 2 decembrie 1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • LEGE nr. 255 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGE nr. 327 din 28 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 27 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 7 iunie 2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE nr. 144 din 23 iulie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 50 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 93 din 11 mai 2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 110 din 16 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 317 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov
 • LEGE nr. 294 din 7 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 344 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 88 din 21 mai 2010 (*republicată*) privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii*)
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 50 din 17 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013
 • LEGE nr. 59 din 8 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 11 aprilie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 145 din 26 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 265 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey la 17 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 *** Republicată privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 136 din 14 aprilie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 46 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 287 din 24 iunie 2004 consorţiilor universitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
 • LEGE nr. 545 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Ciohorăni prin reorganizarea comunei Mirosloveşti, judeţul Iaşi
 • LEGE nr. 402 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 februarie 2002 privind valorificarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina
 • LEGE nr. 131 din 29 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" Bucureşti privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 99 din 7 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 387 din 19 octombrie 2006 privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 7 mai 2008 pentru abrogarea art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 25 din 9 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021